gevelgroen gevelgroen - Gemeente `s

advertisement
gevelgroen
binnenstad
's-Hertogenbosch
Gevelgroen in de binnenstad
De gemeente wordt de laatste jaren geconfronteerd met
een toenemend aantal verzoeken voor ‘meer groen in de
binnenstad’, het betreft hierbij voornamelijk het mogen
aanbrengen van ‘gevelgroen’. De initiatieven komen van
zowel winkeliers als bewoners. Naar aanleiding hiervan
is besloten om in 2014 en 2015 een pilot uit te voeren in
de Vughterstraat. Deze pilot maakte onderdeel uit van het
‘Actieplan Binnenstad’, februari 2014. Onderdeel hierin
is de behoefte van bewoners om het stenige karakter te
verminderen. De stad wil mee met zijn tijd, ook als het gaat
om levend materiaal(planten) en het tegemoet komen aan
wensen bij bewoners.
Middels de pilot is ervaring opgedaan en zijn aandachtspunten naar voren gekomen.
Op basis van de pilot wordt geconcludeerd dat verder
ver-groenen mogelijk is, afhankelijk van locatie en onder
bepaalde voorwaarden. Dit wordt hierna beschreven.
Voor de beoordeling van een initiatief voor
gevelgroen speelt een aantal aspecten,
namelijk:
•
•
•
•
•
•
Locatie panden; monumenten status
Geschiktheid panden;
Geschiktheid openbare ruimte (ondergrondse
ruimte, positie in de straat);
Wijze van uitvoering (soort beplanting, precieze plek op de gevel, c.q. in de straat, en
de gekozen materialisatie);
Onderhoud van het groen en afspraken daarover met eigenaren/gebruikers panden;
Kosten.
Locatie
Vanuit de ontstaansgeschiedenis van de stad en daarbij
samenhangende stedelijkheid worden bepaalde stadsdelen
( gedeelte van de Vughterstraat, Orthenstraat en Hinthamerstraat , de Markt en de Stationsweg ) uitgesloten voor
het toestaan van het aanbrengen van groen op de gevel. De
precieze begrenzing staat op de kaart aangegeven.
Geschiktheid panden
Bij de panden is de monumentale waarde van een betreffend pand leidend. Indien een pand een rijks- of gemeentelijk monument is of beeldbepalend, dan is het aanbrengen
van groen op de gevel in principe niet toe gestaan. Het pand
heeft deze status vanwege de cultuurhistorische waarden,
het toevoegen van groen zal in de meeste situaties geen
recht doen aan deze waarden. Afhankelijk van de precieze
monumentale waarden en de locatie van het pand kunnen uitzonderingen worden gemaakt. Alle monumenten
en beeldbepalende panden staan op de kaart in bijlage 1
aangegeven.
Geschiktheid openbare ruimte
De beschikbare ruimte in de straat (minimaal 1.20 m loopruimte), de aanwezigheid van overige openbare voorzieningen, de mogelijkheden in de ondergrond (ligging kabels en
leidingen, vrije groeiruimte voor de wortels van de planten)
zijn ook bepalend voor toepassing van gevelgroen. Deze
mogelijkheden worden per initiatief beoordeeld.
Wijze van uitvoering
Voorgesteld wordt om een uniforme wijze van uitvoering toe
te passen, zodat meer eenheid wordt gecreëerd. Dat geldt
zowel voor het soort groen dat mag worden geplant als voor
de materialisatie: de wijze van aanbrengen en de precieze
locatie op de gevel. Ten aanzien van het soort groen mogen
Blauwe regen
alleen niet-op-de-gevel-hechtende planten worden toegepast, d.w.z. dat alleen zogenaamde slingerplanten zijn
toegestaan. Blauwe Regen (Wisteria Sinensis’Profilic’) is
daarvoor zeer geschikt. Voor al het bevestigingsmateriaal
dat op de gevels moet worden bevestigd voor de planten,
moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd,
ook bij niet-monumenten (geldt voor alle panden in het
beschermd stadsgezicht). Vanuit uniformiteit is er voor
gekozen om een RVS klimkabel systeem tegen de gevel te
monteren. Het plant vak in de openbare ruimte krijgt een
stalen opsluiting op plaatsen waar graniet verharding aanwezig is. In alle andere gevallen maatwerk in overleg.
Om de klimplanten een goede groeiplaats te geven moet er
bodemverbetering onder het trottoir worden aangebracht.
Brochure gemaakt in samenwerking met:
Voor informatie kunt u contact opnemen met afdeling
Openbare ruimte en verkeer, telefoon nr. 073-6159598 of
algemeen telefoon nr. 073-6155766
Voor
Na
Onderhoud groen en afspraken met
eigenaren/gebruikers
Het maken van afspraken over het onderhoud van het groen
maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de aanvraag. De
gemeente is niet verantwoordelijk voor het beheer. Initiatiefnemers maken vooraf duidelijke onderhoudsafspraken met
de gemeente (geveltuin contract).
Kosten
Om nieuwe gevelgroen initiatieven aan te moedigen en te
ondersteunen, is er jaarlijks een budget beschikbaar om bij
te dragen in de kosten voor het opsluiten van de verharding,
het maken van het plantgat en toepassen van groeiplaatsverbetering. Deze werkzaamheden in de openbare ruimte
moeten in de meeste gevallen door de gemeente worden
geregeld en uitgevoerd (afhankelijk van de plek in de binnenstad).
Blauwe regen
RVS klimkabels
Verklaring
Gevelgroen toegestaan
zie voorwaarden in brochure
Gevelgroen niet toegestaan
Rijksmonument
Gemeentelijk monument
Beeldbepalend pand
Download