Top margin 1

advertisement
EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT
Horizon 2020: de Commissie wil 80 miljard euro
investeren in onderzoek en innovatie om groei en
werkgelegenheid te stimuleren
Brussel, 30 november 2011 – de Europese Commissie heeft vandaag een pakket
aan maatregelen gepresenteerd om onderzoek, innovatie en het
concurrentievermogen in Europa te stimuleren. Commissaris Máire
Geoghegan-Quinn heeft Horizon 2020 aangekondigd, een programma voor
onderzoek en innovatie ter waarde van 80 miljard euro1. Commissaris Androulla
Vassiliou heeft een strategische innovatieagenda opgesteld voor het Europees
Instituut voor innovatie en technologie (EIT), dat 2,8 miljard euro zal ontvangen in
het kader van Horizon 2020. Tegelijkertijd heeft vicevoorzitter Antonio Tajani een
nieuw aanvullend programma aangekondigd om het concurrentie- en
innovatievermogen van het mkb te stimuleren met een extra budget van 2,5 miljard
euro. De financieringsprogramma’s lopen van 2014 tot 2020.
Bij de presentatie van Horizon 2020 verklaarde Commissaris voor Onderzoek,
innovatie en wetenschap Máire Georghegan-Quinn: “We hebben in een drastisch
veranderende economische omgeving een nieuwe visie op Europees onderzoek en
innovatie nodig. Horizon 2020 stimuleert de economie rechtstreeks en stelt onze
wetenschappelijke en technologische grondslag en ons industrieel
concurrentievermogen voor de toekomst veilig met de belofte van een slimmere en
duurzamere samenleving waarbij minder mensen aan de zijlijn staan.”
Horizon 2020 brengt de gehele EU-financiering van onderzoek en innovatie voor
het eerst onder in één programma. Het legt meer dan ooit de nadruk op het
omzetten van wetenschappelijke doorbraken in innovatieve producten en diensten
die ondernemingen kansen bieden en het leven van mensen ten goede
veranderen. Tegelijkertijd vermindert het de bureaucratische rompslomp drastisch
door eenvoudigere regels en procedures om meer toponderzoekers en een breder
scala aan innoverende bedrijven aan te trekken.
1
Tegen een contant prijspeil van 2011. 90 miljard euro met inachtneming van de
geraamde inflatie in de periode 2014-2020.
IP/11/1475
Horizon 2020 zal de middelen voor drie hoofddoelstellingen inzetten. Het
programma zal de positie van de EU als wereldleider in de wetenschap schragen
met een specifieke begroting van 24,6 miljard euro, inclusief een verhoging van het
budget met 77% voor de uiterst succesvolle Europese Onderzoeksraad (ERC). Het
zal eraan bijdragen het industriële leiderschap op het gebied van innovatie met een
budget van 17,9 miljard euro veilig te stellen. Dit behelst een belangrijke investering
van 13,7 miljard euro in sleuteltechnologieën, alsmede een betere toegang tot
kapitaal en steun aan het mkb. Tot slot zal 31,7 miljard euro worden besteed aan
de aanpak van belangrijke vraagstukken die door alle Europeanen worden gedeeld,
verdeeld over zes hoofdthema´s: gezondheidszorg, demografische veranderingen
en welzijn; voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek
en de bio-economie; veilige, schone en efficiënte energie; slim, groen en
geïntegreerd vervoer; klimaatverandering, efficiënt gebruik van hulpbronnen en
grondstoffen; en inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen.
Achtergrond
Horizon 2020 is een belangrijke pijler van de Innovatie-Unie, een
vlaggenschipinitiatief in het kader van de Europa 2020-strategie, gericht op het
verbeteren van de mondiale concurrentiepositie van Europa. De Europese Unie is
wereldleider in tal van technologieën maar krijgt in toenemende mate te maken met
concurrentie van traditionele wereldmachten en opkomende economieën. Het
voorstel van de Commissie zal nu door de Raad en het Europees Parlement
worden besproken met het oog op de vaststelling ervan vóór eind 2013.
De door Horizon 2020 verstrekte financiering zal gemakkelijker toegankelijk zijn
door deze vereenvoudigde programmaopzet, één pakket aan regels en minder
administratieve rompslomp. Horizon 2020 betekent: een drastisch vereenvoudigde
vergoeding door het invoeren van één vast tarief voor indirecte kosten en slechts
twee financieringspercentages, respectievelijk voor onderzoeksactiviteiten en
marktnabije activiteiten; één centraal toegangspunt voor deelnemers; minder
papierwerk bij het voorbereiden van voorstellen en geen onnodige controles en
audits. Een van de hoofddoelen is om de termijn waarbinnen het geld wordt
ontvangen na een subsidieaanvraag tot gemiddeld 100 dagen terug te brengen
waardoor projecten sneller van start kunnen gaan.
