talentenlijst

advertisement
TALENTENLIJST
competenties op
klasniveau
vaardigheden op
schoolniveau
inhoudelijke
expertise
persoonlijke
kwaliteiten
Je bent competent in ...
Je bent een kei in ...
Je bent een
expert in ...
Je bent als persoon
een ...
• juist inschatten van de beginsituatie
• kiezen en formuleren van doelstellingen
• creëren van een samenhangend
onderwijsaanbod
• opnemen van beleidstaken op
schoolniveau
• geëngageerd meedenken rond
het schoolwerkplan
• differentiëren i.f.v. niveau en interesse
• flexibel en loyaal op- of
overnemen van taken op
schoolniveau
• kiezen, aanpassen en ontwikkelen van
leermiddelen
• bespreekbaar maken van een
pedagogische aanpak
• observeren van leerlingen
• contacten leggen met externe
partners
• kiezen of afwisselen van werkvormen
• evalueren
• omgaan met diversiteit
• opiniëren over
onderwijsthema’s
• Nederlands
• luisterend oor
• spelling
• motivator
• spraakkunst
• rustbrenger
• conversatieoefeningen
• bewaarder van het overzicht
• literatuur, poëzie,
proza of drama
• schrijfopdrachten
• Frans
• wiskunde
• fysica
• kritisch omgaan met thema’s
en ontwikkelingen in de
samenleving
• chemie
• aanzetten tot leerlingparticipatie
• lay-out van affiches en
uitnodigingen
• wero / ruimte
• hanteren van actuele maatschappelijke
ontwikkelingen
• voorzingen van liedjes op een
schoolfeest
• omgaan met kinderen met sociaalemotionele problemen
• redigeren van artikels voor de
schoolkrant en brieven voor
ouders
• scheppen van een positieve leer- en
leefsfeer in de klas
• attitudevorming
• omgaan met kinderen met
gedragsmoeilijkheden
• omgaan met taaldiversiteit in de klas
• netwerken in de buurt en de
gemeente
• wero / natuur
• wero / tijd
• iemand die constructief
kritisch omgaat met ideeën
van anderen
• moedig in het opkomen voor
anderen
• gezond relativeerder
• beeld
• realist
• drama
• loyale collega
• beweging
• ernstig en bedachtzaam
iemand
• muziek
• vakoverschrijdend werken
• evenementen organiseren
• mediakunde
• integreren van nieuwe pedagogische of
vakspeciefieke inzichten
• een MDO-voorbereiden
• ICT
• contacten leggen met collega’s
op andere scholen
• godsdienst
• opdienen, tappen en vaten
steken
• gestructureerd werker
• muzo algemeen
• een speech geven
• vervullen van administratieve taken op
klasniveau
• teamspeler die collectieve
uitdagingen mee aanpakt
• verzoener van het rationele en
het emotionele
• dans
• de klasruimte en -tijd optimaal benutten en
aanpassen in functie van de leerdoelen
• autonome voorbereider en
uitvoerder van uitdagende
opdrachten
• techniek
• een programma presenteren
• hanteren van ontwikkelingsdoelen,
eindtermen en leerplannen
• verzoener van partijen
• ...
• respectvol persoon
• initiatiefnemer
• fijgevoelige en alerte mens
• pietje precies
• aanpakker
• analyticus
• scheidsrechter
• voorzien van onveilige situaties
• budgetten opstellen en
controleren
• optimist
• opzoeken van relevante wetenschappelijke
inzichten
• personeelsadministratie
• strateeg
• licht en geluid
• verantwoordelijk iemand
• innoveren van de klaspraktijk i.f.v. nieuwe
noden of creatieve ideeën
• fotografie en camerawerk
• bemiddelaar
• zichzelf in vraag stellen en het eigen
onderwijsproces bijschaven
• vergaderingen voorbereiden
en voorzitten
• enthousiaste initiator
• vergaren van en discreet omgaan met
leerlinggegevens
• verslagen maken van
vergaderingen
• ...
• empathisch communiceren met ouders
over onderwijs en opvoeding
• teamuitstappen organiseren
• betrekken van ouders bij de klaswerking
• pedagogische studiedagen
organiseren
• hartelijk en professioneel omgaan met een
heel diverse groep van ouders
• klankbord zijn voor ideeën van
collega’s
• voeren van slechtnieuwsgesprekken
• leerlingvolgsystemen hanteren
• schoolreizen of korte uitstappen in de buurt
organiseren
• een toetsenbeleid uitwerken
• mondelinge feedback geven aan leerlingen
• onderhandelen met
leveranciers of autoriteiten
• schriftelijke feedback geven aan leerlingen
• public relations voor de school
• gebruik van videotoepassingen
• fondsen werven
• ...
• technische problemen
oplossen
• ...
• idealist
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards