Datum - Stella Maris College

advertisement
Ouderraad vergadering
16 mei 2011
Datum:
16 mei 2011
Aanwezig:
Eric Wolfs (voorzitter), Dirk, Ineke, Nicole Stals, Carmen, Lisa, Adèle,
Jacques, Germaine
Afwezig:
Gast:
Ger, John, Peter, Eric Winkens
Marjan Cremers teamleider 2-3 VWO
1.
Opening voorzitter / introductie van gast M. Cremers, info 2-3 VWO door
teamleider Marjan Cremers, 2-3 VWO
Eric opent de vergadering om 19.30u. en heet iedereen welkom in het bijzonder Marjan
Cremers teamleider 2-3 VWO.
Lisa: is de stap van 1 Havo naar 2 VWO te groot. Marjan: leerlingen met gemiddeld meer
dan 7,5 mogen doorstromen van Havo naar Vwo.
Ze krijgen in begin wel extra aandacht.
Brugklas atheneum naar 2e gym, krijgen stoomcursus Latijn. Ondanks inhaalprogramma
halen 3 van de 5 het dan niet.
Carmen: Frans toets pww slecht gemaakt,in 2 atheneum over gehele lijn. Volgens
docenten ligt het aan het minder gegeven so's.
Marjan, regelmaat en ritme ontbrak.
In de toekomst opvangen door meer so's te doen, ook onverwacht
2011/2012: start onderzoek wat verhouding is wat je wilt toetsen en match dat ook met
leerlingen. Tevens op Havo wordt vaker getoetst dan op VWO, over kleinere hoeveelheden
stof. Dit wordt bewust gedaan. In nieuwe schooljaar gaat school dit goed bekijken vanaf
brugklas tot eindexamenklas.
Hier moet een opbouw in komen. UNI Nijmegen heeft competentietest hierop
samengesteld, voor beginnend student.
Huiswerkattitude: 2,5 uur studie per dag, andere concentratieboog in de klas,
proactiviteit, meedenken etc. Dit wordt uiteraard meer verwacht van VWO dan van Havo.
VWO leerling heeft veel bredere kijk op wereldoriëntatie en is leergieriger en
nieuwsgieriger. Kunnen zich dus beter vastbijten in materie waar ze minder interesse in
hebben.
Als echter minder eisen worden gesteld, krijg je ook minder bereikt.
Leerjaar 3 staat in teken van profielkeuze. Hoe zie je jezelf over 13 jaar? Start in herfst, in
maart profielkeuze week, april definitieve keuze. Komend jaar wordt dit verder uitgebreid.
Middels interview van beroepsbeoefenaar wordt hier getracht meer sturing aan te geven.
Meeloopdag etc. Elkaar presenteren middels PPT of iets dergelijks.
Of leerlingen hier extra tijd voor krijgen is nog onbekend. Kan evt. op school allemaal,
middels reservering computerlokaal.
Pagina 1 van 4
Ouderraad vergadering
16 mei 2011
Leerlingen hebben eigen e-mailaccount en kunnen hier eventueel uitnodiging krijgen om
ouders items voor ouderraad aan te leggen.
Eventuele verantwoordelijkheid aan ouders bieden, om te registreren.
Wellicht agenda op website plaatsen en ouders alhier vragen voor input.
Ook wil school graag een ouders inlog gaan maken.
2.
Notulen 14 maart
Tekstueel;
Niet behandeld
Nav.
Niet behandeld
3.
4.
Actie- en Besluitenlijst
Zie actielijst.
Niet behandeld
Punten SMC – J.van Loo
Eventuele verantwoordelijkheid aan ouders bieden, om te registreren.
Wellicht agenda op website plaatsen en ouders alhier vragen voor input.
Ook wil school graag een ouder inlog gaan maken.
Mededelingen Jack van Loo

Pilot Puberbrein
Puberbrein: Pilot om in 2011 te starten met 1 dag Goede dingen en minder goede
dingen bleek uit evaluatie. Dit heeft geleid tot er nu wordt gewerkt aan een vervolg
hierop.
1 dag was achteraf onderschat en was te weinig. Aan de ouder is hier na die dag
geen info meer verzonden.
Is echter wel veel gebeurd intern.
Wordt dus vervolgd.
Wel graag meer communicatie.

Lesuitval Engel- natuur en scheikunde
Engels en natuur- scheikunde
geeft problemen wegens lesuitval i.v.m. Ziekte. 3 ziektegevallen per vak is heel
lastig op te vangen. Sinds half mei is vervanging gerealiseerd, docenten gaan nu
kijken wat achterstand is en zullen dan in een evaluatie aangeven hoe de
achterstand in te halen. Zou evt. pas in 5e ingehaald worden.
Ook mentorlessen zijn hierdoor in gedrang gekomen, Proefwerken staan echter wel
al op de planning, maar hoe en wat komt Jacques op terug.
Leerlingen zouden aangepaste toets moeten krijgen, evt. onvoldoendes tellen
gewoon mee.
Pagina 2 van 4
Ouderraad vergadering
16 mei 2011



Aandachtspunt; ouders terugkoppeling moet via teamleiders.
Actie: inzichtelijk maken waar geld zorg heengaat, i.s.m. OPDC St. Michael. Arthur
meij is hiermee bezig geweest.
directiestructuur: LVO heuvelland: centrale directie: Thieu Kicken is voorzitter,
Arthur Meij is lid centrale directie.
In alle clusters is in uniforme samenstelling directie gekomen.
Onder clusters komen locaties, waarin locatiedirecteuren aangesteld zijn. Voor SMC
Meerssen is dit Jacques van Loo nu formeel.
Onder locatiedirecteur komen vervolgens de teamleiders.
April -mei: heeft de formatie en begroting veel tijd gevergd. Kijken met teamleiders
hoe school opnieuw te structureren. Nog steeds is het voor Jacques zoeken naar
wat wel en wat niet te doen/delegeren.
Voor start nieuwe schooljaar moet dit allemaal gestructureerd zijn.
vrijwillige ouderbijdrage: commissie samengesteld, echter bij uiteindelijke meeting
was alleen Nicole Stals met Rob Reumers aanwezig. Nicole wil niet alleen met Rob
Reumers hierover van gedachten wisselen. Planning was 28 april. Ger Goijen
informeren waarom niet meer mensen aanwezig waren.
Wellicht ook Rene Orbons informeren.
5. Evaluatie Thema-avond
Vooraf meedenkavond: tijdstip kwam niet geschikt, ging toch door (Ineke).
Avond zelf: "wat als ouders vervelend worden".
Verhaal Renate was verhelderend.
Verhaal Ton was erg teleurstellend. Niet echt gevoel bij groep waar hij voor stond.
Verwachting was hoger, ook in relatie tot titel.
Redelijk hoge opkomst.
Publiek was ook enthousiast over eerste deel.
Na de pauze was dat minder.
Kinderen werden er niet bij betrokken.
Volgende keer vooraf goed naar inhoud kijken.
Sprekers hadden wel van tevoren overleg gehad, maar de inhoud niet gecommuniceerd
aan school. Volgende keer wel gewenst.
Voorbereiding mag beter.
6. Contact met MR
Vrijwillige ouderbijdrage, zoals reeds besproken.
Begin nieuwe schooljaar contact met MR.
Samen meetings met OR.
Enquête ouders tevredenheidonderzoek vanuit LVO. Wanneer komt deze eindelijk
werkelijk op papier. Staat al lang op de planning.
7. Ingekomen vragen/Post
Niet behandeld
8. W.v.t.t.k.
Voor volgend overleg
9. Rondvraag en sluiting,
Pagina 3 van 4
Ouderraad vergadering
16 mei 2011
Dirk: hoe gaan huidige brugklassers naar klas 2, aangaande Havo/Vmbo: Jacques weet
dit niet, is iets van teamleiders. Wellicht door elkaar husselen. JvL legt het voor aan Joep
Gijsen.
Verwachting is dat 50% blijft.
Ineke: preventiewerkgroep: per e-mail gecommuniceerd dat deze is opgeheven. Ineke
vind dit verbazingwekkend: jvL geeft aan dat het niet is opgeheven, maar dat er een
andere invulling voor gekomen is. Communicatie is hier ook niet optimaal in.
Ineke geeft aan dat met name de zorgcoördinatoren niet aanwezig waren. Dit is op zijn
minst apart te noemen.
Carmen: FLE: in klas 5 zou schoolreis komen. Ierland? Komt wel iets, maar hoe en
wat???
Ineke geeft met Nicole samen aan dat er ook veel verschil is tussen schoolreis Havo en
Vwo: rondje zuid-Nederland vs. Europa......
Dit is volgens JvL niet zomaar ontstaan, moet iets aan ten grondslag liggen. Wordt
gecheckt en teruggekoppeld.
Carmen: is er een stijgende lijn in dyslexie aanmeldingen. JvL weet dit nog niet.
Volgend overleg is maandag Ma. 27 juni 19.30u (informeel samenzijn)
Eric Wolfs
Notulist.
Volgend overleg;
Ma. 27 juni
19.30u
Pagina 4 van 4
Download