De tijdlijn van de mensheid

advertisement
De tijdlijn van de mensheid
Een vroege voorganger: Australopithecus afarensis:
drie tot vier miljoen jaar geleden levende rechtop lopende apen
Homo erectus: voorganger van homo sapiens
die bijna twee miljoen jaar lang op aarde leefde
De menselijke afstamming: een multiregionaal model of ‘out of Africa’?
Afrikaanse Homo erectus naar moderne Afrikanen, Europese homo
heidelbergensis via neanderthalers naar moderne Europeanen,
Aziatische homo erectus naar moderne Aziaten, en Indonesische homo
erectus via de Ngandong mens naar de moderne Australiers
Of: uitsterven van alle anderen en uit Afrikaanse homo erectus
evolueren alle homo sapiens
Volgens Stephen Oppenheimer (Out of Africa´s Eden The Peopling of
the World, Johannesburg and Cape Town 2003) is uit genetisch (dna)
onderzoek nu gebleken dat de tweede theorie waar is.
Uit dit boek zijn ook veel afbeeldingen gehaald voor dit overzicht.
Veel aandacht in de pers voor
de theorie van ´mitochondrial
Eve´ zoals hier in Newsweek
van 11 januari 1988
De cover van het boek van
Oppenheimer over de recente
ontdekkingen van de menselijke
migratiegeschiedenis
In de hele wereld is dna materiaal verzameld om m.b.v. dna-mutaties
samenhangende genengroepen te kunnen onderscheiden
Dit is het voorlopige
eindresultaat van de
genetische
afleidingsgeschiedenis
En dit is een artistieke impressie
van de ´Out of Africa Eve´ die ca
80,000 jaar geleden overstak
van de Hoorn naar Yemen en die
de oermoeder is van alle nietAfrikanen
De migratie vanuit Afrika naar de rest van de wereld: genetisch
samenhangende groepen
Maar ca 120.000 jaar geleden, in een natte periode, deed zich ook al een
uittocht uit Afrika voor, via de Sinai. Toen het kouder werd overleefden deze
migrantengroepen het niet en ze konden door de woestijnen overal om hen
heen ook niet terug.
Een satellietbeeld van de
huidige Rode Zee. In de
koude periode rond 80.000
jaar geleden lag de
zeespiegel veel lager en
konden migranten naar
Yemen trekken
Vanuit Yemen trokken de ´strandjutters´ (`beach combers`) langs de
kusten steeds verder naar zuid/oost en oost Azie, waar ze vijfduizend
jaar later aankwamen
In een nattere periode trokken mensen de binnenlanden in en vanuit Anatolie
trekken ca 45.000 jaar geleden mensen zuidelijk Europa binnen, later (ca
33.000 jaar geleden) gevolgd door een grote migratie vanuit centraal Azie naar
noordelijk Europa
In de warmere, nattere tijden
trekken mensen ook diep Oost en
Centraal Azie binnen
Maar in koudere, drogere tijden
worden grote delen
onbewoonbaar+ de zeespiegel
daalt en mensen kunnen (weer)
naar Zuid Oost Azie en Australie
trekken
De vlucht terug naar de
kustgebieden en naar de
tropen ziet er zo uit
De eerste bewoners van Australie zitten daar al 75.000 jaar en werden,
volgens een theorie, geisoleerd door de uitbarsting van de Toba
vulkaan op Sumatra ca 74.000 jaar geleden. In latere periode zijn er
nieuwe groepen die de oversteek wagen als de zeespiegel laag is
Controversieel is de migratie
naar Amerika. Volgens
Oppenheimer is het
waarschijnlijk dat al meer dan
30.000 jaar geleden de eerste
´beach combers´ via Alaska
naar Zuid Amerika trokken en
dat recent uitgestorven
Vuurlanders daar genetische
afstammelingen van zijn. Ze
wijken genetisch zeer af van de
latere ´Indianen´ die pas na
15.000 jaar geleden zijn
gekomen.
Delen van de aarde zijn pas relatief recent door de mens gekoloniseerd
Een overzicht van de
kolonisatie van delen van de
Aarde en de samenhang met
klimaatfluctuaties
Het aardoppervlak ziet
er zeer wisselend uit
als gevolg van grote
klimaatfluctuaties
Data van vroegste menselijke kolonisatie
Migraties in meer recente periodes: de Germaanse expansie tussen
750 en 250 voor Christus
En na de val van het Romeinse Rijk: een verdere Germaanse expansie
naar het zuiden
En tussen 700 en 1000 de expansie van de Noormannen-Vikingen
De expansie van de Mongolen vanaf 1200
Wereld bevolkingsgroei
Wereld
bevolkings
dichtheid
(per land)
Wereld bevolkingsdichtheid (per km2)
Wereldverstedelijking
Wereld
ecosystemen
Wereldregio’s
Bruto Nationaal Product p.p.
Wereld economie
lage, midden en hoge inkomens landen
De Derde Wereld
Wereld-systeem (Wallerstein)
Analfabetisme onder vrouwen
Zuigelingensterfte
Wereldbeschavingen
Download