Jaarplan JoU 2017

advertisement
Jaarplan JoU 2017
161212-NOT-JoU-JP2017DEF
Inleiding
In dit jaarplan zijn de concrete doelen voor JoU in 2017 benoemd met een korte
toelichting. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen actuele specifieke doelen voor
het betreffende jaar en doelen die ieder jaar gelden in het kader van de beleidscyclus.
In de subsidieaanvraag voor 2017 staan de concrete uitvoeringsplannen met een
inhoudelijke toelichting. Het langjarige beleid is opgenomen in het organisatieplan.
Jaarplan en organisatieplan vormen samen het beleid van de organisatie.
Specifieke doelen voor 2017
Context
1.
Versterken strategische positie van JoU
JoU onderneemt activiteiten om haar strategische positie te versterken. Jou heeft
een marktverkenning uitgevoerd naar marktpositie en uitbreidingsmogelijkheden
en een analyse belanghebbenden. Er zijn vervolgacties vastgesteld die worden
uitgevoerd.
Leiderschap
2.
Vernieuwing model van sturing van de organisatie op lange termijn
In 2013 is er een organisatorisch model gekozen van een personele unie op het
niveau van bestuur en raad van toezicht. In 2017 zal dit model geëvalueerd gaan
worden. Mede op basis hiervan wordt besloten over het vervolg. Doel is een
toekomstbestendig model van sturing op lange termijn.
Organisatie
3.
Organisatiestructuur van JoU naar een volgend stadium
JoU gaat de medewerkers in een vernieuwende en meer flexibele omgeving meer
eigen ruimte en verantwoordelijkheid geven om haar toekomstige positie te
versterken. Daarbij wordt de positie van de vijf huidige teams minder statisch en
zal het feit dat medewerkers van meerdere teams deel kunnen uitmaken (naast
wijkteams zijn er ook stedelijke- of schoolteams) steviger ingebed worden in de
organisatorische vormgeving. Teams worden meer een manier van samenwerken
dan een basis voor de organisatorische indeling. Als gevolg hiervan zal ook de taak
en de sturing van de teamleiding worden geëvalueerd en de functieomschrijving
teamleider heroverwogen.
4.
Gebruik social media in aansluiting op de leefwereld van jongeren
De mogelijkheden worden onderzocht en in een plan van aanpak vertaald voor het
gebruik van social media in de werkwijze van JoU. Dit is een doel waar JoU al
invulling aan geeft, maar waarvan de ontwikkeling nog goed gevolgd moet worden.
5.
Verbetering van de Interne communicatie en cultuur
De interne cultuur (hoe gaan we met elkaar om en voelen we daarbij voldoende
veiligheid) en het leiding geven (ruimte en vertrouwen geven) zal in 2017 verder
worden verbeterd. Het traject samen verantwoordelijk heeft tot doel de
gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerkers en team te vergroten. Het
Mensen
Pagina 1 van 3
plan van aanpak wordt uitgevoerd. Medewerkers zijn hier nauw bij betrokken.
Teamleiders en directie zorgen voor een eenduidigheid en het goede voorbeeld.
6.
Wervings- en selectiebeleid gericht op ontwikkeling en brede inzetbaarheid
Het wervings- en selectiebeleid wordt in 2017 nieuw ingevoerd. Hierin spelen
nieuwe eisen, meer flexibiliteit en de bereidheid om door te leren een grotere rol.
De selectieprocedure loopt direct door bij de start van het voorlopig
dienstverband. JoU stuurt erop aan de nieuw aangestelde medewerker zo snel
mogelijk een vast dienstverband aan te bieden. Ook daarna loopt de selectie door.
Jaarlijks geldende doelen
Leiderschap
7.
Werkontwikkeling
Werkontwikkeling is een vanzelfsprekend en doorlopend proces. Voor 2017 ligt
de specifieke nadruk op 10-14 jarigen, het versterken van pedagogisch werken
met weer meer aandacht voor het “grote verhaal”, meedoen gericht op
schoolloopbaan en arbeidsparticipatie.
Dienstverlening
8.
Het nakomen van de afspraken die met subsidieverleners zijn gemaakt
In het kader van de subsidie die aan JoU is verleend, worden er afspraken
gemaakt met de subsidieverleners. Deze afspraken worden nagekomen.
Resultaten
9.
Het realiseren van een positief financieel resultaat
De begroting voor 2017 laat een positief resultaat zien dat wordt gerealiseerd.
10. Tevredenheidsonderzoeken positief afronden
Horizontale Verantwoording, Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO) en
Jongerenpeiling worden positief afgerond met ten minste scores die gelijk of
hoger zijn aan die van 2016.
Mensen
11. Vormgeven van speciale arbeid
In het kader van de ‘quotumwet’ en het creëren van banen voor mensen met
een beperking heeft JoU een daarop afgestemd beleid. Aan de uitvoering wordt
gewerkt. Extra aandacht wordt besteed aan ervaringsdeskundigheid.
12. Ziekteverzuim op maximaal 4%
Het ziekteverzuim is maximaal 4%.
13. Uitvoering Kennis Management Plan
In het KMP 2016 – 2019 staat loopbaanbeleid en voortdurende training, scholing
en begeleiding centraal. We houden bij wat we realiseren en de vooruitgang
wordt gemonitord.
0-0-0-0-0
Pagina 2 van 3
Begroting 2017
Begroting JoU 2017
2017
Baten
Uren MO (regulier)
Uren MO (overig)
Dekking projectkosten
4.896
974
147
Totaal baten
Lasten
Personeel
Huisvesting
Afschrijving
Organisatie
Project
Bedrijfsbureau
4.773
424
177
6.017
4.870
58
14
154
235
638
Totaal lasten
Resultaat
2016
5.374
4.311
63
18
136
264
576
5.969
5.368
48
6
Pagina 3 van 3
Download