profielkeuze informatieavond

advertisement
16januari2017
PROFIELKEUZEINFORMATIEAVOND
Kiezeniseenkunst
Deprofielkeuze(enlaterdeopleidingskeuze)isgeen
eenmaligebeslissingmaareenproces.
Vragen:
•  Wiebenik?
•  Watwilik?
•  Watkanik?
•  Wathebiknodig?
Bronnen:dialoogmetouders/vrienden/mentor/
docenten/decaan,testen,adviezendocenten,cijfers,
aanbodvervolgopleidingen,instroomeisen,internet,
enz.
KeuzemomentenHAVO
5
Keuzevervolgopleiding
Havo
4
3
2
1
Keuzeprofiel
Keuzevwo-havo
KeuzemomentenVWO
VWO
6
Keuzevervolgopleiding
5
4
3
2
1
Keuzeprofiel
Keuzevwo-havo
Master-
Bachelor
WO
Bachelor
HBO
VWO
Doorstroming
6
5
HAVO
5
4
4
3
3
2
2
1
1
Bovenbouw
Verschillenmetonderbouw:
• 
• 
• 
• 
Schoolexamenbegintinklas4H/4V
Mindertoetsenmaarmeerstofpertoets
IntroducKevanhetPTA
Jevolgteenprofiel
Cultuur&Maatschappij
Economie&Maatschappij
Natuur&Gezondheid
Natuur&Techniek
ProfielEconomieenMaatschappij
"Déwegnaarhetzakenleven",zozoujeditprofielkunnen
omschrijven.Jebentveelmetrekenenenonderzoekenbezig.
ProfielCultuurenMaatschappij
CommunicaKe,kunst,talen,inlevingsvermogen,praten,luisteren,
sociaal,maatschappelijk,arKsKekenmediazijndekernwoordendie
horenbijditprofiel.
ProfielNatuurenTechniek
Ditprofieliseen"exact"profiel,waarmeejewordtvoorbereidop
technischeberoepsopleidingen.Rekenen,bouwen,milieu,techniek,
stoffenenontwerpen.
ProfielNatuurenGezondheid
DitprofielisgerichtopdemedischeenbiologischerichKngen,maarook
technischeennatuurwetenschappelijkerichKngenbehorentotde
mogelijkheden.
Keuzevoorprofiel
hangtafvan:
• 
• 
• 
• 
Toekomstbeeld
Capaciteiten
Interesses
Eisenvanvervolgopleidingen
Begeleiding
• 
• 
• 
• 
Dementor(insamenwerkingmet)
Dedecaan
Devakdocenten
Ouders/verzorgers
Tipsvoorouders
•  Bespreekdeprofielkeuzedekomende
weken
•  Praatoveruweigenloopbaanenwerk
•  Netwerk:meelopen/interviewmeteen
beroepsbeoefenaar
•  Sterke/mindersterkekanten
•  Lijstjemeteisent.a.v.laterwerk
Valkuilen
• 
• 
• 
• 
Ikkiespasophetallerlaatstemoment.
Ikkiesietswatmijnvriendenookkiezen.
IkkiesietswatiniedergevalstatusheeX.
Ikkiesgewoonnietdan….dannemen
anderenweleenbeslissingvoorme.
Begeleidingnaarjuistekeuzemet
decaan.net
•  www.hetlyceumro[erdam.nl
Handig:DeDecaan.net
Inloggen
Testen
Ouderskunnenookregisterenmaar
samennaaruitslagkijkenvialeerlingis
natuurlijkookmogelijk.
Hoe“lees”jedeuitslag?
PROFIELENOPHETLYCEUM
ROTTERDAM
Profielbestaatuit
Gemeenschappelijkevakken
-Nederlands
-Engels
-Maatschappijleer
-Lichamelijkeopvoeding
-CKV
-Profielwerkstuk
-Voorvwo:eenextravreemdetaalDuitsofFrans(1vande2)
Profielvakken
•  verplichtprofielvak
•  profielkeuzevak
Vrijeruimtevakken
VerschilWiskundeA/B
•  WiskundeAisbestemdvoordeEM/CM-enNG-profielen.Erwordt
veelonderanderetelproblemenenstaKsKekinbehandeld.Verder
leerjeomgaanmettabellenenverschillendesoortengrafieken.
DeopgavendiewebehandelenzijnvaaksituaKesenproblemenuit
deprakKjk(dezogenaamdeverhaaltjessommen).Belangrijkbij
wiskundeAisdatjeproblemenuitdeprakKjkleerttevertalennaar
eenstukwiskunde.WiskundeAisduswiskundediewordttoegepast
inallerleiprakKschesituaKes.
•  WiskundeBisbestemdvoorhetNT-profiel(enevtEM).Erwordt
veelgewerktmetformules,grafiekenenerwordtveelgerekend.Bij
wiskundeBleerjedusabstracteproblemenoptelossenmet
moeilijkewiskundigetechnieken.Hetzijnvaak“puzzels”waarinflink
gerekendmoetworden
WiskundeBisdusabstractewiskundeenhetwiskundigeniveauis
hoog.AlsjewiskundeBkiestdanzulindederdeklasgoedecijfers
moetenhalen,zevensofhoger.
•  WiskundeCenD(uitleg)
•  h[ps://www.examenblad.nl/examenstof/
syllabus-2017-wiskunde-a-havo/2017/f=/
syllabus_wiskunde_a_havo_2017_2014-17-05
_nader_vastgesteld.pdf
Management&Organisa[e(M&O)
HetverschiltussenM&OenEconomie
HetvakEconomiehoudtzichvooralbezigmetde
economievanhetheleland.Economiegaat
bijvoorbeeldinopdeoorzakenvanwerkloosheid,
hetvoorkomenvangroteprijss?jgingenofde
factorendieinvloedhebbenopde
aandelenkoersen.
M&Ohoudtzichvooralbezigmetwaterbinnen
organisa?esgebeurt. BijM&Oleerjemanagementproblemenbinneneen
organisa[eaantepakkenenoptelossen,zoalseen
managerdatzoudoen.
Ookleerjeom(bedrijfs)economischevraagstukkente
bekijkenvanuithetstandpuntvanbijvoorbeeldhet
personeel,devermogensverschaffers,omwonendenen
anderebelanghebbenden.
M&Okomtdusnietalleenvanpasalsjevooreen
economischevervolgstudiekiest.Bijnaiedereenkomtlater
welinsitua[esterecht,waarinvanhenverstandvanzaken
wordtverlangdophetgebiedvanmanagementen
organisa[e. INFORMATICA
Hoofdonderwerpen:
informaKeencommunicaKe(bibliotheek,
school,sql)
toepassingen(games,programmeren,
embedded)
Techniek(processoren,verkeerslicht,roboKca)
computersennetwerken
ICTinorganisaKes
nieuweontwikkelingen(web2.0)
NIETVERPLICHT,MAARWELHANDIG
BIJELKEVERVOLGOPLEIDING!
GEENCENTRAALEXAMEN:ALLEEN
SCHOOLEXAMENS
INTERESSEENKENNISVAN
INFORMATICAISEENVISITEKAARTJE
VOORMEERINFO:
WWW.KIESINFORMATICA.NL
Profielenvwo4HetLyceumRoferdam
2017/2018
NT-profiel
•  WiskundeB
•  Natuurkunde •  Scheikunde
•  InformaKca/Biologie(1uit2)
•  Tehatex/Biologie/Economie/
InformaKca/Filosofieexamen/
Geschiedenis(1uit6)
EM-profiel
•  WiskundeA/WiskundeB •  Geschiedenis •  Economie
•  M&O/Frans/Duits(1uit3)
•  Tehatex/InformaKca/Frans/Duits/
Filosofieexamen(1uit5) NG-profiel
•  WiskundeA
•  Scheikunde
•  Biologie
•  Natuurkunde •  InformaKca/Tehatex/Economie/
Filosofieexamen/Geschiedenis(1uit
5)
CM-profiel
•  WiskundeA/C •  Geschiedenis •  Economie
•  Tehatex/Filosofieexamen/Frans/Duits
(1uit4)
•  Tehatex/InformaKca/Frans/Duits/
Filosofieexamen1uit5)
Inhetvrijedeeleenreservekeusopgeveni.v.m.eventueeltekleinegroep
Profielenhavo4HetLyceumRoferdam
2017/2018
NT-profiel
•  WiskundeB
•  Natuurkunde •  Scheikunde
•  InformaKca/Biologie(1uit2)
•  Economie/KunstBV/Biologie/Filosofie
examen/InformaKca/Geschiedenis
(1uit6)
NG-profiel
•  WiskundeA
•  Scheikunde
•  Biologie
•  Natuurkunde •  InformaKca/Economie/KunstBV/
Filosofieexamen/Geschiedenis(1uit
5)
EM-profielvoor
•  WiskundeA/WiskundeB •  Geschiedenis •  Economie
•  M&O/Frans/Duits(1uit3)
•  KunstBV/Frans/Duits/InformaKca/
Filosofieexamen(1uit5) CM-profiel
•  Geschiedenis •  Frans/Duits(1uit2)
•  Economie
•  KunstBV/Filosofieexamen/Frans/Duits
(1uit4)
•  KunstBV/Frans/Duits/InformaKca/
Filosofieexamen/WiskundeA(1uit6)
Inhetvrijedeeleenreservekeusopgeveni.v.m.eventueeltekleinegroep
Extravakkenbinnendedrierich[ngen
Kunst
• 
• 
Kunst
Filosofie
Wetenschap
• 
• 
Wetenschap
Filosofie
Ondernemen
• 
• 
Ondernemen
Filosofie
HetLyceumRoferdamisuniek
•  Kunst
-meerurenkunstnaastdeeindexamenvakken
-binnenalleprofielenhetexamenvakkunsttekiezen
-goedevoorbereidingopeventuelekunstacademie
Wetenschap
-veelurenwetenschapnaastdeeindexamenvakken
-goedevoorbereidingoptechnischeopleidingen
-deloKngverdwijnt,erwordtgeselecteerdopextra
acKviteitenindestudierichKng
•  Ondernemen
-urenondernemennaastdeeindexamenvakken
-officieelEBC*LcerKficaat(EuropeanBusinessCompetence*
Licence)
-contactenmetbusinessgeoriënteerdeopleidingzoals
IBMS
Planning/Tijdpad
1.  Indeslc-lessen(enthuis)startenmetdecaan.net
begeleiddoordementor.
2.  Bekijkenenbesprekenresultatendecaan.net.
3.  Voorlopigeprofielkeuze1februari.
4.Adviesvakdocentenenmentor
5.  DefiniKeveprofielkeuze15maart.
6.  Mei:eventueleaanpassingivmvakdatnietdoor
kangaan.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards