criteria - Stad Kortrijk

advertisement
Subsidies Noord-Zuid projecten Stad Kortrijk
In kader van haar Noord-Zuidbeleid ondersteunt de Stad Kortrijk solidariteit met het Zuiden.
Jaarlijks wordt een budget voorzien voor ondersteuning van projecten in het Zuiden.
Deze projectenpot wordt verdeeld onder projecten van erkende ngo’s en kleinschalige projecten
van lokale Noord-Zuidorganisaties/ - groepen.
De eerste groep wordt via een jaarlijkse toelage aan de koepel van de Noord-Zuid ngo’s (11.11.11)
ondersteund. De andere groep kan een subsidie krijgen na het indien van een projectaanvraag.
Projectaanvragen worden getoetst aan de hand van de volgende criteria:
1. Wie komt in aanmerking voor deze subsidie?
De subsidie is bedoeld voor Kortrijkse Noord-Zuid organisaties en voor Kortrijkse verenigingen die
een project in het Zuiden willen opzetten of steunen.
De aanvrager engageert zich om:
- het project voor te stellen op de site van de Noord-Zuidraad;
- aanwezig te zijn op een samenkomst met alle projectindieners die een subsidie
ontvangen;
- minstens 1 maal per jaar een publiek informatiemoment/sensibiliseringsactie te
organiseren in Kortrijk over het project.
o
Projecten ingediend door NGO’s, die lid zijn van 11.11.11 (en dus een deel krijgen van de
opbrengst van de 11.11.11-actie krijgen) kunnen niet ondersteund worden.
o
Enkel de landen die als ontwikkelingslanden opgenomen zijn op de lijst van het Comité voor
Ontwikkelingssamenwerking (Development Assistance Committee - DAC) van de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) komen in aanmerking.
Een organisatie kan maar één aanvraag per jaar indienen.
2. Waaraan moet een project voldoen?
o
Het project komt ten goede aan een startende of werkende lokale vereniging in het
Zuiden. Openbare besturen kunnen geen toelage krijgen.
o
Projecten dienen een antwoord te geven op lokaal vastgestelde basisbehoeften met
daarbij duidelijke inspraak van de betrokken doelgroep.
o
Er wordt aangetoond dat het project vertrekt vanuit de vraag van de lokale bevolking , dat
de lokale bevolking wordt betrokken en dat er werk gemaakt wordt van het verzelfstandigen
van het project.
o
Kleinschalige infrastructuurwerken kunnen gefinancierd worden op voorwaarde dat ze geen
doel op zich zijn maar een essentieel instrument vormen om het ontwikkelingsproces op
gang te trekken;
o
Projecten komen rechtstreeks ten goede van de lokale bevolking en zijn aangepast aan de
mogelijkheden van het land (geïntegreerd binnen de sociaal, culturele en politieke
context); de bevolking wordt daardoor in de mogelijkheid gesteld om hun levenssituatie (en
deze van de volgende generaties) te verbeteren (proces);
o
Het projectdossier bevat voldoende garanties inzake haalbaarheid en deugdelijkheid op
lange termijn.
Bvb. via samenwerking met organisaties en/ of partners in het Zuiden
bvb. via ondersteuning (financieel en materieel) van andere organisaties.
o
Projecten dienen een verankering en/of draagvlak te hebben binnen de stad Kortrijk wat
meteen betekent dat projecten ook hier een gezicht krijgen. Het is uitdrukkelijk de
bedoeling dat de link gelegd wordt naar het educatie- en sensibilisatiebeleid hier.
3. Hoe dien ik een aanvraag in?
o
Aanvragen worden ingediend bij de Noord-Zuid dienst, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk vóór
1 juli.
Aanvragen die de dienst later bereiken worden pas behandeld in het volgende jaar.
o
Per organisatie (of zijn vertegenwoordiger) en/of individuele aanvrager kan slechts één
projectaanvraag per jaar ingediend worden. Andere aanvragen die onderdeel uitmaken van
een reeds ingediend project kunnen niet in hetzelfde jaar betoelaagd worden.
o
De aanvraag dient in het Nederlands te gebeuren.
o
Startende organisaties kunnen ondersteuning vragen aan de verantwoordelijke ambtenaar
voor het invullen van de nodige documenten voor de subsidieaanvraag.
4. Hoe gebeurt de beoordeling en toekenning van de projecten?
o
Op basis van de criteria geeft een onafhankelijke consultatiegroep, met leden van de NoordZuidraad en Noord-Zuiddienst advies over de aangevraagde projecten.
o
Indien de consultatiegroep over te weinig informatie beschikt om het project te beoordelen,
wordt de aanvrager uitgenodigd om het project mondeling toe te lichten.
o
Het College van Burgemeester en Schepen beslist na het advies van de consultatiegroep of
uw project al dan niet betoelaagd wordt. Van deze beslissing wordt u op de hoogte
gebracht.
o
De projecttoelage wordt gestort op de rekening van het project zelf.
5. Opvolging van het project?
Na afloop van het project wordt een werkingsverslag verwacht, bij een nieuwe aanvraag vormt
dit verslag basisinformatie voor de volgende mogelijke toekenning van projectsubsidies.
Dit werkingsverslag omvat een beschrijvend rapport met een schets wat reeds gebeurde in het
project (1) en een financieel verslag met de financiële verantwoording van de besteding van de
toelage (2).
(1) Het rapport legt het verband tussen de projectaanvraag en wat er reeds gerealiseerd
werd sinds de toelage werd ontvangen; wat de moeilijkheden waren, de successen,…
(2) In het financieel verslag staat een inkomsten en uitgavenstaat van het project met een
duidelijke vermelding van alle inkomsten en uitgaven in functie van het project
(gedurende de aangegeven periode).
Er wordt gevraagd om
- in alle publicaties te vermelden: “Met de steun van de stad Kortrijk, België”.
- Een artikel op te stellen van ½ blad met een korte voorstelling van het project (bestemd
voor de website van de Noord-Zuidraad – www.noordzuidkortrijk.be).
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards