ecologie - Kiwi Biologie

advertisement
 Wat is ecologie
 Relaties
 Wat is het milieu
 Leefomgeving
 Levende natuur
 Biotische factoren
 Abiotische factoren
 Individu
 Een enkeling
 Populatie
 Een groep op zelfde locatie
 Levensgemeenschap
 Meerdere populaties
 Ecosysteem
 Abiotisch en biotisch
 Biotoop
 De aarde
 Voedselketens
 Plant aan het begin, waarom?
 Voedselwebben
 Plant aan het begin, waarom?
 Producent
 Consument
 1ste orde
 2de orde
 Reducenten
 Afval (Detrius)
 Afvaleter (Detrivoor)
 Autotroof
 Heterotroof
 Piramide van:
 Aantallen
 Biomassa
 Energie
 Energie
 Dissimilatie (warmte)
 Populatiedichtheid
 Hoeveel organisme op een bepaald oppervlak?
 Populatiedichtheid bepalen
 Kwadranten
 Meten en vermenigvuldigen
 Regelmatige begroeiing vereist.
 Lijntransect
 Lijn door het ecosysteem
 Merken en terugvangen
 Vallen uitzetten
 Vangen
 Merken
 Terugvangen
 Hoeveel % is nog een keer gevangen?
 Daarop baseer je de schatting
Terugvangst
--------------------x Eerste vangst = Totale pop.
Gemerkte terugvangst
 Beperkende factoren
 Voedsel
 Temperatuur
 Etc.
 Biologisch evenwicht
 Equilibrium
 Geboortecijfer
 Steftecijfer
 Groeicurves
 J- curve
 S- curve
 Draagkracht
 K
Ecologie
15 min
 Het proces waarbij een gebied in
soortencomplexiteit/biodiversiteit
toeneemt.
 Verwering
 Pioniersecosysteem
 Humus
 Bodemvorming
 Climaxecosysteem
 Gelaagdheid
 Biodiversiteit
 Gesloten of open kringloop van stoffen
 Erosie
 Primaire successie
 Secundaire successie
 Duinen
 Loofbossen
 Heide
 Plassen
 Vasthouden
van het zand
 Helmgras
 Biestarwegras
 Bescherming
van de
laaglanden
 Dijken
 Natuurlijk climaxecosysteem
 Temperatuur
 Neerslag
 Bodemsamenstelling
 Lagen





Strooisel
Moslaag
Kruidlaag
Struiklaag
Boomlaag
Volg de gids
 Heidevelden
 Kunstmatige vastzetting van successie
 Schapen en andere grazers.
 Verlanding
 Waterplanten
 Oeverplanten
 Moerasplanten
 Relaties binnen soorten




Competitie
Voedsel
Voortplanting
Leefruimte
 Territorium
 Coöperatie
 Samen ben je sterker
 Het individu is veiliger
 Paren
 Groepen
Territorium
 Staten
Spreeuw
Symbiose
Muggen
 Competitie lijd tot specialisatie
 Niche vorming
 Symbiose
 Langdurig samenleven van de individuen van
verschillende soorten.
 Mutualisme (+/+)
 Commensalisme (+/0)
 Parasitisme (+/-)
 Gastheer
 Parasiet
 Soortenspecifiek
Mutualisme
Commensalisme
 Is de mug de boosdoener?
 Tussengastheer
 Overzicht
 Temperatuur
 Licht
 Water
 Lucht
 Bodemgesteldheid
 Tolerantie
 Tolerantiegrens
 Verspreidingsgebied
 Beperkende factor
Microklimaat
Macroklimaat
 Vegetatiezones in de Andes In het Andesgebergte in Colombia vind
je verschillende vegetatiezones. Van laag naar hoog: tropisch bos,
bergbos, struikpáramo (een zone met voornamelijk struikgewas) en ten
slotte páramo (een soort alpenweide zonder bomen en struiken).
Daarboven is geen vegetatie meer, maar bevindt zich eeuwige sneeuw
 Abiotische milieufactoren zijn water, licht, bodem,







temperatuur, wind en lucht.
Welke abiotische factor is vooral verantwoordelijk voor
het opschuiven van de verschillende vegetatiezones in
de Andes?
A bodem
B licht
C lucht
D temperatuur
E water
F wind
Download