MEERJARENPLAN 2014-2019: SAMEN luisteren

advertisement
MEERJARENPLAN 2014-2019
SAMEN INVESTEREN IN
EEN GEZOND ZULTE.
INVESTEREN
Gericht investeren in de verdere ontwikkeling
van de gemeente, op verschillende domeinen.
SAMEN INVESTEREN
IN EEN GEZOND
ZULTE
GEZOND
Zulte financieel gezond houden, zonder de
inwoners zwaar te raken.
SAMEN
Beleid voeren in samenwerking met anderen,
met inspraak en participatie van de bevolking.
Meerjarenplan 2014 - 2019
OPERATIONEEL
BELEIDS- EN
BEHEERSCYCLUS
(BBC)
We investeren in Zulte
en zijn inwoners!
FINANCIEEL
We houden Zulte financieel gezond!
1
WE HOUDEN
ZULTE
FINANCIEEL
GEZOND
Dat is onze plicht als goede
huisvader…
 Inkomsten moeten uitgaven dekken
 Leningslast mag niet te groot worden
 Buffer houden voor onverwachte uitgaven
Dus … investeren we doordacht ...
 Bijna 16 miljoen € op investeringsbudget
 Goed plannen en doordachte keuzes
maken
 Doel is om beleidsdoelstellingen te
realiseren
 Focus op prioriteiten maar ambitieus!
1
WE HOUDEN
ZULTE
FINANCIEEL
GEZOND
… en houden we de uitgaven in toom.
 Schulden: stabiel. Geen nieuwe leningen.
 Personeel: stabiel. Geen ontslagen, geen
streefcijfers.
 Werkingskosten: stabiel. Stijging = nieuw
beleid + indexering waar nodig.
 Overdrachten: beheersbare stijging. Interne
efficiëntie bij OCMW, politiezone,
brandweerzone.
 Subsidies aan verenigingen: stabiel en
geobjectiveerd.
 Subsidies aan personen: lichte daling.
• Heroriëntatie bouw- en aankooppremie naar
doelgroep.
• Heroriëntatie premies hernieuwbare energie in
functie van renovatie oudere woningen.
1
WE HOUDEN
ZULTE
FINANCIEEL
GEZOND
… en optimaliseren we de inkomsten,
zonder inwoners te zwaar te belasten.
 Behoud van lage belastingtarieven
(personenbelasting, onroerende voorheffing,
milieubelasting)
 Behoud gratis containerpark (m.u.v.
grofvuil), lage prijs huisvuilzak (€1), gratis
gebruik van zalen, enz …
 Beperkte actualisatie van tarieven,
aangepast aan index & vergelijking met
andere gemeenten (gebruik sporthal,
ophaling groenafval/grofvuil aan huis,
tweede verblijven).
 Aandacht voor verwerven van subsidies
waar opportuun
1
WE HOUDEN
ZULTE
FINANCIEEL
GEZOND
Zo worden we structureel gezond en
behouden we een veiligheidsbuffer!
 Eind 2019:
• Ruim 1,3 miljoen € als veiligheidsbuffer.
• 850.000 € overschot op gewone jaarwerking
= structureel gezond = marge voor nieuwe
leningen
 Rekening ≥ prognose = extra
investeringsmarge
=> doordacht investeringsbeleid & beperkte
ingrepen op gewone werking, waar inwoner
weinig van zal voelen
(in tegenstelling tot veel andere gemeenten)
1
WE HOUDEN
ZULTE
FINANCIEEL
GEZOND
Resultaat op
kasbasis
Autofinancieringsmarg
e
’14 2,96 miljoen € -53.000 €
’15 2,08 miljoen € 893.000 €
’16 1,17 miljoen € 934.000 €
’17 1,09 miljoen € 896.000 €
’18 1,10 miljoen € 813.000 €
‘19 1,31 miljoen € 854.000 €
1
WE HOUDEN
ZULTE
FINANCIEEL
GEZOND
2
WE INVESTEREN
IN ZULTE EN
ZIJN INWONERS
We dragen zorg voor een
veilig verkeer.
2
WE INVESTEREN
IN ZULTE EN
ZIJN INWONERS
 Prioriteit voor bestuur & bevolking!
 Nood aan globale, omvattende aanpak
met doortastende maatregelen
 Opmaak + uitvoering globaal
verkeersveiligheids- en verkeerscirculatieplan
 Bijna 4 miljoen € investeringen in
verkeersinfrastructuur!
We dragen zorg voor een
veilig verkeer.
2
WE INVESTEREN
IN ZULTE EN
ZIJN INWONERS
 Fietspad langs het spoor
 Fietspaden industriezone Karreweg
 Herinrichting Waalstraat (N43spoorweg)
 Herinrichting Houtstraat
 Studie Grote Steenweg-Centrumstraat
 Heraanleg Posthoornstraat e.a.
 Fietspad Brandstraat
 Heraanleg voetpaden in woonwijken
 Oplossing gladheid Machelendorp
 Overdekte fietsenstallingen
We geven een nieuwe
bestemming aan leegstaande
bedrijventerreinen.
2
WE INVESTEREN
IN ZULTE EN
ZIJN INWONERS
 Opmaak stedenbouwkundige
voorschriften voor evenwichtige
invulling van sites
• Wolspinnerij-Denys
• Lys Yarns
• Vandewiele
 Herziening structuurplan
 Evaluatie bouwverordening
 Verdere uitbouw sociaal woonaanbod
We investeren in een
klantvriendelijk en betaalbaar
afvalbeleid.
 Afvalenquête voorjaar 2013
 Optimalisatie containerpark:
2
WE INVESTEREN
IN ZULTE EN
ZIJN INWONERS
• Hogere toegangsfrequentie (5x/maand)
• Aanpassen aan Vlaamse wetgeving
(grofvuil)
 Wekelijkse huisvuilophaling tijdens de
zomer
 Afvalverwerking betaalbaar voor
iedereen
 Actief bestrijden van zwerfvuil en
sluikstorten
We ondersteunen de Zultse
economie.
2
WE INVESTEREN
IN ZULTE EN
ZIJN INWONERS




Adviesraad lokale economie
Zultebon
Mogelijke uitbreiding industriegronden
Uitvoering masterplan industriezone
Zaubeek
 Tweejaarlijkse jobbeurs
We luisteren naar de bevolking
en houden er rekening mee.
2
WE INVESTEREN
IN ZULTE EN
ZIJN INWONERS
 Inspraakvoormiddag 16 juni
 Buurtvergaderingen: tweejaarlijks in
zeven buurten
 Inwoners betrekken bij voorbereiding
& uitvoering van concrete projecten
 Mee met de tijd in communicatie- en
participatiekanalen (Facebook,
Twitter, digitale nieuwsbrief bij
openbare werken, enz.)
We zijn duurzaam, natuur-,
landbouw- en energiebewust.
2
WE INVESTEREN
IN ZULTE EN
ZIJN INWONERS
 Investeren in kwaliteitsvol onderhoud
openbaar groen
 Verdere ontwikkeling bos en groen,
onder andere sterker beheer van bos
Beukenlaan
 Zelf het goede voorbeeld geven
inzake energieverbruik
 Verder investeren in aanleg
gescheiden rioleringsstelsels
 Ondersteunen van lokale landbouw
 Pesticiden wetgeving opvolgen
We bereiden ons goed voor op
een mogelijke noodsituatie.
2
WE INVESTEREN
IN ZULTE EN
ZIJN INWONERS
 Voorbereiden en oefenen:
• Actuele nood- en interventieplannen
• Regelmatige noodoefeningen
• Aanduiding van hydranten op punt
houden
• Bijstand diensten provinciegouverneur
 Verhogen betrokkenheid bevolking bij
veiligheidsbeleid (infosessies, BIN’s,
sensibilisatie)
We investeren in
cultuurinfrastructuur,
-aanbod en –verenigingen.
