Havenreglement maart 2010

advertisement
Havenreglement W.S.V. “De Gouden Ham”.
I: Algemeen:
Art 1
a.
b.
c.
d.
Het haventerrein, steigers en het clubgebouw van de WSV zijn voor leden en passanten
van de vereniging, hun gezinsleden en voor gasten van de leden en mogen worden
gebruikt om hun eigendom te bereiken of te verlaten.
Onder WSV wordt verstaan. Watersport Vereniging “De Gouden Ham”. Daar waar WSV in
dit reglement staat vermeld, dient gelezen te worden: Watersportvereniging “De Gouden
Ham”.
Het gehele terrein van de WSV is gelegen aan de Kreijendijk 2, 6627KW te Maasbommel,
in de gemeente West Maas en Waal.
Onder Havenreglement wordt verstaan het Havenreglement van de Watersportvereniging
De Gouden Ham te Maasbommel, zoals deze op 20 maart 2009, tijdens de Algemene
Ledenvergadering is goedgekeurd en vastgesteld.
II: Havenmeester, bestuur, bestuurslid:
Art 2
a.
De havenmeester is belast met de regeling van en de controle op de dagelijkse gang van
zaken in de haven.
b.
Bij afwezigheid van de havenmeester, is ieder bestuurslid bevoegd de in het reglement
aan de havenmeester opgedragen beslissing te nemen, indien de situatie geen uitstel
gedoogt.
III: Lidmaatschap, voorwaarden, eigenaar, onderverhuur, verkoop & ligplaatsen, vaartuigen en
trailers.
Art 3
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
Ligplaatsen worden alleen uitgegeven aan leden wonende binnen een straal van 30
kilometer van de haven. Voor nieuwe leden geldt een proefperiode van maximaal 1 jaar.
Per ligplaats dient, naast het verschuldigde havengeld, jaarlijks een contributie betaald te
worden.
Om voor een ligplaats in aanmerking te komen dient een inschrijfformulier ingevuld te
worden.
Inschrijvers voor een ligplaats worden, indien er geen ligplaats voorhanden is,
ingeschreven op een wachtlijst.
Indeling geschied op volgorde van de wachtlijst. Wachtlijstindeling geschied op basis van
datum aanmelding en lengte vaartuig.
Voor aspirant lig-/walplaatshouders geldt een proefperiode van maximaal 1 jaar.
Aspirant ligplaatshouders betalen entreegeld.
Wanneer een aspirant ligplaatshouder niet omgezet wordt in een definitieve
ligplaatshouder, wordt het betaalde entreegeld terugbetaald.
Walplaatshouders betalen geen entreegeld.
Elk lid heeft het recht op het verkrijgen van een pas, waarmee het lid
toegang geeft tot het haventerrein. Voor de pas dient een borg betaald te worden. Deze
borg wordt na inlevering van de pas, terug verkregen. De pas is niet overdraagbaar aan
een ander lid. Bij verlies of diefstal dient hiervan melding te worden gemaakt bij de
havenmeester. Bij de havenmeester kan een nieuwe pas worden verkregen. Voor de
nieuwe pas dient wederom een borg te
worden betaald. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de pas te worden ingeleverd.
Bij beschadiging dient de pas te worden ingeleverd en kan tegen kostprijs een nieuwe pas
worden verkregen.
Elk lid heeft recht op 1 passende toegangssleutel. Deze sleutel kan bij de havenmeester
worden verkregen. Voor de sleutel is geen borg van toepassing. De sleutel past in het slot
van de kleine toegangspoort van het haventerrein alsmede in het slot van de algemene
toegangsdeur van het havengebouw. Bij verlies kan tegen kostprijs bij de havenmeester
een nieuwe sleutel worden verkregen.
Wanneer het desbetreffende lid de toegangsdeur van het havengebouw heeft geopend en
m.
na het bezoek van de hal het gebouw weer verlaat, berust op hem/haar de verplichting
het pand weer af te sluiten.
Gedurende het winterseizoen dient de kleine toegangspoort te allen tijde gesloten te zijn.
Art 4
Behoort een vaartuig aan meerdere eigenaren toe, dan wijzen de gezamenlijke eigenaren een
van hen aan als direct verantwoordelijke tegenover de vereniging.
Art 5
Onderverhuur van het vaartuig of de ligplaats door de leden is zonder schriftelijke toestemming
van het bestuur niet toegestaan. Bij verkoop van het vaartuig vervalt de ligplaats aan de
vereniging, tenzij:
a. het betreffende lid de ligplaats wenst te handhaven;
b. een passende ligplaats beschikbaar is;
c. het vervangende schip ook overigens voldoet aan de eisen van dit reglement.
Restitutie van betaalde havengelden zal, behoudens in geval van een afwijkende beslissing van
het bestuur van de WSV, niet plaatsvinden.
Art 6
Het recht op een vaste lig c.q. walplaats bij de vereniging vervalt voor elk lid:
a. Indien zijn/haar lidmaatschap wordt beëindigd.
b. Indien hij/zij in gebreke blijft zijn/haar havengeld geheel te voldoen vóór 1 februari volgend op
de datum van dagtekening van de ontvangen nota.
c. Indien een vaartuig naar het oordeel van het bestuur, in een verwaarloosde toestand
verkeert.
In vorenstaande gevallen kan dan zijn/haar vaartuig van de steiger worden verwijderd, terwijl het
volle bedrag der verschuldigde gelden invorderbaar blijft respectievelijk zonder dat de reeds
betaalde gelden geheel of slechts ten dele worden gerestitueerd.
De eigenaar van het vaartuig is aansprakelijk voor de kosten, verbonden aan de verwijdering van
het vaartuig.
De eigenaar is verplicht de WSV te vrijwaren voor schade, ter gelegenheid van verplaatsen c.q.
elders doen verblijven van het schip ontstaan zulks onverminderd de verplichting van de WSV,
het ontstaan van dergelijke schade zoveel mogelijk te voorkomen.
Art 7
Tegenover een vordering tot betaling aan de WSV uit hoofde van het onderhavige
havenreglement kan geen beroep of schuldvergelijking worden gedaan, terwijl alle gerechtelijke
en buitengerechtelijke kosten, zoals advocaatkosten, deurwaarderkosten etc, geheel voor
rekening zijn van het betreffende lid dat in gebreke bleef betreffende vordering tijdig te voldoen.
Art 8
Slechts vaartuigen die naar oordeel van het bestuur in goede staat van onderhoud verkeren,
kunnen in de haven worden toegelaten.
Art 9
De toewijzing geschiedt aan de hand van de beschikbare ruimte en afmetingen van de boxen en
de hierin passende vaartuigen.
Art 10 In alle gevallen, waarin vaartuigen, trailers en andere voorwerpen zich op of in de jachthaven, het
clubgebouw of het haventerrein bevinden zonder dat de betreffende leden daartoe gerechtigd
zijn, heeft het bestuur, het recht die voertuigen, trailers en voorwerpen te doen verwijderen op
kosten van het desbetreffende lid.
De laatste 2 volzinnen van artikel 6 zijn van toepassing.
Trailers dienen voorzien te zijn van de naam van de eigenaar van het vaartuig en het
boxnummer.
Art 12 De vaartuigen die een vaste ligplaats hebben dienen op een duidelijke, goed leesbare plaats de
naam en thuishaven van het schip te voeren.
Art 13 Eigenaren of gebruikers die een vaartuig gedurende het winterseizoen op het terrein stallen,
dienen gebruik te maken van een deugdelijke trailer.
Art 14 Een vaartuig mag, in overleg met het bestuur, maximaal 1 seizoen in de zomerstalling op de wal
blijven. Gedurende deze tijd is het normale liggeld verschuldigd.
Art 15 Passanten dienen zich onmiddellijk bij aankomst bij de havenmeester te melden. Door het
afmeren van zijn/haar vaartuig in de jachthaven onderwerpt hij/zij zich aan de bepalingen van het
havenreglement.
V: Schade, diefstal, aansprakelijkheid WSV:
Art 16 De WSV is niet aansprakelijk voor schade, hoe dan ook ontstaan, of voor diefstal van
eigendommen van de leden en/of passanten Iedere eigenaar is aansprakelijk voor de door
hem/haar of zijn vaartuig veroorzaakte schade aan de jachthaven of eigendommen van de leden
en/of passanten.
Hij/zij is verplicht om een verzekering af te sluiten om het bedoelde risico te dekken. Hij/zij is
verplicht te allen tijde een kopie van het polisblad in zijn/haar vaartuig aanwezig te hebben en
dient zijn/haar desbetreffende polis te kunnen tonen.
VI: Verplichting van de eigenaar, leden, passanten:
Art 17 a.
b.
c.
d.
Art 18 a.
b.
Iedere eigenaar is verplicht zorg te dragen dat zijn/haar vaartuig deugdelijk ligt afgemeerd
en wel zodanig, dat het vaartuig vrij blijft van andere vaartuigen en de doorgang op de
steiger niet hindert.
Indien het voor het afmeren c.q. verlaten van de ligplaats noodzakelijk is landvasten van
naastliggende vaartuigen los te maken, is men verplicht deze terstond weer deugdelijk te
bevestigen.
Elk vaartuig dient met de nodige stootwillen te zijn uitgerust
Stootwillen behoren in goede staat te zijn en van juiste afmeting. Wordt hieraan, naar
inzicht van de havenmeester, niet voldaan, dan heeft deze het recht hierin te voorzien of
te laten voorzien op kosten van de betrokken eigenaar.
Eigenaren of gebruikers zijn verplicht hun vertrek en vermoedelijke terugkomst, bij
afwezigheid van meer dan 24 uur, bij de havenmeester de melden d.m.v. het
afwezigheidbriefje.
Het bestuur is bevoegd aan binnenkomende vaartuigen een tijdelijke ligplaats aan te
wijzen als in reeds verhuurde boxen of andere ligplaatsen die niet bezet zijn.
Art 19 Eigenaren of gebruikers moeten indien nodig, het afmeren gedogen langzij hun vaartuig
Art 20 Eigenaren of gebruikers van vaartuigen zijn verplicht de aanwijzingen van de havenmeester en/of
het bestuur op te volgen.
Art 21 a.
b.
Alle lig- c.q. walplaatshouders, welke de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben, dienen
tenminste 2 dagen per seizoen te helpen bij het onderhoud van het haventerrein, de
steigers en het clubgebouw. Indien hieraan niet wordt voldaan, zal per niet gewerkte dag,
een door de algemene ledenvergadering bepaalt bedrag, in rekening gebracht worden.
In bepaalde gevallen zal door het bestuur dispensatie hiervoor verleend kunnen worden.
Lig-, c.q. walplaatshouders die de leeftijd van 70 jaar bereikt hebben zijn ontheven van die
verplichting.
Art 22 Alle leden zijn verplicht de vereniging of het bestuur zoveel mogelijk steun te verlenen om de
goede gang van zaken in de jachthaven te bevorderen.
Art 23 Permanente bewoning van schepen in de haven is niet toegestaan
VII: Reclame en/of handel:
Art 24 Het aanbrengen of voeren van enige reclame en/of handel in welke vorm dan ook, is zonder
toestemming van het bestuur verboden.
VIII: Bij- Volgboten:
Art 25 a.
b.
Bij- of volgboten mogen de vrije doorvaart niet belemmeren.
Bij- volgboten dienen bij afwezigheid van de eigenaar uit het water te zijn.
IX: Elektriciteit:
Art 26 a.
b.
c.
d.
e.
Afname van elektriciteit is enkel toegestaan door middel van gebruikmaking van een
stroommeterkastje, welke tegen een waarborgsom aan ligplaatshouders in gebruik
gegeven wordt.
Iedereen die een stroommeterkastje in gebruik wenst te nemen dient een waarborgsom
van € 50,00 te betalen en een gebruikersovereenkomst, waarin de voorwaarden zijn
vastgelegd, te ondertekenen.
Elke houder van een stroommeterkastje biedt jaarlijks het stroommeterkastje aan ter
meteropname. De kosten van het stroomverbruik wordt in rekening gebracht in het jaar
volgend op het jaar van verbruik.
Bij overtreding van een van bovenstaande artikelen zal na één schriftelijke waarschuwing
het betreffende lid bij een tweede overtreding voor royement worden voorgedragen bij de
eerstvolgende ledenvergadering.
Bij verlies of diefstal van het stroommeterkastje vervalt de waarborgsom aan de WSV en
dient gebruiker de meerkosten van het stroommeterkastje aan de WSV te vergoeden,
alsmede het geschatte stroomverbruik gebaseerd op het gemiddeld stroomverbruik van
voorgaande jaren.
X: Botenhelling, mastenkraan:
Art 27 Het gebruik van de botenhelling is toegestaan voor boten tot maximaal 300 kg en, voor eigen
risico, geschiedt na toestemming van de havencommissaris en tegen betaling van de daarvoor
geldende vergoeding.
Art 28 Gebruik van de mastenkraan is alleen toegestaan voor masten tot 250 kilo. Niet leden betalen
een vergoeding. Gebruik van de mastenkraan is voor eigen risico.
XI: Verbodsbepalingen:
Art 29 Het is verboden:
1. In het gebied van de jachthaven onderhoudswerk te verrichten of reparaties te verrichten,
waarbij hinderlijk geluid of andere overlast of schade wordt veroorzaakt.
