in Hilversum, de Zonnesteen

advertisement
Specialistische daghulp
voor kinderen van 0-7 jaar
JongLeren, de Zonnesteen
www.legerdesheils.nl/noord-holland
doen wat we geloven
De Zonnesteen
In het kort




voor kinderen van 0 – 7 jaar
voor kinderen die extra zorg nodig hebben
specialisten werken samen om u en uw kind zo goed mogelijk te helpen
intensieve samenwerking met u als ouders
Wat is de Zonnesteen
Het belangrijkste deel, van wat de
behandeling wordt genoemd,
bestaat uit gewone dagelijkse
dingen zoals spelen, eten, spelletjes doen, bewegen, zingen en
voorlezen. Er worden ook activiteiten gedaan op sociaal-emotioneel-,
cognitief- en motorisch gebied.
Belangrijk hierin is het bieden van
regelmaat en structuur. Hierdoor
heeft het dagelijks dagprogramma
van een kind een steeds terugkerend ritme waaraan het kind een
gevoel van veiligheid en zekerheid
kan ontlenen.
Vanuit deze basis kan het kind dan
specifieke begeleiding en hulp
geboden worden die het nodig
heeft. Buiten de groepsopvang om
is er de mogelijkheid dat een kind
individueel hulp krijgt zoals
logopedie en/of fysiotherapie.
Voor wie is de dagbehandeling
De kinderen die de Zonnesteen
bezoeken hebben extra zorg
nodig. Hun ontwikkeling is
verstoord of wordt bedreigd door
lichamelijke, psychische en/of
sociale factoren.
Het kan bijvoorbeeld gaan om
kinderen die:
 niet op leeftijdsniveau
functioneren, bijv. door een
achterstand in de motorische
ontwikkeling, sociale
ontwikkeling of spraaktaal
ontwikkeling;
 gedragsproblemen hebben,
zoals sterk teruggetrokken
gedrag, angsten, over
beweeglijkheid, agressief
gedrag;
 moeilijk contact maken,
mogelijk in verband met een
contactstoornis;
 een moeilijke start in het leven
hebben gehad door problemen
tijdens de zwangerschap, bevalling of direct na de geboorte;
 minder kans hebben om zich
goed te ontwikkelen, omdat ze
bijvoorbeeld chronisch ziek zijn
of andere aanlegstoornissen
hebben;
 door allerlei omstandigheden te
kort komen, bijv. door overbelasting van de ouder(s)/
verzorger(s), een moeilijke
woonsituatie of andere moeilijkheden binnen het gezin.
Regelmatig is er sprake van een
combinatie van ongunstige
omstandigheden en problemen.
Behandeling op de Zonnesteen
Een kind meer kansen geven op
een gezonde ontwikkeling, dat is
het doel van een plaatsing bij de
Zonnesteen.
De behandeling brengt de verstoorde of vertraagde ontwikkeling van
het kind weer op gang. Meestal is
er niet één oorzaak aan te wijzen
voor de problemen die zijn ontstaan, maar spelen meerdere factoren een rol.
Daarom werken er bij onze groepen verschillende deskundigen die
aan de behandeling van het kind
kunnen bijdragen, zoals een gedragswetenschapper, een kinderarts, een fysiotherapeut, een logopedist, gezinsbegeleiders en pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers vormen de
basis van de behandeling op de
groep. De overige deskundigen
kunnen worden geconsulteerd indien de behandeling dit vraagt.
ding (PPG) in te zetten in de thuissituatie.
Samenwerking met onderwijs
De kinderen van de Zonnesteen
kunnen gebruik maken van de samenwerking met verschillende
SBO scholen en cluster scholen in
de regio.
Het kind gaat dan per week bijvoorbeeld twee dagen naar school
en drie dagen naar de Zonnesteen.
Doelen van de schoolplaatsing zijn:
Door middel van observatie, onderhet kind voorbereiden op onderwijs
zoek, intensieve begeleiding en
en kijken welke onderwijsvorm bij
behandeling proberen we de ontde mogelijkheden van het kind
wikkeling van het kind in de goede
past.
richting te stimuleren. Als er een
vermoeden is van een stoornis bij
Hoe verloopt de start van de
een kind kan dat worden onderhulpverlening?
zocht bij het Regionaal Centrum
Een behandeling verlenen wij altijd
voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie
op verzoek en in overleg met de
(RCKJP) wij werken goed met het ouders en met de gemeente waar
centrum samen.
het kind staat ingeschreven. Alleen
met een verwijzing van de betrefSamenwerking met het gezin
fende gemeente kan een kind bij
Een kind dat ontwikkelings- en/of
ons worden aangemeld. Zodra de
gedragsproblemen heeft, beïnverwijzing binnen is, wordt het kind
vloedt het gehele gezin. Omgekeerd beïnvloeden de gezinsleden op de wachtlijst geplaatst en worden de ouder(s)/verzorger(s) uitgehet kind weer. Omdat dit een wisnodigd voor een afstemmingsgeselwerking is, zal het kind alleen
geholpen kunnen worden wanneer sprek.
er naast de behandeling op de
groep ook een intensieve
samenwerking is met het gezin
waartoe het kind behoord.
Deze samenwerking bestaat uit
gesprekken met de mentor van het
kind op de groep. Dit betekent dat
de ouders met een vaste regelmaat worden uitgenodigd om:
 Een ochtend of middag per
week of twee weken mee te
draaien op de groep met aan
sluitend een nagesprek.
 Informatie uit te wisselen.
 Samen aan het afgesproken
hulpverleningsplan te werken.
Daarnaast is er de mogelijkheid om
bij praktische opvoedvragen Praktisch Pedagogische Gezinsbegelei-
Hoelang duurt de hulpverlening?
De duur van de plaatsing is afhankelijk van de problematiek en het
verloop van de behandeling.
Er vinden gedurende de behandeling regelmatig gesprekken plaats
over de voortgang van de behandeling. Gemiddeld wordt er twee
keer per jaar een (evaluatie)
verslag geschreven. De hulpverlening wordt afgesloten wanneer de
doelstelling is bereikt (dus wanneer
de hulpvraag is beantwoord) of als
er beter passende vervolghulpverlening kan worden gerealiseerd.
“Altijd een kans voor iedereen”
De Zonnesteen
Hoe bereikbaar:
Orthopedagogisch Centrum
Trompendaal
Van Hengellaan 6
1217 AS Hilversum
tel.: 035-621 52 50
Haarlem
In Haarlem zijn de procescoördinatoren vijf
dagen per week van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar
op 023-5533932 en
[email protected]
www.legerdesheils.nl/noord-holland
Voor aanmelding en advies kunt u contact opnemen met onze procescoördinatoren van het Bureau Traject Management (BTM).
Hilversum
In Hilversum zijn de procescoördinatoren vijf
dagen per week van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op 035-6215250 en
[email protected]
Ambulante zorg - buurtsteunpunten - geestelijke gezondheidszorg - forensische zorg –
LVB zorg - zorg voor jeugdigen - maatschappelijke opvang - begeleid wonen arbeidsreïntegratie - vrijetijdsbesteding - veldwerk, outreachende hulpverlening - bijzondere
schoonmaak van woningen - (OGGZ Thuiszorg)
Een totaalpakket van professionele begeleiding en behandeling voor jong en oud.
Leger des Heils W&G
Noord-Holland
Postbus 11
2000 AA Haarlem
T + 31 ((0)23-5533933
E [email protected]
I www.legerdesheils.nl/noord-holland
Download