Stakeholdermanagement

advertisement
Stakeholdermanagement
HKZ
10 november 2015
Petra van der Jagt CKMZ
Programma






Wat en wie zijn stakeholders
Stakeholdermanagement: what is new
Relatie tot HKZ schema 2015
Inbedding in KMS
Interactieve uitwisseling
Vragen
Wat is een stakeholder

Alle personen en ondernemingen die betrokken zijn bij
een onderneming. Denk aan personeelsleden,
leveranciers, afnemers, aandeelhouders, geldschieters
en dergelijke.
Zomaar wat definities van “stakeholder”



Een belanghebbende of stakeholder is iemand die invloed
ondervindt (positief of negatief) of zelf invloed kan
uitoefenen op een specifieke organisatie of een onderdeel
hiervan.
Diverse doelgroepen die vanuit een specifiek belang bij de
onderneming betrokken zijn zoals medewerkers,
ondernemingsraad, aandeelhouders, financiers en
klanten.
Stakeholders zijn personen die een bepaalde interesse
hebben in de uitkomst van een te realiseren product of
dienst, of ze hebben een bepaald effect op dat beoogde
resultaat.
(vervolg)




Een stakeholder is iemand die iets krijgt (of verliest) als
gevolg van een project. Bijvoorbeeld: functionaliteit,
inkomsten, status etc.
Ieder individu of groep van individuen die de
onderneming kan beïnvloeden of door de onderneming
beïnvloed kan worden.(Freeman)
Elke partij die noodzakelijk is voor het overleven en het
succes van een onderneming.(Reed)
Individuele of groepen van individuelen die of beïnvloed
worden door een organisatie of project, of de
mogelijkheid bezitten om een organisatie of project te
beïnvloeden.
Waar hebben we het over bij een zorgorganisatie?


Zorgaanbieder is een maatschappelijke onderneming
met als belangrijkste doelstelling het leveren van
verantwoorde en kwalitatief goede en veilige zorg
Wie zijn (of kunnen) die stakeholders (zijn)?
Cliënten, medewerkers, zorgverzekeraar, gemeente,
IGZ, patiëntenvereniging, OR, branchevereniging,
politiek, omwonenden, samenwerkingspartners in de
keten (toeleveranciers en doorverwijzers),
woningbedrijf…………
Onderscheid interne – externe stakeholders
Intern
 Cliënten(systeem)
 Cliëntenraad
 Professionals
 OR / MR
 Verplk adviesraad
 Medische staf
Extern
 Zorgverzekeraar
 IGZ / NZa
 Politiek
 Gemeente
 Burgers/omwonenden
 Patiëntenvereniging
 Banken/fin. Instelling
 Uitzendorganisatie
Rol/belangrijkheid stakeholders



Risicomanagement
Contextanalyse
Rol stakeholders
Organistiedoelstellingen



Wat staat het halen van
de doelstellingen in de
weg
Wat draagt juist bij aan
behalen van
doelstellingen
Welke rol spelen
stakeholders daarbij
What is at stake:
If something that is valuable is at stake, it is in a
situation where it might be lost





Beleving
Bewustzijn
Imago / risico’s
Meerwaarde creëren over en weer
Omgevingsbewustzijn
We weten wie
wanneer in te
schakelen,
betrekken partijen
op juiste
momenten en
leren van elkaar
win-win situatie
omgevingsgericht
stakeholderinzicht
omgevingsbewust
relevan
tie
intern gericht
We
onderscheiden
stakeholders en
kennen wensen
Behoef
te aan
inzicht
Is dit thema nieuw?



De Zorgbrede Governancecode 2010 geeft aan dat het
verplicht is om een beleid voor de dialoog met de
belanghebbendenen op te stellen.
Kwaliteitskader verantwoorde Zorg spreekt van belang
van cliëntenraden en collectieve cliëntenparticipatie
HKZ schema rubriek 1.5 VV&T Ketenafspraken
Nieuw HKZ schema
“De organisatie kent de eisen en de verwachtingen van
stakeholders en stemt het beleid daarop af.”
 Rubriek 4 Norm 4.2
- De organisatie weet welke stakeholders relevant zijn
- Zij kent hun eisen/belangen
- Organisatie monitort en evalueert de informatie mbt
klanten en stakeholders en hun relevante eisen
- De organisatie zorgt ervoor dat zij kan voldoen aan de
beweringen t.a.v. zorg- en dienstverlening die zij
aanbiedt
Hoe vorm te geven in het KMS

Plan:
-stakeholdersbeleid
-overzicht stakeholders
in relatie tot doelen

Do:
-uitvoeren analyse
-matrix opstellen
-betrekken bij beleid
Rol die stakeholders spelen
Voorbeeld:
Ziekenhuis
In gesprek met elkaar
(Externe) stakeholders overzicht
Hoog
Invloed
‘Tevreden houden’
‘Strak op sturen’
‘Minimaal monitoren’
‘Geïnformeerd houden’
Laag
Belang
Hoog
Reflectie op stakeholdermanagement in de
organisatie (Check and Act)









Consultatierondes
Eén op één evaluaties en dialogen
Thema audit
Audits waarin stakeholders zelf een rol spelen
Stakeholdersenquête
360 gr feedback waarin stakeholders een rol hebben
Klantenpanels
Invitational conferences mbt specifieke thema’s
Directiebeoordeling
Veel succes
Download