RE_art110

advertisement
EUROPEES PARLEMENT
2009 - 2014
Zittingsdocument
6.6.2011
B7-0351/2011
ONTWERPRESOLUTIE
naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement
over de Top EU-Rusland
Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
RE\869650NL.doc
NL
PE465.656v01-00
In verscheidenheid verenigd
NL
B7-0351/2011
Resolutie van het Europees Parlement over de Top EU-Rusland
Het Europees Parlement,
– gezien de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de
Russische Federatie, die in werking is getreden in 1997 en in afwachting van de vervanging
ervan door een nieuwe overeenkomst is verlengd,
– gezien de lopende onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst die een nieuw, breed
opgezet kader voor de betrekkingen tussen de EU en Rusland moet bieden en gezien het
"moderniseringspartnerschap" dat van start is gegaan in 2010,
– gezien de parlements- en presidentsverkiezingen die binnenkort in Rusland worden
gehouden,
– gezien zijn vorige resoluties over de betrekkingen tussen de EU en Rusland,
– gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,
A. overwegende dat Rusland, dat een krachtige politieke en economische factor in de
Euraziatische regio en in de internationale arena is, in het directe grensgebied met het oosten
van de EU van strategisch belang voor de Unie en haar lidstaten is,
B. overwegende dat de economische betrekkingen tussen de EU en Rusland zich de afgelopen
tien jaar gestaag hebben ontwikkeld, hetgeen heeft geleid tot brede en verregaande
economische samenwerking en onderlinge afhankelijkheid; overwegende dat de politieke
betrekkingen daarentegen worden gekenmerkt door wantrouwen en rivaliteit,
C. overwegende dat de betrekkingen tussen de EU en Rusland de laatste jaren te maken hebben
met een aantal serieuze uitdagingen, met name wat democratie en mensenrechten in Rusland
betreft,
D. overwegende dat de Europese en de Russische burgers er een legitiem belang bij hebben dat
hun het recht op vrij verkeer, zowel binnen als over hun grenzen heen, wordt verleend;
overwegende dat de bestaande visumregeling een anachronisme is dat moet worden
geremedieerd; overwegende dat de burgers van de komende top tastbare resultaten op dit
gebied verwachten,
E. overwegende dat er tussen de EU en Rusland een latent conflict over de verwezenlijking van
invloedssferen in het gemeenschappelijke nabuurschapsgebied bestaat; overwegende dat de
Europese Unie en de Russische Federatie samen een actieve rol moeten en kunnen spelen wat
de bevordering van vrede en stabiliteit in het gemeenschappelijke nabuurschapsgebied
betreft,
1. herbevestigt zijn overtuiging dat Rusland een van de belangrijkste partners van de EU blijft
voor de totstandbrenging van samenwerking op lange termijn; betreurt het feit dat de recente
topontmoetingen niet voldoende resultaten hebben opgeleverd en verwacht dat de komende
PE465.656v01-00
NL
2/5
RE\869650NL.doc
en toekomstige topontmoetingen beter worden gebruikt om de ontwikkeling van de
betrekkingen een krachtige nieuwe impuls te geven;
2. verzoekt de EU en Rusland hun onderhandelingen over een nieuwe partnerschaps- en
samenwerkingsovereenkomst te intensiveren en spreekt nogmaals zijn krachtige steun uit
voor een ruime, verregaande en wettelijk bindende overeenkomst die verder reikt dan louter
economische samenwerking;
3. neemt kennis van de recente voorstellen van de Russische premier voor nauwere
samenwerking tussen de Europese Unie en Rusland op het gebied van industrieel beleid,
onderzoek en onderwijs, alsmede van het concept van een gemeenschappelijke economische
ruimte met Rusland, Oekraïne en de EU die ook betrekking heeft op handel; verzoekt de EU
deze voorstellen ernstig in overweging te nemen en hierbij de belangen van de bevolking van
Rusland en de EU voorop te plaatsen;
4. constateert dat samenwerking tussen de EU en Rusland in de energiesector beide partijen
voordelen kan bieden, mits deze betrekkingen gebaseerd zijn op de beginselen van een
wederzijdse belangeneerbiediging, doorzichtigheid en wederkerigheid; vraagt een dialoog
tussen beide partijen over de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van
energieopwekking, energiebevoorrading en energieveiligheid binnen het kader van een
oordeelkundig gebruik van alle relevante middelen voor een duurzame ontwikkeling;
5. dringt er bij beide partijen op aan meer nadruk te leggen op energie-efficiëntie,
energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen; benadrukt het feit dat energie moet
worden beschouwd als openbaar goed;
6. verzoekt de EU en Rusland lessen uit de kernongelukken van Tsjernobyl en Fukushima te
trekken; herhaalt voorstander te zijn van hernieuwbare energiebronnen en roept op tot een
veilige ontmanteling van de Russische kernreactoren van de eerste generatie, die latent
levensgevaar inhouden, zowel voor de bevolking in Rusland als voor de bevolking in de
buurlanden;
7. benadrukt het feit dat contacten van mens tot mens belangrijk zijn en dat deze een gunstig
effect hebben op de ontwikkeling van wederzijds begrip en de eerbiediging van de
mensenrechten en de democratische rechten; wenst dat de top resulteert in reële vooruitgang
in de richting van een liberalisering van het visumbeleid voor gewone bona fide-reizigers die
