registratienummer 506951 1/1 Agenda‑punt Onderwerp Algemene

advertisement
VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR
7 juni 2017
BESLUITENLIJST
Agendapunt
3.a
Onderwerp
Algemene Vergadering heeft besloten tot
Benoeming nieuwe secretaris
directeur
1.
2.
3.
Instemmen met geheimhouding omtrent de behandeling
van dit agendapunt;
benoeming van de heer Wouter Slob als secretarisdirecteur van Waterschap Zuiderzeeland.
instemmen met openbaarmaking van de benoeming en de
bijbehorende motivatie van de selectiecommissie na
afloop van de behandeling van het agendapunt.
4.a
Zicht op Waterkwaliteit Opiniërend
Opiniërend te spreken over de geschetste
handelingsperspectieven voor de chemische waterkwaliteit
voor de onderwerpen 'nieuwe stoffen' en 'agrarische emissies'.
5.a
Herziening internationaal
beleid
Instemmen met het herziene beleidskader internationale
samenwerking en de financiële consequenties van die
herziening:
a. een begrotingswijziging voor 2017 van € 25.000;
b. jaarlijks € 55.000 extra op te nemen in de MJB 2018 2021.
6.a
Actualisering activabeleid
1.
2.
Instemmen met het Activabeleid 2017 en de daarbij
behorende financiële consequenties inclusief de dekking
uit de reserve;
de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie
Waterschap Zuiderzeeland vaststellen overeenkomstig
bijgevoegd ontwerpbesluit.
6.b
Betekenis
communicatiestrategie
Instemmen met:
1. de samenvatting van de betekenis van de
communicatiestrategie voor het bestuur;
2. het vervolgtraject waarin gezamenlijk de collectieve
bewegingen worden vormgegeven.
6.c
Projectplan Pluuthaven
Het Projectplan Pluuthaven vaststellen en overgaan tot
publicatie.
8.a
8.b
8.c
Algemene Vergadering heeft kennisgenomen van
Totaaloverzicht Begrotingswijzigingen 2017
Uitvoeringsprogramma Toezicht en Vergunningverlening 2017
Termijnagenda 2017 (2de helft)
REGISTRATIENUMMER
506951
1/1
Download