Top 10 kaart aandachtspunten voor verzorgenden

advertisement
Top 10 kaart aandachtspunten voor
verzorgenden
Parkinsonproblematiek in het verpleeghuis - Top 10
Ga voor de individuele parkinsonpatiënt na of de volgende aandachtspunten voor hem/haar van
toepassing zijn en stem de zorg af:
6. Stemmingsproblemen: de stemming is
1. Medicatie: het functioneren van de
vaak wisselend. Depressieve klachten
patiënt is sterk afhankelijk van de tijden
komen veel voor bij parkinsonpatiënten.
waarop de medicijnen gebruikt worden.
Wees hier alert op en vraag er actief
Geef medicijnen op de afgesproken tijden
naar.
7. Acceptatie/verwerkingsproblemen:
en niet tegelijk met eiwitrijke voeding. Let
op bijwerkingen zoals overbeweeglijkheid,
veel parkinsonpatiënten hebben moeite
hallucinaties/wanen en
met het omgaan met hun ziekte en
slaperigheid/sufheid/ Wanneer de patiënt
achteruitgang van het functioneren. Dit
voortduren stijf en traag is, kan het zijn
geldt ook voor de partner. Wees hier,
dat de patiënt onvoldoende
zowel bij de patiënt als diens partner,
parkinsonmedicatie krijgt.
alert op en vraag er actief naar.
2. Wisselend Functioneren:
8. Slikken/kauwen: Het eten en drinken
parkinsonpatiënten kunnen van dag tot
wordt bemoeilijkt door slik- en
dag of soms van uur tot uur wisselen in
kauwproblemen.
9. Andere problemen: de ziekte van
vermogen tot zelfzorg (on-off). Dit geldt
ook voor de mobiliteit, denken, spreken
Parkinson kan ook de volgende
en stemming.
problemen veroorzaken: slaapproblemen,
3. Traagheid bij bewegen: bewegingen die
obstipatie, blaasproblemen,
vroegen als vanzelfsprekend verliepen,
gewichtsverlies, speekselverlies,
moeten nu als bewuste bewegingen
bloeddrukdaling bij staan en pijn.
10. Complicaties: de parkinsonpatiënt heeft
worden uitgevoerd: dit gaat langzamer en
kost energie.
een hoog risico op decubitus,
4. Traagheid in communicatie: het
blaasontsteking, longontsteking en vallen.
verstandelijk functioneren en spreken is
wisselen en vaak vertraagd. Houd hier
De verschillende zorgdisciplines moeten
rekening mee bij de communicatie.
duidelijke afspraken maken over wie de totale
5. Cognitieve stoornissen en psychose:
zorg coördineert; deze persoon is ook
geheugenproblemen, gestoorde aandacht
aanspreekbaar voor de patiënt en
en planning komen veel voor. Ook kan
partner/familie. Tevens dient er in het
de patiënt verward zijn of dingen zien die
zorgplan naast inbreng van de patiënt ook
er niet zijn (hallucinaties).
inbreng te zijn van de partner/familie.
Ontwikkeld door Anouke van Rumund, arts-onderzoeker VIP-project, neurologie UMC St Radboud Nijmegen,
mei 2011. Gebaseerd op Top-tien kaart Parkinson Vereniging (februari 2003)
Download