wijk aanpak

advertisement
Actieplan
wijk aanpak
KRUIDEN-&KLEURENBUURT
Naar aanleiding van de resultaten van de wijktoets is de Kruiden- en Kleurenbuurt is aangewezen als
aandachtswijk.
1
DE WIJK
SCORE WIJKTOETS
2
Wandelbos Noord (de Kruiden- en Kleurenbuurt) heeft
bijna 6000 inwoners. De wijk is gebouwd in de jaren ‘60
van de vorige eeuw. Het is een groene wijk, redelijk ruim
van opzet. De ligging in een groene omgeving vlakbij het
Wandelbos, de Karen Weeningspleeltuin en het Cruyff­
court middenin de wijk, MFA het Kruispunt en buurtwinkelcentrum het Paletplein dragen bij aan de goede
kwaliteit van de wijk. Ongeveer 80% van de woningen is in
bezit van woningcorporaties: Wonen Breburg, TBV-Wonen
en Tiwos. Het zijn grondgebonden eengezinswoningen
(60%) en galerijflats. Veel inwoners van de Kleuren- en
Kruidenbuurt zijn van niet-westers allochtone afkomst. Dit
zijn met name gezinnen. In het zuidelijk deel van de wijk,
de subwijken 343 en 344 wonen relatief veel mensen die
ouder zijn dan 80 jaar. Dit zijn bewoners die vaak al heel
lang in de wijk wonen.
De Kruiden- en Kleurenbuurt bestaat uit 4 subwijken: 341, 342, 343 en 344. De subwijken 341 en 342 scoren negatief op sociale aspecten. Dit heeft vooral te maken met de hoge percentages armoedehuishoudens, respectievelijk
32 % en 25 %, veel eenoudergezinnen, mensen zonder werk en niet-westerse allochtonen. De cijfers die bewoners
geven voor hun sociale woonomgeving zijn iets lager dan het Tilburgs gemiddelde. In subwijk 341 zien we wel een
positieve trend, bewoners geven hogere cijfers voor sociale woonomgeving en ontwikkeling van de buurt dan de
voorgaande jaren. (stijgende lijn vanaf 2004) In subwijk 342 zien we daarentegen een negatieve trend zowel voor
sociale woonomgeving als voor veiligheid en ongenoegens. De resultaten van de wijktoets in de wijken 343 en 344
wijken minder sterk af van het Tilburgs gemiddelde. Niettemin speelt ook in die subwijken problematiek die we
willen aanpakken.
WAAR STAAN WE? SAMENWERKING EN WIJKIMPULS
De Kruiden- en Kleurenbuurt is naast aandachtswijk in het kader van de wijktoets ook impulswijk. Dat betekent
dat er nog tot 2018 extra inspanningen worden gedaan op het terrein van jeugd, werk en armoede. Dit actieplan
voor juli 2014- juli 2016 is aanvullend op de impulsaanpak. Dit betekent dat de maatregelen in dit actieplan vooral
betrekking hebben op het versterken van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Omdat armoede met nadruk als
speerpunt is genoemd hebben we hiervoor ook de activiteiten opgenomen. In de eerste helft van 2014 hebben we
een analyse gemaakt van de cijfers van de wijktoets. Op basis van deze analyse hebben de professionele partners in
de wijk (ContourdeTwern, politie, woningcorporaties en gemeente) speerpunten bepaald. Deze zijn besproken met
een groep bewoners die deelnemen aan de Ronde Tafel in de wijk. De bewoners onderschrijven de gekozen speerpunten en hebben de analyse aangevuld met concrete voorbeelden en locaties. Daarna is dit actieplan opgesteld
met maatregelen.
In de Kruiden- en Kleurenbuurt werken partners al een aantal jaren intensief samen. Het impulsplan en het daaraan
gekoppelde actieprogramma zijn al in 2011 vastgesteld. De acties uit het impulsplan op het gebied van armoede en
werk hebben we geïntegreerd in dit plan. Er is een regiegroep onder voorzitterschap van de MOM-manager met
vertegenwoordigers van IMW, GGD, ContourdeTwern, Thebe, wijkraad, onderwijs, corporaties, en gemeente. Er zijn
werkgroepen actief van uitvoerders waarin afgestemd, samengewerkt en wordt bij de uitvoering van de maatregelen. Hierin kunnen maatregelen ook bijgesteld worden (een werkgroep leefbaarheid, veiligheid en fysiek, MFA uitvoeringsoverleg over (jeugd, zorg en welzijn). We starten nog een werkgroep armoede en werk voor de uitvoering
van de maatregelen. Werkers kennen elkaar en weten snel te schakelen bij problemen.
Er is een beperkte groep bewoners die nauw betrokken is bij de leefbaarheid in de wijk. Zij zijn actief in buurtpreventie, denken en organiseren mee in het Ronde Tafeloverleg, nemen deel aan de Ouderkamer, vrouwengroepen,
bewonerscommissies, de speeltuin, Van Harte Resto, moestuinen en de wijkcoöperatie en werkzaamheden van
WatTWest.
3
WAT WILLEN WE BEREIKEN?
We gaan voor een leefbare en veilige wijk. Een wijk waar bewoners met diverse afkomst en cultuur, jong en oud
zich thuis voelen en prettig samen leven. Belangrijk is hierbij dat mensen zich veilig voelen in hun eigen wijk. Bij
de hieronder voorgestelde maatregelen is er aandacht voor het effect op het veiligheidsgevoel in de wijk. We gaan
in gesprek met bewoners om nog beter te weten wat er speelt en ook om meer bewoners te activeren zich in te
zetten voor de leefbaarheid in de wijk. Dit heeft niet alleen betrekking op de veiligheid en de openbare ruimte maar
ook op zorgen voor elkaar en het signaleren van problemen. Omdat er in de wijk veel mensen wonen die een minder grote actieradius hebben en minder mobiel zijn is het belangrijk dat het huidige voorzieningenniveau (groen,
spelen, winkels, voorzieningen voor gezondheid en welzijn) op peil blijft en nog verbeterd wordt. (Paletplein).
Randvoorwaarde: Samenwerking, informatie delen en elkaar betrekken
In de Kleuren- en Kruidenbuurt hebben we geconstateerd dat we de aanpak in de wijk vooral kunnen versterken
door nog meer samen te werken en informatie te delen. Dit is belangrijk voor iedereen die in de wijk werkt. We
willen nog meer present zijn, achter de voordeur, in het park en de speeltuin en op straat. Professionals moeten informatie met elkaar delen zodat bewoners die shoppen beter geholpen kunnen worden. In de Kruiden- en Kleurenbuurt zijn we al gestart met een Tilburgs kwartiertje, uitwisseling van lief, leed, signalen uit de wijk én elkaar tegen
komen. Eind van dit jaar start de frontlijnaanpak vanuit IMW, GGD en werk en inkomen met een plusaanpak in de
wijk. Toegankelijk voor bewoners maar ook voor professionals met signalen.
Speerpunt 1 Versterken van bewonersbetrokkenheid en bewonersparticipatie
In de Lemon leefbaarheidsmonitor scoren vragen die te maken hebben met bewonersbetrokkenheid en omgang
tussen verschillende culturen net iets onder het Tilburgs gemiddelde. In subwijk 341 zien we hiervoor hogere cijfers
dan voorgaande jaren en in subwijk 342 juist iets lagere cijfers. Op zich zijn de cijfers niet bijzonder laag. Omdat de
cijfers voor overlast van anderen en criminaliteit ook laag zijn en een relatief groot percentage van de bewoners
niet (meer) werkt benoemen we dit toch als speerpunt. Uit verdiepend onderzoek naar het gevoel van (on)veiligheid bij bewoners in subwijk 341 komt naar voren dat meer dan een kwart van de bewoners geen contact heeft met
buurtbewoners. Ook heeft een zelfde deel overlast van medebuurtbewoners. Dit heeft een negatief effect op hun
veiligheidsgevoel. 20% geeft aan angst te hebben voor medebewoners. We vinden het belangrijk dat bewoners op
een prettige manier met elkaar omgaan. Dat ze zorg hebben voor elkaar en voor de woonomgeving. Dat bewoners
melden bij politie en bij het centraal meldpunt van de gemeente. Dat bewoners meedoen aan activiteiten in de wijk
en dat het aantal mensen dat zich inzet voor de wijk en voor medebewoners groeit.
Meetbaar resultaat:
1. Het cijfer voor betrokkenheid van buurtbewoners stijgt in subwijk 342 van 5,5 naar 5,7;
2. Het cijfer voor contacten in de buurt stijgt in subwijk 342 van 5,9 naar 6,1;
3. In de andere subwijken van de Kruiden- en Kleurenbuurt blijven de cijfers voor sociale woonomgeving gelijk of
hoger.
Speerpunt 2 Aanpak van overlast van anderen, zwerfafval, hondenpoep en illegale stort
In de Lemon leefbaarheidsmonitor geven bewoners in alle subwijken lagere cijfers dan het Tilburgs gemiddelde
voor vervuiling. In subwijk 342 is de problematiek het grootst. Het gaat hier samen met een dalende trend in cijfers
voor overlast van gedrag van anderen en last van criminaliteit. De problemen die bewoners ervaren worden veroor-
zaakt door (mede) bewoners, zelden door mensen van buiten de wijk. Dit varieert van rommel op straat tot honden die
poepen op grasveldjes waar kinderen willen spelen. Naast zwerfafval zien we ook illegale stort bij ondergrondse containers. In gesprekken met de bewoners van de Ronde Tafel worden de Kruizemuntweg en de omgeving van de Lavendelweg genoemd als locaties die extra aandacht behoeven omdat er ongewenste activiteiten zouden plaatsvinden zoals
dealen. Deze straten liggen in subwijk 342.
Meetbaar resultaat:
1. Hogere gemiddelde cijfers voor veiligheid en ongenoegens in alle subwijken
2. Last van vervuiling stijgt in subwijk 342 van 4,8 naar 5,5;
3. Overlast van gedrag van anderen stijgt in subwijk 342 van 5,6 naar 6
Speerpunt 3 Planmatig onderhoud woningen en onderhoud van het openbaar gebied
In de Lemon leefbaarheidsmonitor geven bewoners in de wijken 341 en 342 een lager cijfer voor de kwaliteit en de
uitstraling van de woningen. Over het algemeen zijn ze redelijk tevreden over de woonomgeving. Knelpunt is vooral vervuiling in het openbaar gebied. (zie speerpunt 2). In een aantal straten/subwijken staat groot onderhoud aan woningen
en het openbaar gebied op het programma.
Meetbaar resultaat:
- De cijfers voor kwaliteit van de woning en voor uitstraling van de woningen in de buurt en voor woonomgeving stijgen in subwijk 341 met 0,5 punten.
Speerpunt 4 Armoede
In de subwijken 341 en 342 zijn relatief veel armoedehuishoudens resp. 32% en 25%. In subwijk 343 is het percentage
armoedehuishoudens 19% en in subwijk 344 17,5%. Ook dit is nog boven het Tilburgs gemiddelde van 10,6%. Hoewel
we al een aantal jaren aan de slag zijn met de impulsaanpak is er geen sterke daling in deze percentages. Het is ook niet
realistisch om dit te verwachten. In wijken met goedkope sociale huurwoningen zullen relatief meer armoedehuishoudens wonen. Deze woningen zijn er ook voor mensen die geen hoge huur kunnen betalen. Maatregelen zijn erop gericht
dat mensen geen schulden maken of deze schulden afbouwen. Dat er geen huurachterstand ontstaat. Dat armoedehuishoudens maximaal gebruik maken van regelingen en extra geld waar ze recht op hebben. Dat mensen hun administratie
op orde hebben en dat zij zelf en hun kinderen mee kunnen doen aan activiteiten. De vorming van een frontlijnteam in
de wijk van maatschappelijk werkers, verbindende schakel, jeugdgezondheidswerk en wijkverpleegkundige moet zorgen
voor nog snellere signalering en opvolging bij problematiek. Werkers in de voorhoede die veel in direct contact zijn met
mensen in armoede (huismeesters, sociaal werkers, scholen) moeten goed kunnen signaleren en gemakkelijk kunnen
doorverwijzen. Dit geldt niet alleen voor bewoners in armoede maar ook voor bewoners en gezinnen met andere problematiek, opvoedingsproblemen en psychische klachten. We werken aan de verbinding van het netwerk van professionals
met bewonersinitiatieven en actieve bewoners. Denk hierbij aan concrete activiteiten als de proviandkast, vrijwilligers
bij de moestuinen, Resto van Harte en de vrouwen van de Vlinder met hun cateringgroep. We zijn voortdurend alert op
mogelijkheden om communicatie over regelingen en kennis hierover bij professionals en actieve bewoners in de wijk te
vergroten.
Meetbaar resultaat:
- Een afname van het aandeel armoedehuishoudens in de periode tot 1 januari 2016
- Toename van gebruik door huishoudens van de inkomensondersteunende/ participatieregelingen en
Meedoenregeling in de periode tot 1 januari 2016
Speerpunt 5 Voorkomen van jeugdcriminaliteit
In de impulsaanpak werken we aan het doel: alle jongeren een diploma. Een goede schoolloopbaan en uitzicht op
betaald werk en in kunnen zetten van je talenten werken het best ter voorkoming van jeugdcriminaliteit. In het kader
van de impulsaanpak is er in de wijk veel aandacht voor opvoedingsondersteuning, is de zorgstructuur op basisschool
Antares versterkt en start er een frontlijnteam in de wijk. Ondanks alle inspanningen zien we in de Kleuren- en Kruidenbuurt relatief meer zorgsignalen en schoolverzuim en kwamen er tot 2012 (onze meest recente cijfers) meer jongeren in
aanraking met politie als in veel andere wijken in Tilburg. De afgelopen 2 jaar is het relatief rustig geweest in de wijk en
waren er geen overlastgevende of criminele jeugdgroepen. Dit willen we graag zo houden. Bewoners noemen nog een
aantal locaties waar volgens hen gedeald wordt. Deze moeten aandacht hebben van zowel politie als jongerenwerk.
Meetbaar resultaat:
- Geen overlastgevende of criminele jeugdgroepen in de wijk in 2015 en 2016.
Speerpunt 6 Aanpak bedreiging en huiselijk geweld
In de subwijken 341 en 342 zien we twee keer zoveel aangiftes voor burenruzie en huiselijke twist dan het Tilburgs
gemiddelde. Ook signaleren Thebe en ContourdeTwern ouderenmishandeling waaronder ook verwaarlozing en
financiële uitbuiting als een toenemend probleem.
Samen met het steunpunt huiselijk geweld brengen we de situatie met betrekking tot huiselijk geweld in alle verschijningsvormen in kaart. Afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek nemen we wijkgerichte preventieve maatregelen om bijvoorbeeld eerder te signaleren.
Speerpunt 7 Het voorkomen van woninginbraken en andere vermogensdelicten in de wijk
Het voorkomen van woninginbraken blijft een punt van aandacht. In 2012 waren de cijfers in de subwijken 341
en 342 hoger dan het Tilburgs gemiddelde. In 2013 zijn deze cijfers alleen in subwijk 342 nog fors hoger. Hier zien
we dat ze twee keer zo hoog zijn als gemiddeld in Tilburg. De afgelopen jaren hebben we in de Kruidenbuurt- en
Kleurenbuurt en het Zand fors geïnvesteerd op het terugdringen van woninginbraken, onder andere door de ontwikkeling van de aanpak met de BuurTent. Dit heeft een positief effect gehad op de cijfers. Wijkagenten in Het Zand
signaleren een toename van slachtoffers van zogenaamde babbeltrucs. Mensen die met een smoesje aan de deur
of op straat beroofd worden. Door bewoners, ondersteund door ContourdeTwern, is een aanpak op ontwikkeld om
het aantal slachtoffers hiervan terug te dringen. Deze aanpak wordt ook in de Kruidenbuurt ingezet. Bij de onderhoudsprojecten van Wonen Breburg en TBV-Wonen wordt het hang- en sluitwerk weer op het niveau van de PKVW
gebracht.
Meetbaar resultaat:
- Cijfers voor woninginbraken en andere vermogensdelicten op of onder het Tilburgs gemiddelde.
4
WAT DOEN WE EN WAT GAAN WE NOG DOEN?
Hieronder het maatregelenprogramma dat we met de partners in de wijk hebben opgesteld. In de loop van de komende twee jaar worden de diverse maatregelen uitgevoerd en zo nodig bijgesteld. In dit maatregelenprogramma
zijn alleen acties opgenomen die op wijkniveau (intensiever) worden ingezet bovenop het reguliere aanbod in de
stad.
Maatregel
Doel en doelgroep
Partners (*regie)
Wanneer
Speerpunt 1 Maatregelen speerpunt versterken bewonersbetrokkenheid en
bewonersparticipatie
1.
Organiseren van een wijkschouw
in subwijk 342
In de voorbereiding de BuurTent inzetten in de wijk om op
straatniveau signalen op te halen
en bewoners te betrekken bij de
organisatie
Doel: Betrokkenheid van bewoners
bij de kwaliteit van de woonomgeving
versterken.
Signaleren van problemen.
Woonomgeving verbeteren.
Doelgroep: bewoners van wijk 342
Gemeente (Wijken)*
Bewoners
Veiligheidsadviescommissie wijkraad
Wonen Breburg
Tiwos
ContourdeTwern
Eerste helft 2015
2.
Ontmoetingsactiviteiten oud en
jong
Doel: beter onderling begrip en contact.
Doelgroep: ouderen en jongeren uit de
hele wijk
ContourdeTwern*
R-Newt
Eerste helft 2015
Maatregel
Doel en doelgroep
Partners (*regie)
Wanneer
3.
Ontmoetingen organiseren van
bewoners met verschillende
culturele achtergrond. (bijvoorbeeld jouw vrouw- mijn vrouw)
gesprekken met elkaar
Doel: beter onderling begrip en contact
met name in wijk 342
Doelgroep: bewoners uit wijk 342
ContourdeTwern*
Doorlopend
start voorjaar
2015
4.
Wijkcoöperatie WatTWest
Doel: bewoners krijgen een actieve rol in WatTWest*
beheer en onderhoud in de wijk
Start zomer 2014
5.
Stagiair Wonen Breburg zoekt
bewonersgroep voor de verdere
aanleg en het beheer van het
Speelleerlandschap
Het vormen van een actieve beheergroep van bewoners die zich onder begeleiding van WatTWest verantwoordelijk voelen voor het Speelleerlandschap
Wonen Breburg*
WatTWest
wijkbewoners
gebruikers MFA
Zomer 2014
6.
Huis aan huis praten
bronmethodiek
Doel: stimuleren van vrijwillige inzet en
betrokkenheid bij de wijk van bewoners
Doelgroep: bewoners van de wijk
ContourdeTwern*
doorlopend
7.
Sociale kaart met actieve bewoners actualiseren en delen met
alle partners
Doel:
Actieve bewoners zijn bij iedereen bekend en hun talenten worden ingezet
Kaart gereed
ContourdeTwern*
Hans Donker en Joy's
oktober 2014
hebben al een kaart
gemaakt
Andere partners leveren
informatie aan
8.
Bewoners stimuleren/ leren melding te maken bij meldpunt
buiten beter app promoten
Doel: betrokkenheid en meldingsbereidheid vergroten.
Vertrouwen winnen omdat met een melding situaties snel worden opgelost.
Doelgroep: bewoners die nu niet melden
met name bewoners van allochtone
afkomst
Gemeente* in samenwerking met woningcorporaties
ContourdeTwern
ouderkamer
buurtpreventie
veiligheidsadviescommissie en eventueel
jongerenwerk (activiteit
in het kader van ontmoeting jong en oud)
Vanaf september
2014
regelmatig bij
diverse activiteiten
9.
Bewoners stimuleren en ondersteunen bij de zorg voor elkaar
Uitbreiden van bestaande contactcirkels
Doel: versterken van het informele netwerk en informele zorg rond kwetsbare
bewoners.
Signalering van problemen.
Doelgroep: bewoners die iets kunnen
betekenen voor (kwetsbare) medebewoners
ContourdeTwern*
Bewoners
Zorgpartners in de wijk
Bewoners
doorlopend
Maatregel
Doel en doelgroep
Partners (*regie)
Wanneer
Speerpunt 2 aanpak overlast veroorzaakt door medebewoners
zwerfafval
hondenpoep en illegale stort
1.
Zichtbaar handhaven in de hele
wijk met accent op subwijk 342
Doel: minder vervuiling in de wijk
Gemeente* toezichtook minder hondenpoep op veldjes waar houders
gespeeld wordt
Doelgroep: bewoners die vervuilen
(boete) en alle bewoners van de wijk
(communicatie)
doorlopend
2.
Stimuleren dat bewoners (jong
en oud) zelf hun omgeving
schoon houden.
Doel: minder vervuiling
vergroten betrokkenheid
Doelgroep: bewoners
doorlopend
3.
Kinderen en jongeren houden
de omgeving schoon en vragen
aandacht voor vervuiling hondenpoep
Doel: Beïnvloeden van gedrag jeugdigen. ContourdeTwern*
Verhogen kennis en bewustzijn mbt afval (schoolloopbaanbege(opvoeden)
leiding) en R-Newt* zakgeldproject (3 trajecten
per jaar)
Samenwerking met
huismeesters
toezichthouders en wijkregisseur gemeente
Acties met kinderen schoolloopbaanbegeleiding en zakgeldproject met jongeren
Huismeesters*
Gemeente team wijken
Zakgeldproject
doorlopend 3
trajecten per jaar
Actie vanuit
schoolloopbaanbegeleiding
een middag per
jaar
Speerpunt 3 speerpunt planmatig onderhoud woningen en onderhoud openbaar
gebied
1.
Groot onderhoud van alle straten Verbeteren kwaliteit en uitstraling van
en doorgaande wegen in subwijk het openbaar gebied.
341
Gemeente*
2013 en 2014
2.
Groot onderhoud eengezinswoningen Kruizemuntweg
Papaverhof en Valeriaanhof (91
woningen)
Verbeteren kwaliteit en uit
Wonen Breburg*
straling woningen en energetische
maatregelen zodat de woningen voldoen
aan energielabel B. De verkoop van
deze woningen wordt stopgezet zodat
ze toegankelijk blijven voor de sociale
huurmarkt.
2015
3.
Groot onderhoud 72 etagewoningen Bieslookweg en 72 etagewoningen Reinevaarstraat
Verbeteren kwaliteit en uitstraling
woningen.
Signaleren problematiek achter de
voordeur
TBV Wonen*
ContourdeTwern (ondersteunt bij het signaleren van problematiek
zie speerpunt armoede))
2015
voorbereidende
gesprekken vanaf
september 2014
4.
Paletplein
wijzigen bestemmingsplan
nieuwe inrichting winkelcentrum
en omgeving van het winkelcentrum
Verbeteren kwaliteit en uitstraling Paletplein en openbaar gebied daaromheen
Versterken Paletplein als buurtwinkelcentrum
Ontwikkelaars investeBestemmingsplanprocedure
ren in winkelcentrum
en eventueel te bouwen Start juli 2014
appartementencomplex
gemeente investeert in
het openbaar gebied
Gemeente begeleidt wijziging bestemmingsplan
Maatregel
Speerpunt 4
Doel en doelgroep
Partners (*regie)
Wanneer
Armoede
1.
Inzet verbindende schakel en
IMW
(frontlijnteam)
Doel: Bewoners maken gebruik van rege- Gemeente
lingen en voorzieningen
werk en inkomen*
Doelgroep: Bewoners die nog geen
IMW*
gebruik maken van regeling en voorzieningen waar zij recht op hebben
doorlopend
2.
Project "geen honger in de wijk"
Doel: opsporen van mensen die door
onvoldoende geld honger hebben
Doelgroep: armoedehuishoudens
Parochie Frater Andreas*,
ContourdeTwern
Project gedurende 2 jaar
3.
Communicatie over regelingen
en voorzieningen in MFA
Ouderkamer en bij WatTWest
Doel: gebruik van regelingen verhogen
Doelgroep: armoedehuishoudens en
bewoners die contacten hebben met
mensen in armoede
Gemeente
afdeling sociaal en team
wijken*
TBV-wonen
Wonen Breburg en
Tiwos
ContourdeTwern
bewoners
doorlopend
4.
Deskundigheidsbevordering
Doel: gebruik van regelingen verhogen
professionals en vrijwilligers in de en terugdringen van schulden
wijk om te signaleren en door te
verwijzen onder andere bij Ronde Tafel en Vrouwengroepen
Gemeente afdeling
sociaal*
ContourdeTwern
IMW
bewoners
Doorlopend minimaal een keer
per jaar
5.
Proviandkast in het wijkcentrum
waar mensen hun overtollige
levensmiddelen kunnen brengen
en groente uit de moestuinen
aangeboden kan worden
Doel: tegengaan van voedselverspilling
Annemarie Verkade*
bevorderen participatie en bewoners zijn ContourdeTwern
minder geld kwijt voor een maaltijd
Van Harte Resto
Doelgroep: wijkbewoners
doorlopend
6.
Tweedehandskledingwinkel en
vermaakservice bij WatTWest
Doel: bewoners met een smalle beurs
kunnen voor een klein bedrag kleding
aanschaffen en/of laten vermaken
Doelgroep: bewoners uit Tilburg West
Vrijwilligers WatTWest*
doorlopend
7.
Snel signaleren van huurachterstand en doorverwijzen naar
verbindende schakel en IMW
Doel: Voorkomen van schulden en huisuitzetting
vroeg signaleren en snel schakelen
Doelgroep: bewoners die een schuld
opbouwen of al hebben
TBV*
Wonen Breburg* en
Tiwos*
Gemeente Werk en
inkomen
IMW
doorlopend
8.
Verwijzen naar verbindende
schakel of IMW door sociaal
werkers
school
medewerkers woningcorporaties
Ouderkamer en andere professionals
Zie hierboven
Alle professionals in de
wijk
doorlopend
Maatregel
Partners (*regie)
Wanneer
Kanswonen wordt gericht ingezet Zie hierboven
Wonen Breburg: in de Hoflaan
Zuringhof en Kruizemuntweg.
TBV-Wonen in de hele wijk
Tiwos in subwijk 341
Tiwos overweegt om Kanswonen
te stoppen in de Kruiden- en
Kleurenbuurt
Wonen Breburg*
TBV-wonen* en Tiwos*
doorlopend
10. Intakegesprek voor alle huurders Zie hierboven
van Wonen Breburg en Tiwos
in het Wandelbos. De corporatiemedewerker signaleert in
dit gesprek problematiek op
leefbaarheid en individueel
sociaal beheer (zoals armoede en
gezinsproblematiek) en verwijst
door
Wonen Breburg*
TBV-wonen* en Tiwos*
doorlopend
11. Formulierenhulp dichtbij
elke vrijdagmorgen in MFA het
Kruispunt
Doel: bewoners helpen om voor hen
ingewikkelde formulieren of post af te
handelen
Doelgroep: alle bewoners in de wijk
Humanitas en ContourdeTwern*
Alle professionals in
de wijk en bewoners
kunnen verwijzen
doorlopend
12. Huisbezoeken achter de voordeur
gekoppeld aan groot onderhoud
van 144 woningen Reinevaarstraat en Bieslookweg
Doel: signaleren van problematiek achter
de voordeur en stimuleren van participatie van bewoners. (op zoek naar talenten
in de wijk)
Doelgroep: huurders van TBV
TBV-wonen* en Contourde Twern
Bij signaleren van problematiek IMW
verbindende schakel
schuldhulpverlening
September 2014
- december 2014
13. Zakgeldproject voor kinderen
waarbij ouders worden betrokken
Doel: kinderen leren op jonge leeftijd
met geld omgaan
Doelgroep: kinderen van 10-14 jaar en
hun ouders
R-Newt jongerenwerk*
4 trajecten van 6
weken per jaar
14. Inzet jobcoach en verbindende
schakel
Doel: bewoners krijgen betaald werk en
verhogen hiermee hun inkomen
Doelgroep: bewoners in de wijk
Gemeente werk en
inkomen*
doorlopend
15. POP- trajecten van Contour de
Twern voor vrijwilligers
Doel: door middel van vrijwilligerswerk
ontwikkelen bewoners hun talenten en
zetten stappen op de participatieladder
Doelgroep: bewoners uit de wijk
ContourdeTwern*
doorlopend
Gemeente Werk en
inkomen
IMW en andere partners
in de wijk (verwijzer)
16. Trajecten van Werkpunt WatTWest waaronder opleidingstraject voor jongeren
Doel: jongeren zetten de stap naar vervolgopleiding of werk
Doelgroep: jongeren uit Tilburg West
WatWest*
partners in de wijk verwijzen gericht door
9.
Doel en doelgroep
Maatregel
Doel en doelgroep
Partners (*regie)
Wanneer
Speerpunt 5 Maatregelen speerpunt jeugd en verminderen jeugdoverlast en
jeugdcriminaliteit
1.
Project Politiekids waarbij kinderen van 8-10 jaar onder begeleiding van politie leuke activiteiten
doen die een relatie hebben met
veiligheid in de wijk
Positief contact tussen politie
kinderen en hun ouders
Kinderen van 8-10 jaar uit het Wandelbos
Politie*
brede school en jongerenwerk
Vanaf september
2014
2.
Intensiveren van straatwerk
samen met buurtsport
Doel:
Vroeg signaleren en oplossen van
problemen in de wijk die veroorzaakt
worden door het rondhangen en contact
onderhouden met jongeren.
Vertrouwen winnen bij omwonenden
Doelgroep: jongeren en volwassen
buurtbewoners
R-Newt*
gemeente buurtsport en
wijkregisseur
wijkagent
ContourdeTwern sociaal
werk
Doorlopend
extra aandacht
in de zomer wanneer jongeren
tot laat op straat
zijn (bv Ramadan periode en
zomervakantie)
Alert zijn op dealen
3.
Valse Helden
in een vaste groep van 10 jongeren wordt aandacht besteed aan
waarden en normen
gezond gedrag en omgaan met
geld (ook relatie met armoede
armoede en ongezond eetgedrag
gaan vaak samen)
Doel: tegenwicht bieden aan de straatcultuur in de wijk
jongeren stimuleren hun school af te
maken en gezond gedrag aanleren op
alle leefgebieden.
Doelgroep:
Jongeren van 11-15 jaar uit de Kleurenen Kruidenbuurt
R-Newt*
GGD
IMW
doorlopend
4.
In kaart brengen van de jeugdgroepen in de wijk
Doel: kennis vergaren over de jeugdigen
die in groepsverband elkaar positief of
negatief beïnvloeden
vroeg signaleren
criminaliteit voorkomen
Doelgroep: jongeren die in groepsverband in de wijk actief zijn
Politie
wijkagenten en
jeugdagenten*
samen met jongerenwerker R-Newt
wikregisseur team wijken en huismeesters
Vanaf mei 2014
doorlopend
Alert zijn op middelengebruik en
dealen
Monitoren van ontwikkelingen in de jeugdgroepen in de
werkgroep leefbaarheid/fysiek
Wandelbos
5.
Motivatietrajecten voor jongeren Doel: jongeren met problemen op school R-Newt*
of thuis en jongeren zonder dagbesteding begeleiden bij het vinden van hulp
en/of (terug) naar school of werk
Doelgroep: risicojongeren in de wijk
Doorlopend
Speerpunt 6 Maatregelen aanpak bedreiging en huiselijk geweld
1.
Inventariseren omvang en
aard van de problematiek met
betrekking tot huiselijk geweld in
de wijk
De omvang van de problematiek in beeld Gemeente omgevingsbrengen
manager(team wijken)*
steunpunt huiselijk
geweld
2.
Verkennen van mogelijkheden
om op wijkniveau preventieve
maatregelen te nemen
Verminderen van huiselijk geweld en
bedreiging in de wijk
Gemeente*
Steunpunt huiselijk
geweld
Oktober 2014
Maatregel
Doel en doelgroep
Partners (*regie)
Wanneer
Speerpunt 7 Maatregelen terugdringen woninginbraken en andere vermogensdelicten
(babbeltrucs)
1.
Inzet van de BuurTent door het
preventieteam woninginbraken
Doel: Terugdringen van besmettelijke
woninginbraken en verhogen van alertheid van bewoners
Doelgroep: bewoners
Preventieteam woninginbraken WatTWest*
Taskforce Tilburg veilig
wijkagent
buurtpreventieteam
en huismeesters van
corporaties
doorlopend
2.
Inzet van de "babbeltrucact" en
monteren van kierstandhouders
Doel: bewoners bewust maken van methodes die gebruikt worden bij babbeltrucs en monteren van kierstandhouders
Doelgroep: vooral oudere bewoners in
de wijk
Veiligheidsadviescommissie van de wijkraad*
ContourdeTwern
Vanaf mei 2014
5
FINANCIËN
6
De meeste maatregelen en acties in de plan passen binnen de reguliere middelen en activiteiten van de partners.
Verbeteringen in de openbare ruimte die hier opgenomen zijn passen in het Meerjarenprogramma. Maatregelen in
het kader van armoede en de frontlijnaanpak passen in het reguliere beleid. Voor de organisatie en uitvoering van
de wijkschouw is maximaal € 500,- voor communicatie en organiseren van avonden op locatie nodig. Voor de uit
de uitvoering van het project Politiekids is maximaal , € 1000. In beide gevallen kan dit gedekt worden uit middelen voor veiligheid in de wijk. Op dit moment weten we nog niet welke maatregelen uit de wijkschouw naar voren
komen indien deze niet betaald kunnen worden uit reguliere middelen zoeken we hiervoor middelen.
PROJECTSTRUCTUUR
We bewaken de uitvoering in de werkgroepen in het Wandelbos en in de regiegroep Wandelbos. Hieraan nemen de
volgende partners deel,
Leden werkgroep leefbaarheid en veiligheid
Functie
Instelling
John Gerris
Leefbaarheidsconsulent
Tiwos
Patricia Bleumer
Wijkagent
Politie
Marc Jongbloets
Wijkagent
Politie
Coen Wullems
Huismeester
TBV-wonen
Sabine van Boxtel
Woonconsulent
TBV-wonen
Dorothy Hofland
Woonconsulent
Wonen Breburg
Ronald Boons
Woonconsulent
Peter van Zanten
Sociaal werker
Samir Azahaf
Wijkregisseur
Wonen Breburg
ContourdeTwern (voorzitter en organisator MFA
overleg)
Gemeente Tilburg (voorzitter en organisator
werkgroep leefbaarheid en veiligheid)
Leden werkgroep werk en
armoede
Tineke de Hoop
Omgevingsmanager
Gemeente Tilburg team wijken voorzitter en
organisator
Achmed Ajjaji
beleidsmedewerker
Gemeente Tilburg sociaal
Roos Nagel
jobcoach
Werk en inkomen gemeente Tilburg
Joys van Lieshout
Sociaal werker
ContourdeTwern
Ilse Schipper
Verbindende schakel
Werk en inkomen gemeente Tilburg
Chris Klaasen
Maatschappelijk werker
IMW
Gerhard Hup
Projectleider
WatTWest
Ralf Embrechts
MOM manager
Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij
(MOM), Voorzitter en organisator
Rachida Oucheikh
Regisseur gebiedsontwikkeling
Tiwos
Frank in t Groen
Manager
Wonen Breburg
Jan van Riel
Voorzitter
Wijkraad Bosrijk
Artem Moorlag
manager
TBV-wonen
Johan van Hulten
manager
IMW
Karin Luers
manager
GGD
Ricky van Roosmalen
Manager
Thebe
Johan Klunder
manager
ContourdeTwern
Tineke de Hoop
omgevingsmanager
Gemeente Tilburg
Leden regiegroep
Download