20141123T0930-Welkomkerk-L373

advertisement
LITURGIE MORGENDIENST 23 november 2014 Zuidland
Herdenking van de overledenen
Voorgangers: Ds. J. Schep
Mevr. P. Haver-Terlouw
Organist: Leen Monster
M.m.v.
: Eline Bierling
Michiel de Leeuw van Weenen
Thema: “Verbonden in Verdriet”
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 107: 1 en 20
“Gods goedheid houdt ons staande...
Stil gebed - Bemoediging en Groet
Klein Gloria
Overlijdensafkondiging – orgelspel “Vaste Rots van mijn behoud”
(ELB 189a)
Gebed om Gods ontferming
Zingen: NLB 221: 1 en 3 “Zo vriendelijk en veilig...
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Wij zingen het lied van de maand: NLB 935
“Je hoeft niet bang te zijn...
Onder orgelspel gaan de kinderen naar de Kindernevendienst
Schriftlezing: Jesaja 11: 1 en 2; 5-10
Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
De geest van de HEER zal op Hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en eerbied voor de HEER.
Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.
Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.
Een koe en een beer grazen samen,
hun jongen liggen bijeen;
een leeuw en een rund eten beide stro.
Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg.
Want kennis van de HEER vervult de aarde,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.
Op die dag zal de telg van Isaï
als een vaandel voor alle volken staan.
Dan zullen de volken Hem zoeken
en zijn woonplaats zal schitterend zijn.
Jesaja 25: 6-9
Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten
voor alle volken een feestmaal aan:
uitgelezen gerechten en belegen wijnen,
een feestmaal rijk aan merg en vet,
met pure, rijpe wijnen.
Op deze berg vernietigt Hij het waas
dat alle volken het zicht beneemt,
de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.
Voor altijd doet Hij de dood teniet.
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,
de smaad van zijn volk neemt Hij van de aarde weg
– de HEER heeft gesproken.
Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God!
Hij was onze hoop: Hij zou ons redden.
Hij is de HEER, Hij was onze hoop.
Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!’
Zingen: Psalm 87: 1, 3 en 4 “Op Sions berg...
Lezing: I Thessalonicenzen 4: 13-18
Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren,
zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij
ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf.
Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de
doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de
bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen.
Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn,
samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen
we altijd bij Hem zijn. Troost elkaar met deze woorden.
Wij zingen als lied van vertrouwen: NLB 887
“Wees stil en weet…
Verkondiging “Verbonden in verdriet”
Zingen: NLB 753 “Er is een land van louter licht...
onder het naspel komen de kinderen terug uit de nevendienst
HERDENKING
Muzikaal intermezzo: “Air” van Johann Sebastian Bach
Een
Wij
aan
Hij
geloofsbelijdenis
vertrouwen ons toe
de Heer van ons leven.
heeft ons gedacht
en uitgesproken,
blijvend tot Zijn vrienden bestemd.
De aarde is het huis
waar Hij bij ons wonen zal.
Zijn Naam is ons vertrouwd,
van Zijn trouw weten wij
dankzij Jezus, Zijn gezalfde.
In Zijn leven en sterven
vinden wij onszelf terug.
Op Hem bleef Gods oog rusten,
de duistere dreiging van de dood
heeft Hij ontkracht.
Wij geloven
dat onze dagen niet tevergeefs zijn,
ons leven niet voorgoed
ten dode opgeschreven.
Hij zal ons herscheppen
naar lijf en leden nieuw,
bekleed met Christus.
Bewogen door Zijn adem,
tot leven gewekt
door de hartslag van Zijn liefde
zullen wij bestaan.
Alle weggeworpen leven
-vertrapt en waardeloos geachtzal Hij glansrijk vernieuwen
naar de volle maat
van Zijn beminde, Zijn Zoon.
Wij verwachten
het komen van de nieuwe aarde,
waar de nacht voorgoed is verbleekt,
de pijn van het verleden genezen is.
Zingenderwijs
zullen wij daar leven
want stralend
is Hij over ons opgegaan.
Ons thuis hebben wij gevonden
bij Hem.
uit:
Wachtwoorden in de nacht
Sytze de Vries
Noemen van de namen .... Wij gedenken nu degenen uit onze gemeente,
die in dit afgelopen jaar overleden zijn
....
hun namen worden voor Gods aangezicht genoemd
Jan Hendrik Willem de Haas
Abraham Pieter van der Wagt
Maria Rehorst-van Leeuwe
Willem Reinder Meiburg
Hermanus Lindhout
Elizabeth Steintje Breeman-Mol
Theo Breeman
Elizabeth Monster-Bevaart
Jacob van Meggelen
Aria Jacoba Snel-van Rij
Bastiana de Hoog-Stolk
Adriana Arkenbout-Poldervaart
Gerrit Meuldijk
Pietertje Boutkan-Jongejan
Arendje van Meggelen-van Bodegom
Nel Zevenbergen-van Rij
Elisabet Hendrika van Kempen
Isaäc Samuel Korpershoek
....
een kaars wordt ter gedachtenis aangestoken
met het licht van de Paaskaars
....
en een laatste kaars steken wij aan
in gedachtenis aan allen,
van wie wij op dit moment de naam in stilte noemen,
van hen die ons zo lief waren en die ons zijn voorgegaan.
.... stilte
Muzikaal intermezzo: “I Giorni” van Ludovico Einaudi
Zingen: NLB 730: 1 “Heer, herinner U de namen...
GEBEDEN EN GAVEN
Pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: NLB 657: 1, 2 en 4 “Zolang wij ademhalen...
ZENDING EN ZEGEN
Zegen
U bent van harte welkom voor de ontmoeting in zaal 5
De draad van de liefde
De draad van de liefde
verbindt mij met jou
de draad van het gemis
verbindt mij met jou
zoveel draden verbinden mij
met zoveel mensen
altijd is er die draad met jou
ze doorkruist alle andere draden
ze geeft betekenis aan alle levensdraden
de draad van de liefde
verbindt voor altijd
de draad van ’t gemis
verweeft zich met die van de liefde
Marinus van den Berg
Download