Blanco document

advertisement
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST
Tussen :
De firma …………………………………………………………………………………..…
met maatschappelijke zetel gevestigd te ………………………………………………..
vertegenwoordigd door ……………………………………………………………………
hierna “de werkgever” genoemd,
En :
…………………………………………………………………………………………..……
vertegenwoordigd door ……………………………………………………………………
vertegenwoordigd door ……………………………………………………………………
(Hier de benaming vermelden van de syndicale organisatie(s) die de CAO
aangaa(n)(t), evenals de identiteit van de personen die de overeenkomst
ondertekenen, de hoedanigheid waarin deze personen handelen en de functie die
zij uitoefenen in hun organisatie.)
WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
Artikel 1
Deze overeenkomst wordt aangegaan in het kader van artikel 19ter van het Koninklijk Besluit van
28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals
ingevoegd bij Koninklijk Besluit van 30 juni 2006.
Zij legt de modaliteiten voor de toekenning en het gebruik van sport- en cultuurcheques vast die
van toepassing zijn op de werknemers zoals bepaald in artikel 2 van deze collectieve
arbeidsovereenkomst.
Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op [alle werknemers die tewerkgesteld
zijn door de werkgever] (of) [op de arbeiders die tewerkgesteld zijn door de werkgever] (of) [op de
bedienden die tewerkgesteld zijn door de werkgever] (of) […………].
Artikel 3
De tussenkomst van de werkgever in het bedrag van de sport- en cultuurcheques bedraagt
[maximaal 100,00] EUR per jaar en per werknemer.
De werkgever heeft het recht om het bedrag van zijn tussenkomst te verminderen indien de
toepasselijke bepalingen voor vrijstellingen van bijdragen voor sociale zekerheid op de sport- en
cultuurcheques in de toekomst gewijzigd worden.
De sport- en cultuurcheques worden aan de werknemers toegekend in één of meerdere keren.
Artikel 4
De sport- en cultuurcheques kunnen geheel noch gedeeltelijk voor geld omgeruild worden.
1 van 2
Artikel 5
De geldigheid van de sport- en cultuurcheques is beperkt tot 15 maanden, van 1 juli tot 30
september van het volgende jaar.
De sport- en cultuurcheques worden enkel aanvaard door de culturele operatoren die culturele
activiteiten organiseren die behoren tot de in artikel 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980
bedoelde aangelegenheden en die zijn erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde
overheid, of door sportverenigingen voor wie een federatie, erkend of gesubsidieerd door de
gemeenschappen, bestaat of die behoren tot een van de nationale federaties (hockey, boks,
voetbal, golf).
Deze beperkingen worden uitdrukkelijk vermeld op alle sport- en cultuurcheques.
Artikel 6
[Onderhavige overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur van ……… jaar. Zij wordt
van kracht op ……… en verstrijkt van rechtswege op ………].
(of)
[Onderhavige overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur. Zij wordt van kracht op de
dag waarop ze wordt aangegaan. Elk van de partijen kan de overeenkomst opzeggen mits
inachtneming van een opzegtermijn van …… maand en mits de opzegging per aangetekende
brief wordt betekend aan de andere partij(en). De opzeggingstermijn gaat in op de dag volgend
op de dag waarop de aangetekende brief verstuurd werd. De poststempel geldt hierbij als
bewijs.]
Behoudens de bepalingen van de vorige alinea wordt deze overeenkomst van rechtswege
beëindigd ingeval van wijzigingen aan artikel 19ter van het Koninklijk Besluit van 28 november
1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
In het geval voorzien in de vorige alinea onderhandelen de partijen over een nieuwe
overeenkomst conform de aangebrachte wijzigingen.
Artikel 7
De toepassing van artikel 23 van de wet van 5 december 1968 wordt expliciet uitgesloten. Indien
onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst een einde neemt, kunnen de werknemers
bijgevolg in geen enkel geval nog aanspraak maken op de toekenning van sport- en
cultuurcheques.
Artikel 8
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt door de meest gerede partij gedeponeerd
ter griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Opgesteld te ………………… op ………………… in zoveel originele exemplaren als er partijen
zijn, plus een exemplaar bestemd voor de registratie.
Voor [vakorganisatie X]
[naam + hoedanigheid]
Voor de werkgever
[naam + hoedanigheid]
Voor [vakorganisatie Y]
[naam + hoedanigheid]
2 van 2
Download