U kunt het bestand ook downloaden

advertisement
Orde van dienst
voor de 5 zondag van de Veertigdagentijd
e
Viering rond Schrift en Doop
In deze dienst zal
Levi van Buuren
worden gedoopt
2 april 2017
Voorgangers: ds. Gerda Silvis-Andringa en ds. René Silvis
Organist/pianist: Mathijs van Ledden
Binnenkomen
muziek
welkom en mededelingen
Psalm van de zondag: lied 43 – O God, kom mijn geding beslechten: 3
en 4
4 Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.
drempelgebed
v Barmhartige God,
Gij die omziet naar uw volk en zoekt wat verloren is geraakt,
Gij die bevrijdt wie in duisternis gevangen zit,
wij komen tot U.
a Zie ons aan zoals wij zijn: vol van onszelf,
met de last van het verleden op onze schouders:
… stil gebed …
v Vergeef ons, Heer, maak ons tot uw mensen, vol van genade.
Open ons naar U en naar elkaar, naar uw toekomst.
a Amen.
2
groet en bemoediging
v
Vrede zij met jullie
a
Vrede ook voor u
v
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
a
die hemel en aarde gemaakt heeft.
v
die trouw is op onze reis door het leven,
a
die bij ons is in verleden, heden en toekomst
gemeente gaat zitten
gebed om ontferming: lied 967 – Zonne der gerechtigheid: 1, 2 en 6
2 Wek de dode christenheid
uit haar zelfverzekerdheid;
zend uw stralen overal,
dat de aarde U loven zal.
Erbarm U, Heer.
6 Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donkere tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm U, Heer.
3
Rond de doop
de kinderen mogen naar voren komen
lied: Tussentijds 198 – Liefde is blij zijn
2 Liefde is lopen, mijn hand in jouw hand.
Liefde is hopen, is gaan langs het strand.
Liefde is amen, is wolken, is wind.
Liefde is samen, is spelen als kind
3 Liefde is zingen, is wit en is groen.
Liefde is zacht, is een kus in 't plantsoen.
Liefde is leven, je ademt weer op.
Liefde is geven, is leven met God.
de dopeling wordt binnengebracht
presentatie
onderwijzing
lied: Verbonden met vader en moeder: 1 en 2
Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen
vier jij hier dit feest met ons mee.
4
refrein
Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit feest
want jij wordt gedoopt
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Je bent al een tijdje bij mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd
en dus is het tijd om te vieren,
dat God die je kent van je houdt.
refrein
uitgieten van het doopwater
doopgebed
v
God,
Gij die in het begin de wereld hebt geschapen,
Gij die het duister kent en het omvormde tot licht,
Gij die de chaos met tedere handen boetseerde
tot een paradijs voor mensen,
Gij hebt ons een blijvende bron van Leven geschonken:
Sprankelend, helder, kostbaar water
dat een woestijn kan doen bloeien.
Gij hebt ons een mens geschonken
met dezelfde levenschenkende kracht,
even kostbaar en puur:
Jezus Christus, het Leven zelf.
In uw Naam zullen wij water uitgieten
over het hoofd van dit kind.
a Moge het hem tot zegen en kracht zijn.
Mogen het geloof in Jezus Christus
en de zekerheid dat Leven sterker is dan de dood
hem een leven lang vergezellen.
Amen.
doopgedachtenis en geloofsbelijdenis
v U allen, hier tezamen gekomen rond de doopvont om getuigen te
worden van de doop van dit kind en daarmee ook uw eigen doop te
gedenken, verheft uw stem en antwoordt mij:
Wilt u de Heer uw God dienen en naar zijn stem alleen horen? Wilt
ge u verzetten tegen alle machten die als goden over ons willen
heersen? Wilt u ieder slavenjuk afwerpen en leven in de vrijheid
van Gods kinderen?
a Ja, dat wil ik.
v
Schaamt u dan niet de Christus te belijden want het evangelie is
een kracht van God tot behoud van ieder die gelooft; en antwoordt
in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen:
5
a
lied 340b – Apostolische geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader,
de Almachtige Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.
doop en handoplegging
overhandiging doopkaars
lied: Verbonden met vader en moeder: 3 en 4
Je bent een begrip aan het worden;
steeds meer mensen noemen je naam;
ook God begint jouw naam te roepen
en dus zijn wij hier nu tezaam.
Nu mag je gaan leven met mensen
verbonden in liefde en trouw
omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods Naam legden naast die van jou.
aanvaarding door de ouders
6
refrein
refrein
gemeente gaat staan
aanvaarding door gemeente
v
Gemeente, wilt u deze ouders terzijde staan
en hen dragen in uw gebeden
om samen de weg van het Koninkrijk te gaan?
En wilt u dit kind ontvangen in uw midden,
om hem in woord en daad te bewaren
bij het geheim van Gods liefde,
opdat zij hun doop zullen leren beamen?
a Ja, dat beloven wij.
lied: 139 – Heer, die mij ziet zoals ik ben: 1 en 7
7 Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.
gemeente gaat zitten
overhandiging doopkaart en boekenlegger
doopouders gaan met hun kinderen naar hun zitplaatsen
dopeling en broertje gaan met hun verzorger mee
7
Rond het project
Weerbericht
Projectlied: De zon komt op en geeft ons licht.
(melodie: LB 215)
De zon komt op en geeft ons licht,
zo brengt de hemel een bericht.
Want na het donker van de nacht
komt altijd weer een nieuwe dag.
Sta op en kijk je ogen uit,
voel zachte warmte op je huid.
God ziet waar jij je best voor doet
en wat verkeerd gaat, maakt Hij goed.
O God, wilt U ons helpen om
te stralen als de ochtendzon?
Dan schijnt het deze wereld in:
het morgenlicht van het begin.
Projectverbeelding
kinderen met lantaarn naar kindernevendienst
Rond de Schrift
gebed
stilstaan bij de liturgische schikking
lezing uit het Evangelie: Johannes 11,1-44
zingen: Lazarus (tekst: M. van der Plas, melodie: Lied 561)
Als Jezus ver is, ben ik dood,
word ik gemist, ben ik alleen,
komt in mijn nacht mijn armoe bloot
en lijkt mijn leven wel van steen …
Als Jezus roept, roept Hij mijn naam,
brengt Hij mijn leven aan het licht,
is Hij de zon die ik beaam,
krijgen mijn ogen weer gezicht.
8
Hij weet het zelf, altijd, en Hij
is naar mij onderweg, altijd;
ik moet er zijn, Hij zoekt naar mij,
zijn lieve mens, om wie Hij schreit.
Ik roep U Jezus in mijn nacht,
ik roep U arm en bloot en kil,
U bent de God op wie ik wacht,
U bent het leven dat ik wil.
prediking
muziek
Gebeden en gaven
voorbeden, telkens afgesloten met
v
God in uw ontferming
a
Hoor ons gebed
stil gebed
Onze Vader
inzameling
kinderen komen terug
Zending
gemeente gaat staan
lied: 800 – Wat zou ik zonder U geweest zijn: 1, 3 en 4
9
3 Maar Christus gaf mij taal en teken
en ik ben zeker van zijn stem.
De nacht is voor het licht geweken,
het grondloos lot krijgt zin door Hem.
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid
bij water, woord en brood en wijn,
omdat ik weet van zijn nabijheid
waar twee of drie vergaderd zijn.
4 Godlof, een Heiland, een bevrijder,
vol liefde en macht heeft ons gered.
De Mensenzoon werd onze leider
en heeft ons hart in vlam gezet.
Toen ging voor ons de hemel open,
oorsprong en doel, zo ongedacht.
Geloven konden wij en hopen.
Wij wisten ons van Gods geslacht.
wegzending zegen
a
Amen, amen, amen.
In de ontmoetingshal kunt u de doopouders groeten en elkaar
ontmoeten bij koffie, thee en fris.
10
Download