Stimulering Europees Onderzoek | meest gestelde vragen

advertisement
Veel gestelde vragen regeling Stimulering Europees Onderzoek
•
Wat wordt bedoeld met cofinanciering?
Met cofinanciering wordt bedoeld contracten die reeds cofinanciering ontvangen van
de Rijksoverheid en/of NWO. Enkele voorbeelden hiervan zijn de JTI’s, artikel 185 programma’s
en de door NWO gehonoreerde projecten in het kader van de Europese Cofinancieringsregeling
voor de Topsectoren. Deze afgesloten contracten hebben betrekking op Europese
(deel)programma's met specifieke relevantie voor de topsectoren.
•
Geldt de regeling voor alle pijlers en regelingen onder Horizon 2020?
Niet alle programmaonderdelen van Horizon 2020 komen in aanmerking voor middelen uit
de SEO-regeling. Uitgezonderd zijn de contracten binnen programma’s die cofinanciering van
de Rijksoverheid en/of NWO ontvangen en de ERA-NETten. Een overzicht van de uitgesloten
programmaonderdelen is te vinden op de financieringspagina (www.nwo.nl/seo) van de SEOregeling.
•
Moet er verantwoording afgelegd worden na toekenning?
Nee, aan de besteding van de middelen uit de SEO-regeling worden geen voorwaarden gesteld.
•
Wanneer wordt er uitbetaald?
Ons streven is direct na toekenning over te gaan tot uitbetalen. De uitbetaling zal naar
verwachting in december plaatsvinden.
•
Als er sprake is van een samenwerking, wie krijgt de financiering,
de penvoerder of de partner?
De rol van de Nederlandse kennisinstelling in een samenwerkingsverband is niet relevant. Om in
aanmerking te komen voor financiering uit de SEO-regeling dienen publiek gefinancierde
Nederlandse kennisinstellingen als HES of REC bij de EU geregistreerd te staan en EU-middelen
hebben verworven voor een Horizon 2020 project (met uitzondering van de contracten die reeds
cofinanciering krijgen door de Rijksoverheid en NWO). De instellingen die als ontvanger van
deze EU-middelen in de EU contractendatabank (Ecorda) zijn opgenomen krijgen de financiering.
•
Over welk bedrag wordt de toekenning van 9% berekend?
9% wordt berekend over dat deel dat de Nederlandse kennisinstelling toegekend heeft gekregen
vanuit de Europese Commissie.
•
Komt de subsidiebijdrage terecht bij de instelling of bij afdelingen die deelnemen aan
een Horizon 2020 project?
De financiering wordt toegekend aan de instellingen en niet aan de desbetreffende afdelingen
die de Horizon 2020 projecten uitvoeren. De bijdrage is bedoeld om deelname van de
instellingen aan Europese projecten te stimuleren en uiteindelijk de Nederlandse succeskans te
vergroten.
•
Op welke bankrekening wordt het geld overgemaakt?
De instelling wordt bij de eerste toekenning gevraagd een bankrekeningnummer op te geven.
•
Komen de Marie Skłodowska-Curie acties en de ERC grants ook in aanmerking voor
de SEO-regeling?
Ja.
•
In de call staat beschreven dat de toe te kennen middelen worden berekend in
november op basis van het voorgaande jaar. Betreft dit de periode november t/m
oktober?
Bij de eerste toekenning zijn de contracten vanaf het moment dat Horizon 2020 gestart is en dus
vanaf 1 januari 2014 tot en met de laatste update, 30 oktober 2015, van de EU
contractendatabank (Ecorda) meegenomen. Vanaf 2016 wordt er gekeken naar alle sinds
de voorgaande toekenning toegevoegde contracten. Elk contract komt eenmalig in aanmerking
voor middelen uit de SEO-regeling.
•
Vraagt financiering uit de SEO-regeling geen actie van de instellingen?
Nederlandse kennisinstellingen die in aanmerking komen voor de SEO-regeling hoeven geen
aanvraag in te dienen. Deze instellingen dienen enkel eenmalig toestemming te verlenen aan
NWO voor het raadplegen van de gegevens uit de EU-contractendatabank (Ecorda). Hierover zijn
de instellingen reeds geïnformeerd.
•
Wat gaat er met de jaarmiddelen die in enig jaar niet opgemaakt worden gebeuren?
De eventuele resterende middelen worden meegenomen naar de latere jaren. Het is wel
de bedoeling dat de voor de gehele looptijd van Horizon 2020 beschikbare middelen voor
de SEO-regeling, geheel aan de instellingen ter beschikking worden gesteld.
•
Hoe kom ik in aanmerking voor middelen uit de SEO-regeling?
Mocht een Nederlandse kennisinstelling niet op de doelgroepenlijst staan dan dient deze zich
eerst als Higher or Secondary education (HES) of Research organisation (REC) te registreren bij
de EU en dan een onderbouwd verzoek in te dienen in bij NWO. Vervolgens zal NWO dit verzoek
doorgeleiden naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat een besluit neemt
over het toelaten tot de doelgroep.
•
Hoe wordt er omgegaan met wijzigingen in het contract tijdens het project?
De toekenning uit de SEO-regeling gaat uit van het moment dat het contract is afgesloten en is
gebaseerd op de Europese toekenning aan de instellingen.
Download