STAGE VACATURE

advertisement
STAGEVACATURE
Development/OutreachDepartment
HumanRightsWatchAmsterdam
1december2015–1juni2016
Stagebeschrijving:HetHumanRightsWatchkantoorinAmsterdamzoekteenenthousiaste
stagiairmetinteresseinmensenrechten,development(fondsenwerving),enhetplannenvan
evenementen.
Destagebiedteenuniekekansomervaringoptedoenineenkleinkantoorbinneneen
internationalenon‐profitorganisatie.Hettakenpakketvandestagiairbestaatondermeeruit
meehelpenmethetorganiserenvanevenementen,debezoekenvanonzeinternationale
researchersvoorbereiden,corresponderenmetonzedonorsenpartnerorganisatiesen
mensenrechtenvraagstukkeninNederlandonderzoeken.VerderbiedteenstagebijHuman
RightsWatchregelmatigdemogelijkheidomlezingen,trainingen,meetingsenspeciale
evenementenmetbetrekkingtotmensenrechtenbijtewonen.
Destageinonbetaald.Stagiairskunneneenvergoedingkrijgenvoorlunch‐enreiskosten.Hetis
vaakmogelijkvoorstudentenomstudiepuntentekrijgenvoordezestage.Destageisvooreen
periodevan6maanden(32uurperweek,verdeeldover4dagen).
Kwalificaties:Gemotiveerd,initiatiefrijk,snelkunnenschakelen,oogvoordetail,team‐player.
Sterkeinteresseinzowelmensenrechtenalshetplannenvanevenementenenhetopdoenvan
ervaringinfondsenwerving.UitstekendecommunicatievevaardighedeninhetNederlandsen
Engelszijnvereist.
Solliciteren:Gelievedirecttesolliciterendooreenmotivatiebrief,cv,contactgegevensvantwee
referentieseneenkortonbewerktessay(nietmeerdan2pagina’s)inhetEngelsoptesturen
[email protected]‘AmsterdamInternshipApplication’gebruikenalshet
onderwerpvandeemail.Alleencompletesollicitatieswordeninbehandelinggenomen.
Vanwegehetgroteaantalsollicitatieskunnenwienietopelkesollicitatiereageren.
HumanRightsWatchgeeftsollicitantengelijkekansenendiscrimineertniet.
HumanRightsWatchiseeninternationaleorganisatievoorhetverdedigenenbeschermenvan
mensenrechten.HumanRightsWatcheistaandachtvoorslachtoffers,brengtmensenrechtenschendingen
aanhetlichtenzetzichinvoorveiligheidenrechtvaardigheid.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards