Det Karstonienska Tidning

advertisement
Det Karstonienska Tidning
af
@
e1_r/ä
Nederländerna
Redaktorsbijrå: ChestenCarlsongatun6T. 10344 Marckfontänn, tel
A6L-TONFERENTIE
TE TIREYA SUTIESVOL
011-10683S ll
\qA
Köngoriker Karstona
Fjärda nömmenn, mars 1988
Zaterdag 5 februari j.1, kwanen de ministers van de (toen nog) vier Aardse fictieve landen te Cireya, Yanba, bijeen. Yoor zowel de overige AGL-vertegenwoordigers a1s voor onze ministers van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, resp.
äa hocr lTcrcntt-1löjd en de heel i'iöländer-Ersson en Karstoniaf s ronilreizend anbassadeur E.Iion ja.rovski, begon de AGL-bi jeenkonst echter eerst rnet een inf ormceL
bezoe k je aan de pre'ident van Yanba, mevrouw Tro.-r'as, on een lekker kop je Yambaanse koffie met ovaaltjes te nuttigen.
De officiä1e vergarlering begcn pas nadat president Troyas de genodigden naar de
nrra'l o ( aoht Y"..baans) zaal hacl geleid. Belangrijkste zaken wa-ren o.a. de invoeging van Engarije in de AGL (unanien positief besloten) en de stand van zaken bij
de diverse AGl-organisaties, zoals de TCM. Maar ook andere zaken konden behandeld
r"rorden ondat de bijedngekonnen vertegenwoordigers zich uit.etekend op de hoogte hadden gesteld en zonder uitzondering
vastbesl-oten wa?en on deze le AGl-vergadering tot een sucees te maken, en d,aaron zoveel mogelijk punten op de agenda af te werken. Er werd tijdens de pauzes ook nog in de
welbekende wandelgangen gediscussieerd., waarbij nog het
een en ander tussen landen onderling bekokstoofd rverd.
De niet al te zwijgzame premi-er Ernilio doe Santos Lopez
van Säo Antonio laneeerd.e het voorstel om een gezamelijke
draagraket rnet de naam Zeus, te f abrieeren, waarbi j d.e verschillende onderdelen in en door de ]idstaten zuIlen worden gebour,rd. Als dat ding maar verder komt dan de Clympus.
in ieder geval betekent dit voor Karstonia dat de firna
Bokars MÄ te lfariaborg haar vakkennis op het gebiecl van
electronica en verbindings- en connrnunicatieapparatuur mag
doen gelden.
Een anclere AGL-activiteit zu11en de A0L-spelen worden. Iteze zul1en in september van dit jaar te Eskunforssa gehouden
Rondreizend arnbassadeur Konjarovski I "uit- worrien. i{ier za} deze krant nog zeker het een en ander ove::
nrrh'l i
stekende vergadering
^aran
Helaas mcest een dringend. voorstel van ons land, namelijk
en lekkere koffie ! "
een nilieuorganisatie betreffende water en luchtverontreiniging uitgestelri worden tot d,e volgende verga.dering die in het najaar te lzarkov'
vqv!f
vvr
v.^.
Engarijee Aehouden zaI worrlen.
nchter- afs.ezien va.n dit felt rnag de !e ÄGl-vergadering zeker als succesvol beschouwd vårtlen, en zijn er toeh vele concrete afspraken in internationaal nGl-verband gernaakt. De vijf vertegenwoordigers van rie ACL-Ianden konden tevreden huiswaartd keren, en dat
?/z.
Villo Din ännu så en koPP
getrlt zeker voor de
ålttryE
rikiikt /ambåns k kaff e ?
Engaarse vertegen\OY'ACk!
r,roordi-ger, die een
aa-nbod van Karstoniårnse zi
ni et af s-rJ- irie
sloeg on met het Karstoniaanse regeringstoe,qtel terug te vliegen naar Engari- je.
l.{arekf
on
tånnf Cireya.
8 februari
L-nir.ri:ranv oRickA
Hirsnina
xarri n€rr
o
F
/,1^'
y4flBA'5 lresioe,vr
RAM KAR S TONIA
rfi,oyAs
xoivisro
HERKozEN ToT PRESinrrur
6ROTE YAMEAANSE ORDER
tweede verkiezin6;sronde is op
1q fohnrqri
i '1., de FinSe SOCiaal-demOCfatische president lfauno i(oivisto voor een
KARSTON
'ii jriens een
*r.rooÄo
uwv!f,
*ormi
in
rrah
?ac
ioqr
.qlc
nresi
der.rt
van I'inland herkozen, hetgeen voor niemand
als een verrassing kwam. \{e1 verrassend was
echter dat Koi.visto pas na een tweede verkiezingsrontie de meerderheid van de stenmen
behaalde. Tijdens de eerste verkiezingsronde op ,1 januari wist de populaire Koivisto
net niet de vereiste rneerderheid te behalen
en kwarn op 47 19 4, der stemnen. Zi jn naaste
coneurrent, de conservatieve llari Holkerit
kr,ra.m op een tr+eede pIa.ats.
le herverkiezing van lioivisto is in reger i ncclrvi
nrren ie
frrbvrl
r\r
:rekf
nn i.änr
INDUSTR IE
Ti idens een nersconferentie van het
rninisterie van defensie heeft minister Blom bevestigd dat de besprekingen die hij rnet zijn arnbtgenoot Larousse (Yan'oa) heef t gevoe'rci r geresulteerd hebben in de bouw van een
fabri-ek voor radarinsta.llaties door
Bokars ,\jA in het Yanbaanse Ant6que.
De bouw za1 enige rnaanclen in beslag
nemen en ronddeanderhal-f miljard menno gaan kosten. Tijdens de bespre-
or tv:nrten
or,rCat de betrekki-ngen tussen ons l-and en de
elr rI''i!3I.L
n'l enri
hi
iznnrier bvvu
sopd zi in - -rTet
rrr\(
waJ!vr!.v:
vy,1
uI ii v:r
rronrrhl
Lf
IAANSE
VOOR
rned
ligt in de lijn rler verwachtingen dat president Koivisto kornencl najaar een formeel
bezoek za1 afleggenaan ons land. Helsi-nki
16 februari
wiTnUOIENPARK
kingen te Cireya, waarbij ook de
oP-
perbevelhebber d.er Xarstoniaanse
tri jdkrachten, €tenaraal-ma j oor hlatthias, aanwezig was, r,rerd ook besl-oten tot een nåuwere militaire damens
werking tussen de tvree lanrlen.
tr{j-nister Blom zei ook dat rnet Enga.rije en Seppiä een dergelijke nilitaire samenwerking gewenst was.
if arckf cntänn 16 f ebruari
Bii
MANSKOV
G
TOPTND
iret het cloorknippen van een rood lint opende minister Olga Forslund van Onderwi-js & Wetenschap dez,e
veek officieel het bij }fänskov gelegen winclmolenpark
ldänskov Fjeld. Het betreft een park met 1! windrnolens met een hoogte variärend van 50 tot 70 meter
hoogte en een gezamelijke capaciteit van 2 Hegawatt.
!e uindmolens zijn ontwikkeld aan de Technische lTniversiteit van orested in sarnenwerking met }Iyclro-Electrik. In het winclmolenpark kan nu in de praktijk onderzoek norrlen gedaan naar de energie-opbrengsten
va.n deze hoge molens en de rlaaruit voortvfoeiende
f.ncnassi n.'r vooi" cct-rtl€TCiäle vormen va.n energi eopr"rek-,
l* "'
kinå. in iarstonia worrlt op het ogenblik slechts jtert
wlndnol-ens.
va.n a.l_1e eLectricitej_t opgetvek_t rioor
hoopt dit percentage in het jaa.r 2OO0 opgeschroefd
te hebben tot 1a /, waztbij de hiervoor genoende oniierzoelien van groot belang ziin. Ook bestaat e:: de
nogeli jkheid van exlicrt van molens en vakken:ris '
Crested 20 iebruari
VERVUII.iITIg OOSTZEE STEEDS ERGER
De Oostzee worrit steed s vuil-er door onverantr,roordelijke lozingen door vooral Polen en OostTn de }iarstoniaanse meren zijn
luitsland, en om daar een halt aan toe te roed.e vissen nog steetls sterk beDen zijn drastische roaatregelen nodig. Een dersnet net radio-actief cesiurlåe1ijk geluid was deze week te horen in Stock117, rlat afkor-rstig is van de
holrn a1.^raar vertegenwoordigers van de B Oostzeekernrarnp j-n TsjernobYl, Het
staten aanwezig waren om het vervuilingsprobleem
consumeren van vis uit die rnebespreken. Yooral de tu'ee eerd'er genoemde
te
ren kan kankerverwekkenrl z:_in, vervuilerg
voeren hun financiö1e positie aan
De regering za1 daarorn het vermaatregelen uit te ste11en.
treffen
het
om
bod op het eten van vis uit die llodoende kondenvan
de
rninisters het niet eens worneren voorloPig hanrlhaven. Dit den over de mate ltaarin
de lozingen beperkt zoubetekent een enorne financiöle den r"oeten vrorden. Sl-echts
het jaartal 1)iJ werd
en ecologische sehaCe 6ie rnet de genoemd als jaar wa.arin de vervuiling minstens
Russische schadevergoeding niet
ne t de helf t teruggerlrongen nce t zr.in.
kan worden goedgernaakt. le Sovjet-tJnie heeft 'lO njlj:.rrl nenno betaal-d. StockhoLn 1B februari
BESMET
TINA
ViS
DE GESIHiEDENIS
VAN KARSTONIA (17)
(Re.[i(ir"(ie; in fut L(a,sloq,tnskq hr.7 sfonf ols
i<a,fol bi,j "kortt 64ch,tdtnit') t1s9 als oo,la|s
jtar,daot
r, da,o dt Souj.c('4ni2 ' Di( -ozl
en
n bf
fu>eftin/s
Zc f t,h7 t l.ta
C
ziln
lSql .- Rt4qc(t
Onder druk gezet door deze aanhangers van de 0re-beweging besloot d.e nieuwe Kar-
stoniaanse regering tot het afwijzen van het verdrag dat inmiddels tussen Estland
en d.e Sovjet-Unie ptesloten was. De regering wilde geen concessies doen en geen
verdrag sluiten, maar juist neutraal blijven. Aangezien Karstonia op dat roonent
niet aan de Sovjet-Unie grensde, kon de Sovjet-iInie niet anders dan dit aanvaarden.
In de buurlanden Estland en Letland was het op 28 septernber getekende verdrag inmiddels tot uitvoering gebracht, Sovjettroepen waren gelegerd in verseheidene bases, waarbij de houding van zovel de Sovjet-Unie als de regeringen van deze landen uiterst eorrect was. De si-tuatie in de Baltische landen en in Karstonia bleef
voor het rnerendeel der bevolking hetzelfde tot het voorliaar van 1t{0, ondanks dat
de winteroorlog tussen Finland en de Sovjet-Unie een voorbode haci kunnen zijn
van de ware bedoelingen van de Sovjet-Unie,
fn nei 1!{0 startte de Pravda een lastercampagne tegen de Batrtische landen en Karstonia, waarin deze landen werden beschuldigd van syrnpathie voor Croot-Brittanniö
en van gewelddadigheden van de lokale bevolking tegen militairen van het Rode Leger. De Sovjets eisten de i-nstallering van een nieuwe regering in Estland en Letland die de Sovjet-Unie gunstiger gezind zou z|jn. Hiermee stemden de landen in.
ön 1A i*ni hoc4huldigd.e het persbureau Tass de drie Baltische landen van het sluiten van een militair bondgenootschap tegen de SovjetrUnie. Een ultimatum werd geste1r1 waarij de Sovjet-Unie nieuwe troepen wilde legeren. De regeringen konden,
gezien het reeds grote aantal Russische soldaten op hun grondgebied, niet anders
dan hiermee instenmen.0p 17 juni overschreden Russische troepen Ce Est1an<lse
grens, gevolgd door invallen in tetland en Litouwen.
De Russen instaLleerden in de nu bezette Baltische landen narionetten-regeringen
gevolgd door nep-verkiezi-ngen. Ee-p maand later verklaardenvertegenwoordigers van
de oommunistische partijen van de d.rie Baltlsche landen te Xoskou dat de bevolking van Estland, Letland en Litou'^'en voor rle invoeging van hun landen bij de Sovd
qrr4
jet-Unie hadden gestemd..
Deze flagrante schending van het zelfbeschikkingsreeht had de Karstoniaanse regering wakker geschud, De vrees dat Karstonia nu spoedig eenzelfde lot te wachten
stond was niet onterecht. Daaron kondigde de regering eind juli 1!{0 een algeheie
mobil-i-"atie af. De Sovjet-rnedia kramen spoed"ig net beschuldigingen dat Karstonia
met deze mobilisatie uit was op agressie jegens de Sovjet-Unie. Grensschermutselingen langs d"e Letlandse grens moesten dit bevestigen.
De opperbevelhebber van het Karstoniaanse leger was zich ervan bewust dat een direet treffen tussen de tvee landea zeer ongunstig kon uitpakkenr het Karstoniaanse leger was weliswaar goed uitgerust en beschikte over goede wapens maar was ook
klein. Deze opperbevelhebber, maatrschalk Manderslövt, adviseerde de regering het
met de Sovjet-Unie eens te worden, maar rle Karstoniaanse regeri"ng weigerde elke
overeenkomst na de inval in d.e oostelijke buurlanden, eerst moest de onafhankelijkheid van de Balti-sche landen hersteLd worden anders werd er niet gepraat.
Äan het einde van rieze maand startte het Rode Leger een plotseling offensief tegen liarstonia.. In
d
de morgen van de i1e januari 1941 overschreden de
Russische troepen de Karstoniaanse grenzen in het
s
noor<loosten en nabij Orested. Het Karstoniaanse
leger deerl bij Estilhamna een tegenaanval maar kon
-!.
niet verhinderen dat Russische troepen spoedig het
t
g..N
T
A"
oosten van Calonia in handen kregen. fn het zuiden
was de situatie nog zwaarder en werd er hevig gevochten. De Karstonianen moesten zich eind februari terugtrekken naar het westenr maar wistetzich
tenslotte te handhaven achter de tvon der Goltzlinier die vanaf het öränrneer naar öras liep. Ondanks de inzet van tankbrigades en B divisies van
lcn =35 km het le leger slaagden de Sovjets er niet i-n on door
te s't,oten naar het westen. In rnei hadden de Russen
bijna het gehele oosten en noorden in handen maar
L<( I"nÅ
tot een gehele bezetti-ng kwam het niet, Stali-n had
zijn troepen elders nodig. Op 22 juni was Duits-
e
LSrU
^
t
land de Sovjet-Unie binnengevallen
Download