De Commissie zal zich terdege inspannen om het programma voor meer
deelnemers uit heel Europa open te stellen door samenwerking te zoeken met
fondsen in het kader van het cohesiebeleid van de EU. Horizon 2020 zal potentiële
topcentra in achterblijvende gebieden vaststellen en deze gebieden beleidsadvies
en ondersteuning bieden, terwijl de structuurfondsen van de EU kunnen worden
gebruikt om infrastructuur en uitrusting te verbeteren.
Er zal 3,5 miljard euro worden besteed aan een groter en ruimer gebruik van
financiële instrumenten die als hefboom werken voor het verkrijgen van leningen
van financiële instellingen uit de particuliere sector. Die hebben aangetoond zeer
doeltreffend te zijn in het stimuleren van particuliere investeringen die direct tot
groei en werkgelegenheid leiden. Rond de 8,6 miljard euro zal ten goede komen
aan het midden- en kleinbedrijf (mkb), waarbij hun cruciale rol op het gebied van
innovatie wordt erkend.
Horizon 2020 zal bijna 6 miljard euro investeren in de ontwikkeling van Europese
industriële capaciteiten in sleuteltechnologieën. Deze behelzen: fotonica en microen nano-elektronica, nanotechnologieën, geavanceerde materialen en
geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. De ontwikkeling van
deze technologieën vereist een multidisciplinaire, kennis- en kapitaalintensieve
aanpak.
2
Op grond van het voorstel van de Commissie zal 5,75 miljard euro (+21%) worden
toegewezen aan de Marie Curie-acties, die sinds hun oprichting in 1996 de
ontwikkeling van opleidingen, mobiliteit en vaardigheden van meer dan
50 000 onderzoekers hebben ondersteund.
Als integraal onderdeel van Horizon 2020, zal het EIT een belangrijke rol spelen
door instellingen voor hoger onderwijs, onderzoeksinstellingen en bedrijven bij
elkaar te brengen om de ondernemers van morgen op te leiden en ervoor te zorgen
dat de Europese “kennisdriehoek” met de besten van de wereld mee kan doen. De
Commissie heeft besloten haar steun voor het EIT aanzienlijk te vergroten door een
begroting voor te stellen van 2,8 miljard euro voor de periode 2014-2020 (tegenover
309 miljoen euro sinds de oprichting van het EIT in 2008). Het EIT is gebaseerd op
een baanbrekend concept van grensoverschrijdende publiek-private
samenwerkingscentra die bekendstaan als kennis- en innovatiegemeenschappen
(KIG´s). De drie bestaande KIG´s, gericht op duurzame energie (InnoEnergy-KIG),
klimaatverandering (klimaat-KIG) en de informatie- en communicatiemaatschappij
(EIT-ICT Labs), zullen in de periode 2014-2020 met zes nieuwe gemeenschappen
worden uitgebreid (zie IP/11/1479 en MEMO/11/851).
De financiering van de Europese Onderzoeksraad (ERC) zal met 77% worden
verhoogd tot 13,2 miljard euro. De ERC steunt de meest getalenteerde en creatieve
wetenschappers in hun grensverleggende onderzoek op het allerhoogste niveau in
Europa door middel van een internationaal erkend en gerespecteerd programma.
Ook de internationale samenwerking zal in Horizon 2020 verder worden
gestimuleerd om de excellentie en aantrekkelijkheid van de EU op het gebied van
onderzoek te versterken, de mondiale uitdagingen gezamenlijk aan te pakken en
het buitenlands beleid van de EU te ondersteunen.
Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC), de interne
wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie, zal ook in de toekomst
wetenschappelijke en technische ondersteuning aan EU-beleid bieden op allerlei
gebieden, van milieu, landbouw en visserij tot nanotechnologie en nucleaire
veiligheid.
Horizon 2020 zal worden aangevuld met nadere maatregelen om de Europese
onderzoeksruimte te voltooien, die tegen 2014 een echte eengemaakte markt voor
kennis, onderzoek en innovatie moet zijn (IP/11/1025, MEMO/11/597).
Meer informatie is te vinden in MEMO/11/848.
Het programma voor het concurrentievermorgen van ondernemingen en het
midden- en kleinbedrijf: IP/11/1476 en MEMO/11/852
Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT): IP/11/1479 en
MEMO/11/851
Horizon 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home
Innovatie-Unie: http://ec.europa.eu/innovation-union
Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_nl.htm
Digitale Agenda:
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP):
http://ec.europa.eu/cip/index_nl.htm
Website EIT: http://eit.europa.eu
3
Contact :
Michael Jennings (+32 22963388)
Carlo Corazza (+32 22951752)
Dennis Abbott (+32 22959258
Monika Wcislo (+32 22955604)
Dina Avraam (+32 22959667)
4
Download