postbus 9900 1201 gm hilversum afdeling

advertisement
Provincie Noord-Holland
College van Gedeputeerde Staten
T.a.v. de heer H. Groot
Postbus 3007
2001 DA HILVERSUM
postbus 9900
1201 gm hilversum
afdeling:
projectmanagement
bezoekadres:
Oude Enghweg 23
fax. (035) 629 2404
DATUM
ONS KENMERK
UW BRIEF VAN
UW KENMERK
BEHANDELD
I. Tibosch
DOOR
TELEFOON (035-)
BIJLAG EN
BETR EFT
629 2326
Bijlage 1, onderzoekskosten
Crailo, aanvraag suppletie Bommenregeling Gemeentefonds
Geacht College,
Hierbij delen wij u mee bereid te zijn de gemeenteraad het voorstel te doen om bij het Ministerie van BZK
het verzoek in te dienen voor een aanvulling op het gemeentefonds van € 47.976,- (= 70% van € 68.537,-)
voor de kosten van het opsporen van conventionele explosieven op het Hilversumse deel van het
plangebied Crailo.
De omvang van de aanvraag is gebaseerd op het door de Provincie Noord-Holland aangeleverde
kostenoverzicht. De onderzoekskosten omvatten de gerealiseerde kosten voor het onderzoek door het
bureau TAUW (als gerapporteerd in de risico-analyse d.d. 10 april 2012) en de geraamde kosten voor het
detectieonderzoek (gebaseerd op de offerte van T&A Survey BV d.d. 2 oktober 2012).
Voor de verdeling van de totale kosten naar de gemeenten Bussum, Hilversum en Laren is - in overleg met
de provincie en gemeenten - de verdeelsleutel naar rato van de oppervlakten binnen het plangebied Crailo
gehanteerd. Zie Bijlage 1 voor de berekening van deze kosten. De totale onderzoekskosten op het
Hilversumse deel van het plangebied zijn geraamd op € 68.537,- (exclusief BTW).
De gemeente kan 70% van de kosten vergoed krijgen door het Rijk. De overige kosten zijn voor rekening
van de Provincie Noord-Holland. De provincie laat het (detectie)onderzoek namens de gemeente
Hilversum uitvoeren met inachtneming van alle voorwaarden, die door het Rijk aan de bijdrageregeling
worden verbonden. De bijdrage van de gemeente Hilversum bedraagt niet meer dan het door het ministerie
toe te kennen bedrag.
Uit het bovenstaande kunt u concluderen dat het daadwerkelijk door de gemeente ter beschikking stellen
van de bijdrage afhankelijk is van de besluitvorming door de gemeenteraad en de daadwerkelijk uitkering
van de bijdrage door het Rijk. Nadat de gemeente de bijdrage heeft ontvangen (hetgeen naar alle
waarschijnlijkheid in de tweede helft van 2013 zal zijn) zal de gemeente de bijdrage aan de provincie
overmaken. Wij verzoeken u het project- en rekeningnummer aan ons door te geven.
VERVOLGBLAD
2
Wij verzoeken u de kopiebrief ter bevestiging te ondertekenen en retourneren t.a.v. mevr. I. Tibosch
(Gemeente Hilversum, Afdeling projectmanagement, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum).
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Hilversum,
namens dezen
het hoofd van de afdeling Projectmanagement
Voor akkoord:
Provincie Noord-Holland
P.F. Schuurmans
………………………..
VERVOLGBLAD
3
Bijlage 1.
Onderzoekskosten
Crailo
Aanvraag Bommenregeling
Onderzoekskosten (exclusief BTW), conform opgave Provincie Noord-Holland
Onderzoek TAUW
€ 34.850
onderzoek verricht in 2012, gerealiseerde kosten
Detectieonderzoek
€ 108.984
raming op basis van offerte T&A Survey d.d. 2/10/2012
Totaal
€ 143.834
Onderzoekskosten verdeeld over gemeenten (naar rato oppervlakte plangebied)
oppervlakte
onderzoekskosten (exclusief BTW)
Ha
in %
Bussum
10,5
24,65% € 35.455
Hilversum
20,3
47,65% € 68.537
Laren
11,8
27,70% € 39.842
Totaal
42,6
100,00% € 143.834
Aanvraag bommenregeling
o.z.kosten
subsidiabel aanvraag
Bussum
€ 35.455
70,00% € 24.819
Hilversum
€ 68.537
70,00% € 47.976
Laren
€ 39.842
70,00% € 27.889
Totaal
€ 143.834
70,00% € 100.684
Download