niet tot een vooraf bepaalde categorie behoren en van een regeling zonder visumplicht binnen
afzienbare tijd; verzoekt de EU-lidstaten waarom het gaat, hun verzet tegen een vrijere
visumregeling voor Russische burgers te overwinnen;
8. wenst dat Russische studenten en academici meer mogelijkheden krijgen om gebruik te
maken van de uitwisselingsprogramma's van de EU en omgekeerd; vraagt de wederzijdse
erkenning van diploma's en andere academische getuigschriften;
9. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid uit over de situatie in Rusland op het gebied van
mensenrechten en democratische rechten, een bezorgdheid waaraan het in vele resoluties
uiting heeft gegeven; benadrukt het feit dat de rechtsstaat en de eerbiediging van de
mensenrechten belangrijk zijn voor de stabiliteit; is van mening dat de EU en Rusland zich
net als alle andere landen actief moeten inzetten om al hun burgers de genoemde beginselen
te garanderen en de politieke en sociale rechten van de burgers te eerbiedigen; benadrukt het
RE\869650NL.doc
3/5
PE465.656v01-00
NL
feit dat dit een belangrijk criterium voor de verdere ontwikkeling van de betrekkingen tussen
de EU en Rusland is;
10. verzoekt de Russische regering te garanderen dat de komende parlementsverkiezingen
worden gehouden op vrije, eerlijke en transparante wijze, met gelijke kansen voor alle
politieke krachten; betreurt het feit dat er nog steeds sprake is van een hoge drempel en
administratieve belemmeringen voor de registratie en deelname aan de verkiezingen, met
name van de kleinere politieke partijen;
11. verzoekt Rusland zijn verplichtingen als lid van de OVSE en van de Raad van Europa,
waaronder de eerbiediging van het recht van vereniging en het recht op vreedzame
demonstratie, volledig na te komen; betreurt het gewelddadige neerslaan van demonstraties,
met name gelet op artikel 31 van de Russische grondwet, waar wordt bepaald dat vreedzame
demonstraties toegestaan zijn;
12. deelt de bezorgdheid van Rusland met betrekking tot de Russischtalige minderheden in de
buurlanden, bijvoorbeeld de Baltische staten;
13. is van mening dat overal in de EU en de partnerlanden voor de eerbiediging van de rechten
van minderheden – een van de absolute basiswaarden van de EU – moet worden gezorgd;
vraagt daarom gezamenlijke inspanningen om te helpen de problemen op te lossen die binnen
de Russische Federatie nog steeds bestaan, inclusief de conflicten in Tsjetsjenië en
Ingoesjetië, die latent nog steeds woeden;
14. verzoekt de EU en Rusland een opbouwende samenwerking te starten om de bevroren
conflicten in het gemeenschappelijke nabuurschapsgebied op te lossen; is van mening dat er
vooruitzichten voor een oplossing van het probleem-Transnistrië zijn en verzoekt alle
betrokken partijen de onderhandelingen te intensiveren; is van mening dat welslagen op dit
gebied een aanzienlijke impuls zou zijn voor de oplossing van andere conflicten in het
gemeenschappelijke nabuurschapsgebied, inclusief de onopgeloste problemen met Georgië
inzake Zuid-Ossetië en Abchazië;
15. verzoekt beide partijen een einde aan de rivaliteit op het gebied van invloed in het
gemeenschappelijke nabuurschapsgebied te maken en de soevereiniteit en territoriale
integriteit van alle staten volledig te eerbiedigen, inclusief het recht van elke staat om te
proberen zijn betrekkingen met andere staten te ontwikkelen, uitgaande van zijn eigen
belangenafbakening, zonder inmenging van buitenaf;
16. neemt bezorgd kennis van de NAVO-plannen om in Europa nieuwe afweersystemen voor
ballistische raketten te plaatsen en van de onderhandelingen met Rusland hierover; herhaalt
sterk gekant tegen nieuwe systemen en afweersystemen voor ballistische raketten in Europa
te zijn; beschouwt de plannen van de Verenigde Staten als een destabiliserend element dat
een grote hinderpaal op weg naar verdere kernontwapening kan zijn;
17. onderstreept het feit dat het kernontwapeningsproces dringend moet worden voortgezet;
verzoekt Rusland en de VS hun inspanningen op het gebied van kernontwapening te
intensiveren; wil een kernwapenvrij Europa en dringt aan op de ontbinding van alle
regelingen voor gezamenlijke nucleaire toepassingen tussen EU-lidstaten en de Verenigde
Staten; wenst dat de EU en haar lidstaten nieuwe initiatieven nemen om onderhandelingen
hiertoe te beginnen;
PE465.656v01-00
NL
4/5
RE\869650NL.doc
18. betreurt het feit dat de Verenigde Staten en Rusland er niet in zullen slagen vóór de volgende
toetsingsconferentie van het Verdrag inzake chemische wapens in 2012 hun verplichtingen
met betrekking tot de vernietiging van hun chemische wapens na te komen; verzoekt beide
partijen hun inspanningen om hun chemische arsenaal volledig te vernietigen te intensiveren;
dringt aan op nauwere samenwerking tussen de EU en Rusland wat conversie betreft;
19. roept de EU en Rusland, die lid zijn van het Kwartet, op om druk uit te oefenen op Israël om
de blokkade van Gaza te beëindigen, alle activiteiten in verband met nederzettingen stop te
zetten en de stichting te ondersteunen van een onafhankelijke, soevereine en levensvatbare
Palestijnse staat;
20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de
regeringen en parlementen van de lidstaten en van de Russische Federatie.
RE\869650NL.doc
5/5
PE465.656v01-00
NL
Download