PowerPoint-presentatie

advertisement
NHG-PreventieConsult module
COPD: van ontwikkeling naar
implementatie
Karin van Haaren, huisarts,
wetenschappelijk medewerker NHG
Programma
1. Wat eraan vooraf ging
2. Het validatie en implementatie
onderzoek
3. Lancering NHG PreventieConsult
module COPD
4. Enquête onder de bestellers van de
Praktijkwijzer
68% van de Nederlanders wil een
health check
• (De vraag naar) Preventieve activiteiten
van de huisarts breiden zich uit
• Chronische ziekten nemen enorm toe
• Van ziekte en zorg naar gezondheid en
gedrag
NHG PreventieConsult
•
•
•
Aansluiten op bestaande richtlijnen
Evidence Based
Modulaire opbouw:
1. Cardiometabool risico (CMR), incl. leefstijl
2. COPD
3. Kanker
4. Psychische aandoeningen
……later uit te breiden met andere onderwerpen?
Gezondheid Gezondheid
…door vroegopsporing hoogrisicogroepen
COPD en preventie
• In 2007 overleden 6353 personen met
als primaire doodsoorzaak COPD
• De diagnose COPD wordt vaak niet of
laat gesteld
• Stoppen met roken geeft een
verbetering van de longfunctie en een
vertraging van de achteruitgang van de
longfunctie
COPD risicotest
• Test van Prof. dr. Onno van Schayck, CAPHRI - MUMC
• Via het LongFonds: ruim 250.000 keer ingevuld
• LongFonds: wens tot borging binnen de
reguliere zorg
Validatie studie
• 16 huisartspraktijken
– 8 lage SES en 8 normale/hoge SES
• COPD risicotest (alle 40-70 jarigen zonder astma of COPD
N=10.108) hoog risicoscore (N=437)-> diagnostisch
onderzoek (o.a. Longfunctietest)
• Praktijk georiënteerde strategie:
– huisartspraktijk berekent de score van de COPD risicotest
en maakt een afspraak voor diagnostisch onderzoek
• Patiënt georiënteerde strategie:
– patiënt berekent de score van de COPD risicotest en is zelf
verantwoordelijk voor het opvolgen van het advies
Validatie studie
Resultaten:
• D.m.v. de praktijk georiënteerde strategie
worden meer nieuwe COPD-patiënten
gediagnosticeerd
• Opbrengst is 8,9 nieuwe COPD-patiënten per
standaard praktijk
• Lage SES wordt goed bereikt en zij staan
open voor het stoppen met roken
Implementatie studie
• 10 huisartspraktijken
– 5 lage SES en 5 normale/hoge SES
• Alle 45, 55 en 65-jarigen zonder astma
of COPD in 3 maanden
• Praktijk georiënteerde strategie
Implementatie studie
Conclusie:
- Vroege opsporing van COPD is uitvoerbaar in de
huisartspraktijk.
- De extra belasting is 18,5 uur in 3 maanden voor een
normpraktijk
- Barrières waren financiële vergoeding en
beschikbaarheid van personeel
- Er worden voldoende nieuwe COPD-patiënten
opgespoord
Het NHG besloot naar aanleiding van
de onderzoeksresultaten het
PreventieConsult module COPD
verder te ontwikkelen
De NHG-PraktijkWijzer, het
PreventieConsult module COPD
Tot mei 2013 is de PW 290 keer besteld
De bestellers kregen een online enquête met vragen
over de PW en het gebruik ervan in de praktijk met als
doel de PW te evalueren
Er zijn na 1 herinnering 72 bruikbare reacties
ontvangen (respons 25%)
Resultaten enquête
•
•
•
•
14 praktijken (19% van de respons; 5% van de bestellers) zijn gestart
met de uitvoering van het PC module COPD
In 13 praktijken is spirometrisch onderzoek verricht
Als belangrijkste reden om niet te starten met het PC module
COPD worden tijdgebrek en andere prioriteiten en projecten
genoemd
63 van de 72 respondenten achten de kans redelijk tot zeer
groot dat de praktijk het PC module COPD in de toekomst zal
gaan organiseren
Resultaten enquête
•
Als samenwerkingspartners voor het PC module COPD
worden zorggroepen het meest genoemd. Gemeenten en
ROSsen worden niet genoemd. Wel wordt eenmaal
samengewerkt met een longarts en eenmaal met commerciële
ondersteuning voor de uitvoering van het PC
•
De PraktijkWijzer wordt als duidelijk en bruikbaar omschreven
Resultaten enquête
• Als reden om de PW te bestellen wordt het opstarten van een
COPD spreekuur en uitbreiding van de COPD zorg middels
case finding het meest genoemd naast interesse in het
onderwerp
• 4 praktijken bestelden den PW om het PC CMR uit te breiden
met de module COPD
• 2 respondenten zijn gestart om het PreventieConsult module
COPD binnen de zorggroep of regio te implementeren
Conclusie
Vroege diagnostiek van COPD is zinvol
Vroege diagnostiek van COPD is
Mogelijk
Goed uitvoerbaar in de huisartspraktijk
Bereikt lage SES
Belemmeringen zijn tijd en geld
Stoppen met roken is essentieel
Lage SES overwegen te stoppen met roken na
de diagnose COPD
Download