The European Energy Saving Award

advertisement
De Europese Energie Bespaar Prijs (EEBP)
IUSES – Intelligent USe of Energy at School
Oproep voor deelnemers en Inschrijfformulieren
Over de Prijs
De Europese Energie Bespaar Prijs (EEBP) is bedoeld voor middelbare scholen en
middelbare scholieren uit de volgende landen: Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Griekenland,
Ierland, Italië, Letland, Nederland, Oostenrijk, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechië en het
Verenigd Koninkrijk.
De EEBP is onderdeel van het IUSES project.
De EEBP bestaat uit twee stappen: eerst de Nationale Prijzen (uitreiking juni 2010) en daarna
de Europese Prijs (uitreiking oktober 2010).
In iedere categorie nemen de winnaars van de Nationale Prijzen automatisch deel aan de
Europese Prijs (zonder verdere inschrijving).
De Prijzen worden uitgereikt aan projecten met goede resultaten, ideeën, toepassingen of
plannen op het gebied van energie, met de nadruk op vermindering van het energieverbruik.
De drie prijscategorieën (zie onder) staan open voor iedere middelbare school en/of
individuele middelbare scholier of groepen middelbare scholieren uit Bulgarije, Duitsland,
Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Nederland, Oostenrijk, Roemenië, Slovenië,
Spanje, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk, ongeacht hun pakket of profiel.
Het is niet vereist om een energiezuinig of duurzaam energiesysteem geïnstalleerd te hebben
om mee te mogen doen aan deze wedstrijd.
Lees meer over de prijzen, en ontdek tips en hints over energiebesparing op: www.iuses.eu
Voor vragen over de wedstrijd, neem contact op met Lieke Dreijerink van IVAM:
[email protected]
Doel
Doelen van de wedstrijd zijn:
 Gezamenlijke ontwikkeling van een beter energiebeheer en verbruikgedrag op middelbare
scholen;
 Meer aandacht voor duurzame energie in het lespakket;
 Creëren van goede voorbeelden en gedragsveranderingen wat betreft duurzame energie en
energiebesparing in het dagelijks leven van jongeren op school, thuis, in hun vrije tijd en
in hun mobiliteitspatroon;
 Verbeteren van milieubewustzijn en kennis van leerlingen, docenten en andere
werknemers op scholen door plannen te maken voor energiebesparing;
 Betrekken van leerlingen bij energiebesparende activiteiten door gebruik te maken van
praktische, realistische activiteiten, onderzoeken, kunstuitingen en experimenten;
 Overtuigen van schooldirecties om mee te gaan met een energie bespaarplan dat kan
variëren van het installeren van energiezuinige verlichting of het verbeteren van het
onderhoud van de verwarmingsinstallatie tot trainingsactiviteiten of het opnemen van
energieonderwerpen in het standaard lesprogramma.
Tijdschema van de Prijs
September 2009 (begin van
het schooljaar)
Lancering van de Europese Energie Bespaar Prijs
15 december 2009
Eerste inschrijving – Preregistratie formulier (Deel A)
Van december tot 1 mei
Uitvoeren van activiteiten en maatregelen om energie te
besparen – onderzoek en rapporteer de bereikte resultaten
20 mei 2010
Deadline indienen Inschrijfformulier (Deel B)
Eind juni 2010
Nationale Prijzen
Oktober 2010
Europese Prijzen. Winnaars worden uitgenodigd in Triëst –
Italië voor de prijsuitreiking, seminars en disseminatie
activiteiten
Prijscategorieën / Wie kan meedoen?
De wedstrijd staat open voor alle middelbare scholen en middelbare scholieren uit Bulgarije,
Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Nederland, Oostenrijk, Roemenië,
Slovenië, Spanje, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk.
Er zijn drie prijscategorieën:
 Scholen
Prijs voor de meest energiezuinige middelbare school.
Deze categorie staat open voor iedere middelbare school (openbaar of privé) die energie
heeft bespaard door de energieprestatie te verbeteren door beter onderhoud of beheer van
verwarming- en energiesystemen, of door onderwijs, waarbij ook het vervoer naar school,
het leven op school en renovaties meegenomen mogen worden.
Rekeningen, foto’s van energiemeters of een ander document moeten met de inschrijving
meegezonden worden om de daadwerkelijke energiebesparing aan te tonen.
 Individuele of groepen leerlingen
Prijs voor leerlingen die een stevige energiebesparing hebben bereikt of gepromoot in hun
huishouden of hun dagelijks leven, inclusief mobiliteitsgedrag. Deze prijscategorie staat
open voor iedere individuele middelbare scholier of groep middelbare scholieren.
Rekeningen, foto’s van energiemeters of een ander document moeten met de inschrijving
meegezonden worden om de daadwerkelijke energiebesparing aan te tonen.
 Multimedia (individuele en/of groepen leerlingen)
Prijs voor video, digitale reclames, korte films, digitale spellen, animaties, software
applicaties, videokunst etc. over energiebesparing.
Deze prijs staat open voor iedere middelbare school, leerling of groep leerlingen die een
multimedia project hebben uitgevoerd waarin ideeën, ervaringen, visies en meningen over
energiebesparing en/of duurzame energie kunnen worden vertoond op een (beeld)scherm.
Prijzen
In iedere categorie worden eerste, tweede en derde prijzen uitgereikt, zowel op het nationale
als het Europese niveau. De lijst met prijzen wordt gepubliceerd op de IUSES website.
Voorbeelden van projecten die ingediend kunnen worden
De EEBP zal projecten en activiteiten belonen die in eerste instantie zijn gericht op:
Activiteiten/type activiteiten
o Energiebesparing
o Gedragsverandering
o Definitie en toepassing van technieken: ontwerpen, bijstellen en verbeteren van energie
bespaar programma/plan
o Investeringen voor energie efficiency of duurzame energietechnologieën
o Organisatie van openbare debatten en discussies over energie
o Participatie in energieprogramma’s en bijeenkomsten, trainingsactiviteiten, etc.
o Vrijwillige overeenkomsten tussen scholen en de overheid
o Promotie en versterking van netwerken met maatschappelijke organisaties, bedrijven en
beleidsmakers, en met energiebedrijven, onderzoeksinstituten, etc.
o Leiden van bewustwordingcampagnes
Sectoren of onderwerpen
o Energie: met speciale aandacht voor besparing, efficiency en duurzame energie
o Transport: aandacht voor mobiliteitsgedrag van leerlingen, files, luchtvervuiling
Noot: Energiebesparing is essentieel (een voorwaarde), de andere activiteiten zijn aanvullend.
Evaluatie en selectie van inzendingen
Inzendingen worden bekeken en beoordeeld door een jury die op nationaal niveau door
IVAM UvA B.V. wordt aangesteld en op Europees niveau door de IUSES project
coördinator.
Er kan niet in beroep gegaan worden tegen de beslissingen van de jury’s.
Alle activiteiten die worden ingezonden, worden beoordeeld op de volgende criteria:
Evaluatie criteria (score)
Hieronder staan de belangrijkste criteria voor scholen, individuele scholieren en groepen
scholieren en multimedia.
Niet ieder criterium heeft hetzelfde gewicht voor iedere categorie (zie de Scoretabel).
Deelnameformulieren waarop op de verplichte velden niet zijn ingevuld worden niet
beoordeeld.

Categorieën: Scholen en Scholieren (individueel of in een groep)
1. Relevantie van de activiteit (Voorwaarde)
Energiebesparing of introductie van duurzame energie systemen zijn een onderdeel van de
praktijk en cultuur op een school.
Bedenk dat energiebesparing een vooraarde is voor de evaluatie; zonder bewijs van
besparing zal de inzending niet worden meegenomen in de beoordeling.
2. Aantoonbaarheid van energiebesparing
Energiebesparing door technische en gedragsmaatregelen worden bij voorkeur onderbouwd
met rekeningen of een ander document dat besparing aantoont (zoals een foto’s van de
energiemeter aan het begin en aan het eind van het project) (zie inschrijfformulier).
Juryleden moeten een bewijs kunnen zien van de opgewekte of bespaarde energie, en
eventueel van broeikasgas reducties en van voordelen voor het lokale milieu.
3. Integratie van het onderwerp energie met de dagelijkse gang van zaken op school. (Alleen
categorie Scholen)
Deelnemers laten zien hoe hun school duurzame energie heeft geïntegreerd in de dagelijkse
gang van zaken, en of en hoe veranderingen op het gebied van technologie, gedrag en
onderwijs zijn opgenomen in het dagelijkse werk. Dat betekent ook de integratie van de
cultuur van energie efficiency in het onderwijs en de organisatie van de school.
4. Verspreiding en betrekken lokale gemeenschap
Scholen en scholieren laten ook hun vermogen en betrokkenheid zien door duurzame energie
principes en activiteiten te verspreiden, door bijvoorbeeld samen te werken met andere
scholen, familie, vrienden, klasgenoten, de lokale gemeenschap, lokale onderwijsinstellingen,
maatschappelijk organisaties, energieleveranciers, etc.
5. Herhaalbaarheid
Scholen en scholieren laten zien dat de energiebesparingsmaatregelen ook op andere scholen
en door andere mensen uitgevoerd kunnen worden, en dat zij al bezig zijn geweest met het
verspreiden van hun activiteiten.
6. Originaliteit van de activiteit
Scholen en scholieren laten bij voorkeur een innovatieve aanpak van energiebesparing zien.
Innovatieve en originele oplossingen (vanuit een technisch of gedragsoogpunt) voor een beter
gebruik van energie worden aangemoedigd.
7. Degelijkheid en omvang van de activiteit
Het project omvat gedragsveranderingen waardoor energie wordt bespaard (zoals gewoontes,
waardoor scholieren het licht en de computers uitdoen), ontwikkelingen in het lesprogramma
(zoals het integreren van informatie over duurzame energie technologieën en energiezuinige
maatregelen in het lesprogramma), en technische maatregelen (zoals de installatie van
energiezuinige en/of duurzame energie technologie).
De juryleden beoordelen de omvang van de interventie (bijv. de inspanning in termen van tijd
of geld), de samenhang van de activiteiten en hun integratie en onderlinge samenhang (bijv.
activiteiten die elkaar versterken.
Het is niet vereist dat een school zelf duurzame energie opwekt om mee te mogen doen aan de
wedstrijd.
De evaluatiecriteria zijn verdeeld in onderdelen en subonderdelen die als volgt worden
gescoord:
Scoretabel
Criteria per onderdeel/subonderdeel
1. Relevantie van de activiteit
Scholen
Voorwaarde
1.1 Hoe relevant is het voorstel voor het behalen van de
doelen van EEBP?
1.2 Zijn energiebesparing en duurzame energie een belangrijk
onderdeel van de praktijk en cultuur van de school/het
huishouden?
2. Aantoonbaarheid van energiebesparing*
40
Individuele
en groepen
scholieren
Voorwaarde
30
2.1 Is de energiebesparing bewezen?
2.2 Betrouwbaarheid van bewijsmaterialen
2.3 Komen documenten overeen met de tijdsperiode van de
wedstrijd?
2.4 Zijn de besparingen behaald door de maatregelen die door
de deelnemers worden beschreven?
3. Integratie van onderwerp energie met dagelijkse gang van 15
zaken op school
3.1 Is er een energieplan ontwikkeld en toegepast?
N.v.t.
3.2 Zijn er onderwerpen die te maken hebben met
energiebesparing toegevoegd aan het lesprogramma van de
school?
3.3 Is er een doorlopend monitoring systeem ingesteld voor
het energieverbruik en de energie efficiency?
4 Originaliteit van de activiteit
5
25
4.1 Is er sprake van een innovatieve aanpak van
energiebesparing?
5 Verspreiding en deelname
20
5.1 Is verspreiding een onderdeel van de activiteit?
10
5.2 Is de mate van betrokkenheid en deelname van de partner
voldoende?
5.3 Zijn er andere mensen (familie of vrienden) actief bij N.v.t.
betrokken?
6 Herhaalbaarheid
5
N.v.t.
5
6.1 Kan de activiteit door anderen herhaald worden?
7 Degelijkheid en omvang van de activiteit
25
20
7.1. Omvang van de inspanning (tijd en/of geld)
7.2. Is er een integratie mogelijk van de verschillende typen
maatregelen, zoals gedragsmatige, technische, onderwijs
maatregelen?
7.3 Hoe omvangrijk is het Energie Bespaar Plan (indien van
toepassing)?
7.4. Toekomstige plannen?
7.5. Reeds uitgevoerde plannen?
Maximum Totale Score 100

N.v.t.
100
Categorie: Multimedia
Video’s en andere digitale projecten moeten digitaal en zonder virussen verzonden worden, en
moeten te openen zijn met redelijk standaard plug-ins. De multimedia projecten mogen niet
aanstootgevend of vulgair zijn, of het copyright schenden. Maximale duur: 15 minuten.
Alle materialen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen worden niet meegenomen in de
beoordeling.
De ingezonden cd’s en dvd’s worden niet teruggezonden naar de deelnemers.
1. Relevantie van de activiteit (Voorwaarde)
Multimedia projecten gaan over de principes van energie efficiency en/of over duurzame
energie en promoten energiezuinig gedrag.
