- Educate-it - Universiteit Utrecht

advertisement
Verantwoording invulling facultair compartiment Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs, periode april 2013-april 2014
Faculteit Diergeneeskunde
1
Project
Zelfstudiemodules conform de
aanpak van het UMCU ter
vervanging van huidige theoretische
onderwijsmodules. Levert een
bijdrage aan structurele
samenwerking met UMCU.
27 juni 2014
Projectleider
Victor
Szatmari
Budget
€
20.000
Stand van zaken
Het project loopt nog tot juli door
vanwege verschuiving in de
startdatum.
Tot nu toe is één module
afgerond, en de 2e bijna klaar.
Het streven is om een 3e module
nog voor het einde van het
project af te ronden.
De opzet en inhoudelijke invulling
was aanvankelijk niet zeer
concreet uitgewerkt.
In tegenstelling tot de
oorspronkelijke doelstelling zijn
in aantal minder e-modules
gerealiseerd, maar deze modules
zijn wel zeer uitgebreid. Met de
ervaring die is opgedaan is een
goed beeld verkregen in omvang
van tijdsbesteding om deze
modules te maken.
Resultaten
Kwalitatief hoogwaardig, interactieve, motiverende zelfstudiemodule,
waarmee de studenten erg tevreden zijn.
https://mcd.vet.uu.nl/zelfstudie_echocardiografie/
Deze is al functioneel, maar er worden continu verbeteringen
aangebracht.
https://mcd.vet.uu.nl/zelfstudie_hartruis/
Deze tweede is nog niet klaar.
Doelstelling is om deze en een derde (Aritmieën)voor het eind van het
project klaar te hebben.
Consolidatie:
Modules worden in het reguliere onderwijs betrokken.
Disseminatie:
Aan dit project is ook onderzoek gekoppeld door het My Mediasite
project (Irene Geurts vanuit de Faculteit Geesteswetenschappen). De
resultaten zijn zeker motiverend voor andere docenten om met
vergelijkbare project te starten.
Docent professionalisering:
Draagt bij aan het SKO traject van dr. Szatmari
2
Project
Video's relevante
aandoeningen/ziektebeelden aan de
hand van een protocol door
studenten te gebruiken voor het
ontwikkelen van zelfstudiemodules.
Tevens te verwerken tot klinisch
redeneer module, bij herhaling zelfde
procedure bij andere departementen
zelfde benodigde materialen daartoe
opnieuw aanschaffen tbv
permanente beschikbaarheid
Projectleider
Robin vd
Boom
Budget
€ 4.000
Stand van zaken
Er zijn redelijk veel videoopnames gemaakt, van diverse
(soorten) patiënten, deze zijn
opgeslagen en een deel is
verwerkt tot/in
zelfstudiemodules. In eerste
instantie was het plan om vooral
(ook) kreupele paarden te filmen,
maar dat is slechts in beperkte
mate gebeurd.
Het project is afgerond
Resultaten
Er zijn ongeveer 250 video-opnames gemaakt van verschillende
(soorten) patiënten (ca. 40 cases), voornamelijk m.b.v. een
smartphone, soms met een (eigen) videocamera en een enkele keer
zijn endoscopiebeelden geconverteerd.
Enkele van de video-opnames zijn gebruikt tijdens onderwijs:
hoorcolleges en/of verwerkt in zelfstudiemodules
Drie digitale zelfstudiemodules waarin videobeelden verwerkt zijn:
https://mcd.vet.uu.nl/Zelfstudie_UKP/
https://mcd.vet.uu.nl/Zelfstudie_UKP/cornage/index.htm
https://mcd.vet.uu.nl/Zelfstudie_UKP/EMND/index.htm
https://mcd.vet.uu.nl/Zelfstudie_UKP/polyneuritis/index.htm
Een enkele video-opname is (enigszins) bewerkt (slow-motion versie
gemaakt) m.b.v. Windows Moviemaker, waardoor ervaring is
opgedaan met het maken, converteren, bewerken en opslaan van
video-opnames t.b.v. onderwijs.
Consolidatie:
De opnames kunnen beschikbaar gesteld worden binnen de UKP
(Universiteitskliniek voor Paarden)/Faculteit Diergeneeskunde.
Het gebruik van de zelfstudiemodules bij de UKP wordt geëvalueerd
(USO project blended learning).
De ontwikkelde zelfstudiemodules kunnen als voorbeeld dienen.
Disseminatie:
Op veel plaatsen binnen de faculteit Diergeneeskunde/Universiteit
Utrecht worden digitale zelfstudies ontwikkeld en andere docenten
kunnen gebruik maken van de ervaringen opgedaan in dit project. De
ontwikkelde modules kunnen als voorbeeld dienen.
Het zou interessant zijn om te verifiëren of uitwisseling van digitaal
onderwijs met andere faculteiten mogelijk is.
3
Project
Zelfstudie opdrachten per
orgaansysteem en systemische
aandoening 11 orgaansystemen
Projectleider
Jaime Rofina
Budget
€ 4.050
Stand van zaken
De doelstelling is behaald. De
studenten zijn enthousiast en
merken nu al duidelijk de
voordelen. Tijdens de
werkcolleges zijn de studenten
actiever bezig en er is ook veel
meer onderlinge discussie.
Het project is afgerond
Resultaten
Door aanpassingen van de werkcolleges is het contactonderwijs
efficiënter en heeft de docent een begeleidende rol. Het
zelfstudiemateriaal wordt nu ingezet als blended learning. Met behulp
van het project e-learning / blended learning kan nu het effect met
een officiële enquête worden gemeten. Het zelfstudiemateriaal is ook
ingezet in een project om e-lectures uit te testen en gaat ook gebruikt
worden bij het uittesten van digitale werkruimtes.
Het materiaal is te vinden op Blackboard in de vorm van PowerPointpresentaties;
http://lecturenet.uu.nl/Site1/Play/86b28322dcad4238b45e3cf865883
e181d
http://lecturenet.uu.nl/Site1/Play/43aaca3df4054dfb800d194287258
3eb1d
http://lecturenet.uu.nl/Site1/Play/732ab99ef5b1473a990f9eaf24c1ca
fc1d
(Dit zijn drie voorbeelden voor het 1e , 2e en 3e jaar)
https://mcd.vet.uu.nl/zelfstudie_hygiene/
Dit is een zelfstudie ter voorbereiding van de toets, lijn 3 en lijn 5.
https://mcd.vet.uu.nl/zelfstudie_endocarditis_rund/
Dit is integratie met de kliniek landbouwhuisdieren.
Consolidatie: Aansluiten aan het project blended learning en digitale
werkomgeving.
4
Beveiliging e-assessment
Renske Belt
€ 3.500
Het doel is behaald, echter een
usb-stick biedt geen oplossing.
Disseminatie: is mogelijk. De aanpak en het effect van deze
vernieuwing is een voorbeeld voor andere vakgroepen, zowel binnen
als buiten de faculteit diergeneeskunde.
Het afnemen van summatieve digitale toetsen op de laptop van de
student met usb-stick via een draadloos netwerk verbinding en het
detectiesysteem zal niet kunnen resulteren in een volledig beveiligde
toets omgeving.
Er is een eindverslag beschikbaar voor meer details.
5
6
Project
Toetsen en beoordelen van
beroepscompetentie domein:
Gezondheid en Welzijn aan de hand
van een te ontwikkelen raamwerk.
Keuzecursus Tropical Animal Health
in Elevate. Voorbeeld van
internationaal en online cursussen
aanbieden. Komt ten goede aan
initiële onderwijs.
Projectleider
Nelleke
Verhave
Frans
Jongejan
i.s.m. Pim
Polak
Budget
€
15.200
€ 3.150
Stand van zaken
Met behulp van gesprekken met
Epass-commissieleden, docenten
en studenten is de kennis van dit
competentiedomein
geïnventariseerd. Met deze
kennis wordt een elearningmodule ontwikkeld,
waarmee docenten (en
studenten) het feedback geven
binnen dit domein kunnen
oefenen.
De gesprekken zijn gevoerd in
2013, er zijn opnames gemaakt
voor de module en deze wordt
momenteel gemaakt in
samenwerking met Multimedia.
De doelstelling is bijna geheel
behaald, en het project is
afgerond
Er is een concreet product
gerealiseerd in de vorm van een
Blended cursus die via Elevate
Health wordt aangeboden. De
volledige online variant moet nog
worden ontwikkeld.
De doelstelling is grotendeels
behaald.
Resultaten
Er komt een verslaglegging van de inventarisaties en er is een elearningmodule in ontwikkeling.
In ontwikkeling: https://mcd.vet.uu.nl/zelfstudie_patientgesprek/
Consolidatie:
De module zal onder de aandacht gebracht worden van docenten. De
beoordelingscommissie Epass kan t.z.t. aan het licht brengen, of er
beter feedback wordt gegeven in dit domein.
Disseminatie:
De e-learning module kan gebruikt worden als voorbeeld voor
oefenen met feedback geven.
Docent professionalisering
Dit project heeft bijgedragen aan de professionalisering van dr Nelleke
Vehave
o
o
o
o
o
Vier studenten hebben bij wijze van proef parallel de gehele
cursus online gevolgd;
Ontwikkeling digitaal zelfstudie-materiaal;
Concept voor digitale werkvormen contactonderwijs gecreëerd;
Draft plan voor volledige digitalisering gecreëerd
Een belangrijke stap om de cursus Tropical Animal Health op
termijn volledig via Elevate aan te bieden.
Consolidatie:
De komende MSc keuzecursus TAH wordt deels via Elevate
aangeboden aan regulaire veterinaire studenten in september 2014
en opengesteld voor internationale studenten(online of blended). Op
termijn kan de cursus online worden aangeboden
7
Project
Zelfstudie opdrachten voor de 6
Bachelor orgaanblokken (met een
mogelijk off spin voor PAO)
zelfstudie opdrachten 6 Bachelor
orgaanblokken, 3
differentiatierichtingen en PAO voor
NVWA
Projectleider
Jaime Rofina
Budget
€ 4.320
Stand van zaken
De doelstelling is bijna behaald.
Wat er nu nog moet gebeuren is,
in samenwerking met de afdeling
multimedia, het omzetten van de
PowerPointpresentaties naar een
module die in Elevate gebruikt
kan worden.
Resultaten
Resultaat zijn verschillende casus die ingezet gaan worden in PAO
voor keuringsdierenartsen als op zichzelf staande opfriscursussen.
Tevens gaan zij ook gebruikt worden als voorbereiding (blended
learning) op cursussen die gegeven gaan worden in de sectiezaal van
het departement Pathobiologie. Dus ook in het kader van PAO voor
keuringsdierenartsen.
Daarnaast wordt het materiaal gebruikt voor zelfstudies voor
Bachelorstudenten ter voorbereiding van het onderwijs in Lijn 3 en 5
en voor de toetsing van dit onderwijs.
Het materiaal is te vinden op Blackboard als PowerPoint-presentatie.
Consolidatie: Aansluiting aan het project voor PAO in de sectiezaal.
Tevens uitbreiding van zelftesten voor het lijnonderwijs in de
bachelor.
Disseminatie: is mogelijk. Het brengt nieuwe ideeën voor het
aanbieden van digitaal PAO waardoor contacttijd efficiënter gebruikt
kan worden of minder contacttijd nodig is.
Een docent kan ook op afstand een cursus begeleiden.
Totaal
€
54.220
Download