Lees hier - PVDA | GROENLINKS BOXTEL

advertisement
Het Collectief én Burgers voor De Kleine Aarde?
Op 5 januari j.l. zijn zes invullingen voor het gebied van De Kleine Aarde gepresenteerd aan
de gemeenteraad en de bevolking van Boxtel. De fractie PvdA Groenlinks heeft zich daarover
beraden, en is tot een eerste gedachtevorming gekomen: is het denkbaar om ‘het collectief’ te
verbinden met het initiatief van de Burgers voor De Kleine Aarde?
Het ‘collectief’
In het collectief hebben zich de volgende partijen verbonden: Heijmans, Helicon Opleidingen,
Maris Projects, Sint Lucas, Summa College, Waterschap De Dommel en Woonstichting St.
Joseph. Ook de Rabobank heeft zich aan het plan verbonden. De coördinatie is in handen van
de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. De partijen hebben een plan op tafel gelegd gericht
op duurzame ontwikkeling van de samenleving: energiezuinig en klimaatneutraal leren,
werken, bouwen en wonen. Naast energieneutraliteit streeft men naar optimaal hergebruik van
groene reststromen uit gebied en regio. Ook wil men de gebruikers en bewoners een rol in het
plan toekennen.
De Burgers voor De Kleine Aarde
De Burgers voor De Kleine Aarde willen partijen en burgers samenbrengen, die streven naar
verduurzaming van De Kleine Aarde (DKA) en van de samenleving als geheel. Zij worden
samengebracht in een ‘participatiestructuur’ van een coöperatieve vereniging zonder
winstoogmerk. Het is een vereniging van en voor mensen op basis van ‘contractuele
wederdienst’: men levert een bijdrage en plukt de vruchten. Het gaat om twee bewegingen die
elkaar versterken: verduurzaming van de natuur én versterking van de samenleving.
Oók de burgers
Het collectief biedt ons inziens de beste invulling voor DKA. Het plan voldoet het meest aan de
vier door de gemeenteraad gestelde randvoorwaarden. De samenwerking van de triple helix
biedt een stevig fundament: onderwijs – overheid – bedrijfsleven. Wij willen er nog een vierde
pijler aan toevoegen: de burgers, met name de inwoners van Boxtel. Het collectief wil in zijn
plan uitdrukkelijk een plaats toekennen aan ‘gebruikers en bewoners’: het is prachtig om
nieuwe concepten en technieken te ontwikkelen en in de proeftuin van DKA uit te proberen,
maar het wordt pas werkelijk een succes als de gebruikers en bewoners in dat proces worden
meegenomen. Dan gaat het om gedrag, cultuur, bereidheid mee te bewegen, het belang ervan
in te zien, enzovoorts. Om de burgers echt een plaats te geven in dit plan lijkt het ons zinvol
om samenwerking te zoeken met de Burgers voor De Kleine Aarde. Dan wordt er gebruik
gemaakt van de maatschappelijke kracht van Boxtel. Er leeft motivatie onder de inwoners,
immers, het verhaal van DKA zit in het dna van menig inwoner. Het draagvlak is er. Alleen
moet er nog een vorm gevonden worden om deze energie zichtbaar en operationeel te maken.
De Burgers van DKA lijken ons een goed voertuig om de burgerparticipatie in dit traject gezicht
te geven. Dat is het gezicht van ‘meewerkend Boxtel’: wat het collectief op DKA als living lab
gaat ontwikkelen gebeurt in verbinding met de inwoners van Boxtel en gebruikers van de
eindproducten.
Oók de natuur
Het collectief heeft een plan op tafel gelegd, dat vier programma’s bevat. Het programma ‘het
hart’: het entreegebied van DKA als een plaats van ontmoeting. De innovaties die vanuit de
functies wonen, onderwijs en bedrijvigheid geboren worden komen op die plek samen: een
plaats van ontmoeting met bezoekers en inwoners en gebruikers, een plaats van
bezoekerseducatie. Het programma wonen experimenteert met het wonen van de toekomst.
Het programma onderwijs brengt ecologie, economie en de samenleving bij elkaar:
’technology meets design meets users experience’. Het programma energie richt zich op
verduurzaming van het energienetwerk. Het gaat om technologische en sociale innovatie
tegelijkertijd.
Wat de fractie PvdA Groenlinks betreft kan er nog een vijfde programma aan toegevoegd
worden: naast ‘het hart’, wonen, onderwijs en energie moet er ook plek zijn voor het
programma natuur. Natuur en biodiversiteit hebben vanaf het begin op DKA altijd een
voorname plaats ingenomen. Daarmee heeft het park een natuurwaarde ontwikkeld die van
belang is om gehandhaafd en doorontwikkeld te worden. Met name door het goede beheer
laat het park een biodiversiteit zien, die er anders niet zou zijn, en die te waardevol is om niet
een structurele plaats in het geheel mee te geven. Om die reden is opnieuw samenwerking
met de Burgers van De Kleine Aarde een wezenlijke aanvulling op het plan van het collectief.
Denk daarbij aan productie en consumptie van lokale en duurzame voeding, ecologisch
beheer van het natuurpark, bouwen met natuurlijke materialen, enzovoorts.
Tuin
De samenwerking tussen het collectief en de Burgers voor de Kleine Aarde heeft wat ons
betreft een meerwaarde, op basis van aanvulling en onderlinge versterking. DKA kan zich
daarmee positioneren als een proeftuin om te pionieren, om innovaties op het gebied van
technologie en design, wonen en energie zichtbaar te maken, in verbinding met inwoners en
gebruikers. Dat alles vindt plaats in een tuin, een ecologisch ontwikkeld natuurpark. En wat is
een tuin en een park anders dan een plaats van ontmoeting en uitwisseling?
Download