Nieuwsbrief - Kompas Zuidlaren

advertisement
In deze nieuwsbrief:
•
Een zorg minder
•
Het gezicht achter de klant
•
Hulpverlening op maat
•
Klantgericht denken en doen
•
Overname dossiers twee professionele
bewindvoerders
•
Vertrouwen als basis
Een zorg minder
Samenwerking Bemoeizorg in Groningen (BinG)
en Kompas Zuidlaren
op straat leven of hebben geleefd moeite hebben om inzicht en orde
Onlangs is een samenwerkingsverband gestart tussen BinG en Kompas
volledig aandacht te kunnen besteden aan herstel van psychiatrische-
Zuidlaren. Een unieke samenwerking doordat twee organisaties, vanuit
en/of verslavingsproblemen.
ieders expertise, samen de handen ineen slaan om mensen met een
De nieuwe vorm van hulpverlening is gericht op veelvuldig contact
dubbele diagnostiek, zowel psychiatrische- als verslavingsproblemen,
met de patiënt. Zo houden twee medewerkers van Kompas Zuidlaren
te begeleiden. Vanuit het oogpunt van BinG, een samenwerkingsverband
zich dagelijks bezig met de patiënten, waarbij zij twee dagen per week
tussen Lentis en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), betekent
vanuit het kantoor van BinG werkzaam zijn. “Ze maken onderdeel uit
dit hulpverlening aan mensen die op straat leven of hebben geleefd.
van ons team, dat is de meerwaarde”, aldus Anton Roerdink- teamleider
Gedachte hierbij is om hen een bestaan te laten leiden zonder dat ze
BinG. De wensen van een patiënt worden besproken en indien mogelijk
hierbij ontoelaatbare overlast bezorgen voor de omgeving.
gerealiseerd. Hierbij gaat het om het beheren en uitvoeren van
te krijgen in hun financiën. Terwijl stabiliteit juist zó belangrijk is om
financiën, zoals het ontvangen van inkomen, betalen van vaste lasten,
In het verleden bleken de patiënten van BinG naast hun psychiatrische-
verzorgen en aanvragen van voorzieningen en belastingen. Gedurende
en verslavingsproblemen ook ernstige financiële problemen te hebben.
het traject wordt een patiënt nauw betrokken in het creëren van inzicht
Voor deze specifieke doelgroep bleek geen passende oplossing binnen
en stabiliteit, wat ten goede komt aan het herstelproces.
de aanwezige voorzieningen te zijn. Kompas Zuidlaren kan nu, door
jarenlange ervaring op het gebied van financiële begeleiding, ervoor
Verwachtingen
zorgen dat de patiënten van BinG weer inzicht en orde krijgen in hun
De samenwerking betreft een pilot voor een jaar. Binnen dit jaar
financiën.
wordt getracht het volledige patiëntenbestand van BinG financieel te
begeleiden. Doordat de patiënt niet meer financieel afhankelijk wordt
Hulpverlening op maat
van het overleven op straat, bestaat de verwachting dat het project
Door de samenwerking ontstaat er een nieuwe vorm van hulpverlening,
een bijdrage levert aan de vermindering van criminaliteit en overlast
gekenmerkt door het motto ‘een zorg minder’. Zo richt de hulpverlening
in de stad Groningen.
zich enerzijds op herstel van psychiatrische- en verslavingproblemen
en anderzijds op begeleiding in financiën. Hiermee komen BinG en
Kompas Zuidlaren gezamenlijk tegemoet aan het feit dat mensen die
Nieuwsbrief
JANUARI 2009
Het
werk
van
een
bewindvoerder
is
oorspronkelijk niet gericht op nieuwsgierigheid,
maar bevat veel routinematig handelen. Routine
is niet goed voor het denkend vermogen van
een mens en dient aangevuld te worden met
nieuwsgierigheid. Bij nieuwsgierigheid is het
echter belangrijk om prioriteiten te stellen
in bijvoorbeeld het halen van deadlines. Er
dient dan ook een goede balans te zijn tussen
routine en nieuwsgierigheid, benoemd in het
zesde perspectief van de doos.
Genoemde perspectieven vragen om het
ontwikkelen
van
nieuwe
vaardigheden,
behandeld in het derde perspectief van de
doos ‘beeld van Pandora’. Zo wordt steeds
meer flexibiliteit en inspringen op de situatie
gevraagd van een bewindvoerder. Gedachte
hierbij is dat veranderingen niet eng zijn,
maar juist verrassingen zijn.
Het gezicht achter de klant
Verrijking voor het werk
Het werk van een bewindvoerder is de
Middels werkvormen, zoals rollenspellen, werd
De positie ten opzichte van de klant, met daarbij
afgelopen jaren sterk veranderd. Eén van de
aandacht besteed aan de zes perspectieven,
de vraag ‘hoe ga ik om met eigenschappen
oorzaken daarvan is dat er tegenwoordig meer
waarin
‘nieuwsgierigheid’
van klanten?’, stond centraal tijdens de
oog is voor ziektebeelden bij klanten, waardoor
telkens ter sprake kwam. Gedachte hierbij
cursus. “De cursus is een verrijking voor mijn
een dossier meer is dan een hoeveelheid
is dat nieuwsgierigheid leidt tot nieuwe
werk, ook gezien mijn verantwoordelijkheden.
letters en cijfers. Het is de vertaling van een
ideeën over een mogelijke aanpak. Kortom,
Na het volgen van de cursus kan ik, middels
probleem van een klant, waarin soms moeilijk
nieuwsgierigheid als bron, benoemd in het
aangereikte methoden, me gemakkelijker
te begrijpen gedragingen een belangrijke rol
vierde perspectief van de doos.
verplaatsen in de klant. Het gezicht achter de
het
aspect
klant leer ik nu echt kennen”, vertelt Ramy de
spelen. Denk maar eens aan een klant met
Wat zijn hiervan de kenmerken? Hoe kan je
De zes perspectieven van een
dossier
het beste omgaan met deze klant zodat er
In het eerste perspectief werd aandacht
een
“Door
besteed aan ziektebeelden. Belangrijk hierbij
juist ‘communicatie op maat’ toe te passen,
was de vraag ‘waar komen gedragingen
streven wij naar een klantgerichte relatie”,
vandaan en wat betekent dat voor mijn
vertelt Marcel Kooi, directeur van Kompas
handelen?’ Hiermee werd aangesloten op het
Zuidlaren.
vijfde perspectief van de doos, de klant. Hoe
een
borderline
persoonlijkheidsstoornis.
vertrouwensrelatie
ontstaat?
nieuwsgierig is een bewindvoerder naar een
Cursus Pandora
klant? Idee hierachter is dat nieuwsgierigheid
Om tegemoet te komen aan het aspect
leidt tot uitdagingen en pro-actief gedrag
‘communicatie op maat’ hebben medewerkers
richting de klant.
van Kompas Zuidlaren de cursus Pandora
Bepaalde gedragingen van een klant kunnen
gevolgd. Pandora staat in het teken van
echter ook onzekerheid teweeg brengen,
een doos, de Pandora’s box, en kan worden
omdat onbekend is hoe erop gereageerd moet
vergeleken met een dossier van een klant. Zo
worden. Om deze onzekerheid te verminderen
heeft een doos zes vlakken en elk vlak biedt
is het belangrijk de feiten in een dossier
een andere kijk op een dossier en de manier
zo neutraal mogelijk te formuleren. Eigen
hoe daar mee om wordt gegaan. Uitgangspunt
opvattingen dienen in eerste instantie dan
is de verdieping in een klant vanuit meerdere
ook achterwege te blijven. Dit laatste werd
perspectieven.
behandeld in het tweede perspectief van de
doos.
Leeuw- bewindvoerder bij Kompas Zuidlaren.
Klantgericht denken
en doen
Stel de volgende situatie doet zich voor. Een klant wordt ontslagen
Vanuit de ambitie ‘klantgericht denken en doen’ geeft Kompas
dat de klant goed functioneert. Volgens velen is dit dé oplossing
Zuidlaren haar dienstverlening vorm. Belangrijke gedachte hierbij is het
voor het behouden van een toekomstige baan. Maar wat is de reden
aanbieden van producten en diensten die volledig aansluiten bij wensen
geweest voor het slechte functioneren? Een belangrijke vraag die
en verwachtingen van de klant. Ook wel genoemd ‘dienstverlening op
gesteld moet worden, maar waar veel organisaties aan voorbij
maat’. Op deze manier krijgt iedere klant aandacht en ondersteuning
gaan. De vraag wordt nu wél gesteld en het blijkt dat het ‘slechte
die het nodig heeft en wenst.
functioneren’ een gevolg is van financiële problemen. Dergelijke
wegens ‘slecht functioneren’ en komt terecht in de werkloosheid.
Voor het vinden en behouden van een nieuwe baan is het belangrijk
problemen brengen vaak onrust en stress met zich mee, waardoor
In gesprek met...
bijvoorbeeld concentratie op het werk afneemt en het functioneren
Kompas Zuidlaren is momenteel druk in gesprek met organisaties om
niet ten goede komt. Dé oplossing ligt dan ook in het aanpakken
haar ambitie in de toekomst steeds meer vorm te geven. Denk hierbij
van financiële problemen, waardoor de klant zich minder zorgen
aan begeleiders van klanten, gemeenten en reïntegratiebureaus.
gaat maken en zich uiteindelijk volledig kan concentreren in een
Deze organisaties hebben vaak het eerste contact met klanten en
toekomstige baan.
weten daardoor als geen ander wat er speelt en wat de wensen en
verwachtingen zijn voor de toekomst.
Het uitgangspunt van Kompas Zuidlaren is dan ook: “Door verder
te kijken, een andere bril opzetten, komen we tot de basis van een
De gesprekken hebben niet alleen het doel om klanten steeds meer
probleem en zijn we de klant optimaal van dienst.”
‘dienstverlening op maat’ aan te bieden, maar juist ook om de
onderlinge samenwerking met de diverse organisaties te bevorderen.
Zo worden processen en procedures gezamenlijk in kaart gebracht en
worden, indien noodzakelijk, verbeteringen aangebracht.
Een andere bril
“Het denken in alleen oplossingen is te beperkt, wij gaan verder
dan dat”, aldus Albert Nijdam – beleidsmedewerker relatiebeheer
bij Kompas Zuidlaren. Hiermee benadrukt hij dat de basis ligt in het
helder krijgen van het probleem en niet in het direct ‘aanbieden’ van
een oplossing. Valkuil voor veel organisaties is dat men te snel kijkt
naar het vinden van een oplossing, terwijl wellicht andere zaken de
oorzaak zijn van een probleem.
Overname dossiers
van twee professionele
bewindvoerders
Overzicht feestdagen
Hieronder treft u een overzicht aan van (feest)dagen waarop Kompas
Zuidlaren is gesloten.
Tijdens deze dagen worden betaalopdrachten op een andere dag
uitgevoerd. Wij streven ernaar om deze zoveel mogelijk naar vo-
Op verzoek van een tweetal rechtbanken heeft Kompas Zuidlaren
ren te halen.
onlangs dossiers overgenomen van twee professionele bewindvoerders. In totaal gaat het om circa zestig klanten die gebruik gaan maken
van onze diensten. Als organisatie brengen wij de dienstverlening
voor deze klanten naar een wenselijk niveau, gebaseerd op wensen en
verwachtingen voor de toekomst. Om dit te realiseren hebben wij extra
personeel aangenomen, die de ervaren medewerkers ondersteunen bij
het inventariseren en op orde brengen van de financiële administratie
van deze klanten.
Om te voldoen aan de wensen van individuele klanten onderhouden wij
met hen zoveel mogelijk persoonlijk of telefonisch contact.
2009
10 April
Goede Vrijdag
13 April
2e Paasdag
30 April
Koninginnedag
21 Mei
Hemelvaartsdag
22 Mei
Gesloten
1 Juni
2e Pinksterdag
Vertrouwen als basis
Uitzending ZEMBLA
Het Vara- televisieprogramma ZEMBLA bracht
Vertrouwen
in de uitzending van zondag 16 november j.l.
Kompas
enkele dubieuze praktijken door bewind-
aandacht heeft geschonken aan de bewind-
voerders in Nederland onder de aandacht.
voerdersbranche. “De uitzending heeft weer
De uitzending, getiteld ‘De bewindvoerders-
eens
bende’, maakte duidelijk dat tal van bewind-
de basis is voor onze dienstverlening.
voerders niet in staat zijn alle voorkomende
Wij beseffen dat cliënten ons vertrouwen
werkzaamheden naar behoren uit te oefenen.
in het op orde brengen en houden van hun
“Belangrijkste
dat
financiële zaken, maar dat wij dit vertrouwen
bewindvoerders-
moeten waarmaken”, vertelt Marcel Kooi.
kantoor kan beginnen doordat er geen
Zo hebben cliënten van Kompas Zuidlaren
wettelijke eisen zijn vastgesteld”, zo vertelt
ten alle tijde de gelegenheid om hun dossier
de voorzitter van de Branche-vereniging van
in te zien en, indien men dit wenst, worden
Professionele Bewindvoerders en Inkomens-
afschriften toegestuurd.
“iedereen
oorzaak
morgen
daarvan
een
is
Zuidlaren
duidelijk
is
blij
gemaakt
dat
dat
ZEMBLA
vertrouwen
beheerders (BPBI) tijdens de uitzending.
Kritische blik
Slachtoffers van bewindvoerders kwamen
Kompas Zuidlaren spant zich voortdurend in
uitgebreid aan het woord in ZEMBLA. Zo
om haar dienstverlening op een hoog niveau
werd de situatie geschetst dat een directeur
te houden en waar nodig verbeteringen aan te
van een bewindvoerderskantoor onlangs op
brengen. Zo kunnen cliënten bij ontevreden-
non-actief is gesteld op verdenking van het
heid een klacht indienen bij de directie waarna
verduisteren van geld van 245 cliënten. Ook
deze zo spoedig mogelijk in behandeling wordt
een aantal kantonrechters waren aanwezig in
genomen. “We hopen dat cliënten kritisch
de uitzending. “Ondanks dat bewindvoerders
blijven, hun ervaringen vormen de basis van
door ons worden aangesteld, is het voor
onze dienstverlening”, sluit Marcel Kooi af.
ons
onmogelijk
alle
bewindvoerders
te
controleren.
Wij zijn van mening dat dat de taak is van de
persoon die onder bewind staat”, was hun
boodschap. Maar hoe controleert iemand
die dement is een bewindvoerder? Volgens
Kompas Zuidlaren ligt de verantwoordelijkheid hiervoor in eerste instantie bij de
bewindvoerder en niet bij de cliënt. Openheid,
betrouwbaarheid en helderheid van zaken
zijn hierin belangrijke uitgangspunten.
Toezicht door branchevereniging BPBI
Ondanks dat er geen wettelijke eisen zijn
vastgesteld voor bewindvoerders stelt de
BPBI strenge eisen aan hun leden. Zo moeten
leden jaarlijks een accountantsverklaring
overleggen en wordt de bedrijfsvoering
grondig geïnspecteerd. Kompas Zuidlaren
is één van de leden en is nauw betrokken
bij de branchevereniging. Zo is Marcel Kooi,
directeur van Kompas Zuidlaren, algemeen
bestuurslid van de BPBI.
“Kompas Zuidlaren,
geeft richting aan
uw financiën!”
Download