2
WE INVESTEREN
IN ZULTE EN
ZIJN INWONERS
 Voor bijna 1 miljoen euro investeringen in
• Site Ontmoetingscentrum (incl. museum
Meheus)
• Fiertelhof
 Origineel en kwalitatief eigen cultuuraanbod
 Aandacht voor bibliotheek, academie en
funerair erfgoed
 Verdere ondersteuning culturele
verenigingen
 Stimuleren van mensen uit kansengroepen
We zetten Zulte nog sterker op de
toeristische kaart.
 Nieuwe initiatieven:
2
WE INVESTEREN
IN ZULTE EN
ZIJN INWONERS
• Herdenking 100 jaar WO I
• Stilste punt van Zulte
• Tweejaarlijkse ‘Zultse dierendag’
 Toeristische aantrekkingskracht
deelgemeente Machelen verder
benutten en promoten
 Lokaal horeca-overzichtsplan
 Benutten opportuniteiten SeineSchelde-project
We zetten de Zultenaar verder aan
tot sport en beweging.
2
WE INVESTEREN
IN ZULTE EN
ZIJN INWONERS
 Optimaliseren bestaande
sportinfrastructuur
 Verdere ondersteuning
sportverenigingen
 Uitgebreid en kwalitatief gemeentelijk
sportaanbod, toegankelijk via online
inschrijven
 Aanzetten tot beweging via o.a.
10.000 stappen route
 Stimuleren van mensen uit
kansengroepen
We bieden onze kinderen en
jongeren verdere kansen tot
ontplooiing.
2
WE INVESTEREN
IN ZULTE EN
ZIJN INWONERS
 Optimaliseren bestaande
jeugdinfrastructuur
 Verdere ondersteuning
jeugdbewegingen en jeugdhuizen
 Uitgebreid en kwalitatief gemeentelijk
aanbod van jeugdactiviteiten
 Stimuleren van mensen uit
kansengroepen
We zetten in op kwaliteit en
uitstraling voor ons onderwijs.
 Gemeenteschool:
2
WE INVESTEREN
IN ZULTE EN
ZIJN INWONERS
•
•
•
•
Voor- en naschoolse kinderopvang
Goede aanduiding en signalisatie.
Geregelde communicatie
Vernieuwing ramen oud gedeelte (via
subsidie)
• Goede werking kernteam
 Flankerend onderwijsbeleid voor vrije
scholen
 Oprichting kindergemeenteraad
We zorgen voor een aangename
en waardige oude dag.
2
WE INVESTEREN
IN ZULTE EN
ZIJN INWONERS
 Aandacht voor seniorenhuisvesting in
woonbeleid en ruimtelijke planning
 Investeren in ontmoetingsplaatsen
voor senioren
 Aandacht in communicatie
(seniorenloket, seniorengids)
 Aandacht in vrijetijdsbeleid
 Aandacht voor hulpbehoevendheid
via OCMW
We investeren in welzijn en zorg.
(OCMW)
2
WE INVESTEREN
IN ZULTE EN
ZIJN INWONERS
 Werken rond financiële problemen en
de zelfredzaamheid van cliënten
stimuleren
 Senioren in hun thuissituatie zo lang
en zo optimaal mogelijk ondersteunen
 Een aanbod aan kwalitatieve
kinderopvang voorzien
(opvanggezinnen, buitenschools)
 Recht op behoorlijke huisvesting
waarborgen
 Optimale werking OCMW-diensten
 OCMW als Sociaal Huis waar
toegankelijkheid centraal staat
We investeren in een transparante
en efficiënte dienstverlening.
 Nieuw gemeentehuis als ‘huis van de
burger’:
2
WE INVESTEREN
IN ZULTE EN
ZIJN INWONERS
•
•
•
•
Laagdrempelig
Efficiënt
Kwaliteitsvol
Klantvriendelijk
 Uitbreiding digitale dienstverlening
SAMEN INVESTEREN IN EEN
GEZOND ZULTE
BESLUIT
… Zo houden we Zulte financieel
gezond.
… En zo investeren we in Zulte
en zijn inwoners.
Download