Algemene voorwaarden voor deelname aan PRAKTISCHE

advertisement
Algemene voorwaarden voor deelname aan
PRAKTISCHE TRAININGEN
Betaling
Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, echter vóór aanvang van de
training. Betaling in termijnen is in overleg mogelijk. Door niet te verschijnen op een training
waarvoor u zich heeft ingeschreven of bent aangemeld, vervalt de financiële verplichting ten
opzichte van Eurolangues niet. Alle eventueel te maken (incasso-)kosten zijn voor rekening van de
cursist c.q. werkgever.
Annulering van een inschrijving
Annulering van een inschrijving/aanmelding door de cursist/opdrachtgever dient altijd schriftelijk te
geschieden. Bij annulering tenminste 14 dagen voor aanvang van de training zijn € 30,-- inschrijf- en
administratiekosten verschuldigd. Bij latere annulering is 50% van de kosten van de training
verschuldigd. Is de training eenmaal van start gegaan, dan zijn alle kosten van de training verschuldigd. Eventueel gemaakte kosten voor de aanschaf/het ontwikkelen van trainingsmateriaal
moeten worden vergoed. Eurolangues behoudt zich het recht voor een training uit te stellen of te
annuleren bij onvoldoende belangstelling.
Afzegging van trainingsdagen
Eurolangues restitueert geen kosten van de training wanneer trainingsdagen door de cursist of
zijn/haar werkgever worden afgezegd.
Auteursrecht
Het auteursrecht op het door Eurolangues uitgegeven trainingsmateriaal berust bij Eurolangues,
tenzij een andere rechthebbende auteur op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Eurolangues zullen door de cursist/opdrachtgever geen gegevens en/of
uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden
vermenigvuldigd.
Prijzen 2015-2016
Commercieel Frans, Duits, Engels, Spaans
Frans, Duits, Engels voor secretaresses
Frans, Duits, Engels voor telefonistes/receptionistes
Frans, Duits, Engels voor toerisme
(15 x 2uur)
(10 x 2 uur)
(10 x 2 uur)
(10 x 2 uur)
* exclusief lesmateriaal: minimaal Є 35.--, maximaal Є 75,-
Є 540,-- *
Є 370,-- *
Є 370,-- *
Є 370,-- *
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards