Huishoudelijk Reglement

advertisement
Huishoudelijk Reglement
Arnhemse Volleybalvereniging Agilitas
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARNHEMSE VOLLEYBALVERENIGING AGILITAS
1
Huishoudelijk Reglement
Arnhemse Volleybalvereniging Agilitas
INHOUDSOPGAVE
Artikel 1
Lidmaatschap
Artikel 2
Boetes, schorsing en royement
Artikel 3
Jaarlijkse bijdragen/contributies
Artikel 4
Trainingen en wedstrijden
Artikel 5
Verenigingsdocumenten
Artikel 6
Bestuur
Artikel 7
Bestuurstaken
Artikel 8
Algemene Ledenvergadering
Artikel 9
Stemrecht
Artikel 10
Sponsoring
Artikel 11
Bemiddeling bij geschillen
Artikel 12
Clubblad
Artikel 13
Verenigingsorganisatie
Artikel 14
Verenigingsbeleidsplan
Artikel 15
Wijziging
Slotbepalingen
1
Huishoudelijk Reglement
Arnhemse Volleybalvereniging Agilitas
Artikel 1
Lidmaatschap
1.1A
Het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier is de enige reglementaire wijze om het
lidmaatschap van de vereniging te verkrijgen, met uitzondering van het erelidmaatschap.
1.1B
Wanneer het aspirantlid minderjarig is, dient een ouder, voogd of verzorger het inschrijfformulier
mede te ondertekenen.
1.1C
Bij toetreding tot het lidmaatschap van de vereniging is een inschrijfgeld verschuldigd dat
jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
1.2A
Opzegging van het lidmaatschap door het lid, of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers kan
alleen schriftelijk aan het adres van het verenigingssecretariaat.
1.2B
Opzegging door spelende leden kan alleen per 1 juli, 1 oktober, 1 januari of 1 april van enig jaar.
De opzegging dient uiterlijk 1 maand voor de datum waartegen wordt het secretariaat ontvangen
te zijn.
1.2C
Opzegging door de overige leden kan op elke willekeurige datum ingaan.
1.3A
In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij een langdurige blessure, langdurige afwezigheid
of zwangerschap is het mogelijk om als spelend lid tijdelijk een status van buitengewoon lidmaatschap te verkrijgen. Hierom kan schriftelijk bij het bestuur worden verzocht, waarna deze een
besluit daarover neemt.
1.3B
Tijdens de periode van het buitengewoon lidmaatschap kan het betreffende lid dan geen
aanspraak maken op de rechten die hij als spelend lid van de vereniging had.
1.3C
Wanneer aan de bijzondere omstandigheden welke aanleiding waren voor het tijdelijk
buitengewoon lidmaatschap een einde komt, is het betreffende lid verplicht dit schriftelijk te
melden aan het verenigingssecretariaat.
2
Huishoudelijk Reglement
Arnhemse Volleybalvereniging Agilitas
1.4A
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
–
door opzegging van het lid.
–
door opzegging namens de vereniging.
–
door ontzetting uit het lidmaatschap (royement).
1.4B
Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet
kan worden verwacht het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging namens de vereniging
geschiedt door het bestuur op een daarvoor geëigend tijdstip.
1.4C
Tot royement kan het bestuur besluiten wanneer een lid door handelingen of gedragingen het
belang van de vereniging in ernstige mate schaadt.
Artikel 2
Boetes, Schorsing en Royement
2.1A
Het bestuur is bevoegd tegen een lid dat bij herhaling tekort schiet in zijn verantwoordelijkheid
ten opzichte van teamgenoten en/of de vereniging, disciplinaire maatregelen te nemen.
2.1B
Als disciplinaire maatregelen staan het bestuur ter beschikking het opleggen van:
– een geldboete van maximaal ƒ 25,- per geval
– een schorsing van maximaal twee maanden.
– royement zoals omschreven in artikel 1.4
2.2A
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste twee maanden,
ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door
handelingen of gedragingen het belang van de vereniging schaadt.
2.2B
Een geschorst lid kan gedurende de periode van schorsing geen aanspraak maken op de aan zijn
lidmaatschap verbonden rechten, doch blijft wel gebonden aan de verplichtingen voortvloeiend
uit het lidmaatschap.
2.3
Het bestuur is gerechtigd aan de vereniging in rekening gebrachte boetes of andere schades, die
het directe gevolg zijn van persoonlijke nalatigheid of handelwijze van één of meerdere leden, op
deze leden te verhalen.
3
Huishoudelijk Reglement
Arnhemse Volleybalvereniging Agilitas
2.4A
Het bestuur neemt haar beslissing over schorsing of royement pas na betrokkene de gelegenheid
te hebben geboden zijn mening over de betreffende zaak toe te lichten.
2.4B
Het bestuur brengt betrokkene schriftelijk op de hoogte van de schorsing of het royement, onder
opgaaf van redenen.
Artikel 3
Jaarlijkse bijdragen en contributies
3.1A
Jaarlijks worden door de algemene ledenvergadering op de "jaarvergadering" op voordracht van
het bestuur de contributies vastgesteld.
3.1B
Hiervoor zijn de leden onderverdeeld in de volgende categorieën, waarbij als leeftijds-peildatum
1 oktober geldt:
– Spelende leden: Jeugdleden van 10 t/m 13 jaar
– Spelende leden: Jeugdleden van 14 en 15 jaar
– Spelende leden: Jeugdleden van 16 en 17 jaar
– Spelende leden: NeVoBo-competitiespelende seniorleden van 18 jaar en ouder
– Spelende leden: Met competitieteams meetrainende seniorleden van 18 jaar en ouder
– Spelende leden: Recreanten en Midweek-competitiespelende seniorleden van 18 jaar en
ouder
– Spelende leden: Gasttarief voor seniorleden van 18 jaar en ouder, waarbij de
verenigingsrechten zich beperken tot het (mee)trainen
– Buitengewone leden
– Minimumbijdrage voor donateurs
3.1C
Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door een vrijwillige jaarlijkse bijdrage de
vereniging ondersteunen zonder tegenprestatie.
3.1D
De ereleden zijn vrijgesteld van contributie.
3.2A
De contributie is verschuldigd per datum van aanvang van het lidmaatschap.
De contributie is verschuldigd tot de datum waartegen men het lidmaatschap opzegt; d.w.z. bij
tijdige opzegging tot en met het lopende kwartaal (zie ook art 1.2A en B).
4
Huishoudelijk Reglement
Arnhemse Volleybalvereniging Agilitas
3.2B
Contributierestitutie wordt in principe niet verleend. Uitzonderingen worden slechts gemaakt in
bijzondere omstandigheden ter beoordeling door het bestuur.
3.3A
Naast de verenigingscontributies worden aan de leden de voor hen van toepassing zijn de
NeVoBo-bonds- en regiocontributies en inschrijf- en teamgelden voor de diverse competities in
rekening gebracht.
3.3B
De daarbij door de vereniging af te dragen teamgelden aan de NeVoBo zullen hoofdelijk worden
omgeslagen op de competitiespelers. (totaal teamgelden gedeeld door aantal competitiespelers =
bijdrage per competitiespelend lid)
3.3C
Hierbij worden voor de senioren - en jeugd-competitiespelers twee aparte berekeningen gemaakt.
3.4
De op de "jaarvergadering" vastgestelde contributies zijn geldig over de periode 1 oktober tot 30
september en zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.
3.5A
Voor de betaling van de contributie wordt elk lid toestemming gevraagd de penningmeester te
machtigen de verschuldigde bedragen af te laten schrijven van de bank- of postbankrekening van
het Agilitas-lid.
3.5B
Deze machtiging kan te allen tijde ongedaan worden gemaakt, maar dit laat de aan de vereniging
verschuldigde bedragen onaangetast.
Dit is eveneens het geval wanneer door saldotekort bij het Agilitas-lid het per machtiging te innen
bedrag niet op de rekening van de penningmeester kan worden bijgeschreven.
3.5C
Machtigingsbasis is inning per kwartaal; op 1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april.
3.5D
Afwijkende regelingen zijn mogelijk. Daarvoor kunnen met de penningmeester individuele
afspraken gemaakt worden.
