Doelgroep - Zaans Ondernemers Netwerk

advertisement
1
2
De Normaalste Zaak
• Landelijk netwerk van, voor, door werkgevers (samen met VNO-NCW,
AWVN, MKB-Nederland)
• 400 leden, meerderheid MKB
• Bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt/resultaten boeken/gewoon doen!
•
(vooral samen met de doelgroep!)
• Werkgeversperspectief centraal
•
Kennis en ervaring delen (bijeenkomsten
• Lobby/dialoog voor minder en betere regels (regelluw)
• Samenwerking met overheid/instanties verbeteren
• Beschikbaarheid kandidaten (motivatie en talent in beeld ism Onbeperkt aan de Slag)
• Regionale activiteiten/netwerken
•
Zoals 99vanAmsterdam, 99vanZuidKennmerland en Ijmond, 99vanMaastricht, etc
99van Netwerken
Gestart 99
netwerk
In voorbereiding
4
Om wie gaat het…?
• Chronische ziekte
• Psychische aandoening
• Verstandelijke beperking
• Lichamelijke of zintuigelijke beperking
• Wat kunnen ze?
• Laag en hoog opgeleid, gemotiveerd, volhardend, eigenwijs,
volgzaam, humoritisch, behulpzaam, afhankelijk…. Kortom: heel
divers
• KIJK NAAR MOTIVATIE EN TALENT ALS ONDERNEMER
5
Motivatie
6
Inzoomen op…
• Participatiewet
• Baanafspraak
• Quotumwet
• Wie telt mee en wanneer
7
Participatiewet
De Participatiewet per 1 januari 2015 betekent:
• één regeling voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt
• samenvoeging WWB, Wsw en de toekomstige Wajongers
• grotere groep van mensen met een arbeidsbeperking die naar
vermogen dienen te werken
• bij reguliere werkgevers, dus grotere rol voor werkgevers
• quotum als stok achter de deur
• ondersteuning voor werkgevers via instrumenten (bijv.
loonkostensubsidie)
8
Banenafspraak
• Macroafspraak
• 100.000 plaatsingen bij private werkgevers
• 25.000 plaatsingen bij publieke werkgevers
• 125.000 plaatsingen in 2026
• eind 2015 eerste peiling aantal plaatsingen
• nulmeting 1-1-2013
• verankerd in wet
9
Quotumheffing
• stok achter de deur voor realiseren baanafspraak
• mogelijke inwerkingtreding in 2017
• afhankelijk van realisatie baanafspraak
• bepaald % van het medewerkersbestand dient uit mensen met een
arbeidsbeperking te bestaan
• organisatie > 25 medewerkers
• heffing voor elke ontbrekende werkplaats (ca. € 5.000)
• NB: hier geldt loopt een bredere doelgroep
10
Baanafspraak vs quotum
Baanafspraak
Quotum
Niveau waarop gekeken wordt of er
voldoende banen worden gecreëerd
Macro / Landelijk. Alleen onderscheid
tussen sector overheid en sector markt
van belang
Per individuele werkgever
Van toepassing op
Alle werkgevers
Werkgevers ≥ 25 mdw
Aantallen banen voor mensen met
een beperking
Markt: 100.000 banen tot 2026, 6.000
in 2015
Overheid: 25.000 banen tot 2026,
3.500 in 2015
Nader te bepalen % van het totaal
aantal verloonde uren bij een werkgever
Wat wordt gemeten?
Alle extra banen vanaf 1-1-2013
volgens afgesproken schema
Alle banen die een individuele
werkgever heeft
Doelgroep
1. Mensen die onder de Participatiewet
vallen en die geen wettelijk
minimumloon (WML) kunnen verdienen;
2. Mensen met een Wsw-indicatie;
3. Wajongers met arbeidsvermogen.
4. Mensen met een Wiw-baan of IDbaan
Inleenverbanden
Inleenverbanden toegerekend aan
inlenende sector. Voor detacheringen
vanuit de sw-sector geldt de eis van
herbezetting door de nieuwe
voorziening beschut werk
Inwerktreding van het quotum
Dezelfde doelgroep als bij de
Banenafspraak. Toegevoegd is de
groep:
5. Mensen met een medische beperking
die is ontstaan voor hun 18e verjaardag
of tijdens studie die zonder voorziening
geen WML kunnen verdienen, maar met
voorziening wel.
