samenvatting_nee_heb_je_ja_kan_je_krijgen

advertisement
Samenvatting 'Nee heb je, ja kan je
krijgen'
Motivatie
≠
- karaktereigenschap
- persoonskenmerk
Motivatie =
- bereidheid zich in te spannen voor een doel/taak
- geheel van factoren waardoor gedrag gestimuleerd en gericht wordt
Waarom geven vrijwilligers er de brui aan?
- Geen verband met de organisatie : geen tijd (werk, gezin, kinderen, andere
activiteiten/engagementen)
- Wel verband met de organisatie : gebrek aan waardering, geen uitdaging meer, te
veel verantwoordelijkheid, engagement te groot of te belastend, meningsverschillen
met andere leiding, ...
De vrijwilliger
De klassieke vrijwilliger
De nieuwe vrijwilliger
Keuze organisatie : vanuit traditie
Keuze organisatie : vanuit individuele waarden
en persoonlijke interesses
Beperkt engagement
Verwacht iets in ruil voor engagement
Grote loyauteit
Langdurig en frequent engagement
Gemotiveerd door
Monolitische leiderschapsstijl
Pluralistische leiderschapsstijl
Vrijwilliger herkent zich in doel en visie van de
organisatie
Organisatie = taakgericht
Verschillende engagementen
Eigen vrijheid en autonomie
Geen langdurige engagementen ==> motiveren
is zeer belangrijk
Uitdagingen en persoonlijke ontwikkeling
Relatiegericht : wederzijdse verwachtingen
Wat motiveert ons?
- Individuele factoren (persoonlijke drijfveren)
- Omgevingsfactoren
Maslow
Zelfrealisatie
Erkenning
Sociale contacten
Veiligheidsbehoeften
Fysiologische behoeften
Herzberg
- Zinvolle projecten : voor geheel en individu (uitdagende opdrachten/verantwoordelijkheden over
eigen taak ==> stroken met persoonlijke passies, TALENT)
- BEDANKEN!
- Goede sociale relaties
- Veiligheid, zekerheid en geborgenheid
- Brood en spelen
Reiss
16 basisverlangens : Elk individu heeft een uniek profiel van waarden en motivaties
Macht, nieuwsgierigheid, onafhankelijkheid, status, sociale contacten, competitie, eer, idealisme,
lichaamsbeweging, liefde en romantiek, gezin, orde, eten, acceptatie, kalmte, sparen.
Demotiverende elementen
- Doel vrijwilliger <==> Doel van de ploeg
- Geen duidelijke communicatie <==> Afspraken
- Geen inspraak
- Ambiance <==> Spanningen en conflicten
Motiverend leidinggeven
1. Jij als leider (aan de slag met de begeleidershouding)
Kompas voor crisissituaties (en groepsgesprekken en gewone vergaderingen)
3 grondhoudingen
1. Echtheid : masker / alles zeggen wat je denkt
Binnenkant : voor jezelf openstaan
Buitenkant : Ik-boodschap, niet beoordelen, overleg
2. Inleving : Je persoonlijke geschiedenis en ideeën even afzetten om te kijken naar
een ander. Vanuit zijn/haar schoenen kijken naar een ander.
3. Respect : onderscheid gedrag <==> persoon
- Veiligheid creëren
- Duidelijke afspraken maken
- Positieve mensvisie
- Omgaan met verschillen tussen mensen
Aandachtspunten als leider
1. Zelf meedoen
2. Oogcontact
3. Zwakke kanten laten zien
4. Non-verbaal gedrag
5. Structuur van de vergadering
6. Autonomie en kansen
2. Situationeel leiderschap (Omgeving!)
Leiderschapsstijl :
Deze manieren van leidinggeven toepassen in situaties waarin nodig of gewenst
'Jezelf zijn', mar ruwe kantjes ervan durven vijlen
Aanpassen aan de vrijwilliger :
3. Groepsprocessen (Voortdurende communicatie op inhouds- en
relationeel niveau)
Groepsdynamica in vier stappen :
1. De beginnende groep : als begeleider sterk op voorgrond, INITIATIEF
2. Zoeken naar gelijkheid : rollen in de groep worden ingenomen, TESTEN van de begeleiding
==> moeilijkste fase voor de begeleiding, maar ook de belangrijkste
3. Streven naar veiligheid : Groepsgevoel°, verschillen worden belangrijker, ONDERSTEUNEN
van groepsproces en relaties, mogelijkheden en eigenschappen van de ander en de groep
4. Verkenning en aanvaarding van het anderszijn : groep = dynamisch + groeimogelijkheden8
MEEDRAAIEN als leider met specifieke opdrachten, INTRODUCEREN van vernieuwing!
Nieuwe mensen introduceren
Begin werkjaar : kennismakingsmomenten
1. Persoonlijke babbel
2. Verzorg je nieuwe mensen ook tijdens vergaderingen of activiteiten
3. Evaluatie (2/jaar)
4. Afhakers : waarom?
Bij S&G Vl. : in ruil voor INZET
- bevredigende sociale contacten
- zinvol doel
Tips & tricks (voor motiverend leiderschap) : VAST RECEPT
- Kijken naar de taak : elementen van de functie, verwachtingen
- Kijken naar de persoon : motiveren van iemand, wat vindt ... leuk, waar wil ... energie in
stoppen?
- Zoeken naar afstemming : hoe gemotiveerd blijven? Welke extra stappen?
- Afhankelijk van de situatie (rust <==> crisis)
- Kenmerken motiverend leiderschap : visie, betrokkenheid, gevoel voor menselijke
basisbehoeften (materiële, sociale en persoonlijke), hoge eisen aan eigen wijze van
functioneren en dat van anderen
- Aandachtspunten : integer omgaan met macht, toon respect aan anderen, durf de
confrontatie aangaan, communiceer open, blijf uzelf, maar verlies uw omgeving niet uit het
oog
- Basishouding : Toon vertrouwen, wees duidelijk en consequent, stel jezelf niet boven
anderen, betrek leiding bij belangrijke beslissingen, bied uitdagingen en kansen, erken
verschillen, heb aandacht en wees persoonlijk betrokken, toon waardering
Motivatiebeleid
Balans tussen geven en nemen om motivatiepeil van groep hoog te houden.
1. Motieven op elkaar afstemmen
Relatie tussen vrijwilliger en ploeg = sociaal contract
2. Taakafbakening en takenpakketten
- Verdelen van taken in onderling overleg (op papier!)
- Bespreken welke bevoegdheden voor wie weggelegd
3. Kwaliteitszorg en motivatie
- Kennismakingsgesprek : peilen naar verwachtingen en talenten van nieuwe krachten (ook bij
stopzetten engagement : nuttig!)
- Functioneringsgesprek : individu voelt zich persoonlijk aangesproken en gewaardeerd
Spelen over motivatie
- Ik doe aan scouting omdat :
- Ik wil, ik wil, wat jij niet wil... : goed!
- Test je motiverend en stimulerend vermogen : +/- De leeuwentemmer : verhelderen van de rollen van de leden in de groep : meegeven
- Sprekers en zwijgers : kwantitatieve verschillen in inbreng in een groepsgesprek
- Levend kwartet
- INSPIRATIESPEL
- Wortels-spel
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards