Dutch Portugal Investments BV, statutair gevestigd te Lichtenvoo

advertisement
VIERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG (tevens eindverslag)
Inzake
:
Dutch Portugal Investments B.V.,
statutair gevestigd te Lichtenvoorde, gemeente
Oost Gelre, voorheen aldaar zaakdoende aan
de Rentenierstraat 1, 7131 DK Lichtenvoorde;
Faillissementsnummer
:
11/98 F
Datum faillissement
:
5 april 2011
Rechter-Commissaris
:
mr. P.F.A. Bierbooms
Curator
:
mr. H. Grootjans
Datum
:
29 november 2012
Activiteiten onderneming
:
De exploitatie van een beleggingsmaatschappij
in onroerend goed in Portugal;
Omzetgegevens
:
nog niet bekend
Personeel gem.aantal
:
geen
Verslagperiode
:
11 juni 2012 t/m heden
Bestede uren verslagperiode
:
zie bijlage tijdregistratie
Bestede uren totaal
:
zie bijlage tijdregistratie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edelachtbare Heer,
Voor wat betreft de punten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 wordt verwezen naar het vorige
faillissementsverslag.
9. Overig
Procedures:
Geen.
Termijn afwikkeling faillissement:
Aan de Rechter-Commissaris is verzocht om het faillissement voor te dragen voor
opheffing wegens de toestand des boedels/vereenvoudigde afdoening. Dit in verband met
het feit dat er geen enkele baat is verkregen.
1
Plan van Aanpak
Ten aanzien van het pandrecht zoals dat werd gevestigd op de aandelen van curanda in
de Portugese firma PAV, is er in 2011 een procedure gevoerd door Pelikaan Expresse BV
tegen F. Wink Beheer BV en Brick Finance, alsmede Carrara Capital BV, waarbij onder
andere werd gevorderd dat deze drie gedaagden de aandelentransactie op grond van de
gevestigde pandakte naar Portugees recht van F. Wink Beheer BV ongedaan zou maken,
waardoor de aandelen weer terug zouden vloeien in Dutch Portugal Investments
BV/curanda.
De Voorzieningenrechter in de Rechtbank Alkmaar heeft bij vonnis d.d. 20 januari 2011
besloten dat in deze noch F. Wink Beheer BV, noch Brick Finance BV, noch Carrara
Capital BV onrechtmatig hebben gehandeld. De vorderingen in deze van Pelikaan
Expresse BV zijn afgewezen. Het betreft hier een uitspraak van de Voorzieningenrechter in
de Rechtbank Alkmaar d.d. 20 januari 2011, rolnummer 123479 / KG ZA 10 – 353. Daarbij
is gebleken dat de aandelen zijn verkocht c.q. verworven op 20 juli 2010 via een notariële
akte, verleden door een Portugese notaris naar Portugees recht. De stelling van de kopers
is dat een openbare verkoop van de aandelen in het kader van een executie in Portugal
niet gebruikelijk is. Daarom is conform het Portugese executierecht middels een Portugese
notaris de aandelen/het aandeel PAV onderhands verkocht. Een standpunt welke
evenzeer werd ingenomen in een aantal procedures, waaronder de genoemde procedure
bij de Voorzieningenrechter in de Rechtbank Alkmaar.
Nu deze transactie niet tot enige baat kan leiden enerzijds, en anderzijds verscheidene
obligatiehouders nog steeds met een procedure bezig zijn tegen de Portugese firma PAV
Lda. te Portugal, is aanleiding om het voorstel te doen aan de Rechter-Commissaris om
wegens gebrek aan baten het faillissement op te heffen.
2
Daarnaast speelt nog een rol de verdwenen personenauto, merk ‘Chrysler’, type Voyager,
met kenteken SF-NZ-88. Deze auto zou zich ergens in Portugal moeten bevinden volgens
de informatie die ontvangen is van de personen die destijds leiding gaven aan curanda.
Deze auto is in Nederland niet traceerbaar. Mede gelet op de waarde van deze auto, welke
als bouwjaar kent 1997, levert dit, gerelateerd aan de werkzaamheden die deze met zich
meebrengt, geen baat op voor het faillissement.
Indiening volgend verslag:
N.v.t.
Doetinchem, 29 november 2012
H. Grootjans
curator
3
Download