A1 basis dubbel boekhouden

advertisement
ECTS-fiches
HBO Boekhouden
CVO De Oranjerie
Boudewijnvest 3
3290 Diest
013 35 09 90
[email protected]
Schooljaar 2015-2016
1.
Opleidingsonderdeel:



2.
benaming, code:
studiepunten, aantal lestijden:
instapvoorwaarden:
Basis dubbel boekhouden, A1
n.v.t., 120 lt
n.v.t.
Periode van inrichting:
Semester 1
3.
Doelstellingen:
De cursist
•
Kan de gebruikte vaktermen omschrijven en interpreteren
•
Kan de boekingsregels toepassen
•
Kan een beginbalans en een proef- en saldibalans opstellen
•
Kan commerciële en financiële verrichtingen boeken
•
Kan personeelskosten boeken
•
Kent de balansrubrieken
•
Kent de centralisatie van verrichtingen
•
Kent de juridische aspecten van de boekhouding
•
Kan de bedrijfsverrichtingen boeken, met gebruikmaking van het MAR
•
Kan de opgaven nauwgezet analyseren en oplossen
•
Kan verzorgd werk afleveren
4.
Inhoud:
De module “Basis Dubbel Boekhouden” betekent voor de cursist een eerste kennismaking met de registratietechnieken van de
ondernemingsverrichtingen. Het doel is dat de cursist het systeem van het dubbel boekhouden schriftelijk kan toepassen.
De cursist verwerft kennis en inzicht in de basiswet, kent op het einde van deze module de boekingsregels en kan ze toepassen.
De cursist kan commerciële en financiële documenten begrijpen, opstellen en boekhoudkundig verwerken.
Inhoud
 Inleiding (het begrip boekhouden, de functies van de boekhouding, de wetgeving op de boekhouding, de verplichte
boekhouding naargelang de categorie der onderneming, het onderscheid tussen de dagelijkse en de
centralisatiemethode);
 Het systeem van het dubbel boekhouden (de inventaris, het vermogen, de balans, de balansrekeningen, de
resultaatrekeningen, journaal en grootboek, de proef - en saldibalans, het algemeen rekeningstelsel);
 Studie van de commerciële activiteiten (studie van de aan - en verkoopdocumenten, de BTW, boekhoudkundige
registratie van aankoop en verkoop, aan - en verkoop aan het buitenland, voorraadwijzigingen);
 Studie van de financiële activiteiten (beschikbare waarden, ontvangen interesten op beleggingen en te betalen rente
op leningen, financiële kortingen, vreemde valuta, wisselbrief);
 Toepassing van de centralisatiemethode;
 Kennismaking met de studie van de activa en passiva.
5.
Begincompetenties
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
HBO Boekhouden
ECTS-fiche
2015-2016
-1-
6.
Eindcompetenties:
De cursist
•
Kan de boekingsregels toepassen
•
Kan een beginbalans opstellen
•
Kan commerciële en financiële verrichtingen boeken
•
Kent de centralisatie van verrichtingen
•
Kent de juridische aspecten van de boekhouding
•
Kan de bedrijfsverrichtingen boeken, met gebruikmaking van het MAR
7.
Onderwijsorganisatie:

beschrijving:

lessen:

opdrachten, zelfstudie:
8.
Gecombineerd onderwijs:
Tijdens het lesgebeuren wordt de leerstof behandeld d.m.v.
onderwijsleergesprek en/of ingeoefend met oefeningen.
De leerstof van de basistechnieken wordt gedeeltelijk aangeboden in
afstandslessen op het leerplatform.
Het leerplatform wordt eveneens gebruikt voor het insturen van
opdrachten, forumactiviteiten, feedback door en communicatie met de
leerkracht.
76lt contactonderwijs: maandag- en woensdagvoormiddag of
maandagavond sem 1
44lt afstandsonderwijs: via ELP Moodle
Evaluatie (moment + methodiek):

moment:

methodiek:

herkansing:
9.
Deelproef 1: nog te bepalen
Deelproef 2: nog te bepalen
Het vak wordt geëvalueerd door middel van:

2 schriftelijke deelproeven, gesloten boek (70%)

Diverse opdrachten via het ELP (30%) met daarin ook het uitwerken van een
boekhouddossier “eenmanszaak” (opdrachten en deadlines worden meegedeeld via
ELO)
Om te kunnen slagen moet de cursist deelnemen aan alle evaluatieonderdelen
n.v.t.
Studiemateriaal:
Handboek: Algemeen boekhouden
Christine Van Liedekerke, Guy Walraevens
Uitgeverij de Boeck
Digitale leeromgeving Moodle(wetteksten, voorbeelden, oefeningen, …)
10. Studiekosten:



inschrijving:
Cursus of handboek:
Werkingsmiddelen:
€180,00
€44,00
€12,00
11. Volgtijdelijkheid:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
HBO Boekhouden
ECTS-fiche
2015-2016
-2-
Download