Document

advertisement
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord Z-000033/2012
aan de Europese Centrale Bank
Artikel 118 van het Reglement
Nuno Melo (PPE)
Betreft:
Kosten van de staatsschuld in de landen die financiële noodhulp ontvangen
Volgens een in Japan gepubliceerd rapport van het IMF zou Portugal een van de landen zijn
die de meeste moeilijkheden zullen ondervinden om hun staatsschuld terug te dringen; de
kosten voor het lenen van geld zijn immers veel hoger dan het groeipercentage van de
economie.
De aanzienlijke besparingen die van Portugal worden geëist, hebben geleid tot een felle
economische recessie. Anderzijds is dank zij de besparingen het primaire saldo van Portugal
nu al positief. Het tekort wordt veroorzaakt wordt door de kosten van de staatsschuld.
Daarbij komt nog de fout die het IMF onlangs heeft toegegeven: volgens de gehanteerde
projectiemodellen had de organisatie geraamd dat voor elke euro minder overheidsschuld of
meer belastingdruk, het BBP met 0,5 euro zou afnemen. In werkelijkheid is de impact (de
zogenaamde multiplicatoren) veel groter. De economische gegevens tonen immers aan dat,
sinds het begin van de Grote Recessie in 2008, voor elke euro die wordt bespaard, het BBP
tussen 0,9 en 1,7 euro daalt.
–
Is de ECB op de hoogte van de bevindingen van het rapport?
–
Acht de ECB het, aangezien de kosten van de staatsschuld bepalend zijn voor het
welslagen van de steunprogramma's en Portugal goed aan het presteren is, niet wenselijk
de rente op de 78 miljard euro van het steunpakket aan Portugal te verlagen?
QZ\915927NL.doc
NL
PE497.929v01-00
In verscheidenheid verenigd
NL
Download