Sta op tijd eens stil

advertisement
Bezinning: zendingsmoment
Katrijn Van Gils
Kruisteken + verwelkoming
Lied van de samenkomst
Aan de pelgrim
Pelgrim
Sta op tijd eens stil
Om te weten waar je staat
Om zicht te krijgen op je leven,
Op je unieke plaats tussen mensen,
Op je eigen onvervangbare taak
In de kleine
En de grote wijde wereld.
Pelgrim
Sta op tijd eens stil,
Om achterom te kijken,
Zie hoever je al bent,
En kijk vooruit
Om bij te sturen,
Om richting te bepalen
Om je te heroriënteren
Op de etappe van morgen.
Pelgrim
Sta op tijd eens stil
Al was het allemaal maar
Om tot rust te komen,
Om nieuwe krachten te verzamelen,
Om met volle teugen te genieten
Van het goede,
Om verbondenheid te vieren.
(Carlos Desoete)
Bijbelverhaal – Ex 3, 1-14
Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan. Eens dreef hij de kudde tot
ver in de woestijn en kwam hij bij de berg van God, de Horeb. Toen verscheen hem de engel van de
heer, in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in
lichterlaaie stond en toch niet verbrandde. Hij dacht: ‘Ik ga eropaf om dat vreemde verschijnsel te
onderzoeken. Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt?’ De heer zag hem naderbij komen om te
kijken. En vanuit de doornstruik riep God hem toe: ‘Mozes, Mozes.’ Hij antwoordde: ‘Hier ben ik.’
Toen sprak de heer: ‘Kom niet dichterbij en doe uw sandalen uit, want de plaats waar u staat is heilige
grond.’ En Hij vervolgde: ‘Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en
de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God op te zien. De heer sprak:
‘Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord;
Ik ken hun lijden. Ik ben afgedaald om hen te bevrijden uit de macht van Egypte, om hen weg te leiden
uit dit land, naar een land dat goed en ruim is, een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied
van de Kanaänieten, Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. De roep van de
Israëlieten is nu tot Mij doorgedrongen en Ik heb ook gezien hoe de Egyptenaren hen onderdrukken. Ga
er dus heen, Ik zend u naar de farao. U moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden.’ Maar Mozes
sprak tot God: ‘Wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan, en dat ik de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’
God antwoordde hem: ‘Ik zal u bijstaan, en dit is het teken dat Ik het ben die u zendt: als u het volk uit
Egypte hebt geleid, zult u Mij vereren op deze berg.’ Maar Mozes sprak opnieuw tot God: ‘Als ik nu bij
de Israëlieten kom en hun zeg: “De God van uw vaderen zendt mij naar u”, en zij vragen: “Hoe is zijn
naam?” Wat moet ik dan antwoorden?’ Toen sprak God tot Mozes: ‘Ik ben die er is.’ En Hij zei: ‘Dit
moet u de Israëlieten zeggen: “Hij die er is zendt mij naar u.” ’
Duiding
Doe-moment
We zijn hier in verbondenheid bijeen met zij die naar … gaan stappen/fietsen.
Medeparochianen/medebewoners, vrienden, familie en sympathisanten willen er bij dit zendingsmoment
bij zijn om jullie een goede tocht te wensen. We willen iedereen uitnodigen om een boodschap of wens
op te schrijven voor de bedevaarders/pelgrims. Ze zullen deze briefjes straks ook meenemen. Op deze
manier kunnen we met elkaar verbonden blijven en nemen zij ons een beetje mee op hun tocht.
(papiertjes en schrijfgerief voorzien!)
Be not afraid (Bob Dufford, S.J)
Opdat we er ook op mogen vertrouwen dat God met ons meegaat naar … Wanneer we ver van huis
zullen zijn. Dat Hij ons nabij is op de momenten dat we het moeilijk hebben of de weg kwijt zijn. Dat
we weten dat Hij die zegt ‘Ik zal er zijn voor u’ bij ons is en dat we niet bang hoeven te zijn.
Laten we samen het lied ‘Be not afraid’ zingen/beluisteren.
You shall cross the barren desert, but you shall not die of thirst.
You shall wander far in safety though you do not know the way.
You shall speak your words in foreign lands and all will understand.
You shall see the face of God and live.
Be not afraid.
I go before you always.
Come follow me, and
I will give you rest.
If you pass through raging waters in the sea, you shall not drown.
If you walk amid the burning flames, you shall not be harmed.
If you stand before the pow'r of hell and death is at your side, know that
I am with you through it all.
Be not afraid.
I go before you always.
Come follow me, and
I will give you rest.
Blessed are your poor, for the kingdom shall be theirs.
Blessed are you that weep and mourn, for one day you shall laugh.
And if wicked men insult and hate you all because of me, blessed, blessed are you!
Be not afraid.
I go before you always.
Come follow me, and
I will give you rest.
vertaling: Wees niet bevreesd
Je zal de dorre woestijn doorkruisen maar je zal niet sterven van dorst.
Je zal ver weg trekken en veilig zijn, hoewel je de weg niet kent.
Je zal spreken tot vreemdelingen en ze zullen je verstaan.
Je zal het aangezicht van God zien en leven.
Wees niet bevreesd! Ik ga je altijd voor.
Kom, volg me en ik zal je rust schenken.
Als je door het wilde water van de zee moet, zal je niet verdrinken.
Als je door het vuur loopt zal je niet verbranden.
Als je aan de poort van de hel komt
En de dood staat naast je
Weet dat ik bij je ben bij dat alles.
Wees niet bevreesd! Ik ga je altijd voor.
Kom, volg me en ik zal je rust schenken.
Gezegend zijn jullie armen, het Rijk zal hen toehoren.
Gezegend jullie die wenen en treuren, op een dag zullen jullie lachen.
En als slechte mensen je beledigen en haten omwille van mij
ook dan ben je gezegend.
Slotgebed
God, onze reisgeleide,
De eeuwen spreken van Uw stem,
Die gehoord werd door mensen
Die vanuit de diepte van hun hart
Uitzagen naar uw licht.
Uw roepstem hebben wij verstaan
En wij zijn op weg gegaan,
Omdat Uw Zoon voor ons de Weg geworden is.
Door Hem worden mensen tot U aangetrokken.
Op onze tocht door het leven
Bidden wij U, God,
Trek met ons mee,
Wees een licht op onze weg,
Doe ons hopen op Uw belofte,
Wees onze kracht om elkaar te bemoedigen
En tot steun te zijn.
God van Abraham en Sara,
God van Jezus Christus en van Zijn moeder,
God van Clara en Franciscus,
Wees met Uw zegen ons nabij.
Amen.
Kruisteken
Download