3.5E
Afhankelijk van de door de penningmeester eventueel extra te verrichten handelingen kunnen
daarbij aan het betreffende lid administratiekosten worden doorberekend.
5
Huishoudelijk Reglement
Arnhemse Volleybalvereniging Agilitas
3.6A
Wanneer er door het ontbreken van een machtiging of saldotekort geen contributie geïnd kan
worden zal er twee maal een betalingsherinnering worden verstuurd of uitgereikt.
3.6B
Wanneer er twee maanden na de vervaldatum van de machtigingsbetaling of 1e verzending van
een acceptgiro voor leden die geen machtiging hebben afgegeven en tenminste twee weken na
verzending van de laatste betalingsherinnering nog geen betaling van het verschuldigde bedrag
inclusief administratiekosten door de penningmeester is ontvangen, volgt onmiddellijk een
schorsing van het betreffende lid.
3.6C
De penningmeester verzorgt de schriftelijk schorsingsaanzegging met een kopie aan het
verenigingssecretariaat en berichten indien van toepassing aan de betreffende trainer, KSTZ- of
MORE-functionaris en teamaanvoerder.
3.6D
De schorsing duurt tot ontvangst van alle op dat moment verschuldigde gelden of maximaal twee
maanden.
3.6E
Na de maximale periode van twee maanden schorsing staan de vereniging bij het uitblijven van
betaling van de verschuldigde bedragen de disciplinaire maatregelen zoals genoemd in art.2 ter
beschikking.
Artikel 4
Trainingen en wedstrijden
4.1A
Elk spelend lid kan, mits vaardig genoeg, in principe deelnemen aan:
– de NeVoBo-competitie met inachtneming van de voorschriften dienaangaande van de
NeVoBo.
– de midweekcompetitie volgens de regels van de organisatie van de midweekcompetitie.
4.1B
Voor competitiespelende leden wordt door daarvoor aangewezen technische commissies een
indeling gemaakt voor trainingsgroepen en wedstrijdteams.
4.2A
Elk competitiespelend lid dient zich - behoudens bijzondere omstandigheden - beschikbaar te
houden voor alle door de NeVoBo of de Midweek-organisatie voor zijn/haar team vastgestelde
wedstrijden.
6
Huishoudelijk Reglement
Arnhemse Volleybalvereniging Agilitas
4.2B
Elk competitiespelend lid dient bij verhindering tot het medespelen bij een vastgestelde wedstrijd
vanwege bijzondere omstandigheden zich zo tijdig mogelijk af te melden bij de
aanvoerd(st)er van zijn/haar team.
4.2C
Elk in de NeVoBo-competitie spelend lid is verplicht tot het aanschaffen van het
verenigingstenue en daarin te verschijnen voor het spelen van alle door de NeVoBo voor
zijn/haar team vastgestelde wedstrijden. Hij/zij dient er zorg voor te dragen dat dit tenue in
goede staat verkeert en hij/zij in kleding en gedragingen de vereniging bij wedstrijden behoorlijk
vertegenwoordigt.
4.2D
Het verenigingstenue bestaat uit:
– een geel shirt met brede blauwe horizontale banen en korte mouwen;
– op het shirt aangebrachte contrasterende borst- en rugnummers met inachtneming van
de NeVoBo-reglementen die hierop betrekking hebben;
– een blauw short;
– zaalsportschoenen en sportsokken, waarvan uitvoering en kleur vrij zijn.
Artikel 5
Verenigingsdocumenten
5.1A
De vereniging kent vier verenigingsdocumenten, waarin alle zaken die als basis gelden voor het
handelen van bestuur, verenigingskader en leden in relatie tot de vereniging en tot elkaar, zijn
vastgelegd. Deze documenten zijn:
1
Statuten;
2
Huishoudelijk Reglement;
3
Verenigingsbeleidsplan;
4
Handboek Verenigingsorganisatie.
5.1B
Deze documenten kunnen alleen worden vastgesteld en gewijzigd door de algemene
ledenvergadering. Hantering en aanpassing van deze documenten is een verantwoordelijkheid
van alle leden tezamen. Wijzigingen kunnen dan ook worden voorgesteld door zowel het bestuur
als door de leden.
De verenigingsdocumenten zijn voor elk lid op verzoek tegen kostprijs te verkrijgen bij het
verenigingssecretariaat.
7
Huishoudelijk Reglement
Arnhemse Volleybalvereniging Agilitas
Artikel 6
Het bestuur
6.1A
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar volgens een door het
bestuur op te maken rooster van aftreding, dat beoogd de continuïteit binnen de bestuurswerkzaamheden te waarborgen.
6.1B
Bij bestuursverkiezingen kunnen aftredende bestuursleden zonder kandidaatstelling worden
herkozen.
6.2A
Andere spelende of buitengewone leden kunnen door het bestuur of tenminste drie
stemgerechtigde leden kandidaat gesteld worden voor het bestuur.
6.2B
Personen van buiten de vereniging kunnen, mits zij zich bij de vereniging hebben aangemeld als
buitengewoon lid, ook kandidaat gesteld worden voor het bestuur, maar in dat geval zal een korte
beschrijving van de achtergrond van de kandidaat bijgevoegd dienen te worden.
6.3
Een kandidaatstelling vanuit de leden dient schriftelijk te geschieden aan het
verenigingssecretariaat, tenminste 3 dagen voor de betreffende Algemene Ledenvergadering.
6.4A
De bestuursleden worden niet in functie gekozen, met uitzondering van de voorzitter.
6.4B
Het bestuur dient na een bestuursverkiezing of andere mutatie de leden zo spoedig mogelijk te
informeren over de functieverdeling binnen het bestuur.
6.5A
Het bestuur is gerechtigd tussentijds vacante of openvallende bestuursposten, wanneer dat naar
haar oordeel noodzakelijk is, door een niet-gekozen bestuurslid te laten waarnemen.
6.5B
Dit niet-gekozen bestuurslid kan aan de bestuursvergaderingen deelnemen, maar heeft geen stem
bij stemmingen binnen het bestuur en kan de vereniging ook niet naar buiten vertegenwoordigen.
6.5C
Het bestuur is verplicht het betreffende niet-gekozen bestuurslid op de eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering als
kandidaat voor een bestuursverkiezing voor te dragen.
8
Huishoudelijk Reglement
Arnhemse Volleybalvereniging Agilitas
6.6
Een bestuurslid kan te allen tijde worden geschorst, waarbij hij zijn bestuursvolmachten verliest:
Dit kan alleen wanneer de belangen van de vereniging in het geding zijn.
–
Door de algemene ledenvergadering voor een periode van maximaal twee maanden.
Wanneer er binnen die periode door de algemene ledenvergadering geen besluit tot
ontslag uit de bestuursfunctie wordt genomen, vervalt de schorsing automatisch;
– Door een unaniem besluit van de overige bestuursleden. In dat geval dient het bestuur
zo spoedig mogelijk een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen om deze
schorsing te doen bekrachtigen of vernietigen.
Artikel 7
Bestuurstaken
7.1
De verenigingsvoorzitter, bij verhindering te vervangen door één van de overige bestuursleden:
– heeft het recht aanwezig te zijn bij de vergaderingen van onder
bestuursverantwoordelijkheid binnen de vereniging opererende commissies;
– heeft het recht namens de vereniging de aan de vereniging toekomende stemmen uit te
brengen of te doen brengen in de daarvoor in aanmerking komende vergaderingen van
de NeVoBo.
7.2
De overige bestuurstaken staan omschreven in het "Handboek Verenigingsorganisatie".
7.3A
Het bestuur heeft mandaat voor alle gebruikelijke handelingen welke verbonden zijn met de haar
toegedeelde taken.
7.3B
Ten aanzien van verplichtingen die zij namens de vereniging aangaat buiten de gebruikelijke
afspraken met derden, is de goedkeuring van de algemene ledenvergadering vereist ingeval:
– deze verplichtingen van uitzonderlijke en/of structurele aard zijn;
–
er uitgaven boven ƒ 1.000,- mee gemoeid zijn.
7.3C
De penningmeester dient voor alle ongebruikelijke uitgaven toestemming van het bestuur te
hebben.
7.4
Het bestuur is gerechtigd onder haar verantwoording en controle voor uitvoering van onderdelen
van haar taak, waarvoor zij dit zinvol acht, commissies in te stellen, waarvan de leden door het
bestuur benoemd worden ofwel worden gekozen door de algemene ledenvergadering.
9
Huishoudelijk Reglement
Arnhemse Volleybalvereniging Agilitas
7.5
Buiten de Algemene Ledenvergaderingen informeert het bestuur de leden over alle belangrijke
lopende zaken via het clubblad of zo nodig door middel van apart te verspreiden bestuursmededelingen in een andere vorm.
Artikel 8
Algemene Ledenvergaderingen
8.1
Onder Algemene Ledenvergaderingen wordt verstaan:
– de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering);
– bijzondere Algemene Ledenvergaderingen.
8.2A
Alle leden van de vereniging hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering met
uitzondering van geschorste leden en geschorste bestuursleden.
8.2B
Over toelating van andere personen beslist de algemene ledenvergadering.
8.3A
De Algemene Ledenvergaderingen worden geleid door de verenigingsvoorzitter of enig ander
bestuurslid, ofwel met instemming van het bestuur door een ander verenigingslid of iemand van
buiten de vereniging.
8.3B
De voorzitter van de Algemene Ledenvergadering
– is daar met de leiding van de vergadering en het handhaven van de orde belast;
– heeft het recht de discussie te sluiten, tenzij de meerderheid van de aanwezige leden
zich daartegen verklaart.
8.4A
Behoudens bijzondere omstandigheden die dit onmogelijk maken, zal de jaarvergadering in de
maanden september of oktober worden vastgesteld.
10
Huishoudelijk Reglement
Arnhemse Volleybalvereniging Agilitas
8.4B
Op de agenda voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering dienen de volgende punten voor te
komen:
– jaarverslag bestuur en verantwoording gevoerde bestuur/beleid;
– financieel verslag penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar;
– verslag adviesorgaan financiële organisatie en verkiezing nieuwe leden voor dat
adviesorgaan;
– bestuursverkiezing;
– begroting nieuwe verenigingsjaar en vaststelling van de jaarlijkse bijdragen en
contributies;
– verenigingsbeleidsvoornemens;
– verslag en verantwoording clubbladredactie.
8.5A
Overeenkomstig het bepaalde in art.8.4B, sub c, wordt jaarlijks een adviesorgaan financiële
administratie uit de leden benoemd, welke belast is met het controleren van de financiële verantwoording van de vereniging.
8.5B
Zij wordt samengesteld uit twee leden, niet bestuurslid zijnde, waarvan er jaarlijks één aftredend
is.
8.5C
Het adviesorgaan financiële administratie heeft recht op inzage van alle stukken die de financiële
administratie van de vereniging betreffen. De penningmeester is verplicht deze te overleggen.
8.6A
In een Algemene Ledenvergadering worden alle voorstellen welke met de agenda aan de leden
bekend zijn gemaakt, besproken.
Deze voorstellen, eventueel aangepast naar aanleiding van het overleg kunnen vervolgens in
stemming worden gebracht.
8.6B
Maar ook alle ter vergadering ingediende of opgestelde voorstellen kunnen, na bespreking, in
stemming worden gebracht
– mits het voorstel een onderwerp betreft dat op de agenda van de vergadering staat
aangegeven;
– wanneer het bestuur of tenminste 3 van de aanwezige stemgerechtigde leden daar geen
bezwaar tegen maken.
11
Huishoudelijk Reglement
Arnhemse Volleybalvereniging Agilitas
Artikel 9
Stemrecht
9.1A
Stemgerechtigde leden welke niet persoonlijk op een Algemene Ledenvergadering aanwezig
kunnen zijn, kunnen een ander stemgerechtigd lid van de vereniging machtigen namens hen te
stemmen.
9.1B
Daartoe wordt met de uitnodiging en agenda voor elke Algemene Ledenvergadering een
machtigingsformulier meegezonden.
9.1C
Een stemgerechtigd lid kan als gemachtigde ten hoogste drie andere stemgerechtigden
vertegenwoordigen.
9.2A
Stemmingen over personen geschieden in principe schriftelijk. De algemene ledenvergadering
kan hier echter van afwijken wanneer geen van de stemgerechtigde aanwezigen daar bezwaar
tegen maakt.
9.2B
Stemmingen over zaken geschieden mondeling of met handopsteking, tenzij het bestuur of
tenminste één van de aanwezige stemgerechtigde leden een schriftelijke stemming verlangen.
9.3A
Bij stemmingen beslist de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
9.3B
Bij het herstaken van de stemmen over een zaak wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij
herstaken van de stemmen betreffende personen beslist het bestuur.
9.3C
Bij voorstellen welke op grond van de verenigingsdocumenten, zoals genoemd in art.5 zulks
vereisen, zijn deze, in afwijking van het bovenstaande, pas aangenomen wanneer tenminste
tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen het voorstel ondersteunen.
9.3D
Onder geldig uitgebrachte stemmen worden niet verstaan:
– blanco stemmen of onthouding van stemming;
– onleesbare, van commentaar voorziene of met de naam van het lid ondertekende
stemmen.
12
Huishoudelijk Reglement
Arnhemse Volleybalvereniging Agilitas
9.3E
Bij stemmingen wordt door de algemene ledenvergadering uit de aanwezige stemgerechtigde
leden zonder bestuursfunctie een stembureau van tenminste twee personen benoemd dat verantwoordelijk is voor de correcte gang van zaken bij het stemmen.
Artikel 10
Sponsoring
10.1A
Sponsoring zal altijd vorm moeten krijgen in een sponsor-overeenkomst of sponsorcontract,
waarin in ieder geval de sponsor en de vereniging partij zijn.
10.1B
De vereniging kan eisen stellen aan de sponsor, de wijze van sponsoring en het doel van de
sponsoring.
10.1C
Een sponsor-overeenkomst
ledenvergadering.
of
-contract
behoeft
de
goedkeuring
van
de
algemene
10.2
Het bestuur is gemachtigd over dergelijke overeenkomsten of contracten te onderhandelen en
deze af te sluiten onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene ledenvergadering.
10.3A
Bij sponsoring geldt als uitgangspunt dat het door de sponsor gebodene en de van de vereniging
verwachte tegendiensten met elkaar in evenwicht zijn.
10.3B
De vereniging onderscheidt:
– teamsponsoring;
– sponsoring van een verenigingsdeel;
– sponsoring van de gehele vereniging;
– sponsoring van een éénmalige verenigingsactiviteit.
10.3C
Tenzij de sponsoring voor een éénmalige activiteit bedoeld is, dient zij, afhankelijk van aard en
doel, voor langere tijd te worden afgesproken.
10.3D
De geldelijke of geldswaardige baten uit sponsoring zullen niet in de verenigingsbegroting
worden opgenomen, tenzij reeds ontvangen of contractueel toegezegde baten daarin worden
aangewend voor herkenbare extra activiteiten of extra uitgaven welke daarmee geheel gedekt
zijn.
13
Huishoudelijk Reglement
Arnhemse Volleybalvereniging Agilitas
14
Huishoudelijk Reglement
Arnhemse Volleybalvereniging Agilitas
Artikel 11
Bemiddeling bij geschillen
11.1
Bij meningsverschillen of conflicten binnen de vereniging welke tussen betrokken partijen niet
opgelost kunnen worden, zijn drie mogelijkheden voor bemiddeling voorzien:
– bemiddeling door het verenigingsbestuur, een bestuurslid of de voorzitter, indien geen
partij en aanvaardbaar voor betrokkenen;
– bemiddeling door een door de algemene ledenvergadering benoemde of door partijen in
overleg samengestelde Commissie van Goede Diensten;
– een bemiddelaar van buiten de vereniging; bijvoorbeeld (bij voorkeur) vanuit de
Arnhemse sportfederatie of de NCSU.
11.2
Partijen dienen zich, met name bij mogelijkheid c) uit het voorgaande artikel, vooraf uit te
spreken of zij zich al dan niet gebonden verklaren aan het advies van de bemiddelaar.
Artikel 12
Clubblad
12.1
Onder directe verantwoordelijkheid van de Algemene Ledenvergadering die daarvoor een
redactie kan benoemen wordt periodiek een clubblad onder de leden verspreid.
12.2A
Alle leden hebben het recht dit clubblad uitgereikt of toegezonden te krijgen.
12.2B
Eventueel kan hiervoor aan andere dan spelende leden een bijdrage in de kosten worden
gevraagd.
Artikel 13
Verenigingsorganisatie
13.1A
Het "Handboek Verenigingsorganisatie", zoals naar vorm en inhoud goedgekeurd door de
algemene ledenvergadering van 25 april 1986, inclusief daaropvolgende en toekomstige
aanpassingen, geldt als basis voor de interne organisatie van de vereniging.
13.1B
In het handboek zijn de verenigingsstructuur, verantwoordelijkheden, beslissingsbevoegdheid,
functie- en taakomschrijvingen, procedures (taken en overleg in een bepaalde tijdsvolgorde) en
communicatielijnen omschreven en benoemd.
15
Huishoudelijk Reglement
Arnhemse Volleybalvereniging Agilitas
13.2
Wijzigingen van en aanvullingen op dit handboek behoeven de goedkeuring van de algemene
ledenvergadering.
13.3
Het "Handboek Verenigingsorganisatie" mag geen artikelen bevatten welke in strijd zijn met
Statuten of Huishoudelijk Reglement van de vereniging.
Artikel 14
Het Verenigingsbeleidsplan
14.1
Het "Verenigingsbeleidsplan", zoals naar vorm en inhoud goedgekeurd door de algemene
ledenvergadering van 17 februari 1995, inclusief daaropvolgende en toekomstige aanpassingen,
verwoordt de uitgangspunten van de vereniging met betrekking tot een 9-tal aandachtsvelden, te
weten:
1
Verenigingsorganisatie;
2
Financiën en Sponsoring;
3
NeVoBo-competitie;
4
Recreanten en Midweekcompetitie;
5
Materiaal;
6
Verenigingsleven;
7
Accommodatie;
8
Jeugd;
9
Vrijwillig Verenigingskader.
14.2
Wijzigingen van het verenigingsbeleidsplan behoeven de goedkeuring van de algemene
ledenvergadering.
14.3
Het verenigingsbeleidsplan mag niet in strijd zijn met hetgeen in Statuten en Huishoudelijk
Reglement van de vereniging is vastgelegd.
14.4
Jaarlijks formuleert de algemene ledenvergadering beleidsvoornemens voor het lopende of
komende verenigingsjaar.
16
Huishoudelijk Reglement
Arnhemse Volleybalvereniging Agilitas
Artikel 15
Wijziging
15.1
Tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan worden besloten door de algemene
ledenvergadering, op voorstel van het bestuur of tenminste vijf stemgerechtigde leden, met een
meerderheid van tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
15.2
Besluiten van de algemene ledenvergadering welke niet zijn voorgesteld als wijziging op het
Huishoudelijk Reglement, maar wel als doel hebben om bepaalde zaken binnen de vereniging
structureel te regelen, kunnen in de eerstvolgende jaarvergadering, ook met een volstrekte
meerderheid als een artikel in het Huishoudelijk Reglement worden opgenomen.
SLOTBEPALINGEN
16.1
De vereniging, het bestuur of individuele bestuursleden kunnen geen aansprakelijkheid
aanvaarden voor:
– ongevallen of letsel van welke aard ook ten gevolge van deelname aan trainingen en
wedstrijden van de vereniging;
– diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van leden;
– of op enige andere wijze.
16.2
Waar in Verenigingsdocumenten wordt gesproken over voorzitter, secretaris, penningmeester,
aanvoerder, speler enzovoort, geldt dit tevens voor een vrouwelijk persoon.
16.3
Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de in dit reglement genoemde bepalingen.
16.4
Besluiten, genomen door de algemene ledenvergadering, zijn van gelijke kracht als dit reglement,
echter voorzover niet in strijd met dit reglement of de Statuten van de vereniging.
Bij verschil van opvatting over enig artikel van dit reglement, en in gevallen waarin dit
reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Aldus vastgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering d.d. 4 en 7 juni 1999.
(Vervangt een eerdere uit april 1978 daterende en in 1988, 1989 en 1993 gewijzigde versie)
Gewijzigd door de algemene ledenvergadering d.d. 24 oktober 2000.
17
Download