Jaarverslag

advertisement
Bestuursverslag 2013
CBS Albert Schweitzer
Stad aan ‘t Haringvliet
Jaarverslag 2013 CBS Albert Schweitzer
_______________________________________________________________________
Inhoud
Voorwoord ....................................................................................... 3
Organisatie ...................................................................................... 4
Personeel en formatie ....................................................................... 5
Schoolresultaten ............................................................................... 6
Onderwijs ........................................................................................ 7
Financiële situatie en toekomstige ontwikkelingen ................................. 9
Bijlagen ......................................................................................... 11
Overzicht relevante adressen ...................................................... 11
Schoolresultatenoverzichten……………………………………………………………………
Cbs Albert Schweitzer in cijfers. ......................................................
Financiën .....................................................................................
2
Jaarverslag 2013 CBS Albert Schweitzer
_______________________________________________________________________
Voorwoord
De CBS Albert Schweitzer is een basisschool die vanuit een christelijke levensvisie op
onderwijs en opvoeding kinderen wil begeleiden. Bijbelse waarden en normen zijn ons
uitgangspunt om te werken aan een klimaat van veiligheid, plezier en wederzijds
vertrouwen. De leerkrachten staan voor een goed pedagogisch klimaat, waarbij aandacht
is voor de sociaal – emotionele ontwikkeling van het kind
We leren van en met elkaar volgens vaste structuren, waarbij de kinderen als vanzelf
sociale vaardigheden op doen.
In dit alles zijn we allemaal verschillend en hebben we onze eigen kwaliteiten en
(on)mogelijkheden.
Het motto van de school past hier goed bij:
Samen verschillend, één in ontwikkeling.
Onze basisschool is een plek waar wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de kinderen
tot zelfstandige mensen in een samenleving die voortdurend verandert.
In dit jaarverslag wordt beschreven welke ontwikkelingen op onderwijskundig en
organisatorisch terrein hebben plaatsgevonden gedurende het afgelopen kalenderjaar.
Hierbij beperken we ons tot het benoemen van hoofdzaken.
De inrichting en vormgeving van dit jaarverslag is zoveel mogelijk identiek gehouden aan
het jaarverslag 2012.
Maart 2014,
Mevr. M. Jelier
Directeur
3
Jaarverslag 2013 CBS Albert Schweitzer
_______________________________________________________________________
Organisatie
Organisatie organigram:
Het bestuur, intern toezichthoudend orgaan, van de vereniging bestaat uit 5
personen. Zij vergaderen ong. om de zes weken. Bij deze vergadering is ook de directeur
aanwezig.
De directie bestaat sinds juni 2012 uit 1 persoon. Van september t/m december 2013
een interim directeur vanwege vertrek directeur per 1 augustus 2013.
Het secretariaat ondersteunt directie in de administratie rondom financiën en
personeel.
De medezeggenschapsraad bestaat uit 6 personen, 3 teamleden en 3 ouders. De MR
heeft
een
adviesen
instemmingsrecht
voor
verschillende
voorgenomen
bestuursbesluiten.
Het
administratiekantoor
managementondersteuning.
levert
financiële,
administratieve,
bestuurs-
en
De ouderraad bestaat uit 5 personen welke allen een werkgroep aansturen waarin
ouders zitting hebben.
4
Jaarverslag 2013 CBS Albert Schweitzer
_______________________________________________________________________
Personeel en formatie
De taken en bevoegdheden van het bestuur en de directie zijn beschreven in de statuten
en het managementstatuut. Het managementstatuut is gebaseerd op het bestuursmodel
waarbij sprake is van besturen op hoofdlijnen en is in 2011 aangepast in verband met de
scheiding tussen bestuur en toezicht. De taken en verantwoordelijkheden van het
onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel worden vastgelegd in een profiel.
Het beleid van het bestuur is erop gericht zo goed mogelijk aandacht te geven aan het
welzijn van de medewerker. In dit kader worden, indien nodig, functionerings- en
beoordelingsgesprekken door en met het bevoegd gezag geëvalueerd.






Per 01-08-2013 is dhr. J. Cabaret vertrokken.
Van 01-09-2013 tot 31-12-2013 is dhr. A. Trommel benoemd voor 2 dagen als
interim directeur. Hij werkte op detacheringsbasis vanuit de “Vereniging voor
Protestants Christelijk Basis Onderwijs Goeree-Overflakkee”.
Het leerkrachtenteam bestond gedurende 2013 uit 6 leerkrachten, 1 intern
begeleidster (16 uur per week) en 1 onderwijsassistente voor 1 dag.
Per 01-09-2012 is mevr. C. Bakelaar benoemd tot administratief medewerkster
voor 8 uur per week.
De schoonmaak werd in 2012 tot 1 oktober door het bedrijf GOM uitgevoerd.
Vanaf 1 oktober is dit in handen van Arensman Hovenier.
Per 01-10-2013 waren er 60 leerlingen op school, een vermindering van 5
leerlingen t.o.v. 01-10-2012.
Ziekteverzuim
In de zomervakantie kreeg een van de leerkrachten te maken met een ongeval,
waardoor t/m december 2013 een invaller voor groep 1-2-3 heeft gestaan.
In alle vervanging kon worden voorzien door invalleerkrachten en soms door de directie.
Per 01-08-2012 participeert de school in een federatief contract met Randstad BV t.b.v.
een vervangingspool.
Scholing
In 2013 is binnen het team de volgende scholing / begeleiding gevolgd:
1. Handelingsgericht Werken. Dit betrof de voortgang van een 3-jarig traject, dat
federatief door alle scholen gevolgd werd. Dit traject is afgerond einde schooljaar
2012-2013 en is volledig geïmplementeerd in het onderwijs op de Albert
Schweitzer.
2. BHV herhalingstraining door een aantal leerkrachten.
3. Workshop Coöperatieve Leerstrategieën. Enkele teamtrainingen en coaching.
4. Innofun (vernieuwing social media in onderwijs) kortlopend traject, dat is
afgerond in oktober 2013.
5. Individueel scholingstraject opleiding “Specialist Begaafdheid SE/ZOO”
5
Jaarverslag 2013 CBS Albert Schweitzer
_______________________________________________________________________
Leeropbrengsten
De opbrengsten van ons onderwijs worden voor zover het de toets-resultaten betreft,
gevolgd via het digitale leerlingvolgsysteem. De gegevens worden periodiek door de
intern begeleidster met de leerkrachten besproken.
Het volgen en analyseren van de resultaten en ontwikkeling van alle leerlingen heeft een
vaste plaats gekregen in de systematiek van de onderwijszorg.
De Cito Eindtoets voor groep 8 geeft over de achterliggende jaren de volgende
resultaten:
Jaar
Score
Ondergrens
Gemiddelde
Bovengrens
2010-2011
2011-2012
2012-2013
536.8
538.1
533.2
532.9
532.4
532.6
534.8
534.4
534.6
536.6
536.4
536.6
Beoordeling
Inspectie
Goed
Goed
Voldoende
In groep 8 werd ook in 2013 de zogenoemde NIO-test afgenomen. Dit is een
intelligentietest, die gebruikt wordt voor de indicatie van het meest passende niveau in
het voortgezet onderwijs.
Uitstroom van de leerlingen naar het vervolgonderwijs
Totaal aantal leerlingen
VWO
HAVO/VWO
HAVO
VMBO/HAVO
VMBO
VMBO+LWOO
2011
14
3
2012
9
1
2013
12
1
3
1
2
2
4
1
4
3
3
7
0
Praktijkonderwijs
Verwijzingen: Er zijn geen leerlingen doorverwezen naar het SBO
Leerling gebonden financiering: één cluster1 leerling visueel gehandicapt
Doublures: geen
Bij al deze overzichten dienen we ons te realiseren, dat sommige jaargroepen uit slechts
enkele leerlingen bestaan, waarmee de kwetsbaarheid van de gemiddelden is
aangegeven.
6
Jaarverslag 2013 CBS Albert Schweitzer
_______________________________________________________________________
Onderwijsontwikkelingen
Handelingsgericht werken & Opbrengstgericht werken
Het team heeft zich in 2013 verder bekwaamd in het gestalte geven aan bovengenoemde
concepten voor onderwijszorg. Hierin zijn de leerkrachten en intern begeleidster
geschoold en gecoacht door een extern deskundige vanuit het Seminarium voor
Orthopedagogiek.
HGW is een concept, waarin de onderwijszorg volgens een duidelijk schema met vaste
overleg- en beslismomenten wordt uitgevoerd. In deze systematiek is het zogenoemde
groepsplan cruciaal. In dit document legt de leerkracht vast, welke doelen de komende
periode voor desbetreffend vakgebied worden nagestreefd, onderverdeeld voor de
niveaugroepen, die in zijn klas voor komen.
Na afloop van de periode worden de leeropbrengsten en ontwikkelingsresultaten van de
leerlingen in het plan gevoegd en wordt er geëvalueerd en bijgesteld voor de
daaropvolgende periode. Tijdens de groepsgesprekken tussen de leerkrachten en intern
begeleidster wordt gereflecteerd op de groepsplannen en de dagelijkse praktijk in de
groep, waarbij indien nodig concrete afspraken worden gemaakt voor het aanbod en/of
de begeleiding voor specifieke groepjes of individuele leerlingen.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Voor de groepen 3 t/m 8 is vanuit het registratieprogramma “Zien!” voor het eerst de
leerkrachtvragenlijst ingevuld. Hiermee worden per leerling ong. 25 aandachtspunten
gescoord, waaruit een beeld ontstaat over het welbevinden en de sociale competenties
van de leerlingen en van de groep als geheel. Leerkrachten bespreken de uitkomsten met
de Intern Begeleider tijdens een groepsbesprekingen.
Ouderportaal Parnassys
In 2012 is het ouderportaal van Parnassys geopend. Hierop kunnen ouders met een
persoonlijke inlogcode diverse gegevens van hun kind(eren) alsook een schoolplanning
inzien.
Kwaliteitszorg
In 2012 is de systematiek ingevoerd van WMK-PO. Dit is een verzameling (digitale)
kwaliteitskaarten, die elk een ander aspect van de onderwijskwaliteit behandelen. Deze
kaarten moeten in een regelmatige cyclus gescoord worden door alle betrokkenen bij
desbetreffend kwaliteitsaspect, waardoor een voortdurende bewaking van de kwaliteit
geborgd wordt.
Netwerken en begeleiding

De school maakt in het kader van Weer Samen Naar School deel uit van het
samenwerkingsverband rondom “De Wegwijzer’ , een school voor SBO te
Middelharnis

De directeur neemt deel aan een netwerk van directeuren van de PC scholen op
Goeree-Overflakkee, ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Dit staat
7
Jaarverslag 2013 CBS Albert Schweitzer
_______________________________________________________________________
wat betreft het aspect ‘Leiderschap’ onder begeleiding van Driestar Educatief.

De intern begeleidster heeft regelmatig overleg met collega’s in het
samenwerkingsverband en vormt samen met de directeur en de orthopedagoge
het
school-zorgteam.
Toelatingsbeleid
De school hanteert een open toelatingsbeleid, dat wil zeggen dat in principe kinderen van
ouder(s) en verzorger(s) kunnen worden toegelaten op voorwaarde dat zij de verklaring
ondertekenen de christelijke uitgangspunten van de school, zoals deze staan beschreven
in de schoolgids, te respecteren.
Deze verklaring staat in het inschrijfformulier, waarin mede wordt ondertekend dat zij
een exemplaar van de schoolgids hebben ontvangen.
Huisvesting
De CBS Albert Schweitzer is gevestigd in een gebouw dat dateert uit 1981. In 2007 heeft
er een uitbreiding plaats gevonden. Dit lokaal wordt thans o.a. gebruikt voor tussenschoolse opvang. De school beschikt over voldoende ruimte voor de leerkrachten en de
leerlingen. Omdat het onderhoud steeds meer aandacht vraagt wordt onder begeleiding
van bureau Van der Vlist m.b.v. een meerjarige onderhoudsplanning uitvoering gegeven
aan zowel onderhoud in eigen beheer als aan onderhoud dat door de gemeente
gefinancierd wordt. Vanuit de gemeente is goedkeuring voor een grote onderhoudsbeurt
in mei 2014. Hiervoor zijn gelden door de Gemeente Goeree-Overflakkee ter beschikking
gesteld en in de begroting 2014 opgenomen.
Klachtenafhandeling
Ouders en leerlingen kunnen klachten indienen als ze het niet eens zijn met het gedrag
of met beslissingen van het bevoegd gezag of het personeel van hun school. Klachten
kunnen een breed scala van onderwerpen bevatten, zoals seksuele intimidatie, pesten,
de begeleiding of de beoordeling van leerlingen. In de praktijk kunnen veruit de meeste
klachten in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding prima
worden afgehandeld. Maar als dat niet tot tevredenheid van de klager lukt, dan kan hij
een beroep doen op de klachtenregeling. De klachtenregeling is overgenomen van de
Besturenraad.
In 2013 zijn er geen klachten via deze klachtencommissie tot ons gekomen.
8
Jaarverslag 2013 CBS Albert Schweitzer
_______________________________________________________________________
Financiële situatie en toekomstige ontwikkelingen
Elk kwartaal wordt de financiële rapportage besproken in de vergadering van het bestuur
en directie en de eventuele afwijking ten opzichte van de begroting.
Analyse financiële situatie
Exploitatieresultaat:
In 2013 is een negatief resultaat behaald van 38.035 euro, bestaande uit een positief
resultaat publiek van 20.961 euro, een negatief resultaat privaat van 2.464 euro en door
een onttrekking aan de algemene reserves van 56.532 euro. Het resultaat over 2013
wijkt in positieve zin af van het begrote resultaat (40.800 euro negatief). Het resultaat is
t.o.v. 2012 verbeterd met bijna € 8.000. Het is echter nog steeds negatief. Een blijvend
punt van aandacht zijn dan ook de personeelskosten ten opzichte van de totale
inkomsten en in relatie met een dalend aantal leerlingen.
Solvabiliteit:
De solvabiliteit is op 31 december 2013 exclusief voorzieningen 75,22
Analyse met het in de begroting opgenomen beleid
Het beleid is erop gericht om binnen de beschikbare financiële middelen zodanige
arbeidsomstandigheden te creëren/te behouden dat zowel de leerkracht als de leerling
zich daar wel bij voelen. De organisatie streeft naar kwaliteitsverbetering van het
onderwijs, teneinde de aantrekkingskracht voor ouders/leerlingen zo groot mogelijk te
doen zijn.
Het begrote resultaat was op -40.800 euro ingeschat. In werkelijkheid is het resultaat
4.600 euro positiever. De (rijks)bijdragen zijn ruim 19.000 euro hoger dan begroot. Deze
afwijking wordt met name veroorzaakt door bijzondere aanvullende bekostiging van ruim
12.500 euro en ruim 1.500 euro voor bijzondere bekostiging jonge leerkrachten. De
overige baten zijn ongeveer 14.000 euro hoger dan begroot. Dit komt o.a. door een
overdracht van reserves ad. 5.520 euro van het SWV. Dit was niet begroot. Daarnaast
zijn de baten schoolfonds niet begroot. Dit geldt overigens ook voor de lasten
schoolfonds. In 2013 is het schoolplein opgeknapt. Dit heeft geleid tot een overschrijding
op de budget voor de huisvestingslasten. De kosten voor de fusiebegeleiding waren niet
in de begroting opgenomen. Dit verklaart het verschil op de post overige administratieen beheer.
Vergelijking van de balansposten t.o.v. vorig jaar
De materiële vaste activa zijn met ongeveer € 19.894 toegenomen. Er is in 2013
geïnvesteerd in digitale schoolborden en het schoolplein. De overige vorderingen zijn zo’n
€ 4.500 hoger dan in 2012. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er een vordering op
de gemeente en op het Vervangingsfonds openstaan. De liquide middelen zijn vooral
vanwege het negatieve resultaat in het verslagjaar en de investeringen met ongeveer €
62.000 afgenomen. De eindstand van de liquide middelen is € 138.903.
Het eigen vermogen is als gevolg van de in de vorige paragraaf genoemde redenen in het
verslagjaar met € 38.035 afgenomen. De voorzieningen zijn met ongeveer € 7.000
toegenomen. Er is wel gedoteerd aan de voorziening onderhoud, maar er hebben geen
onttrekkingen plaatsgevonden.
De kortlopende schulden zijn t.o.v. vorig jaar met ruim € 7.000 afgenomen. Dit heeft
met name betrekking op het feit dat er minder crediteuren openstaan.
9
Jaarverslag 2013 CBS Albert Schweitzer
_______________________________________________________________________
Risicobeheersing
Teneinde de risico’s zoveel mogelijk te beperken hanteert de school een planning &
control cyclus waarbij de directie de ontwikkeling van de financiële prestaties monitort en
hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting het bestuur. De basis voor de
verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door de begroting die voorafgaand
aan elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering aan het bestuur wordt
voorgelegd.
Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt
de school in haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te
zorgen dat voldoende eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling
van de hoogte van deze buffer is gebruik gemaakt van een standaardrisicoprofiel. Het
aanbevolen
weerstandsvermogen
bedraagt
hiermee
tenminste
15%.
Tussen het bestuur en haar administratieve dienstverlener, Groenendijk Onderwijs
Administratie, is daarnaast een Service Level Agreement van toepassing.
Treasuryverslag
In 2013 hebben er vanuit de publieke middelen geen beleggingen plaats gevonden in
risicodragend kapitaal. Hiermee heeft het bevoegd gezag voldaan aan de Regeling
beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek. Er hebben zich in
het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan.
Continuïteitsparagraaf
In verband met een voorgenomen fusie met de Vereniging voor Christelijk Nationaal
Schoolonderwijs te Den Bommel en de Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs op
Gereformeerde Grondslag te Oude-Tonge per 1 januari 2014 is er geen
meerjarenbegroting opgenomen.
Door de samenwerking tussen met de twee genoemde partijen is de continuïteit
gewaarborgd.
10
Jaarverslag 2013 CBS Albert Schweitzer
_______________________________________________________________________
Bijlagen
Overzicht relevante adressen
Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Stad aan ’t Haringvliet
Secretariaat
: L.M. van Splunter
Adres
: Zeedijk 18
Postcode/plaats
: 3243 LG Stad aan ’t Haringvliet
Telefoon
: 0187-612587
CBS “Albert Schweitzer”
Adres
: A. van Puttenstraat 1
Postcode/plaats
: 3243 BA Stad aan ’t Haringvliet
Telefoon:
: 0187-612260
Inspectie van het Onderwijs
Kantoor Breda
Postbus 4774
4800 GK Breda
Telefoon : 076-520 233 03
Klachtencommissie
Klachtencommissie van de besturenraad
Postbus 907
2270 AX Voorburg
Telefoon: 070-34 811 48
Vertrouwenspersoon
Mevr. I. Meijer- van Putten
Molendijk 75
3243 AL Stad aan ’t Haringvliet
Telefoon: 0187-61 17 54
11
Download