Reactie eindrapportage Ons Onderwijs 2032

advertisement
mochten beiden een Business Development
Award in ontvangst nemen. Thierry Alimondo
van Topsec Equipement kreeg de Startup
Award en het Franse bedrijf Le Potelet won
onverwacht een juryprijs. De Trophées du
Commerce worden jaarlijks uitgereikt aan
bedrijven die een belangrijke bijdrage leveren
aan de Frans-Nederlandse handelsbetrekkingen. Een speciale prijs was er voor de
burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen: hij
ontving de Personality of the Year Award. De
uitreiking van de Awards vond plaats tijdens
een galadiner in hotel De L’Europe in Amster
dam. Kijk voor foto’s van het evenement
of
informatie over de laureaten op www.cfci.nl.
Vereniging Lerarenopleiders
Frans
Overig
juni 2015, p. 17-21.
David van der Linden, Experiencing Exile. Huguenot Refugees in the Dutch Republic, 16801700. Farnham: Ashgate Publishers, 2015.
Bestuur
Het bestuur van het Kenniscentrum Frankrijk-Nederland bestaat uit Alicia Montoya
(Radboud Universiteit, directeur), Séverine
Stichting
Romanisten
aan
Dissard (Lotus Trade),
Emmanuelle
Le Pichon
Nederlandse
Universiteiten
(Universiteit Utrecht),
Matthijs
Lok (Universiteit van Amsterdam), Maaike Koffeman (Rad
boud Universiteit), Christine Krätke-Plard
Hoge Franse onderscheiding voor Isabelle
(Alias Translations), Anièce Lawniczak-Heijnen
Van de Calseyde en Sjef Houppermans
(Table ronde pour le français), Tracy van
StaatssecretarisDrs.SanderDekker
Tijdens een receptie op de Franse ambassaPoppel (Alliance Française), Fabienne Ricordel
(Institut Français Pays-Bas), Yvonne School deursresidentie in Den Haag, op 2 juni 2015, is
KFN-bestuurlid Isabelle Van de Calseyde door
meesters (Valuas College), Marc Smeets (RadMinisterievanOnderwijs,Cultuur&Wetenschap
ambassadeur Laurent Pic benoemd tot officier
boud Universiteit), Isabelle Van de Calseyde
Postbus16375
de l’Ordre national du Mérite. Ook haar
(Universiteit Leiden) en Pol van de Wiel
2500BJDenHaag
collega Sjef Houppermans van de Universiteit
(onderzoeker en vertaler).
Leiden werd bij deze gelegenheid onderschei den voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor
Lidmaatschap
de Franse taal en cultuur. Een verslag van
cc:ChristianneMattijssen,RonMinnée,MarjaBeuk,,BrigitteLentz,
Iedereen die zich beroepshalve bezighoudt
deze bijzondere gebeurtenis is te lezen op de
met de Franse taal en cultuur of geïnteresOnderwijscommissieTweedeKamer,ActiegroepDuits“Machmit”
websites van de Franse ambassade en de
seerd is in Frans-Nederlandse betrekkingen
opleiding Frans in Leiden.
kan zich bij ons netwerk aansluiten. Als lid van
het KFN ontvangt u vier keer per jaar onze
nieuwsbrief en wordt u uitgenodigd voor onze
Betreft:reactieeindrapportageOnsOnderwijs2032
Publicaties
activiteiten. Desgewenst vermelden wij uw
Het Frans als buurtaal. Themanummer Onze
naam in onze openbare ledenlijst.
Taal, jg. 84 nr. 6, juni 2015. Met bijdragen van
o.a. Gaston Dorren en Nicoline van der Sijs.
Contact
22maart2016
Zie onzetaal.nl.
Het Kenniscentrum Frankrijk-Nederland is per
mail te bereiken via [email protected].
Jan Baetens & Sjef Houppermans (red.), La
Kijk voor meer informatie, nieuws en agenda
Madone des Sleepings de Maurice Dekobra.
HooggeachteHeerDekker,
op onze website: www.ru.nl/frankrijk.
Themanummer RELIEF, vol. 9 nr. 1, 2015.
VLoF
9
Graagwillenwijalsvertegenwoordigersvandevierbovenvermeldeorganisaties
uwaandachtvragenvoorhetvolgende.
Op2novemberjongstledenhaddenwijopuwministerieeenzeerconstructief
gesprekaangaandeonzezorgenoverdepositievandeFransetaalen
letterkundebinnenhetNederlandsonderwijs.Wijsprakeno.a.metde
directeurenVoortgezetOnderwijsenHogerOnderwijs,mevrouwChristianne
MattijssenendeheerRonMinnée.Tijdensditgesprekhebbenwijnietalleen
onzebezorgdheidoverdepositievanhetFransgeuit,maarookmogelijke
oplossingenaangedragenomhettijtekeren.Onswerdvervolgensgeadviseerd
onzevisieophetonderwijsvanhetFranstedelenmetdecommissie“Ons
Onderwijs2032”.Wijhebbendaaropvolgendop16december2015eengesprek
gehadmetdeheerSchnabel,voorzittervandeCommissie.Tevensontvingenwe
deuitnodigingomingesprekteblijvenmethetministerieoverheteindrapport
vandezecommissie.Metveelpleziermakenwijbijdezengebruikvanditaanbod
ensturenwijuonzegezamenlijkereactieopditrapport.
Wijzijnzeerverheugddatdecommissie“OnsOnderwijs2032”hetbelang
onderstreeptinhetonderwijsvanburgerschap,internationaliseringen
interdisciplinariteit.OpdezegebiedenkanhetonderwijsindeFransetaalen
cultuurechtereengrotererolspelendanhetrapportsuggereert.1Wijwillendit
graagtoelichten.
GezienonzepositieinEuropadientburgerschapzekerookopgevattewordenals
Europeesburgerschap.OmzichalsautonoomEuropeesburgertekunnen
opstellenishetvanbelangomsoepeltekunnenbewegeninandere,metname
dichtbijgelegen,Europeseculturen.HetEngelsishierbijeenbelangrijk
instrument,maarnietafdoendegeziendevoortrekkersroldieFrankrijken
DuitslandbinnenEuropahebben.HetFransisbovendiennaasthetEngelseen
hoofdtaalinveleEuropeseinstanties.Daarkomtnogbijdatdebeheersingvan
hetEngelsbuitenhetVerenigdKoninkrijkenIerlandvaakvanzeermatige
kwaliteitis.2DoortegroteverschillenintaalbeheersingvanhetEngelskunnen
gemakkelijkmisverstandenengevoelensvanwantrouwenontstaan.Terwijl
kennisvanmetnamedebuurtalenFransenDuitsjuistgevoeligkanmakenvoor
cultureleverschillenentoegangkangeventotdepubliekeruimtevandezetalen,
zoweleconomisch,cultureelalspolitiek.HetDuitsenhetFranshebbennaasthet
EngelshetgrootsteaantalmoedertaalsprekersbinnendeEuropeseUnie.Hetis
danookinalleopzichtenverantwoordom,conformdeafsprakenvanLissabon,
hetonderwijsvanzowelhetFransalshetDuitsstevigteverankereninhet
Nederlandseonderwijsvandetoekomst.Eenpuntdatookonderstreeptwordt
dooronzecollega’svandeActiegroepDuits.
IndetweedeplaatsishetFransookbelangrijkvoordeinhetrapportgenoemde
internationalisering.DezestrektzichverderuitdanEuropa.Afrikaiszowel
demografischalseconomischsterkinopkomst.Opditcontinentliggende
komendedecenniaenormekansenvoorhetNederlandsbedrijfsleven.In
Noordelijk,CentraalenWestelijkAfrikaishetFransdehandelsvoertaal.Zonder
werknemersmeteengoedebeheersingvanhetFranslatenNederlandse
bedrijvenbelangrijkemogelijkhedenliggenwaardoorwemiljardeneuro’saan
ordersmissen.
InditkaderwijzenwijookopderoldiehetFranskanvervullenvoorde
integratieenemancipatievandocentenenleerlingenvanNoord-Afrikaanse
afkomst.
IndederdeplaatsleenthetvakFranszichuitstekendvoordeinhetrapport
“OnsOnderwijs2032”bepleiteinterdisciplinairesamenwerkinginhetonderwijs.
DeNederlandse,BelgischeenFransegeschiedenisencultuurzijninnigmet
elkaarverbonden.Zijdelendezelfdedemocratischewaarden.Daarnaaststaan
Nederland,BelgiëenFrankrijkvoorgezamenlijkeuitdagingeninEuropa.Viahet
onderwijsindeFransetaalencultuurkunnenhierdoorethischeen
maatschappelijkethema’sinsamenhangmetanderevakkenbenaderdworden.
1Oppagina42vanhetrapportwordtbijvoorbeeldoverhetFransslechtsgesprokenalseen
mogelijkheidtotverbredingwaareenschoolvoorkankiezen.
2FirstEuropeanSurveyonLanguageCompetences,EuropeseCommissie,2012.
Zoalswijuhebbenlatenweteninonzebrievenvanjuni2015,inonsgesprekop
hetministerieenonlangsnogbijcontactenmetdeonderwijsraad,op16-2en3-3
2016,makenwijonsernstigezorgenoverdepositievanhetFransinhet
Nederlandsonderwijs.Beperktekeuzevrijheidvoordeleerlingen3,schrappenof
reducerenvanhetaantallesureneneengedwongeneenzijdigenadrukophet
centraalschriftelijkexamenleesvaardigheidhebbendepopulariteitvanhetvak
opscholenondergraven.Examenonderdelendietraditioneelbijdocentenen
leerlingenmotiverendwerkten,zoalsgesprekkenvoeren,cultuurkundeof
literatuur,werdentoteenminimumgereduceerdofzelfsafgeschaft.Zosluiten
steedsminderleerlingenhunvoortgezetonderwijsafmeteengoedebeheersing
vanhetFransenvoldoendekennisvandeFranstaligewereld.Erontbreekteen
goedebasisomopvoorttebouweninhetMBOenHO.Zoontstaateenvicieuze
cirkel:eenbeknotenuitgekleedvaktrektminderkiezers,eenbeperkt
examenniveauisnietmotiverendomeenvervolgstudietekiezen,zodater
minderdocentenFransbeschikbaarkomen,waardoorscholenookomdeze
redenhetaantalurenFransbeperken.Metalsonmiddellijkvoelbaargevolg
vooroordeleneneenzeermatigebeheersingvanhetFransbijdeNederlandse
(beroeps)bevolking.
Inonsgesprekophetministerieevenalsinonsonderhoudmetdecommissie
Onderwijs2032hebbenweeenaantalmogelijkeoplossingenvoordeze
problemenaangedragen.Wijwillenzehiernoemen.
Indeeersteplaatspleitenwijvooreenverplichtengecertificeerdbasisniveau
(ERKA2)voorzoveelmogelijkleerlingeninhetVO.Ditomzichtekunnen
reddenindepubliekeruimtevanonzebuurlanden.Daarnaaststellenwijvoor
datalleleerlingendiedatwillenhetniveauFrans(en/ofDuits)B1(havo)B2
(vwo)kunnenhalenconformdeafspraakinLissabondatiedereEuropese
burgerminstens2vreemdetalenopgebruikersniveaubeheerst.
Indederdeplaatspleitenwij,omditallesingoedebanenteleiden,vooreen
regieorgaanModerneVreemdeTalenterbewakingvandeERK
kwaliteitsniveaus,goededidactiekentoetsing.Hetorgaanmoetookde
samenwerkingbevorderentussenhetVO,het(H)BOenhetWOzodatdekennis
vandeFransetaalencultuuropalleniveausbehoudenblijft.Opdezewijzekan
degedegentraditievanmeertaligheid,waarvanKoningWillem-Alexanderen
KoninginMáximanogonlangstijdenshunstaatsbezoekaanFrankrijkhetgoede
voorbeeldgaven,inNederlandeennieuweimpulskrijgen.
Inonsgesprekmetuwambtenarenhebbenwijhunbezorgdheidgeproefdt.a.v.
dedooronsingebrachteknelpunten.Graagwillenwijopkortetermijn,in
samenspraakmethetministerieendevoorzittervanhetontwerpteammevrouw
GeriBonhof,meeruitgewerkteoplossingenaandragenterverbeteringvande
positievanhetFransendeimplementatieervan.Ditvanuitdeovertuigingdat
hetinhetbelangvandeNederlandseenEuropesesamenlevingisomzowel
FransalsDuitseenzodanigekwaliteitsimpulstegevendatzeinallegeledingen
vanonsonderwijsalsnuttigenblik-verruimendkunnenwordenervaren.
3ZoishetopveelscholennietmogelijkvoorleerlingendiegymnasiumofdeprofielenNGofNT
doen,Fransalskeuzevaktekiezenomdatditnietinhetroosterzoupassen.
Wijzijndanookzeerbenieuwdwelkestappenhetministeriewilzetteninde
komendetijdenzoudenhetzeeropprijsstellenomhierovermetuingesprekte
kunnenblijven.
Metvriendelijkegroeten,
JeanetteNoordermeer,drs.TreesAlerendrs.BerriedeZeeuw
SectiebestuurFrans,VerenigingLevendeTalen
Dr.CamielvanWoerkum
DocentFransStrabrechtCollege&lerarenopleiderFontysHogeschool,initiator
petitieRedhetFransinhetVO.
drs.JosBrinkMA
VerenigingLerarenopleidersFrans(VLoF)
Prof.Dr.AliciaC.Montoya
KenniscentrumFrankrijk-Nederland(KFN)
Dr.ErikSchoorlemmer
StichtingRomanistenaanNederlandseUniversiteiten(SRNU)
Download