Tijdlijn

advertisement
Tijdschaal
*
Rome werd rot 509 v.Chr. bestiiiird door
koningen. Na die tijd stichtten de Romeinen een
nieuwe regeringsvorm, de Republiek. De
Romeinen werden niet geregeerd door een koning
maar door twee ambtenaren, de consuls,die elk
jaar werden gekozen uit de vooraanstaande
burgers. Dit systeem hield bijna 500 jaar stand.
Tijdens die periode groeide Rome uit van een
Weine stad tot de hoofdstad van een enorm rijk.
EN HEERSERS
TIJDENS DE REPUBLIEK nam met de groei van
het Romeinse Rijk ook de grootte van de legers en de
invloed van de legergeneraals toe. In de eerste eeuw
v.Chr. waren er bloedige oorlogen waarin ridiserende
generaals tegen elkaar vochten o m niacht. Uiteilidelijk
bleef er één over: Ocmvius. Hij werd de eerste keizer
van Rome en gaf zichzelf de nieuwe naam Augustus.
Hij noemde zichzelf de 'eerste burger' in plaats van
'keizer' en deed net alsof hij de Republiek had gered.
Maar hoewel er nog steeds consuls werden gekozeri, lag
de werkelijke macht bij de keizer.
Romul~s~riclitRome,
eeii
eind anti de
753-509ac Clir. Rotne
bestuiird diiar koningen
ca.
509 v. Chr. &git)
iia*
OORLOG EN
197- 146 V, Clir.
334-264 k Uir.
106 v. Chr Cliinae
BELANGRIJKE
GEBEURTENISSEN
tilsar het
Westeir gebmshr
I
72-81n.Chr. b i i w
mn hn Colosseiiin in
l
1-
Tiidscha
(8 DE EERSTE KEIZE&
AUGUSTUS, w s een succesvd
leider. Zijn regeerperiode duurde meer dan 40 jaar en de
Romeinen raakten gewend aan de heerschappij van
slechts één man.Toen Augustus stierf, werd zijn
geadopteerde zoon,Triberius, de volgende keizer. He t
Rijk b l e e f p i e n tot het, in 117 n.Chi. zijn gnome
omvang bereikte. De keizer had mensen nodig die hij
kon vertrouwen om hem te helpen het Rijk te besturen.
kndaar dat hij voor elke provincie een gouverneur
benoemde. Het leger was meestentijds bezig de grenzen
te verdedigen tegen buitenlandse indringers.
5
,
I
D E GESCHEDENIS VAN ROMEgaat niet deen ove
keizers en oorlogen. Na verloop van tijd traden er vee
veranderingen op in de levenswijze van mensen. Doo:
de handel maakten ze kennis met nieuwe artikelen,
zoals Chinese zijde. Ook hun geloof veranderde toen
men in aanrakmg kwam met biiitedandse godsdienste
De Syriërs maakten hen bekend met de verering van
zon; van de Egyptenaren hoorden ze over de godin k
Maar de godsdienst die de grootste invloed zou
uitoefenen, was het christendom. In de vierde eeuw
n.Chr. werd dit: de ofñciële gcdsdienst M n het Rijk.
212 n.Chi: Keixer
Cumcalla kept alle vrije
mensen bitinet1 Iret
RF& itit
4 10 n. Clir.Rorne
wdt veroverd ei1
I
378 ti. CIIKGoieii mlm
Roitieinetr iti de SIng bij
Adrintropel, m r b c de 001teì~ke
kei- Wens, ssirerrd~
t
q:
64 n,Chr: Cmte
brnnd iri Roiiic. Keixer hrem
ge& cl iris te net^ de scliiild
t
'-
79 n.Chr. Uitbanting wti de vulkaari '
Vesuvius;P o n ~ wordt
~ i bedolveji
-2-
t
,
.
*?&.-i
:
k
$;&
,.ud*,
.<
122 n. Clir. Keizer Hlidridtius &t qdrwhr
em muur ie b a a w t ~dwnn dwr M - B n l a n n i n
'
Oost- Romeins
Rijk I~oiidi
s t d tot de
Midieleeuiwit
Download