3.00 00.000 0 euro e extra vo oor lok kale spo ortinfra astruct tuur

advertisement
 PERSSBERICHT KA
ABINET PHILIPPE MUY
YTERS VLAAMS M
MINISTER V
VAN SPORT
BRUSSSEL – 3 mei 2013 3.00
00.000
0 euro e
extra vo
oor lokkale spo
ortinfraastructtuur Vlaams minister van Spo
ort Philipp
pe Muyte
ers investe
eert in dde renova
atie en kwaliteitsverbeterring van lokkale sportin
nfrastructuur. Om erv
voor te zorggen dat me
ensen in hun onm
middellijke
e omgeving kunnen sp
porten in go
oede omsta
andighedenn, geeft de V
Vlaamse overheiid een impu
uls aan loka
ale besturen
n om te invvesteren in kwalitatievve sportvloe
eren. Via dit initiatief will minister M
Muyters de kkwaliteit vaan de lokale sportinfrasstructuur op
pkrikken en bijdrragen tot de d Vlaamse doelstellin gen rond gezond g
sporrten (letsel preventie). Dit jaar wordt 33 miljoen eu
uro uitgetro
okken. Bij de uitwerking van het subssidiereglem ent 2013 is gekozen vo
oor een eennvoudige en
n transparante proceedure met d
de volgendee klemtonen
n: ‐
G
Gemeenten
n kunnen ee
en subsidie aanvragen die de helftt van de kossten dekt, m
met een plafond van
n 40.000€, 6
60 000€ of 880.000€ per project, affhankelijk vvan de groottte van d
de te renovveren sporto
oppervlaktee; ‐
o
ook sportvloeren in schoolsportinnfrastructuu
ur en clubinfrastructuuur komen in aaanmerkingg voor subsiidie, op vooorwaarde daat deze sportaccommoodaties ter beschikkingg worden ge
esteld van dde lokale ovverheid op b
basis van eeen langjarige
e ggebruiksoveereenkomstt; ‐
het aantal p
projecten w
waarvoor eeen subsidieaaanvraag kan worden inngediend sttaat in vverhoudingg tot het inw
wonersaantaal van de lo
okale overhe
eid. Het sub
bsidiereglem
ment, de aanvraagfor
a
rmulieren en e overige praktische informatie
e zijn te vinden o
op de webssite www.blloso.be. De aanvragen kunnen bij Bloso inge diend word
den tot 5 augustu
us 2013. 
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards