Observatiefiche voorbeeld

advertisement
KHB/dienstverlening/preventie misbruik en geweld /formulieren
Registratie grensoverschrijdend gedrag (GOG)1
Naam cliënt:
Datum/uur GOG:
Leefgroep:
Naam invuller fiche:
Plaats GOG:
Beschrijving van de situatie
Leefgroep was erg druk omwille van kerstfeest van de volgende dag: spanning in de lucht.
Bas verblijft reeds lange tijd aan één stuk in het internaat: hij mist zijn thuis.
Zware dag geweest: Bas is erg vermoeid.
Bas is meer geagiteerd sinds de medicatie (prozac) is opgestart.
Hij was aan de tafel in de speelhoek bezig een constructie te bouwen (knexx), Jan zat bij hem aan
tafel en speelde met hetzelfde materiaal. Bas vond dit niet prettig.
Uitlokkende factor
geen duidelijke aanleiding
andere cliënt
vraag of opdracht
weigering
omgevingsfactor
slecht nieuws
ziekte
andere:
Aard van het gedrag
verbale agressie
fysieke agressie
bijten
duwen
slaan
schoppen
spuwen
wurgen
gooien met
seksueel GOG
handtastelijkheden
aanranding
pesten/ intimideren
materiaal stukmaken
andere:
Toelichting 2
I
Evy rende plots de speelhoek in en gooide haar
zwemzak over de tafel waardoor alles op de
grond vloog en Bas zijn constructie aan diggelen
lag.
Jan schreeuwde erg toen hij Evy zag aankomen
en klopte met beide handen op de tafel
I
Toelichting
Bas begon eveneens te roepen en sloeg Jan
met zijn vuist enkele keren op de linker
schouder. Later bleef hij schreeuwen
(onverstaanbaar, leek op scheldwoorden) en
met de vuisten dreigende gebaren maken
tegenover Jan die op de grond in mekaar
dook.
1
Formulier bezorgen aan psychopedagoog, medische dienst en afdelingshoofd. (afdeling
volwassenen ook aan coach). Je kan het formulier op computer invullen en doorsturen aan de
betrokkenen. Indien moeilijk kan je het nog steeds handmatig invullen.
2 Enkel indien je dit nodig vindt.
Pagina 1
16 maart 2009
KHB/dienstverlening/preventie misbruik en geweld /formulieren
Gerichtheid van het gedrag
omgeving
zichzelf
personen:
I
Gevolgen van het gedrag
geen
materiële schade:
psychische belasting:
lichamelijk letsel:
I
Toelichting3
Bas richtte zijn gedrag op Jan.
Toelichting
Evy liep bang weg. Jan was bang en weende.
Bas zijn kwaadheid verminderde snel en hij
voelde zich schijnbaar sterk tegenover Jan.
Eerste opvang 4
van client
van medecliënten
van medewerker
andere:
door: begeleidster
door:
door:
door:
Extra ondersteuning
555 / pedagogische ondersteuning
dokter / medische dienst
collega uit eigen leefgroep
collega andere leefgroep
andere:
|
Toelichting
Aanpak van het incident
gesprek
afleiden
medicatie
afzonderen
time-out
eigen kamer
andere:
fixeren
PTV-technieken
afweertechniek
bevrijdingstechniek
teamtechniek
polsklem
I
Toelichting
Effect van de aanpak
stoppen van gedrag
toenemen van gedrag
tot rust komen
andere:
I
Gesprek: Bas was snel terug rustig, maar toonde
weinig spijt. Hij kreeg die avond geen late snack
en moest (half uur) vroeger naar bed. .De
volgende morgen moest hij het goed maken met
Jan. Hij leek dit niet eens zo erg te vinden.Evy
moest de Knexx terug oprapen en de hele
speelhoek opruimen. Dit werd ook aan Bas
verteld zodat hij weet dat ook Evy een straf
kreeg.
Toelichting
De volgende morgen: goedmaken met Jan. Evy
moest de Knexx terug oprapen en de hele
speelhoek opruimen. Dit werd ook aan Bas
verteld zodat hij weet dat ook Evy een straf
kreeg.
Kan dergelijk gedrag in de toekomst vermeden worden?
neen
ja, manier waarop:
3
4
Gericht op cliënten, begeleiding, ouders, andere…
Je kan steeds (op eigen initiatief) beroep doen op de vertrouwenspersoon.
Pagina 2
16 maart 2009
KHB/dienstverlening/preventie misbruik en geweld /formulieren
Signalen of risicofactoren?
Pagina 3
16 maart 2009
Download