European Commission

advertisement
EUROPESE COMMISSIE
PERSBERICHT
Brussel, 25 oktober 2012
Commissie verzamelt visies voor vervolg op Rio+20
Het doel van de wereldtop Rio+20 van de Verenigde Naties, die in juni 2012 in Rio de
Janeiro werd gehouden, was het vinden van een hernieuwd politiek elan voor duurzame
ontwikkeling. Als vervolg op deze conferentie wil de Europese Commissie specifieke acties
en concrete maatregelen ontwikkelen om daadwerkelijk duurzame ontwikkeling tot stand
te brengen, zowel binnen de EU als wereldwijd. Om meningen en ideeën te verzamelen,
wordt een openbare raadpleging gehouden. Deze raadpleging wordt het uitgangspunt
voor een mededeling van de Commissie over het vervolg op Rio+20 die voor het eerste
kwartaal van 2013 gepland staat. De raadpleging loopt tot 15 januari 2013.
Milieucommissaris Janez Poto─Źnik: "Rio+20 was niet zomaar een conferentie: er klonk een
luide en duidelijke roep om wereldwijde actie voor een duurzame toekomst en om
veranderingen tot stand te brengen tot behoud en ter verbetering van onze levenskwaliteit
binnen de grenzen van deze ene planeet, waar we het met zijn allen mee moeten doen.
Rio+20 gaf de aanzet; het is nu aan ons om duurzame ontwikkeling op elk stukje van de
planeet te realiseren. Bovendien willen we iedereen betrekken bij de discussie over de
concrete maatregelen die moeten worden genomen."
Met de openbare raadpleging wordt input gevraagd voor een aantal beleidsvragen rond
vijf hoofdlijnen:
1. Beleidsmaatregelen die tot doel hebben tot een inclusieve groene economie te
komen om zo duurzame ontwikkeling te bereiken, in de EU en wereldwijd.
2. Het stellen van prioriteiten, zoals armoedebestrijding, duurzame landbouw, water,
duurzame energie, fatsoenlijk werk voor iedereen, oceanen en visserij, duurzame
productie en consumptie, en reflectie over het nut van doelstellingen en indicatoren voor
deze gebieden.
3. De ontwikkeling van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, het nadenken over
thema´s en onderwerpen en hoe deze het best kunnen worden vormgegeven en het
vinden van manieren om toe te zien op de vorderingen op weg naar deze doelen.
4. De mogelijkheden onderzoeken van een effectieve financieringsstrategie voor
duurzame ontwikkeling, inclusief de mogelijkheden om bestaande hulpbronnen aan te
wenden en manieren te vinden om investeringen te stimuleren.
5. Het institutionele kader voor duurzame ontwikkeling te versterken in het licht van
het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) en het politieke forum op hoog
niveau voor duurzame ontwikkeling (HLPF), en na te denken over manieren om de
medewerking van belanghebbenden te verbeteren.
De raadpleging vormt tevens een aanvulling op de openbare raadplegingen "naar een
ontwikkelingskader voor na 2015" die eerder dit jaar zijn georganiseerd.
De raadpleging staat open voor deelname door alle belanghebbenden: burgers,
organisaties, overheidsdiensten, ondernemingen, enz.
IP/12/1152
Volgende stappen
De Commissie is van plan om het eerste kwartaal van 2013 met een mededeling over het
vervolg op Rio+20 te komen.
Achtergrond
Hoewel er op het gebied van armoedebestrijding en milieubescherming goede vooruitgang
is geboekt, zijn er ook twee decennia na de eerste wereldmilieutop in 1992 nog steeds
grote mondiale uitdagingen. Verschillende millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling zijn
nog lang niet gehaald. Zo´n 1,4 miljard mensen leven nog altijd in extreme armoede en
een zesde van de wereldbevolking is ondervoed. De natuurlijke hulpbronnen raken
uitgeput terwijl de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd maar blijft stijgen. Dit vormt
een grote uitdaging voor wereldwijde duurzame ontwikkeling.
Tegen deze achtergrond kwamen de wereldleiders in juni 2012 in Rio de Janeiro bijeen
voor de vierde wereldmilieutop, dit naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de
VN-conferentie in Rio inzake milieu en ontwikkeling in 1992 en de tiende verjaardag van
de wereldtop in Johannesburg over duurzame ontwikkeling in 2002. Rio+20 was
toegespitst op twee onderling verbonden thema's: de groene economie in het licht van
duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding, en het institutionele kader voor duurzame
ontwikkeling.
Na intensieve onderhandelingen is overeenstemming bereikt over het slotdocument
Rio+20, waarin een aantal activiteiten en verplichtingen staat waaraan de EU gevolg zal
moeten geven.
Meer informatie:
over deelname aan de openbare raadpleging:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/rio20_en.htm
Zie ook:
http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm
Contact:
Joe Hennon (+32 22953593)
Monica Westeren (+32 22991830)
2
Download