Bevoegdheid - Gemeente Zulte

advertisement
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015
Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël
Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic Hesters en Linda Detailleur, schepenen,
Philippe Van Steenberghe, Marc Devlieger, Henk Heyerick, Hendrik De Waele, Tony
Boeckaert, Herman De Vos, Ugo Den Tandt, Stijn Van de Wiele, Luc Millecamps, Sally
Cosijns, Lieven Lippens, Monique De Smet, Christophe Menu, Pieter Verhalle, Tania
Verpraet, Ward Baeten en Sam De Waele, raadsleden, Annabel Van Poucke, voorzitter en
Sylvie Bohez, secretaris.
Agendapunt nr.13:
AANPASSEN VAN HET TARIEFREGLEMENT VOOR DE VERKOOP VAN DRANKEN EN
VERSNAPERINGEN IN DE GEMEENTELIJKE ZALEN
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid:
 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
42 en 43, betreffende de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Wetten en reglementen:
 Het gemeentedecreet, artikel 2: ‘De gemeenten beogen om op het lokale niveau bij
te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het
gemeentelijk gebied. Overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet zijn ze bevoegd
voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang voor de verwezenlijking
waarvan ze alle initiatieven kunnen nemen.
 Overeenkomstig artikel 6, § 1, VIII, tweede lid, van de bijzondere wet van 8
augustus 1980 tot hervorming der instellingen en artikel 46 van de gewone wet
van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en met toepassing van het
subsidiariteitsbeginsel, oefenen de gemeenten ook de bevoegdheden uit die hen
door of krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd.Enkel als dat bij decreet
uitdrukkelijk is bepaald, kunnen de provincies de medewerking van de gemeenten
regelen.
Feiten:
 De tarieven voor de verkoopprijzen van de dranken van de gemeentelijke zalen
zijn sinds 2003 niet meer aangepast.
Adviezen:
 Een positief advies
december 2014.
 Een positief advies
 Een positief advies
 Een positief advies
van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum d.d. 3
van de cultuurraad d.d. 4 december 2014.
van de jeugdraad d.d. 31 januari 2015.
van de sportraad d.d. 3 februari 2015.
Motivatie:
 Er is een prijsstijging van 20% tussen de aankoopprijs van 2003 en de huidige
aankoopprijs.
Financiële impact:
 De inkomsten van de gemeentelijke zalen worden genoteerd op 2015/GBBCULT/0705-01/7005002/BESTUUR/CBS/IE-GEEN, 2015/GBB-CULT/070502/7005002/BESTUUR/CBS/IE-GEEN, 2015/GBB-CULT/070503/7005002/BESTUUR/CBS/IE-GEEN, 2015/GBB-CULT/070504/7005002/BESTUUR/CBS/IE-GEEN en 2015/GBB-SPORT/074002/71005002/BESTUUR/CBS/IE-GEEN.
Bespreking en stemming:
 Het dossier werd uitvoerig besproken op de commissie Cultuur die plaatsvond op
maandag 23 februari.
 Schepen Michaël Vandemeulebroecke licht het agendapunt toe.
 Raadslid Marc Devlieger kan begrip opbrengen voor het aanrekenen van
verdwenen of kapot materiaal maar stelt anderzijds dat de energiekost voor de
resp. zalen de afgelopen jaren fors gedaald moet zijn. Het rendement zal hierdoor
in de praktijk reeds gestegen zijn. Waarom moeten de dranken nu nog met 20%
opslaan? De verenigingen hebben het al moeilijk om hun hoofd boven water te
houden.
 Schepen Olivier Peirs heeft begrip voor de opmerking. De prijzen zijn evenwel
gedurende 12 jaar niet aangepast. Het nutsverbruik was in deze periode ook veel
duurder (enkel prijsdaling afgelopen jaren). De index is daarenboven met meer
dan 20% gestegen.
 Raadslid Devlieger zou het op prijs stellen indien de verwarming in de zalen dan
efficiënt functioneert (als compensatie voor de prijsstijging), wat op vandaag niet
steeds het geval is.
 De CD&V-fractie keurt het punt goed op voorwaarde dat de bezoekers het
voldoende warm hebben in de resp. zalen.
 Met algemene stemmen.
Beslissing:
Artikel 1: Het tariefreglement voor de verkoop van dranken en versnaperingen in de
gemeentelijke zalen, goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad d.d. 24 juni 2010,
wordt opgeheven met ingang van 1 maart 2015.
Artikel 2: Het nieuwe tariefreglement voor de verkoop van dranken en versnaperingen in
de gemeentelijke zalen, zoals hieronder vastgesteld, gaat van kracht op 1 maart 2015.
TARIEFREGLEMENT VOOR VERKOOP VAN DRANKEN EN VERSNAPERINGEN IN DE
GEMEENTELIJKE ZALEN.
Artikel 1: Dit reglement is van toepassing voor het gebruik van de dranken en
versnaperingen in de volgende gemeentelijke zalen:
Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 36, 9870 Zulte-Olsene
Gaston Martenszaal, Staatsbaan 148, 9870 Zulte
Guldepoort, Dorpsstraat 46, 9870, Zulte-Machelen
Fiertelhof, Staatsbaan 149, 9870 Zulte
Voetbalkantine Tuinwijk, 9870 Zulte-Machelen
Artikel 2: De tarieven van de dranken en versnaperingen die verbruikt worden, worden
als volgt vastgesteld:
Voor 2015:
 0,80 EUR per consumptie voor bieren, frisdranken en versnaperingen;
 1,30 EUR per consumptie voor zware bieren. (Zware bieren zijn de bieren die in
aankoop een hogere eenheidsprijs hebben dan 0,60 euro excl. btw.)
Voor 2016:
 0,85 EUR per consumptie voor bieren, frisdranken en versnaperingen;
 1,35 EUR per consumptie voor zware bieren. (Zware bieren zijn de bieren die in
aankoop een hogere eenheidsprijs hebben dan 0,60 euro excl. btw.)
Voor 2017:
 0,90 EUR per consumptie voor bieren, frisdranken en versnaperingen;
 1,40 EUR per consumptie voor zware bieren. (Zware bieren zijn de bieren die in
aankoop een hogere eenheidsprijs hebben dan 0,60 euro excl. btw.)
Voor 2018:
In 2018 zal er een evaluatie gebeuren van dit reglement en zal een nieuwe verkoopprijs
bepaald worden.
Artikel 3: Op de nettoverkoopprijs van de dranken, worden volgende kortingen
toegestaan, per ononderbroken stocklijst:
 vanaf 500 consumpties :
5 % korting op alle consumpties
 vanaf 1000 consumpties :
10 % korting op alle consumpties
 vanaf 1500 consumpties :
15 % korting op alle consumpties
 vanaf 2000 consumpties :
20 % korting op alle consumpties.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen stelt het aanbod van dranken
(lijst) vast.
Artikel 3: Dit gemeenteraadsbesluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen
186 en 187 van het gemeentedecreet.
Artikel 4: In uitvoering van artikel 253 §1 3° van het gemeentedecreet wordt binnen
twintig dagen na het besluit een kopie overgemaakt aan de provinciegouverneur.
Artikel 5: Een afschrift wordt overgemaakt aan de financieel beheerder.
Voor eensluidend uittreksel
Sylvie Bohez
Secretaris
Annabel Van Poucke
Voorzitter
Download