Multimedia projecten die niet gaan over energie efficiency worden niet meegenomen in
de beoordeling.
2. Originaliteit en artistieke kwaliteit
De juryleden beoordelen de originaliteit, zowel van de voorgestelde oplossingen voor
energiebesparing als van de manier waarop dit wordt gepresenteerd. Ook evalueren de
juryleden de artistieke kwaliteit van de multimedia projecten.
3 Impact
De juryleden beoordelen de effectiviteit van de boodschap en de impact ervan op andere
mensen.
Scoretabel
Criteria per onderdeel /subonderdeel
1. Relevantie van de activiteit (Voorwaarde)
MULTIMEDIA
40
1.1 Gaat het multimedia project over energie efficiency of over
duurzame energiesystemen?
1.2 Promoot het energiezuinig gedrag?
2. Originaliteit en artistieke kwaliteit
30
2.1 De voorgestelde energiebesparende oplossingen.
2.2. Originaliteit en artistieke kwaliteit van de manier waarop de
boodschap wordt gepresenteerd.
3. Impact
30
3.1 Effectiviteit van de boodschap.
Maximum Totale Score
100
Inschrijving en procedures
Deadline
Om zeker te zijn van deelname aan de wedstrijd wordt een voorinschrijving opgezet. Deze
eerste datum van inschrijving is 15 december 2010. Hiervoor kan het Preregistratie Formulier
gebruikt worden. Het is echter ook mogelijk om zonder voorinschrijving aan de wedstrijd mee
te doen.
Het volledige inschrijvingsformulier moet ingezonden zijn voor 20 mei 2010. Inschrijvingen
die na deze datum binnen komen worden automatisch afgewezen.
Waar en hoe
Inschrijvingen moeten in een dichte envelop opgestuurd worden naar of afgeleverd worden
bij:
IVAM UvA B.V.
Betreft: EEBP – IUSES
Postbus 18180
1001 ZB Amsterdam
IVAM UvA B.V.
Betreft: EEBP - IUSES
Plantage Muidergracht 14
1018 TV Amsterdam
Inschrijvingsformulier
Inschrijvingen moeten gebruik maken van onderstaand formulier en richtlijnen.
Het inschrijfformulier bestaat uit twee delen:
1. Deel A: Het document voor de voorregistratie van alle drie de prijscategorieën. Deadline
voor de voorinzending is 15 december 2009.
2. Deel B: Het volledige Inschrijfformulier waarin uitgevoerde en/of lopende activiteiten en
bijbehorend bewijsmateriaal van energiebesparing zijn opgenomen. De opmaak is
verschillend voor iedere categorie (gebruik de juiste categorie). Deadline voor de
inzending is 20 mei 2010.
Alle velden met een * moeten ingevuld worden.
De hele inschrijving mag niet meer dan 10 pagina’s omvatten (exclusief foto’s en plaatjes).
Voorregistratie Formulier
(voor alle categorieën)
Project titel*
Categorie*
Naam van de school of voor- en
achternaam van scholier(en)*
Naam docent, directeur of andere
contactpersoon* (alleen voor
categorie School)
Adres*
Telefoonnummer*
E-mailadres*
Website
Type of school* (only for school)
Aantal deelnemende scholieren*
(alleen voor categorie School)
Telefoonnummer van docent *
(alleen voor categorie School)
Inschrijfformulier voor SCHOLEN
Hoewel het aan te raden is om alle velden van het inschrijfformulier in te vullen om een zo
hoog mogelijke score te behalen, zijn alleen de onderdelen en velden met een * verplicht.
Het is niet verplicht alle onderstaande onderdelen in één project op te nemen. Onderdelen
kunnen ook apart uitgevoerd worden. Een project wordt in dat geval alleen gescoord op de
geldige onderdelen.
Let op: u kunt alleen de onderdelen en subonderdelen invullen die voor u relevant zijn.
Deel één:
Deel twee:
Deel drie:
Deel vier:
Deel vijf:
Informatie over de school
Activiteiten en Maatregelen om energie te besparen
Verbruik en Resultaten
Toekomstplannen
Verklaring (verplicht)
Let op dat:
Het is erg belangrijk dat de beweringen die u maakt, waar mogelijk onderbouwd worden met
bewijs; dit zal een belangrijke overweging zijn voor de jury. Het staat u vrij extra informatie
in de Bijlage toe te voegen, zoals foto’s, energierekeningen en andere bruikbare documenten.
Wanneer u deel drie invult, moet u het energieverbruik van 2009 en 2010 (de meest recente
gegevens op het moment van indienen) bijhouden en de onderbouwende documenten
bijvoegen (zoals energierekeningen; foto’s van de energiemeter voor en na het project; etc.)
Deel 1. Informatie over de school
Bouwjaar van de
schoolgebouwen *
Geografische locatie (Lengte
en Breedte)
Vloeroppervlak van de school
(m2)*
Verwarmingsbron
(brandstof)*
Aardgas
Hout
Biomassa (specificeer):
Elektriciteit
Stookolie
Kolen
Anders (specificeer):
Elektrisch vermogen volgens
contract (kW)
Is er een warmtekracht
koppeling systeem (WKK)
geïnstalleerd?
Zijn er PV panelen
geïnstalleerd?
Zijn er Zonneboilers
geïnstalleerd?
Andere Duurzame Energie
systemen (licht toe)
Ja
Nee
Ja
Nee
Vermogen (kW):
Installatiejaar:
Ja
Nee
m²:
Installatiejaar:
Deel 2. Activiteiten en maatregelen om energie te besparen.
Dit deel gaat over de activiteiten en maatregelen die zijn uitgevoerd op uw school (beschrijf
hier geen toekomstplannen).
Geef een opsomming van alle energiegerelateerde activiteiten die uw school heeft
ondernomen en licht deze toe.
Alle activiteiten die het duurzame verbruik van energie hebben verhoogd, energie hebben
bespaard of zelfs energie hebben opgeleverd kunnen voorgedragen worden.
Duur: Specificeer de duur van ieder activiteit of project door een begin en einddatum te
noteren.
Alleen bewijsbare activiteiten en energieprestaties die tijdens deze periode hebben
plaatsgevonden worden toegelaten in de evaluatie.
a) Technische en fysieke activiteiten
Bijvoorbeeld: verbeterde isolatie, verbeterde ramen, gebruik van duurzame energie,
energiezuinige verlichting, tegengaan van tocht, keuze voor elektriciteitleverancier gebaseerd
op hernieuwbare energie en zo voorts...
Geef een korte beschrijving van de activiteit en/of technologie, inclusief producent en
energielabel (indien relevant). Max. 2000 karakters.
1.
2.
3.
4.
b) Gedragsmaatregelen *
Bijvoorbeeld: uitzetten van apparaten en lichten na de lessen, deuren en ramen dicht doen als
de verwarming en airconditioning aanstaat, gebruik maken van openbaar vervoer, etc. Hoe
monitort u deze activiteiten? Max. 2000 karakters.
1.
2.
3.
4.
c) Ontwikkeling van lesprogramma en onderwijs activiteiten
Benoem de activiteiten die het bereiken van maatregelen die hierboven beschreven staan
ondersteunen en benoem andere activiteiten op het gebied van duurzame energie
(onderzoeksactiviteiten, onderwijsactiviteiten, integratie van onderwerp energie in het
curriculum, etc.). Max. 1500 karakters.
d) Participatie en betrokkenheid
Beschrijf wie betrokken zijn bij de duurzame energie activiteiten: leerlingen, docenten,
schooldirectie, clubs, facilitair management, schoolraad, ouders, lokale gemeenschap, etc.
Specificeer de rollen van verschillende mensen en beschrijf wie de leiding heeft genomen in
de verschillende activiteiten.
Deel het in, indien van toepassing, in activiteiten binnen de school (zoals posters,
tentoonstelling, debatten) en activiteiten buiten de school (zoals met ouders, lokale
gemeenschap). Max. 1500 karakters.
e) Overig
Andere relevante informatie die niet in bovenstaande velden past. Max. 1000 karakters.
Deel 3. Verbruik en Resultaten
Stuur, indien mogelijk, kopieën van bewijs mee, zoals foto’s, rekeningen, energiecertificaten,
etc.
Dit gedeelte gaat over het energieverbruik op uw school en de resultaten en voordelen die het
gevolg zijn van de energieactiviteiten.
a) Verbruik
Geef informatie over het energieverbruik van uw school, voor het huidige jaar en eerdere
jaren.
Vul de tabel in en maak verschillende figuren voor elektriciteit, gas en ander brandstof
verbruik. Voeg kopieën toe van rekeningen en ander bewijsmateriaal voor het jaar 2009 en
2010 tot 1 mei (voor 2010, rapporteer de beschikbare gegevens, bijvoorbeeld als u geen
rekeningen hebt, is een foto van de energiemeter voor en na het project ook goed).
BASISGEGEVENS VEBRUIK
2009
2010
Aantal mensen
Oppervlakte van de school
Energie
Elektriciteitsverbruik
Elektriciteit
2009
Verbruik
2010 (tot 1 mei)
2009
2010 (tot 1 mei)
kWh
Brandstofverbruik voor verwarming*
Aardgas
(m³-kWh)
Propaan/butaan
(m³-kWh-kg)
Gasolie
(liter-kg)
Hout of andere biomassa
Kg
Steenkool
Kg
* Vul in wat van toepassing is (gebruikte brandstof) en pas eenheden daarop aan
SAMENVATTING
Jaarlijkse hoeveelheden
Elektriciteit per hoofd
Elektriciteit per m2
Brandstof per hoofd
Brandstof per m2
Totaal verbruik
ENERGIE verbruik
UITSTOOT
kWh/persoon
kWh/m2
kWh/persoon
kWh/m2
MWh
Kg
t CO2 eq
t CO2 eq/m2
t CO2 eq
b) Energiebesparing door efficiency maatregelen (Maak een schatting)
Geef een schatting van de hoeveelheid elektriciteit en/of brandstof die u bespaard hebt door
het opstarten/ uitvoeren van de maatregelen die hierboven staan (in deel 2)
Er zijn twee manieren om het in te vullen:
 Door een algehele schatting van het hele pakket aan maatregelen (bijvoorbeeld van 15
december tot 1 mei – Besparing = XXX kWh en XXX liter)
 óf door gegevens voor iedere maatregel die hierboven genoemd wordt de besparing te
schatten (zoals Technische maatregel 1. “Vervangen van ramen” = besparing van 200 m3
aardgas)
Maatregel
(zoals in deel 2a en 2b)
Nummer
Geschatte Besparingen
(tijdens de wedstrijdperiode)
Elektriciteit (kWh)
Brandstof (m3, liter, kg)
 Voor Transport, maak een schatting van de vermindering van brandstof, zoals gemeten
door schattingen van afstand (bijvoorbeeld: als 50 leerlingen met het openbaar vervoer
komen in plaats van met de auto, bereken de gemiddelde afstand van huis naar school en
schat de brandstofbesparing)
Transport Besparing
Maatregel
(als in deel 2)
Afstand
Nummer
Vermeden km
Brandstof besparing
(tijdens de wedstrijdperiode)
Liters
c) Energie opgewekt door hernieuwbare bronnen (als van toepassing), in kWh of
een andere eenheid.
Type technologie
Zonnethermisch
(verwarming, Water)
Zonnepanelen PV
Wind
Biomassa
Omvang (Eenheid)
Datum (van – tot )
d) Milieuvoordelen
Bijvoorbeeld, als er bomen zijn geplant, afval is gerecycled, en mogelijk CO2 uitstoot is
vermeden (hierbij kan een CO2 calculator van internet gebruikt worden, zoals
www.carbonfootprint.com). Max. 1500 karakters.
e) Overig Max. 1000 Karakters
Deel 4. Toekomstplannen
Dit gedeelte gaat over de toekomst en gaat dus niet over huidige of al afgeronde activiteiten.
We zijn benieuwd naar uw toekomstplannen, programma, activiteiten en voorziene doelen
wat betreft energieverbruik en management.
a) Beschrijf de voorgestelde toekomstplannen voor energiebesparing activiteiten op
jouw school*
Bijvoorbeeld: vooruitzicht op energie management en besparingsplannen, beleid,
verantwoordelijke personen, teams, etc. Max. 1500 karakters.
b) Welke specifieke uitkomsten, resultaten en voordelen verwacht u te bereiken?*
Max. 1500 karakters
c) Overig
Max. 1000 karakters
Deel 5. Verklaring
Alle deelnemers moeten onderstaande verklaring doorlezen en ondertekenen.
“De informatie die met deze inschrijving wordt ingezonden is waar, voor zover ik dat weet, en
ik accepteer de in dit document beschreven wedstrijdregels. Ik stem er mee in dat de EEBP
jury de projectgegevens inziet, beoordeelt, doorgeeft aan derden binnen het IUSES project en
aan de Europese Commissie en dat de resultaten eventueel gepubliceerd worden op de IUSES
website en/of in andere media of communicatie materialen.”
Plaats
Datum
Naam
(Functie)
Handtekening
Inschrijfformulier voor INDIVIDUELE of GROEPEN SCHOLIEREN
Vul het onderstaande inschrijfformulier in. Je hoeft alleen de onderdelen en/of subonderdelen
in te vullen die op jou van toepassing zijn, alleen velden met een * zijn verplicht. Echter als je
alle onderdelen invult kun je hogere scores behalen.
Deel één:
Deel twee:
Deel drie:
Deel vier:
Deel vijf:
Informatie over je huis, gebouw of ander gekozen object
Activiteiten en Maatregelen
Je behaalde besparing
Toekomstplannen voor energiebesparing
Verklaring
Let op:
Het is erg belangrijk dat wat je beweert onderbouwd wordt met bewijs, voor zover mogelijk;
dit zal een belangrijke overweging zijn voor de jury. Het staat je vrij om extra informatie in de
Bijlage toe te voegen, zoals foto’s, energierekeningen en andere bruikbare documenten.
Deel 1. Informatie over het gebouw (indien niet van toepassing, ga naar deel 2)
Bouwjaar
Geografische locatie (Lengte
en Breedte)
Vloer oppervlak /vierkante
meters van het huis (m2)*
Aantal mensen dat in het
appartement/ huis woont*
Bron van verwarming
(brandstof)*
Aardgas
Hout
Biomassa (specificeer):
Elektriciteit
Stookolie
Steenkool
Anders (specificeer):
Elektrisch vermogen volgens
contract (kW)*
Is er een
warmtekrachtkoppeling
systeem? (warmte
/elektriciteit)*
Is er stadsverwarming?*
Ja
Nee
Ja
Nee
Zijn er photovoltaïsche
zonnepanelen geïnstalleerd?*
Zijn er thermische
zonnepanelen geïnstalleerd?*
Andere hernieuwbare energie
systemen (licht toe)
Ja
Nee
Ja m²:
Nee
Vermogen (kW):
Installatie jaar:
Installatie jaar:
Informatie over andere betrokken plaatsen, anders dan een gebouw (alleen als de
activiteit niet op gebouwen slaat) Max. 1500 karakters.
Deel 2. Activiteiten en maatregelen over duurzaamheid en energiebesparing.
Dit gedeelte gaat over de huidige of al uitgevoerde activiteiten en maatregelen (hier geen
toekomstige plannen beschrijven).
Zet alle plannen op een rij en licht alle energie activiteiten toe die ondernomen zijn. Alle
activiteiten die een duurzaam gebruik van energie verbeteren, of zorgen voor besparing en
zelfs energie uit hernieuwbare bronnen opwekken zijn toegestaan.
Duur: Specificeer de duur van iedere activiteit of programma door de start en einddatum op te
schrijven. (Alleen activiteiten en energieprestaties die tijdens de wedstrijd periode zijn
uitgevoerd worden erkend in de beoordeling).
a) Technische en fysieke activiteiten
Bijvoorbeeld, verbeterde isolatie, betere ramen, opwekking van hernieuwbare energie,
vervangen verlichting, tegengaan van tocht, keuze van elektriciteitsleverancier op basis van
hernieuwbare energiebronnen, enzovoorts ...
Geef een korte beschrijving van de activiteit en/of technologie, inclusief ontwikkelaar en
energielabel (indien relevant). Max. 1500 karakters.
1.
2.
3.
4.
b) Gedragsmaatregelen *
Bijvoorbeeld, gestandaardiseerde activiteiten zoals: uitzetten van apparaten en lichten, ramen
en deuren dichtdoen, of openbaar vervoer gebruiken, etc. Hoe worden deze activiteiten
bijgehouden? Max. 2000 karakters.
1.
2.
3.
4.
c) Participatie en betrokkenheid
Leg uit wie betrokken is (geweest) bij de energiebesparing activiteiten. Noem bijvoorbeeld
familie, vrienden, de buurt, etc.
Licht de rollen van de verschillende mensen duidelijk toe, en beschrijf wie de leiding had in
de verschillende activiteiten. Max. 1500 karakters
Deel 3. Verbruik en Resultaten
Dit gedeelte gaat over het energieverbruik van het gebouw, of ieder ander object dat
onderwerp was van verbetering en over de resultaten en de voordelen die bereikt zijn door de
energie activiteiten.
(Voeg kopieën toe van bewijs als mogelijk, zoals foto’s, rekeningen, energiecertificaten, etc.)
a) Verbruik
Geef informatie over het energieverbruik (elektriciteit en/of brandstof).
Vul het formulier in en maak aparte figuren voor elektriciteit, gas en ieder ander type
brandstof verbruik. Voeg rekeningen en andere bewijsmaterialen toe (zoals een foto van de
energiemeter voor en na de wedstrijdperiode etc.) Max. 1500 karakters
b) Energiebesparing door efficiency maatregelen (Maak een schatting)
Geef een schatting van de hoeveelheid elektriciteit en/of brandstof die je bespaard hebt door
het opstarten/ uitvoeren van de maatregelen die hierboven staan (in deel 2)
Er zijn twee manieren om het in te vullen:
 Door een algehele schatting van het hele pakket aan maatregelen (bijvoorbeeld van 15
december tot 1 mei – Besparing = XXX kWh en XXX liter )
 óf door gegevens voor iedere maatregel die hierboven genoemd wordt de besparing te
schatten (zoals Technische maatregel 1. “Vervangen van ramen” = besparing van 200 m3
aardgas, te voet naar school in plaats van met de auto en de hoeveelheid bespaarde brandstof
etc.). Max. 1500 karakters
c) Opgewekte energie uit hernieuwbare bronnen (alleen indien van toepassing)
Geef een schatting van de hoeveelheid energie die opgewekt is met hernieuwbare
energiebronnen zoals eerder beschreven. Max. 1500 karakters.
f) Milieuvoordelen
Bijvoorbeeld, als er bomen zijn geplant, afval wordt gerecycled, en mogelijke CO2 uitstoot
wordt vermeden (er zou hierbij gebruik gemaakt kunnen worden van een CO2 calculator op
internet, zoals www.carbonfootprint.com). Max. 1500 karakters.
Deel 4. Toekomstplannen
Dit deel is gericht op toekomstplannen en beschrijft geen eerdere of lopende activiteiten. We
willen weten wat je toekomstige plannen, programma’s, activiteiten en doelen zijn wat betreft
energieverbruik. Max. 1500 karakters.
Deel 5. Verklaring
Alle deelnemers lezen de onderstaande verklaring en tekenen ter instemming.
“De informatie die met deze inschrijving wordt ingezonden is waar, voor zover ik dat weet, en
ik accepteer de in dit document beschreven wedstrijdregels. Ik stem er mee in dat de EEBP
jury de projectgegevens inziet, beoordeelt, doorgeeft aan derden binnen het IUSES project en
aan de Europese Commissie en dat de resultaten eventueel gepubliceerd worden op de IUSES
website en/of in andere media of communicatie materialen.”
Plaats ……………..
Datum ……………..
Voor ieder van de deelnemers:
Naam en Handtekening Deelnemer
Naam en Handtekening Ouder/Verzorger
(indien deelnemer minderjarig)
Inschrijfformulier voor MULTIMEDIA PROJECT
Vul het onderstaande inschrijfformulier in. Velden met een * zijn verplicht.
Gegevens
Over de maker
Voornaam* (of naam van je school)
Achternaam*
Adres*
Postcode*
Plaats*
Land*
Geboortedatum*
Bij welke school sta je ingeschreven
Telefoonnummer*
Fax
E-mailadres*
Website
Naam van andere deelnemers
Overige informatie:
Over het project
Titel*
Uitgevoerd door:
Duur (in minuten):
Samenvatting /Beschrijving van het werk (inhoud, doelen, technische beschrijving etc.)*:
(Max. 2000 karakters)
Verklaring
Alle deelnemers lezen de onderstaande verklaring en tekenen ter instemming.
“Ik bezit de rechten van het bovengenoemde multimedia project en ik ga akkoord met alle
onderdelen van de regels van de wedstrijd. Bovendien sta ik de partners van het IUSES
project en het EACI toe om zonder winstoogmerk gebruik te maken van mijn project voor
communicatie en promotie doeleinden, op iedere gewenste drager.
Het winnende multimedia project zal gepubliceerd worden op de website www.iuses.eu en
alleen op andere websites indien de naam van de maker en het Project Logo zichtbaar zijn,
zodat het vrij te bekijken is op het internet.”
Plaats ……………
Datum ……………
Naam en Handtekening Deelnemer
Naam en Handtekening Ouder/Verzorger
(indien deelnemer minderjarig)
HANDTEKINGEN VAN ALLE DEELNEMERS AAN HET MULTIMEDIA PROJECT DIE
ZICHTBAAR ZIJN IN HET PROJECT ALSMEDE DE HANDTEKENING VAN EEN
OUDER/VERZORGER INDIEN DE DEELNEMERS MINDERJARIG ZIJN
Download