2. Elektriciteit te benutten voor verwarmingsdoeleinden of zodanige afname te doen, dat het
vermogen van 800 watt wordt overschreden.
3. olie, vuilnis, afval, oliehoudend water, de inhoud van chemische toiletten en verder alles wat
het water verontreinigt, in de haven te werpen of te lozen, anders dan op de daarvoor
bepaalde plaatsen. Chemisch afval, olie, oliehoudend water, verfblikken en andere
verfartikelen dienen mee naar huis te worden genomen. Het is verboden deze in de
afvalcontainer te werpen.
4. Huisdieren los te laten lopen op steigers, het haventerrein of het clubgebouw.
5. Drinkwater te verspillen, boot of auto af te spoelen.
6. Constructies of wijzigingen aan te brengen aan steigers of installaties, zonder toestemming
van het bestuur.
7. Steigers geheel of gedeeltelijk te blokkeren.
8. Goederen, in welke vorm dan ook, op de steigers en/of het terrein te laten liggen.
9. Auto´s op het onderterrein te parkeren, zonder uitdrukkelijke toestemming van de
havenmeester; met uitzondering van laden en lossen.
10. Onderwatertoiletten aan boord in de haven te gebruiken.
11. Vallen hoorbaar tegen de mast te laten slaan of anderszins hinderlijk lawaai veroorzaken.
12. In de haven:
1. te zwemmen.
2. de plankzeilsport te beoefenen,
3. hinder te veroorzaken
4. te zeilen,
5. sneller dan 5 km/u te varen
13. Op de steiger te rennen.
14. Hinderlijk gedrag, alsmede overlast veroorzaken door het voortbrengen van (mechanische)
muziek. De nachtperiode gaat in om 22.00 uur en duurt tot de volgende ochtend 08.00 uur. In
deze periode moet het voor een ieder mogelijk te zijn te rusten.
15. Gebruik te maken van het hijsraam zonder toestemming van het bestuur.
16. Op het terrein van en in de haven van de WSV te slijpen, tenzij het bestuur anders bepaald.
Bij overtreding wordt het verantwoordelijke lid voorgedragen voor royement.
17. Onderwaterschepen te reinigen dan wel te ontdoen van milieu belastende stoffen zonder
daarvoor deugdelijke opvangmiddelen te gebruiken. Opvangmiddelen dienen op een juiste
wijze te zijn aangebracht ter voorkoming van vervuiling van oppervlaktewater, dijken,
terreinen en alles wat grenst aan het oppervlaktewater, daaronder mede begrepen het
winterbed van een rivier.
18. Onderwaterschepen elders af te spuiten dan op de daarvoor bestemde afspuitplaats.
Art 30 Gebodsbepalingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
De veroorzaker van een verontreiniging als genoemd in sub 17 en 18 is gehouden aan
het onmiddellijk reinigen en afvoeren van de bevuilde grond (voor eigen rekening) en
dient de genomen maatregelen en de wijze van afvoer onmiddellijk schriftelijk te melden
aan het bestuur van de WSV De Gouden Ham.
In de schriftelijke melding dient datum/tijdstip van de verontreiniging alsmede de
gegevens van de veroorzaker/verantwoordelijke en diens handtekening te zijn
opgenomen.
Veroorzaker/verantwoordelijke dienen alle aanwijzingen, gegeven door het bestuur of
haar afgevaardigde, strikt op te volgen.
Het bestuur van de WSV verplicht zich om de verontreiniging en de genomen
maatregelen onverwijld te melden aan de daarvoor bestemde instanties (een en ander
conform de geldende wettelijke verplichtingen).
Bij niet nakomen van 1 t/m 4 van dit artikel zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en/of
geldboete(s) of sancties, voor rekening van de veroorzaker.
In navolging van sub 5 zal veroorzaker onmiddellijk worden voorgedragen voor royement.
XIV: Geschillen:
Art 32 Geschillen, ontstaan betreffende het havenbeheer, kunnen binnen tien dagen door de leden
schriftelijk worden voorgelegd aan het bestuur, dat zo spoedig mogelijk in het geschil beslist.
Wanneer een lid dit verlangt, zal de beslissing van het bestuur op de eerstvolgende algemene
ledenvergadering aan de orde worden gesteld. Beslissingen van het bestuur in afwachting van de
beslissing van de ledenvergadering, behouden hun geldigheid.
XV: Slot:
Art 33 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 19 maart 2010.
Was getekend,
L.M.Th. van Beuningen,
Voorzitter
T.W. Roelofs,
secretaris,
Download