Koopovereenkomst particulieren gebruikt pleziervaartuig

advertisement
Koopovereenkomst gebruikt pleziervaartuig
versie april 2011
Koopovereenkomst 1 gebruikt pleziervaartuig voor transacties
tussen particulieren
Op beide overeenkomsten moeten de originele handtekeningen van koper en verkoper worden geplaatst.
Tevens dient elke pagina door beiden geparafeerd te worden. Lees het contract goed door en teken daarna
pas. Wat partijen aanvinken zal tussen partijen bindend zijn.
1. Partijen
A. verkoper van het vaartuig
Naam + voorletter(s)
:
Straat en huisnummer
:
Postcode + woonplaats
:
Telefoonnummer(s)
:
e-mail adres
:
B. Koper van het vaartuig
Naam + voorletter
:
Straat en huisnummer
:
Postcode + woonplaats
:
Telefoonnummer(s)
:
e-mail adres
:
Nr. Identiteitsbewijs
:
Ondergetekenden: A. verkoper van het vaartuig, hierna genoemd 'de verkoper' en B. koper van het
vaartuig hierna genoemd 'de koper', verklaren deze overeenkomst te zijn aangegaan volgens de volgende
bepalingen en met inachtneming van datgene, wat door partijen wordt opgegeven.
2. koop en verkoop
Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikt pleziervaartuig met de
daarbij behorende inventaris, aan partijen bekend en gespecificeerd op de aanwezige inventarislijst. Deze dient
door beide partijen gecontroleerd en geparafeerd te worden.
Gegevens vaartuig
0 zeilboot
Merk en type
:
Naam
:
Registratienummer
:
aangebracht op :
Bouwnummer
:
aangebracht op :
Gewicht boot
:
Lengte over alles
:
Meter
Grootste breedte
:
Meter
Grootste hoogte opbouw
:
Meter
Diepgang
:
Meter
Romp gemaakt van
0 polyester
0 staal
Zeil
0 ja
0 nee
Motor
0 ja
0 nee
1
kg
0 motorboot
0 met kajuit
Bouwjaar :
0 anders:
Bron: koopovereenkomst-gebruikt-pleziervaartuig.pdf (ANWB, februari 2009)
Paraaf koper
koopovereenkomst datum:
1 van 7
Paraaf verkoper
Koopovereenkomst gebruikt pleziervaartuig
versie april 2011
2. Koop en verkoop (vervolg)
Gegevens motor(en)
Motor 1
0 binnenboord
Soort
0 Diesel
0 buitenboord
0 Benzine
0 Elektro
Bouwjaar
Merk en type
: Volvo
Vermogen:
(1pk=0,74 kW)
Soort koeling
0 Direct
0 Interkoeling
Motornummer
:
Motor 2
0 binnenboord
Soort
0 Diesel
Merk en type
:
Motornummer
:
0 buitenboord
0 Benzine
0 Elektro
Aanwezige schade
0 Geen schade
0 Aan buitenzijde
:
0 Aan binnenzijde
:
Ligplaats
Verkoper verkoopt de boot
0 zonder ligplaats
Naam ligplaats
:
0 met ligplaats
Een schriftelijke bevestiging van de ligplaatsverhuurder waaruit blijkt dat deze de koper als huurder van de
ligplaats aanvaardt, wordt aan dit contract gehecht.
3. Koopprijs en betaling
De koopsom is uiterlijk verschuldigd op het moment dat de verkoper aan de koper levert.
Verkoper geeft aan koper een deugdelijk betalingsbewijs.
Totale kostprijs inclusief accessoires en toebehoren: €
Bedrag in letters, zegge:
Betalingswijze per
0 Bankrekening verkoper:
0 Contant
0 anders
Overige afspraken :
a
a
f
v
e
Paraaf koper
koopovereenkomst datum:
2 van 7
Paraaf verkoper
Koopovereenkomst gebruikt pleziervaartuig
versie april 2011
4. Keuringsafspraken
0 De boot wordt verkocht zonder keuring
0 Het vaartuig is gekeurd door
:
Op
:
Het keuringsrapport is bijgevoegd bij deze koopbijeenkomst
0 Het vaartuig moet gekeurd
worden op
: 27 april 2011
De kosten van de keuring
komen voor rekening van
0 koper
O verkoper
O anders
Indien keuring nog moet plaatsvinden kan een ontbindende voorwaarde worden opgenomen. Als uit de
keuring blijkt dat er gebreken aanwezig zijn dan:
0 betaalt verkoper niets mee aan de reparatie en is er geen recht op
ontbinding
0 Heeft koper het recht te ontbinden indien de reparatiekosten meer
bedragen dan €
0 Anders:
5. Plaats, tijd, voorwaarden levering
De levering van het vaartuig, accessoires en toebehoren is zoals aangegeven in dit document onder punt 2
en 8 is op:
Datum :
Tijd :
Plaats :

Verkoper verklaart dat de door hem geleverde boot zijn eigendom is en vrij is van lasten en
beperkingen, waaronder Btw-heffingen en invoerrechten.

Tot aan de levering blijven alle kosten en schade betrekking hebbend op de boot voor rekening van de
verkoper, zoals onderhoud- en reparatiekosten. Ook draagt de verkoper tot aan de levering het risico van
het verloren gaan van de boot

De koper kan de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter en zonder kosten ontbinden als de
boot tussen het moment van sluiten van de koop en de levering schade van ernstige aard oploopt

Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van dit contract wordt de boot verkocht
in de staat waarin deze zich bij het sluiten van de overeenkomst bevindt
6. toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel
een door beide partijen aangewezen in Nederland gevestigde geschilleninstantie is bevoegd om kennis te
nemen van geschillen.
7. Nadere afspraken
Aanvullend op het voorafgaande en zonder strijdigheid daarmee: (betaling, keuringskosten, aanwezige schade
bij koop, enz.) worden de volgende afspraken gemaakt:
Paraaf koper
koopovereenkomst datum:
3 van 7
Paraaf verkoper
Koopovereenkomst gebruikt pleziervaartuig
versie april 2011
8. Inventaris
Radiozendapparatuur
Merk / type :
Serienummer :
Marifoon
Merk / type :
Serienummer :
Radio ontvanger
Merk / type :
Serienummer :
Navigatieberichten
Merk / type :
Serienummer :
Plaatsbepaling apparatuur
Merk / type :
Serienummer :
Log
Merk / type :
Serienummer :
Dieptemeter
Merk / type :
Serienummer :
Windmeter
Merk / type :
Serienummer :
Stuurautomaat
Merk / type :
Serienummer :
Zelfstuurinrichting
Merk / type :
Serienummer :
Kaartplotter
Merk / type :
Serienummer :
Radar
Merk / type :
Serienummer :
AIS
Merk / type :
Serienummer :
Overige
0 Klok
Navigatieapparatuur
0 Barometer
0 Hygrometer
Vaarinventaris
Landvast
Aantal:
Afmeting:
Stootwil
Aantal:
Doorsnee:
Reddingsboei
Aantal:
Reddingsvlot
Merk/type:
Aantal pers:
Gekeurd tot:
Overige reddingsmiddelen
Spinnakerboom
Aantal:
Anker 1
Type:
Ankerketting
Lengte:
Ankerlijn
Lengte:
Anker 2
Type:
Ankerketting
Lengte:
Ankerlijn
Lengte:
Reservelijn(en)
Aantal:
Lengte:
Akerlier
0 Ja 0 nee
0 elektrisch 0 handmatig
Pikhaak
0 Ja 0 nee
Zwemtrap
0 ja 0 nee
Lenspomp
0 handmatig 0 elektrisch
Gewicht:
Gewicht:
Zeilen
Grootzeil
Aantal:
Fok
Aantal:
Stormfok
Aantal:
Genua
Aantal:
Gennaker
Aantal:
Spinnaker
Aantal:
Paraaf koper
koopovereenkomst datum:
4 van 7
Paraaf verkoper
Koopovereenkomst gebruikt pleziervaartuig
versie april 2011
8. inventaris (vervolg)
Huishoudelijke inventaris
Gordijnen: 0 ja 0 nee
Kussens: 0ja 0 nee
Keukengerei: 0 ja 0 nee
Bestek: 0 ja 0 nee
Borden: 0 ja 0 nee
Glazen: 0 ja 0 nee
Bekers: 0 ja 0 nee
Pannen: 0 ja 0 nee (zie * lijst)
Wandversiering: 0 ja 0 nee
Verwarming
Merk:
Type:
Koelkast/box
Merk:
Type:
Kooktoestel
Merk:
Brandstof:
Aantal pitten:
Oven: 0 ja 0 nee
Overig:
Overige toebehoren
Gereedschap voor motor:
0 ja 0 nee
Reserve onderdelen motor
0 ja 0 nee
Reserve onderdelen overig
Wintertent
0 ja 0 nee
Kuiptent
Kleur buiskap:
0 ja 0 nee
Kleur huik grootzeil:
Toilet
Handmatig/elektrisch:
Douche
0 ja 0 nee
Vuilwatertank
0 ja 0 nee
Liters:
Watertank
Aantal:
Liters:
Waterdruksysteem
0 Ja 0 nee
Drinkwaterfilter
0Ja 0 nee
Warmwater voorziening
0 ja 0 nee
Gasdetectiesysteem
0 ja 0 nee
Brandstoftank
Aantal:
Liters:
Accu’s service
Aantal:
Ah:
Accu start
Aantal:
Ah:
Walaansluiting
Aantal:
Acculader
Merk/Type:
Capaciteit:
Zonnepanelen
Aantal:
Capaciteit:
Wind aggregaat
Merk/Type
Capaciteit:
Hulpaggregaat
Aantal:
Bijboot
0 ja 0 nee
Wedstrijdmeetbrief
0 ja 0 nee
0 ja 0 nee
Kleur huik voorzeil:
ampère
Merk:
Overige:
Paraaf koper
koopovereenkomst datum:
5 van 7
Paraaf verkoper
Koopovereenkomst gebruikt pleziervaartuig
versie april 2011
* Lijst
Paraaf koper
koopovereenkomst datum:
6 van 7
Paraaf verkoper
Koopovereenkomst gebruikt pleziervaartuig
versie april 2011
9. Ondertekening
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend (koper en verkoper zetten op beide
overeenkomsten een originele handtekening)
Datum:
Plaats:
Handtekening koper:
Handtekening verkoper:
Na ondertekening behoudt iedere partij één
exemplaar
Paraaf koper
koopovereenkomst datum:
7 van 7
Paraaf verkoper
Download
Study collections