aanvulling op het correctievoorschrift 2017-1 wiskunde B (pilot

advertisement
aanvulling op het correctievoorschrift
2017-1
wiskunde B (pilot) vwo
Centraal examen vwo
Tijdvak 1
Correctievoorschrift
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo
Bij het centraal examen wiskunde B (pilot) vwo:
Op pagina 8, bij vraag 6 moeten de twee scorepunten van de laatste twee
antwoordelementen altijd worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord
gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.
NB: de eerste drie antwoordelementen moeten beoordeeld worden volgens het
beoordelingsmodel.
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde B (pilot) vwo.
Het College voor Toetsen en Examens,
Namens deze, de voorzitter,
drs. P.J.J. Hendrikse
VW-1025-f-17-1-c-A
Download