Preekblad voor zondagmorgen 26 februari 2017 – De Poort Te

advertisement
Preekblad voor zondagmorgen 26 februari 2017 – De Poort
Te zingen liederen:
Gez. 246
Ps. 119: 65
Ps. 79: 4
Gez. 78: 1 en 2
Ps. 118: 8
Gez. 8
Schriftlezing en tekstgedeelte voor de preek:
Efeze 1: 15-19: Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u,
en van de liefde voor alle heiligen, 16 houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden
aan u denk, 17 opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u
de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, 18 namelijk verlichte
ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van
de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, 19 en wat de allesovertreffende grootheid van
Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht,
Samenvatting van de preek:
Paulus begint met dankzegging voor de gemeente. Dan gaat hij over tot voorbede. Daarvan valt
veel te leren. Laten wij ook niet vergeten voor het goede dat er toch nog is in de gemeente.
Laten we gebreken neerleggen bij God in de voorbede.
Paulus bidt voor de gemeente
(1) uit dankbaarheid: Paulus dankt voor het geloof van deze christenen in de Heere Jezus. Hun
geloof dus in de Redder van zonden. God de Zoon Die mens werd. Erkenning van Jezus als de
hoogste Gezaghebber. Dankbaar voor het vaste vertrouwen op Hem. Gecombineerd met liefde
voor álle heiligen. Niet alleen voor het eigen groepje dus, maar voor alle gemeenteleden. Vraag:
ken je dit geloof in Christus en die liefde voor álle heiligen, leden van de (wereldwijde)
gemeente?
(2) om kennis: Groei in kennis van de Heere is nodig om te groeien in de relatie met de Heere.
Ware liefde wil de Ander steeds beter leren kennen. De Geest geeft die kennis en de ogen/het
verstand om die kennis te kunnen ontvangen. Gods kind mag met vertrouwen bidden om
verdieping van de werking van de Geest.
(3) om hoop: Paulus bidt dat deze christenen God mogen leren kennen als de God Die hoop
geeft. Hoop die de onze wordt als Hij ons tot geestelijk leven roept door de prediking. Hoop die
kan worden aangevochten: door de zonden, door het leven. Je kunt dan bidden om de Geest:
Hij geeft inzicht dat God trouw blijft aan de eens gegeven hoop. Zie ook de rijkdom van de
toekomstige erfenis, waarvan je nu al de aanbetaling hebt: het werk van de Geest.
(4) om kracht: Paulus bidt dat deze christenen de Heere mogen leren kennen als God van kracht.
Kracht die nu al werkzaam is, onoverwinnelijk. Denk aan het werk van de Geest: wedergeboorte
en geloofszekerheid. Die kracht is nog werkzaam: er worden nog mensen bekeerd. Soms lijkt
die kracht uitgedoofd. Zelfonderzoek nodig: willen we die kracht eigenlijk wel?
Vragen ‘voor bij de koffie’:
1.Denk eens een minuut aan onze gemeente. Komt direct je kritiek boven of ben je dankbaar?
2.Ken je ‘liefde tot álle heiligen’ en hoe zou je die kunnen stimuleren?
3.Wat houdt de ‘christelijke hoop’ in? (zie aandachtspunt 2)
4.Wat merken we in de gemeente nog van Gods kracht?
Download