Op reis met stakeholders

advertisement
Op reis met
stakeholders
2 juni 2016
JOS REINHOUDT
• MVO training, research, consultancy
• MVO Nederland, Duurzame
Denkkracht, BECO/EY, Berenschot
• Thema’s: transparantie, strategie,
stakeholderdialoog, impact, empathie
[email protected]
@JosReinhoudt
2
INHOUD (EN DAT IN 75 MINUTEN!)
Klein beetje theorie
Aan de slag:
• Stakeholders benoemen
• Belangrijkste stakeholders selecteren
VRAGEN?
ROEPT U MAAR!
• Relatie met stakeholder beoordelen
• Interactie met stakeholders
• Stakeholderinput gebruiken
Afronding
NB: ZIE OOK HET ONLINE STAPPENPLAN OP
http://mvonederland.nl/stappenplan-stakeholdermanagement
Wat zijn stakeholders?
STAKEHOLDER, DEFINITIES
ISO 26000: Stakeholders zijn organisaties of individuen die een
belang hebben bij beslissingen of activiteiten van een organisatie.
GRI-G4: Stakeholders worden gedefinieerd als intiteiten of
individuen waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat ze op
significante wijze beïnvloed worden door activiteiten, producten
en diensten van een organisatie; en waarvan redelijkerwijs
verwacht kan worden dat hun acties invloed hebben op de
mogelijkheden van een organisatie om succesvol zijn strategie te
implementeren en zijn doelen te bereiken.
AA1000: Stakeholders are those individuals, groups of individuals or
organisations that affect and/or could be affected by an
organisation’s activities, products or services and associated
performance with regard to the issues to be addressed by the
engagement.
KORTOM:
Een stakeholder is
iedere persoon of organisatie
die beïnvloed wordt door jouw organisatie
of die invloed heeft op jouw organisatie.
Waarom zijn
stakeholdersbelangrijk?
STAKEHOLDERS EN MVO
Bedrijven kunnen alleen bestaan in een sociale context,
in ´de maatschappij´
Stakeholders vertegenwoordigen ‘de maatschappij’
• Wat is acceptabel? Alleen ‘de maatschappij’ kan dat
bepalen
• Dus: MVO hangt onvermijdelijk af van cultuur, plaats,
tijd, je plaats in de keten, etc
• Wat is hier en nu ´maatschappelijk verantwoord´?
• En in 2020? In China?
Conclusie: je zult moeten omgaan met je stakeholders
8
STAKEHOLDER ENGAGEMENT 2.0
Bron: Stephanie Draper, Greenbiz
9
WIE ZIJN MIJN STAKEHOLDERS?
WE’RE SURROUNDED!
overheid
lokale
politiek
omgeving
media
brancheorganisaties
Uw bedrijf
leveranciers
klanten
wetenschap
aandeelhouders
belangengroepen
medewerkers
11
financiële sector
MVO NEDERLAND - MVO: PRINCIPES EN PRAKTIJK
STAKEHOLDERS STRUCTUREREN
Naar plek in de omgeving
• Intern: collega’s, dochterbedrijven, aandeelhouders
• In de keten: leveranciers, klanten, concurrenten
• Buiten de keten: NGOs, overheid, buren, vakbonden, banken
Naar issues:
• Klimaat
• Werkomstandigheden
• Productkwaliteit
• Innovatie
• Veiligheid
• Marktpositie
• Lucht/water/bodemkwaliteit
• etc
12
STAKEHOLDERS EN WAARDECREATIE
Bron: IIRC, integratedreporting.org
13
OPDRACHT 1
Werk in 4 groepjes
Kies een bedrijf uit van een deelnemer
Maak een lijst van stakeholders
In 5 minuten!
14
CONTACT
Henry Kissinger: “Who do I call if I want to call Europe?”
STAKEHOLDERS WEGEN
Alle stakeholders zijn
belangrijk, maar…
STAKEHOLDERS WEGEN: MACHT/BELANG
Macht
hoog
laag
Tevreden houden
Key players: goed managen
• Lever op verzoek
informatie
• Probeer ze voor je te
winnen
• Interviewen over
MVO-issues
• Persoonlijk contact
• Uitnodigen in focusgroepen
Minimale inspanning
Geinformeerd houden
• Info via website
• Potentiële ambassadeur
• Wees vriendelijk
Belang
hoog
OPDRACHT 2
Selecteer de belangrijkste 3-5 stakeholders uit de lijst
Hulpvragen
• Belang: Wie is écht geinteresseerd in uw bedrijf?
• Macht: Wie kan u echt helpen / dwarszitten?
• Maak de stakeholders specifiek (‘naam en rugnummer’)
UW RELATIE MET DE STAKEHOLDER
19
MVO NEDERLAND - MVO: PRINCIPES EN PRAKTIJK
NIVEAUS VAN STAKEHOLDERBETROKKENHEID
Motief:
Innovatie / shared value
To know me is to love me
Richtlijnen volgen
License to operate
20
LICENSE TO OPERATE: INGETROKKEN
Voorbeelden
 Pelsdierindustrie
 Clusterbommen
 Financiële sector?
RICHTLIJNEN, ACCEPTATIE
Voorbeelden
 Intensieve veehouderij?
 Gentech?
APPROVAL
Voorbeeld
 Nanotech
CO-CREATIE, INNOVATIE, SHARED VALUE
Voorbeelden
 DSM - World Food Program
Nutrition Improvement Program
 SITA/Suez – Unilever
Ontwikkeling nieuwe fles
voor zwart wasgoed
 Vitens - RadboudUMC
Geneesmiddelen in grondwater
WAT WILT U?
Wat wilt u van uw stakeholders?
Is dat haalbaar? Wat heeft u te bieden?
Samenwerken
(‘Stakeholderengagement’)
Betrekken
(‘Stakeholdermanagement’)
Onderhandelen
Vertellen, consulteren
(‘Crisismanagement’)
INTERACTIE MET STAKEHOLDERS
STAKEHOLDER INTERACTIE
Verschillende vormen, afhankelijk van het doel:
• Informatie geven
• Information ophalen (enquêtes, surveys)
• Individuele interviews (key players)
• Multistakeholdersessies
• Online discussie
• Etc
INTERVIEWSCHEMA
Vaak mede-uitgevoerd door consultants (neutraal)
Wat zijn de belangrijkste MVO-issues voor ons bedrijf?
• Eerst: open vraag, dan lijst met issues bespreken
Wat verwacht je van ons op deze issues?
• Wat is ons corporate image? Hoe ziet u ons merk?
Wat denkt u over onze prestaties?
• Hoe doen we het? Bent u tevreden met onze inspanningen?
Wat kunnen we verbeteren?
• Gaan we dat samen doen?
GROEPSESSIE
Multistakeholderbijeenkomst, soms per issue, vaak niet
• Rondleiding
• Kennismakingsrondje
• Presentatie door het bedrijf
• Discussie per issue in subgroepen
• Conclusies, terugkoppeling
OPDRACHT 3
• Wat wilt u van uw belangrijkste stakeholders?
• Wat is een geschikte interactievorm?
30
WAT DOEN MET DE INPUT VAN STAKEHOLDERS?
31
INPUT VERWERKEN
• Geen standaard recept
• Stakeholders zijn belangrijk, ze zijn
niet de baas van uw bedrijf
• Resultaten worden besproken door
het management (dus presenteer ze
op een hanteerbare en begrijpelijke
manier)
• Plaatjes en grafieken zijn handig
32
MVO NEDERLAND - MVO: PRINCIPES EN PRAKTIJK
RESULTATEN: SPINNEWEB
climate
Wat doen:
prestaties
verbeteren of
verwachtingen
bijstellen?
water quality
working cond
air quality
product quality
safety
innovation
expected
performance
transport
MATERIALITEITSMATRIX
34
VOORBEELD
35
MVO NEDERLAND - MVO: PRINCIPES EN PRAKTIJK
VOORBEELD
36
SAMENVATTING
• Stakeholders vertegenwoordigen jouw maatschappij
• Maak de lijst stakeholders specifiek
• Deel ze in naar plaats in de omgeving, issue of ‘IIRC-kaptaal’
• Schat in welke stakeholders meeste macht/belang hebben
• Besteed de meeste aandacht aan key players
• Realiseer je wat je relatie is met de stakeholders
• Baseer je MVO-strategie mede op stakeholder-input
• Streef naar gezamenlijke projecten op belangrijke issues
Of kan het ook helemaal anders?
37
RIFKIN OVER EMPATHIE
Empathie:
Kunnen voelen wat anderen voelen
Nieuw tijdperk:
• The age of faith: ora et labora
• The age of reason: ik denk dus ik ben
• The age of empathy:
ik participeer dus ik ben
Stakeholder management?
Jos Reinhoudt
[email protected]
06 20408049
@JosReinhoudt
Download