Inleenverbanden toegerekend aan
individuele inlenende werkgever met 25
werknemers of meer
Indien niet gerealiseerd?
Financiële heffing van 5.000 euro per
niet vervulde plek
11
Banenafspraak- aantallen
Aantallen 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Struct
Overheid 3.0
*
6.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
22.5
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
Markt
14.0
23.0
31.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0 100.0 100.0
6.0
Tabel: aantal te realiseren banen voor beoordeling realiseren baanafspraak (x1000).
*Rijk, gemeenten, provincies, onderwijs
En? Werkt het?
12
Wie telt mee?
Doelgroep
mensen die duurzaam niet zelfstandig het wettelijk
minimumloon (WML) kunnen verdienen, Wsw’ers, Wajongers met
arbeidsvermogen* en mensen met een Wiw- of ID-baan
Beoordeling
of iemand tot de doelgroep behoort door UWV of op basis
van Wsw- of Wajong-status
Prioriteit
Wajongers en mensen op Wsw-wachtlijst in 2014-2016
Doelgroepregister
UWV zorgt voor een doelgroepregister waarin de
mensen staan die tot de doelgroep voor de extra banen behoren.
Werkgevers kunnen het UWV vragen of iemand tot de doelgroep behoort.
* Mocht er een quotum komen, dan tellen ook hoger opgeleiden met een beperking in dienst bij de
werkgever mee
13
Wat is een baan?
• het aantal verloonde uren dat personen uit de doelgroep gemiddeld
werken, wordt geteld als één baan;
• een baan = 25,5 uur per week;
• kleinere banen tellen naar evenredigheid van het aantal uren mee;
• elke plaatsing telt dus!
• let op: bij een uitdiensttreding van een medewerker met een
arbeidsbeperking dient de vrijgekomen plek opnieuw ingevuld te
worden door een medewerker met een beperking.
14
Wat zijn mogelijkheden?
15
Binnen de organisatie
• Bestaande functies
- vacatures openstellen voor mensen met een beperking
- vacatures melden op specifieke plekken voor de doelgroep
- op maat maken van vacature (job carving)
• Nieuwe, nog te creëren functies
- functiecreatie op individueel niveau
- functiecreatie op groepsniveau
16
Hulpvragen functiecreatie
• Zijn er eenvoudige werkzaamheden (binnen functies)?
• Zijn er taken die blijven liggen?
• Wordt er overgewerkt?
• Werkt u met uitzendkrachten?
• Welke taken worden niet/minder naar verwachting uitgevoerd?
• Welke werkzaamheden voeren medewerkers uit ‘onder hun niveau’?
• Waarbij zouden medewerkers ondersteuning kunnen gebruiken?
• Welke neventaken zouden medewerkers liever uit hun
functieomschrijving halen zodat zij zich beter op hun hoofdtaak
kunnen richten?
17
Succesfactoren
• commitment van directie/MT
• sponsor op directieniveau
• bereidheid tot investeren in begeleiding
• win-winsituatie voor beide partijen
• match tussen type organisatie en type medewerker met een
arbeidsbeperking
• 100% acceptatie door de werknemers binnen het bedrijf
• aanpassing van werkproces aan de werknemer
• management met levenservaring en sensitiviteit
Instrumenten/voorzieningen
19
En verder…
• Hoe werken regelingen en subsidies in de praktijk
• Kan het ook met minder regels? Regelluw?
20
21
22
23
Kick-off, kennissessies, meets en greets
Download