ob_jan_2013_hervestiging_vluchtelingen

advertisement
Aan de dames en heren voorzitters van het OCMW
Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info?
Mail naar onze frontdesk via [email protected]
Of bel naar 02 508 85 85
Dienst
uw brief van
uw kenmerk
Ons kenmerk
datum
Bijlage(n)
Januari 2013
1
Mevrouw de voorzitster, Mijnheer de voorzitter,
Betreft : Hervestiging van vluchtelingen
Dit jaar zal België deelnemen aan het programma voor hervestiging van vluchtelingen van
het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) en
wordt zo het 27ste hervestigingsland ter wereld. België heeft zich ertoe verbonden 100
personen te hervestigen in 2013.
Hervestiging is het selecteren en overbrengen van vluchtelingen vanuit een eerste asielland,
waar zij bescherming hebben gezocht, naar een derde land (bijvoorbeeld België) dat heeft
ingestemd deze vluchtelingen op te nemen en hen een permanent verblijfsstatuut toe te
kennen op basis van hun nood aan bescherming en de onmogelijkheid terug te keren naar
hun land van herkomst. Meer informatie over hervestiging in België kunt u vinden op de
site www.resettlement.be (met een filmpje over een vluchteling die in België in 2011
hervestigd is vanuit Libië1 ).
De Belgische hervestigingsprioriteiten voor 2013 werden in juli 2012 bepaald op basis van
de prioriteiten die door het UNHCR vastgelegd werden, dit in overleg met mijn diensten
en de departementen van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Het gaat
om:
-
•
40 Congolezen die verblijven in kampen in de streek van de Grote Meren (Burundi)
•
40 Burundese vluchtelingen die verblijven in kampen in Tanzania
•
20 personen die behoren tot kwetsbare groepen, meer bepaald vrouwen en/of
kinderen die gevaar lopen of slachtoffers van geweld en folteringen.
Op het niveau van het hervestigingsproces, worden de dossiers van de vluchtelingen
overgemaakt door het UNHCR. De selectie van de personen die in België hervestigd zullen
worden, is de verantwoordelijkheid van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen
en de Staatlozen (CGVS) en gebeurt op basis van hun nood aan bescherming. Hun
overbrenging, opvang en begeleiding in België wordt georganiseerd door het Federaal
Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil).
1
http://www.europarltv.europa.eu/fr/player.aspx?pid=b4d4058b-1816-483a-bd21-a022012b2c32
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid
Koning Albert II – laan 30 - B1000 Brussel – http://www.mi-is.be
tel +32 2 508 85 85 – fax +32 2 508 85 10 – [email protected]
2.
Fedasil zal instaan voor de eerste opvang van de vluchtelingen (gedurende 6-7 weken).
Tijdens deze opvang zal een inleidend basisprogramma worden aangeboden in
samenwerking met de inburgeringsactoren. Van deze opvangperiode wordt gebruikt
gemaakt om alle administratieve verplichtingen die eigen zijn aan de hervestiging in ons land
in orde te brengen.
Na deze eerste opvang worden de vluchtelingen overgebracht naar een privéwoning. De
begeleiding na opvang zal 12 maanden duren. Ik ben overtuigd van de centrale rol die de
OCMW's kunnen vervullen bij de begeleiding van de hervestigde vluchtelingen.
In die zin is het mijn wens de samenwerking met de OCMW's uit te breiden en hen
vroeger in het proces te betrekken als bevoorrechte partners, door hen voor te stellen
actief mee te werken aan de transfer naar een privéwoning en aan de begeleiding van de
vluchtelingen. Hiervoor is een financiële stimulans voorzien in het kader van het Europees
Vluchtelingenfonds. Gespecialiseerde verenigingen zullen extra steun bieden om de
OCMW's bij te staan in hun maatschappelijke opdracht voor de vluchtelingen.
Ik wens daarom een oproep te lanceren naar de OCMW's om zich kandidaat te stellen. De
OCMW's die graag zouden meewerken aan dit initiatief en die graag meer informatie
wensen, worden uitgenodigd op een
informatievergadering op vrijdag 8 februari 2013
op de hoofdzetel van Fedasil – Kartuizersstraat 21 te 1000 Brussel
(sessie in het Frans van 10 tot 12 uur en in het Nederlands van 14 tot 16 uur)
georganiseerd door Fedasil in samenwerking met de POD Maatschappelijke Integratie,
de verenigingen van de steden en gemeenten en het CGVS
(inschrijving of vragen op het e-mail adres [email protected] of 02/213.43.85).
De OCMW's die zich kandidaat willen stellen, kunnen tot 1 maart 2013
hervestigingsplaatsen aanbieden binnen hun gemeente, via het e-mail adres
[email protected] . Als bijlage vindt u alle informatie over het programma voor
de hervestiging van vluchtelingen in België in 2013 en de betrokkenheid van de OCMW's. U
vindt er eveneens informatie over hervestiging, de Belgische en Europese context, opvang
en begeleiding van hervestigde vluchtelingen, een voorstelling van de financiële stimulansen
voor de OCMW's en de indicatieve planning van de hervestigingsoperaties in 2013.
Ik hoop van harte dat de hervestiging van vluchtelingen op uw interesse kan rekenen en dat
we samen de opvang kunnen organiseren van deze kwetsbare vluchtelingen die nood
hebben aan internationale bescherming.
Hoogachtend,
Maggie De Block
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
Download