PDF

advertisement
12 ONDERZOEK
Tekst: Roel Smit, foto: Suzanne van de Kerk/anp
‘Wettelijk vaderverlof is
overbodig’
Vier van de vijf ondernemers vinden dat
mannelijke werknemers voldoende mogelijkheden
hebben om vrij te nemen bij de geboorte van een
kind. Van de ondernemers vindt 70 procent het
voorstel voor een wettelijk recht op twee weken
‘vaderverlof’ dan ook “overbodige regelgeving”.
Dit blijkt uit onderzoek van Forum.
Mannelijke werknemers hebben in Nederland momenteel
recht op twee dagen (doorbetaald) kraamverlof, dat bij
de geboorte van een eigen kind kan worden opgenomen.
Tweederde van de bedrijven vindt dit voldoende. De Tweede-
Kamerfractie van GroenLinks wil het recht op doorbetaald
‘vaderverlof’ uitbreiden tot twee weken. Het voorstel is in
behandeling in de Tweede Kamer, maar of het wordt aangenomen is inmiddels dubieus (zie kader ‘Wie betaalt het
vaderverlof?’)
In elk geval wordt het plan door driekwart van de onder­
nemers afgewezen, zo blijkt uit onderzoek van Forum
onder 273 ondernemers. “Werknemers hebben meer dan
voldoende vrije dagen”, zegt een 46-jarige directeur van een
bouwbedrijf. “Meestal blijft er aan het einde van het jaar
nog een restant over. Laten we niet vergeten dat er ook nog
gewerkt moet worden.”
Een collega van dezelfde leeftijd uit een middelgroot industrieel bedrijf zegt het iets anders: “Iedereen heeft een vrije
keuze om al dan niet kinderen te nemen. Als de werknemer
beslist kinderen te nemen, kan hij hier rekening mee houden via het reserveren van verlofdagen. Hierover is in ons
bedrijf dan ook helemaal geen discussie.”
Of: “Waarom moeten werknemers die kinderen krijgen
13
FORUM 3 juli 2008
Meer vrij In de praktijk blijken mannelijke werknemers
die een kind krijgen overigens méér vrij te krijgen van hun
werkgever dan de wettelijke twee dagen. Naast de twee ­dagen
kraamverlof (die volgens negen van de tien onder­nemers
­‘altijd’ of ‘meestal’ worden benut) worden meestal ook
­vakantie- of adv-dagen opgenomen. Andere vormen van verlof, zoals bijvoorbeeld ouderschapsverlof, zijn minder popu­
lair. Gemiddeld krijgen werknemers vijf tot zes dagen vrij.
“In een goede werkverhouding komen beide partijen er altijd
uit”, zegt een 34-jarige ondernemer. “Wettelijk vaderverlof
moet niet tot extra vrije dagen leiden. In Nederland hebben
we al meer dan genoeg vrije dagen.” Ook een collega, die
directeur is van een ingenieursbureau, vindt dat de overheid
zich er vooral niet mee moet bemoeien: “Werknemers hebben 25 vakantiedagen en 12 adv-dagen. In overleg met elkaar
zijn we hier altijd uitgekomen. Wij maken afspraken op maat.
De ene werknemer wil graag gelijk vrije dagen, de ­andere in
een latere periode. Ook onbetaald verlof is een optie.”
“Ik heb er geen problemen mee dat vader een deel van de
taken overneemt van moeder”, zegt iemand. “Maar dat
­betekent dan automatisch dat dit ten koste moet gaan van de
duur van het bevallingsverlof van de moeder.”
Kleinere ondernemingen hebben méér moeite met verlof­
regelingen dan grotere bedrijven, zo blijkt ook uit het
Forum-onderzoek. “Met name voor de kleinere bedrijven is
twee weken betaald vaderverlof onwerkbaar”, zegt de directeur van een transportbedrijf. “Het is echt te schandalig voor
woorden en ik hoop echt dat mijn partij, het cda, hier rechtop tegenin gaat.” Werknemers die vader worden, nemen bij
kleinere bedrijven (onder 50 werknemers) iets minder vrije
dagen op (5,2 ten opzichte van gemiddeld 5,4). De stelling
dat een vaderverlof van twee weken een “vorm van over­
bodige regelgeving” is, wordt ook iets meer door directeuren
van kleinere bedrijven dan door directeuren van grotere
­bedrijven onderschreven (76 procent versus 65 procent).
Verschillen zijn er overigens wel tussen jongere en oudere
bedrijfsdirecteuren en tussen mannen en vrouwen. Bedrijfsdirecteuren onder de 45 jaar staan een fractie positiever ten
opzichte van uitbreiding van verlofrechten dan hun oudere
collega’s, hoewel een ruime meerderheid van zowel jong als
oud het wetsvoorstel van GroenLinks ­radicaal afwijst.
Bij vrouwen ligt dat iets anders. Iets meer dan de helft van de
ondervraagde vrouwelijke directieleden vindt twee dagen
kraamverlof nogal weinig. Overigens zegt ook tweederde
van de vrouwen dat werknemers op zich voldoende moge­
lijkheden krijgen om meer vrij te nemen dan die wettelijke twee dagen. Het wetsvoorstel voor uitbreiding van het
­vaderverlof van twee dagen naar twee weken wordt door 45
procent van de vrouwen “van harte gesteund” en door evenveel vrouwen afgewezen. “Ik ben zelf een vrouwelijke werkgever en moeder. Ik ervaar dat mannen behoefte hebben om
thuis te zijn bij de geboorte en de eerste zorg voor hun kind.
Als vrouw vind ik het uitermate belangrijk dat beide ouders
de beginperiode van het leven van hun kinderen samen kunnen doorbrengen als gezin.”
Niettemin spreekt ook bijna de helft van de ondervraagde
vrouwelijke directeuren van een vorm van “overbodige”
­regelgeving. “Als vaders graag verlof willen, dan kan dat
altijd geregeld worden. Het is overbodig dit door wetgeving
te reguleren”, aldus een 35-jarig directielid van een middelgrote onderneming. y
Het onderzoek naar de mening van ondernemers over het voorstel
voor een wettelijk recht op twee weken vaderverlof is uitgevoerd
via internet in de periode van 18 tot en met 20 juni. Het complete
­onderzoeksverslag is te vinden op www.vno-ncw.nl. Daar vindt
u ook een ‘Forum Video’ met de reactie van vno-ncw-voorzitter
Bernard Wientjes.
Wie betaalt het vaderverlof?
Het lijkt erop dat het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks (tien werk­dagen door de
­werkgever betaald vaderverlof) alleen wordt gesteund door de partij zelf en door de sp.
cda, vvd, d66 en sgp voelen er in elk geval niet voor, zo bleek vorige week tijdens de
eerste behandeling van het plan in de Tweede Kamer.
De Kamer vindt het idee wel sympathiek, maar een meerderheid voelt er weinig voor
werkgevers eenzijdig voor de kosten te laten opdraaien. De Partij voor de Vrijheid wil een
doorbetaald vaderverlof van één week. Hoe de andere partijen daarop reageren, blijkt bij
de stemming over het wetsvoorstel, die later zal plaatsvinden.
Eens
Oneens
Vaders kunnen genoeg vrij nemen
13%
Ik steun twee weken betaald vaderverlof
21%
Vaderverlof is overbodige regelgeving
22%
80%
73%
70%
image select
a­ nders behandeld worden dan andere werknemers? Een
gezin is een eigen keuze”, aldus de directeur van een groot
tuinbouwbedrijf. Een collega zegt het bijna poëtisch: “Kinderen krijgen is, naast een wonderlijk genot, ook een keuze.”
Download